Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Черни Лом

ОБЩИНА ПОПОВО

 Попово, ул. Александър Стамболийски №1
 060840021, 060840024
 obstina@popovo.bg
 http://www.popovo.bg

 

 

 

 

 

НОВИНИ от Община ПОПОВО … виж тук!

 

 

Община Попово е разположена в източната висока и платовидна подобласт на Дунавската равнина.

Релефът е разнообразен, като преобладава хълмисто-равнинния със заоблени хълмове с надморска височина от 138 до 488 м., платовидния с платовидни заравнености, прорязани от дълбоките долини на реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река и притоците им.

Стръмните и ерозирани склонове на реките са покрити с гори, а билните части с ливади и пасища. Най-високо се открояват Поповските височини с връх Калакоч – 485 м. Най-ниската точка – 125 м. е в местността Чешма дол в землището на с. Манастирица. Общинският център се намира на надморска височина 200 м.

Територията на Общината се характеризира със сложни геоложки условия, дължащи се на разположението й в неконтактната зона между Мизийската платформа и Предбалкана, наличието на дълбоки разломи, разнообразната геоложка структура, наличието на свлачища, както в населените места /с. Посабина, с. Априлово, с. Гагово/, така и в крайселищните територии /с. Посабина, с. Манастирица, с. Горица и др./, честата смяна на различни инженерно-геоложки типове в хоризонтална посока и високата сеизмичност на района.

Поради сложните геоложки условия и високата сеизмичност на района, проектирането и изграждането на сгради се реализира при строг контрол за стриктно спазване на съществуващите изисквания за строителство в земетръсни райони и льосови терени.

Климатът на територията на Община Попово е умереноконтинентален. Зимата е студена. През зимните месеци духат студени североизточни ветрове, които отвяват снежната покривка и измразяват есенниците. Силните снежни бури през зимата предизвикват навявания от сняг, които влияят отрицателно на транспорта. Пролетта настъпва рано – около средата на м. март, когато се установява устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5 градуса С. През пролетта от югозапад и запад нахлуват влажни въздушни маси. Въпреки сравнително голямата надморска височина и близостта на Стара планина, лятото е горещо и обикновено сухо. Тогава до тук достигат въздушни маси от тропически произход.

 

Средната максимална температура през м. юли и м. август е съответно 28.8 и 28.6 градуса С. При интензивни затопления абсолютните температури достигат до 41-42 градуса С, които причиняват силно изпарение и изсушаване на почвата. Валежите са недостатъчни. Максимумът им е в началото на лятото, което благоприятства за вегетацията на растенията. През месеците юли, август, а понякога и септември се наблюдава засушаване, което налага изкуствено напояване на селскостопанските култури.

Преобладаващи в района са западните ветрове, като в около 50% от дните на годината времето е тихо. Втори по значимост са ветровете с източна компонента – източни и югоизточни. Средната скорост на ветровете е 4-5 м/сек., като с най-голяма сила духат през зимата и есента, а през лятото са слаби и в равнинната част е доста задушно.

Община Попово се отнася към общините с добри екологични условия. На територията й няма изградени крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и хигиенни качества на атмосферния въздух, водите и почвата.

Геоложкият строеж и петрографският състав на основните скали, върху които са формирани почвите в района, са еднообразни. Те са формирани от долнокредни наслагвания с различна възраст – варовици, доломити, мергели и пясъчници с варовита спойка.

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на континенталните климатични условия, нископланинския и хълмист релеф и растителната покривка.

Преобладават черноземи, тъмносиви и сиви горски почви и алувиално-ливадни почви.

 

В по-равнинните части са застъпени черноземи, алувиални , алувиално-ливадни и тъмносиви горски почви. Геоложките проучвания показват, че почвеният строеж на терена за съответните райони е от 1 до 2 м почвен слой от чернозем и кафяви горски почви.

Почвените ресурси са подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено – фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения.

От суровинно-минералните ресурси най-големи са запасите от креда и глина. Глините са мергелни /находището се намира на територията на гр. Попово/, наносни /района на с. Славяново/, червени глини /находище край с. Водица, като запасите се отчитат като неограничени/, мергели край с. Светлен, а хидроложките и минно-технически условия на находището са благоприятни за организиране на открит начин на експлоатация.

На територията на община Попово натурална минерална вода се добива от минерален водоизточник Сондаж № Р2 «Водица», находище на минерална вода «Район Североизточна България» – «малмоваланжски водоносен хоризонт» с географски координати: N 430 20’ 21,2”; E 260 02’ 28,2” в имот 00528 в землището на с. Водица.

Натуралната минерална вода може да се ползва:
за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика;
за трапезни цели като натурална минерална вода, включително и газирана /съгласно Сертификат № 36/ 08.11.2000 г. от МЗ/.

С Удостоверение № 50 / 29.10.2004 г. бе въведен в експлоатация цех за бутилиране на минералната вода “Водица Ботълинг” ООД, който в момента не фунционира.

Районът на община Попово се характеризира с липса на плитки подпочвени води. Поради крайно ограничените водоизточници на територията на общината недостигът на вода в Попово се покрива чрез използването на външни водоизточници. Водоснабдяването на населението в селата е предимно от местни водоизточници.

Наличните водни количества на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води.

Отводняването става основно от реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река (Буюк дере) и от техните притоци.

Голям е броят на изградените микроязовири със средна площ 50-80 дка, чиито води се използват за напояване, рибовъдство и риболов. Със стопанско предназначение в общината са язовирите на Попово, Ломци и Водица.

 

Работно време на общинската администрация с граждани:

от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)

ОБЩИНСКА КАСА и ДЕЛОВОДСТВО (за заявяване и плащане на административни услуги, наеми и др., находяща се в информационен център):

от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)

СЛУЖБА ГРАО:
от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)

Дирекция „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ (за плащане на местни данъци и такси):
от 08.00 до 16.30 часа (без обедна почивка)
Служба ГРАО издава смъртни актове и през почивни и празнични дни от 08.00 до 16.00 часа (звънец на централен вход на административната сграда на общината)
Работно време на общинската администрация:
от 08.00 до 13.00 часа
от 13.00 до 17.00 часа
ПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТА С ГРАЖДАНИ:

понеделник (от 14.00 до 16.00 часа, или до приключване на желаещите за прием)
Организира се при постъпили 8 или над 8 заявления на граждани и според текущите служебни ангажименти на кмета!
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА НА ОБЩИНА ПОПОВО

(Предава се собственоръчно в центъра за административно обслужване на населението)
ПРИЕМНИ ДНИ НА ЗАМ.-КМЕТОВЕТЕ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА С ГРАЖДАНИ:
Всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в зависимост от текущите им служебни ангажименти.

 

 

 

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА ОПАКА

 Опака, ул. Съединение №3
060392222
obstinaopaka@abv.bg
 http://www.opaka.bg

 

 

 

 

 

 

 АКТУАЛНИ НОВИНИ: Виж тук!

 

Община Опака е разположена в Североизточна България, част от област Търговище.

Намира се на 15 км северно от град Попово, 48 км северозападно от областния център град Търговище и на около 63 км южно от град Русе, разположена е на 180-200 м надморска височина в североизточната част на страната и заема крайната северозападна част на Търговищка област, по пътя Попово – Русе.

На юг и изток граничи с община Попово, на север – с община Цар Калоян от Разградска област и на запад – с общините Две могили и Бяла от Русенска област.Градът е разположен в източната част на Дунавската хълмиста равнина, в дол и върху двата му съседни хълма – Болец и Ак тепе. През средата му тече река Ряката, приток на река Черни Лом. Релефът по течението на реката е равнинен, а в останалата част е силно нагънат и прорязан от множество долове.

В околността на Опака има няколко плата и множество карстови пещери. Землището на града граничи с тези на селата Крепча, Люблен, Садина, Гагово, Паламарца и Голямо Градище. Асфалтирани шосета го свързват със съседните селища, без село Садина и село Паламарца, до който има черни пътища.

Територията на Общината е 156 кв.км и съгласно последното административно деление в състава й влизат 6 населени места: град Опака и селата Крепча, Голямо Градище, Горско Абланово, Гърчиново и Люблен, в които живеят общо 8 589 души. Около половината от населението живее в Опака, който е административен център на Общината.

Изключително съсредоточване на исторически паметници на културата, които са дали мощен тласък на развитието на иманярството още от времето след Освобождението. Чешките археолози братя Шкорпил са проявили интерес преди Плиска, да правят разкопки в Опака, но са били изключително недружелюбно посрещнати от местното население и са се отказали.

Има римска вила-рустика, чиито мозаечни подове са продадени на аукциони в Германия. Прабългарски средновековни погребения на висши сановници, укрепена гранична крепост-почти унищожена от иманяри, скален манастир от времето на Първата българска държава. В момента навсякъде по аукционите в Западна Европа на антики се предлагат антични предмети, открити в района на град Опака.

Опака е селище на територията на България от 1878 г. С държавен указ на 7 септември 1984 г. получава статут на град.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ: