Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ЦОП

Център за Обществена Подкрепа – Дупница

ScreenHunter 3467  гр. Дупница, ул. Солун 4
 0877968832, 0877826342
 cop-dupnica1@abv.bg
 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 3458

1.1. Същност
Организацията за социална работа „Център за обществена подкрепа“ е комплекс от социални услуги, насочени към намиране на подходяща семейна среда (биологично, разширено семейство, приемно семейство, осиновяване) или подкрепа интегрирането в общността на деца и младежи в риск, с цел предотвратяване на изоставянето им и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадането от училище, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с поведенченски проблеми .

Организацията за социална работа „Център за обществена подкрепа“ реализира своята дейност на територията на гр. Дупница ул“ Солун „№4

 

1.2. Цели на предоставянето на социални услуги в ЦОП

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

· Да се гарантира правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;

· Да се работи за предотвратяване на изоставянето на деца в специализирани институции, чрез подкрепа на техните биологични и разширени семейства;

· Да се работи за реинтеграция на децата в техните биологични семейства, осиновяване, или настаняване в среда близка до семейната – семейство на близки или роднини, или приемно семейство;

· Да се предостави и осигури равнопоставено включване на децата в социалния живот;

· Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; да се работи за предотвратяване и справяне с отклоняващо се поведение при деца;

· Да се работи за предотвратяване на отпадането на деца от училище;

· Да се работи за развитие на приемната грижа;

· Да се осигури професионална и квалифицирана помощ на деца в риск и техните семейства, ползващи социални услуги, предоставяни в ЦОП;

· Да се осигури посредничество и застъпничество на семействата, ползващи услугите на ЦОП пред други държавни, административни и неправителствени организации.

1.3. Видове социални услуги
СПОРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

1. В зависимост от възрастта на потребителите социалните услуги в ЦОП са за деца и за пълнолетни лица.

2. В зависимост от специфичните нужди на потребителите социалните услуги са за:

2.1. всички деца;

2.2. деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;

Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;
Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;
Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки;
Семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения);
Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;
Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.

. Принципи на предоставяне на социалните услуги
Зачитане и уважение на личността на детето.

Осигуряване на най – добрия интерес на детето.
Отглеждане на детето в семейна среда.
Поверителност при работа с информацията на потребителя.
Информиране и договаряне с потребителя.
Индивидуализиране на работа с детето и семейството или важните за детето възрастни.
Работа със силните страни и ресурсите на детето и семейството.
Насърчаване на доброволното участие.
Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето.
Грижа в съответствие с потребностите на детето.
Насърчаване на отговорното родителство.
Подкрепа на семейството.
Работа в екип и междуинституционално партньорство.
Ограничен период на ползване на услугата.
Подбор на лицата, пряко ангажирани в директната работа с деца, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификации.

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Берковица

Берковица, ул.Ашиклар 7
095380116
 cop_berk@abv.bg
 https://www.facebook.com/copberkovica

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter_18955 Jul. 17 09.55

 

 

ScreenHunter_18954 Jul. 17 09.49Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел:

предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции,

превенция на насилието и отпадане от училище,

деинституционализация и реинтеграция на деца,

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции,

консултиране и подкрепа на семейства в риск,

обучение и подкрепа на кандидат – осиновители и приемни родители,

консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

logo-new1 Цар Калоян, пл. Демокрация 1
 0842423165
tsarkaloyan@abv.bg
 https://tsarkaloyan.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 1938    Уважаеми жители и гости на Община Цар Калоян,

Информираме Ви, че считано от 08.03.2021 г. Община Цар Калоян, има нова     официална страница в интернет на адрес – https://tsarkaloyan.bg.

Уеб страницата е с изцяло нова и модерна визия, като всеки потребител ще бъде          максимално улеснен от новата структура на сайта. За удобство на потребителите, в новия сайт ще има възможност за изтегляне на документи и заявления за предоставяните от общината административни услуги.
Сайтът предстои да бъде доразвит и попълнен с нужната информация!

Старият сайт https://tsarkaloyan.eu ще продължи да функционира и информацията качена в сайта ще бъде достъпна още дълго време.

 

 НОВИНИ от Община Калоян: тук!

 

Община Цар Калоян е разположена в Североизточна България, част от област Разград. Граничи с общините Разград, Ветово, Иваново и Попово. Състои се от три населени места, а административен център е град Цар Калоян. Населението на общината на 01 февруари 2011 година е 6 192 души (настоящ адрес), като преобладават етническите турци.

ScreenHunter_7545 May. 15 15.03

До 1989 година съотношението е било 60 на 40 в полза на българското население, но с настъпването на промените започва разрушаването на икономиката на общината. Закрива се аграрно-промишления комплекс, ППТУ „Кирил Бончев“, цеха „Зита“, цеха на „Дунарит“, цеха към ЕМЗ Разград и цеховете в Сваленик и тухларската работилница в Костанденец.

Без работа остават над 2000 човека, мъже и жени и са принудени да търсят препитание в други населени места. Това са основно българи, специалисти в предприятията и цеховете, които се изселват заедно със семействата си. През 2002 година, след местен референдум Сваленик и Церовец се отделят и преминават към община Иваново. Всичко това води до рязка промяна на етническото съотношение.

В момента икономиката на общината се определя от селското стопанство, основно под кооперативна форма, изградена на базата на бившите ТКЗС-та. В Цар Калоян функционират три кооперации, в Костанденец и Езерче по две – общо 7. Промишлеността в Цар Калоян е представена от една мандра . Две мандри и четири цеха за производство на обувки функционират в село Езерче, като безработицата в селото е практически равна на 0.

Социални услуги – ЦОП, ЦСРИ, дневни центрове и други

В момента в община Цар Калоян се предоставят следните социални услуги:

Домашен социален патронаж с капацитет 80 човека;

Управляван проект за лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 21 работни места в община Цар Калоян

Община Цар Калоян е партньор в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 27 работни места: 16 социални асистенти и 10 домашни помощници.

Предоставя се услугата „Топъл обяд”, при която хората получават топла храна по домовете на ползвателите, закупуване на неща от първа необходимост – лекарства и др., пазаруване на допълнителни хранителни продукти, помощ при почистване на домовете, измерване на кръвно налягане и др

Съществуват Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида в град Цар Калоян и на територията на останалите населени места в общината, като местна услуга, финансирана от бюджета на общината.

Деца с увреждания.

По данни на Дирекция “Социално подпомагане” – Цар Калоян, децата с увреждания в община Цар Калоян са над 34.

Децата с увреждания имат трайни и необратими, значителни ограничении функционални възможности в следствие на заболяване или увреждане, което нарушава нормалното им развитие. Към тази група спадат деца с физически недъзи, психически разстройства, неврологични заболявания. Основни проблеми за тази целева група и техните семейства са липсата на емоционална подкрепа и превантивна работа. Липсата на услуги за семействата води до напускане на работа от родителите, бедност, изолация и разпадане на семейството. Липсва рехабилитацията, затруднен е достъпа до образование. Не се предлага в достатъчна степен заместваща грижа за облекчаване на родителите.

 

Спортни обекти:

 

Спортна инфраструктура

Наименование на обекта

Функционално предназначение

1

Спортен терен гр.Цар Калоян

Спортни прояви и мероприятия

2

Футболо игрище гр.Цар Калоян

Футболни срещи

3

Спортен терен с. Езерче

Футболни срещи

4

Спортен терен с.Езерче

Футболни срещи

5

Уч.спортна зала гр.Цар Калоян

Трениров.зала

6

Борцова сп.зала гр.Цар Калоян

Трениров.зала

7

Сп.зала с.Езерче

Трениров.зала

8

Мултифункционална сп.площадка с. Езерче

Футболни срещи

 

В общината функционират следните спортни клубове:

Футболен отбор “Спартак” – Цар Калоян съставен от футболисти от общината и се подвизава в областна  група.

Клуб по борба – Цар Калоян

Клуб по борба “Д.Добрев” – с.Езерче

Футболен клуб „ Езерче” с. Езерче

 

Развива се и ученическия спорт , като се развиват приоритетно спортовете Волейбол , Лека атлетика ,  Футбол , Шахмат и Тенис на маса  . Изявите са на областно и зоново ниво .