Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Трояново

ОБЩИНА РАДНЕВО

 Раднево, ул. Митьо Станев №1
041782072
mnenia@obshtina.radnevo.net
 http://www.obshtina.radnevo.net

 

 

 

 

 

 

 

Община Раднево се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора.

Общината има 23 населени места с общо население 20 079 жители

Територията на община Раднево е разположена в Горнотракийската низина.

Оградена е от землищата на съседните общини: Стара Загора, Нова Загора, Тунджа, Скалица, Тополовград, Гълъбово и Опан. Обща площ – 545,150 кв. км, което представлява 0,496% от територията на страната.

Първите селища, възникнали на територията на общината, датират от преди 4000 години.

Разкрити са около 275 археологически паметника, сред които 92 селища, 5 селищни могили, 114 надгробни могили, 4 крепости и др. Заедно с уникалните експонати от кост, бронз, злато, камък и сребро, съхранявани в местния археологически музей

Първият етнос, населявал района е тракийското племе – пирогери. На територията се намирала и голямата римска пътна станция Арзос.

В средновековието, след образуването на българската държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия. През 1964 година Раднево е обявен за град.

Раднево е град в Южна България. Той се намира в Област Стара Загора и е в близост до град Гълъбово.

Градът е административен център на община Раднево. Името на селището до 1906 година е Радне махле.

Четвърти по големина в област Стара Загора, след Стара Загора, Казанлък и Чирпан.

 

radnevoНаселени места в община Раднево:

Бели бряг;
Боздуганово;
Българене;
Гледачево;
Даскал-Атанасово;
Диня;
Землен;
Знаменосец;
Ковач;
Ковачево;

Коларово;
Константиновец;
Любеново;

Маца;
Полски Градец;
Раднево;
Рисиманово;
Свободен;
Сърнево;
Тихомирово;
Тополяне;
Трояново;
Трънково.

Раднево е град в Южна България. Той се намира в Област Стара Загора и е в близост до град Гълъбово. Градът е административен център на община Раднево. Името на селището до 1906 година е Радне махле. Градът е четвърти по големина в област Стара Загора, след Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската низина и се включва в административните граници на област Стара Загора. Оградена е от землищата на съседните общини – Стара Загора, Нова Загора, Тополовград и Гълъбово. Географското положение на общината я определя като важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България.

д-р Теньо Тенев
Кмет на Община Раднево

Лични данни:
Роден на 2 януари 1972 г. в гр. Раднево, семеен с две деца;

Образование:
Средно образование: 1987 – 1991 Ветеринарен техникум „Иван Павлов“, гр. Стара Загора
Висше образование: 1991 – 1997 Тракийски университет, гр. Стара Загора, специалност „Ветеринарна медицина“ – магистър

Професионален опит:
1999 – 14.05.2000 г.: Кметски наместник на с. Рисиманово, община Раднево
15.05.2000 – 11.11.2011 г.: Участъков ветеринарен лекар в с. Трънково, община Раднево
12.11.2011 – 02.08.2013 г.: Заместник кмет на Община Раднево „Териториално-селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост“
08.2013 – 04.11.2015 г.: частна ветеринарна практика
05.11.2015 г. и сега: Кмет на Община Раднево

Светослав Маринов
Заместник кмет „ТСУ, СПОС“

Лични данни:
Роден на 11 юли 1971 г. в гр. Раднево, семеен с три деца;

Образование:
Средно образование: 1985 – 1989 СОУ „Гео Милев“, гр. Раднево
Специалност: 1992 – 1994 Българо-Датски бизнес департамент , гр. Ботевград, специалност „Специалист по търговия, експорт и маркетинг“
Висше образование: 1996 – 2001 Великотърновски университет, гр. Велико Търново, специалност „Стопанско управление“ – бакалавър
Висше образование: 2001 – 2002 Великотърновски университет , гр. Велико Търново, специалност „Стопанско управление“ – магистър

Професионален опит:
09.1989 – 07.1992 г. – „Рудник Трояново“ ООД , ел. монтьор по поддръжка на ЛНН
07.1995 – 2004 г. – Община Раднево, Ст. експерт „Стопански дейности“
2004 – 2007 г. – „Благоустройство и чистота“ ЕООД гр.Гълъбово , Управител
27.04.2007 – 03.11.2011 г. – „Автобусни превози“ ООД гр. Ст. Загора, Управител
09.01.2013 – 18.09.2015 г. – Община Раднево, Координатор/консултант ЗИП „Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр.Раднево“
03.12.2015 г. и сега: Зам.-Кмет „ТСУ, стопанска политика и общинска собственост“


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА КАМЕНО

 Камено, ул. Освобождение 101
055153008, 055152480
obshtina@kameno.bg
 http://www.kameno.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Камено се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно – териториалните граници на Бургаска област.

Историята твърди, че Камено започва своя живот преди повече от 500 години. Най-старият средновековен документ в който под името Каикли се крие град Камено датира от 1498 г. Това е един списък на соларите и на търговците и превозвачите на сол.

Заселването на Камено на сегашното му място се обяснява с появата на турския чифлик през 1633 г., около който се настаняват жителите на Кичук хаджик. През феодалната епоха в селището има чифлик, в който работят предимно българи животновъди. В навечерието на Освобождението чифликът е закупен от богатия гръцки търговец Зафиропулос, а след Освобождението чифликчийските земи са изкупени от български търговци и земевладелци. Тук се заселват много българи от старозагорските села.

kamenoИмето Камено е буквално преведено през 1934 г. от старото име Каялий. Думата има османотурски произход. Според народната етимология името идва от турската дума „кая” – която означава „камък”. Старите изписвания обаче – „Каикли”, „Каякли” на староарабски и персийски език тази дума означава „чернозем”, „земя-смолница” и това дава възможност да свържем името на нашия град с основната му постоянна особенсто – богатия чернозем сред който се намира. От 1944 год. до 1947 год. село Камено се нарича Селски общински народен съвет с. Камено, а от 1948 до 1958 год. той е под ръководството на Околийския народен съвет гр. Бургас. От 1959 год. до 1974 год. е Селски общински народен съвет с. Камено, като към него са присъединени селата Кръстина и Свобода.

През 1969 год. Камено е признато за село от градски тип. С Указ № 1942 на Държавен вестник брой 72 от 17. 09. 1974 г. Камено е обявено за град, а през 1979 г. с Указ № 93 обнародван в Държавен вестник брой 8 от 26. 01. 1979 г. за общински център.

В географско отношение общината попада в равнинната част на югоизточна България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45 м. На север граничи с община Айтос, на изток с община Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец.

Бургаската низина, в която се намира община Камено, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.

Почвите на територията са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен – алувиално-ливадни и песъкливо-глинести.

На територията на общината се намират само инертни материали. До с. Константиново съществуват три кариери за пясък, а до с. Черни връх – кариера за чакъл и фракции.

По-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийка и др. Общата им дължина е 45 км. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите – 5123 дка, на езерата – 2715 дка, на блатата и мочурищата – 679 дка, на рибарниците – 340 дка.

 

Вече над 80 години в Камено са отворени вратите на читалище „Просвета“, създадено през 1927 г. по инициатива на група учители.

Сградата в която се помещава читалището днес е построена на два етапа. Проектът на сградата е дело на авторски колектив с ръководител арх. Маринчев. Първият етап започва на 14 септември 1959 г. и завършва през 1960 г. През 1978 г. – 1979 г. е издигнат и нов етаж. Така сградата на читалището е окончателно завършена и придобива днешния си облик.

Към читалището има изграден фолклорен ансамбъл „Здравец” с три формации, група за автентичен фолклор с художествен ръководител и хореограф Димитринка Бакалова. Танцовият ансамбъл „Здравец” е носител на идеите и продължава традициите на Каменския ансамбъл за народни песни и танци, създаден през 1944 г., чийто диригент е бил Петър Бакалов.

Двадесет години той има свое място в културния афиш на страната и чужбина.

В три възрастови групи на ансамбъла за тези 20 години са участвали активно над 180 изпълнители на възраст от 7 до 25 години.

Население

Населението на община Камено наброява към 03.02.2014 г. година – 12904 души, от които 6507 души са мъже 6397 души са жени.

В град Камено живеят 5353 души. От селата в общината най-голямо е населението на село Трояново – 1308 души, а най-малко на село Вратица – 160 души. В останалите села на общината живеят: в село Свобода –578 души, в село Кръстина – 827 души, в село Винарско – 924 души, в село Полски извор –484 души, в село Черни връх – 817 души, в село Константиново – 303 души, в село Тръстиково – 426 души, в село Ливада – 349 души, в село Русокастро –1195 души и в село Желязово – 180 души.

Възрастовата структура на населението от общината има следния вид:

• деца под 7 години са 896 души (6.9%)
• на възраст от 18 до 60 години 7416 души (57.5%)
• над 60 години 3128 души (24.2%)

Природни ресурси

Релеф
В географско отношение общината попада в равнинната част на югоизточна България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45 м. На север граничи с община Айтос, на изток с община Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец.

Климат
Бургаската низина, в която се намира община Камено, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.

Почви
Почвите на територията са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен – алувиално-ливадни и песъкливо-глинести.

Минерални ресурси
На територията на общината се намират само инертни материали. До с. Константиново съществуват три кариери за пясък, а до с. Черни връх – кариера за чакъл и фракции.

Водни ресурси
По-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийка и др. Общата им дължина е 45 км. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите – 5123 дка, на езерата – 2715 дка, на блатата и мочурищата – 679 дка, на рибарниците – 340 дка.


Вижте по-голяма карта