Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

трепетлика

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГАБРОВО

ScreenHunter 3234 Габрово, ул. Минзухар 1
066808826
gabrovo@scdp.bg
 https://dgsgabrovo.scdp.bg

 

 

 

 

 

 

 

ТП Държавно горско стопанство Габрово е разположено върху част от северните склонове на Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Обхваща гористата част от водосборния басейн на река Янтра и водосборните басейни на река Андъка – приток на река Дряновска. В най-общ вид районът на ДГС Габрово представлява неправилна многоъгълна фигура, която в посока изток-запад е с дължина 25 км. И в север-юг е 26 км.

Релефът е разнообразен – от подчертано планински в южната част до хълмисто-предпланински – на север. Най-високата точка, до която достига гората, е под връх „Бедек” – 1455 м, а най-ниската – при излизането на р.Лопушница от територията на стопанството – 200м. Средната надморска височина на стопанството е 665 м. Голяма разлика в надморската височина и разнообразният релеф определят разнообразието в почвите и растежните условия. Реките на територията на стопанството са Янтра, Андъка, Гъбенска река и Лопушница.

Най-разпространени растителни видове са бук, цер, зимен дъб, благун, габър и келяв габър. От изкуствено залесените насаждения – бял и черен бор, смърч, акация, зелена дугласка, червен дъб и топола. С по-малко участие в насажденията се срещат още явор, шестил, дива череша,ясен,бряст,сребърна липа,трепетлика, бреза, брекиня, турска леска, мъждрян, воден габър, космат дъб, клен, обикновена ела и бяла мура.

Основен дървесен вид, който дава облика на естествената дървесна растителност във високата част е букът, а в ниската основни дървесни видове са цер, благун, габър, зимен дъб и бук.

Общата площ на горските територии е 29 757,4 ха.

Залесената площ е 28 853,1 ха – 96,96 % от общата площ.

Горските култури са с площ 4 379,5 ха – 14,7 % от залесената площ.

Голата незалесена площ е 838,9 ха.

Средногодишно ползване на дървесината:

· едра – 7011 пл.м3

· средна – 6187 пл.м3

· дребна – 4071 пл.м3

· дърва – 17 756 пл.м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 40,7 ха.

Ловната площ възлиза на 55 575 ха, разделени на 13 самостоятелни ловни района, стопаниствани от ЛРД „Чардафон” – Габрово. Ловува се на благороден елен, дива свиня, сърна и на вреден дивеч – лисица, чакал, вълк. В района се среща също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък.

Районът на стопанството е богат на природни забележителности, исторически места и манастири -ПП„Българка”, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа”, ЕМО „Етър”, МАИР „Боженци”, Соколски манастир, езерото „Беляковец”, „Бостанчетата” и др. Има отлични условия за развитие на туризъм, екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм.

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

 Белене, ул. България 35
065831061, 065831062
obshtinabl@abv.bg
 http://belene.bg

 

 

 

 

 

 

Община Беленe се намира в северната централна част на Дунавската равнина в Област Плевен — на 60 км в североизточна посока от областния център Плевен, на северната държавна граница на Р България с Р Румъния, от километър 582 до километър 567 на десния бряг на река Дунав в плодородната Свищовско-Беленска низина (с площ 160 000 дка). Територията на общината е 285 046 дка (285 км²), от които 12 110 дка са фонд „населени места“.

За площта си е една от малките общини в България. Състои се от шест населени места — общинският център град Белене (8 418 жители) и пет села (кметства) — Деко̀в (485 жители), Татари (329 жители), Петокладенци (389 жители), Кулина вода (201 жители) и Бяла вода (345 жители). Броят жители в Общината възлиза на 10 167 души (към 15.09.2013).

Съседни Общини са: на изток Свищов, на запад Никопол, и Левски на юг.

Икономика

Промишлеността на територията на община Белене е сравнително развита.

Промишлените производства се представляват от предприятия в следните сфери:

* Съхраняване и поддържане на доставеното оборудване и незавършено строителство на площадката на “АЕЦ – Белене” – НЕК ЕАД – София – клон “АЕЦ Белене”.

* Строително-монтажни работи и производство на бетонни вибро-елементи и изделия се осъществяват от „ЕСМ-Инженеринг” АД.

* В сферата на металообработването се е специализирало „Енеркемикал” ЕООД. Фирмата произвежда и рециклира машини, изработва нестандартно оборудване и метални конструкции. Неговата продукция намира приложение в редица значими отрасли от икономиката като: машиностроене, енергетика, химическа промишленост, строителство и др. Фирмата изработва конструкции и изделия по разнообразни поръчки на клиента.

* Обработка на черни и неръждаеми метали/плътна стомана, ламарина, шина, П-профил, Дв.Т-профил, спирателна арматура, тръби (шевни и без шевни), IPN, UPN, IPE, HE-A, HE-B, HE-M, метални конструкции и изделия и търговия с тях осъществява фирма „Майкромет” ООД.

* Колбаси се произвеждат от СД “МИКРОАРТ – 7”.

* Мебели от масивно дърво се изработват от ЕТ “ПТ – ГЕОРГИ ДЕНЕВ”. Производството им е предназначено за страната и за износ. Разполагат със собствена база и в Украйна.

Броят на заетите лица в отрасъл „Преработваща промишленост” в община Белене се увеличава от 162 души през 2010 г. до 386 души през 2012 г., като през 2011 г. те достигат 220. Средногодишният темп на прираста показва, че заетите лица в промишлеността се увеличават с 34.68%. Постепенното стабилизиране на макроикономическата среда и ръстът на промишленото производство в страната през 2011 и 2012 г., се отразяват благоприятно и на ръста на заетите лица в община Белене.

В периода 2014-2020 г. Община Белене трябва да продължи да предприема конкретни меки за повишаване на инвеститорския интерес и да оказва съдействие на бизнеса при заявени инвестиционни намерения. За успешното развитие на промишлеността в общината могат да се използват възможностите за финансиране, които ще се предоставят по различни европейски програми. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.”, където ще предоставят средства за насърчаване на иновациите и внедряването на научните постижения в производствата, технологично обновяване на МСП и повишаване на тяхната производителност, насърчаване на енергийната ефективност и „зелената” икономика и др. За повишаване квалификацията на персонала, за преквалификация и за усвояване на нови професии може да се използват възможностите, които ще предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”.

Развитието на промишлеността в община Белене до 2020 г. трябва да преодолее следните съществени проблеми, част от които са характерни и за общинската икономика, като цяло:

* Повишаване конкурентоспособността на произвежданата продукция;

* Недостатъчно успешно въвеждане на иновации и модернизация на производствата;

* Високата енергоемкост на производството;

* Ниска квалификация на работната сила;

* Ниско заплащане и липса на мотивация на персонала.

За подем в икономически план от съществено значение е решаване съдбата на площадка на АЕЦ „Белене”.

СТРОИТЕЛСТВО

Строителството в община Белене е представено основно от малки фирми, специализирани в дребни ремонтни работи. Кризата в този сектор дава своето отражение, доказателство за което е намалените стойности на ДМА.

За периода 2010 – 2012 г. новопостроени са 2 сгради и 2-те са с жилищно предназначение.

През 2012 г. средно списъчния брой на персонала в строителството е 193 бр., или 11.10 % от броя на заетите.

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Селското стопанство има водещо място в икономиката на община Белене. Отрасълът осигурява работни места на 112 души през 2012 г. или 6.44% от заетите.

Броят на земеделските стопанства в община Белене по данни на преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. е 482. Използваната земеделска площ е 115 851.7 дка. Средният размер на използваната земеделска площ за ареала е 235.5 дка. Стопанствата, които обработват над 500 дка. са 18 на брой. Преобладават фермите, стопанисващи до 10 дка. – 337.

Балансът на земеделските земи на община Белене има следната характеристика: от общо 213 308 дка селскостопански фонд 157 347 дка ниви, 1 091 дка ливади, 24 981 дка мери и пасища и 8 476 трайни насаждения. 89.96% от земеделските земи са обработваеми площи. 34 599 дка е горският фонд на ареала.

Съгласно Регистъра на кооперациите, на територията на община Белене е регистрирана 1 производителна кооперация „Утро”.

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Развитието на растениевъдството в община Белене се води от наличието на добър пазар на земеделската продукция, качествените поземлени ресурси и субсидираност на земеделското производство.

Водещо място в сектора има традиционното отглеждане на зърнени култури – пшеница, царевица, овес и ечемик. Пазарните отношения в сектора също оказват стимулиращо въздействие за развитието на този подотрасъл.

Основните култури са зърнените, допълвани с технически и маслодайни. Основно се отглеждат слънчоглед и рапица. От използваните земеделски площи около 50% са за зърнени култури, а около 30% за маслодайни култури.


Вижте по-голяма карта