Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

с. Циклово

ОБЩИНА БОБОШЕВО

 Бобошево, ул. Иван Кепов 3
070462324
boboshevo@obshtina-boboshevo.com
 https://obshtina-boboshevo.eu

 

 

 

 

 

 

 

Община Бобошево е разположена е в Югоизточната част на Кюстендилска област в естествено оформилия се район – Бобошевска яка на двата бряга на р.Струма, в съседство с община Рила на изток, община Невестино на запад, община Кочериново на юг и общините Дупница и Бобов дол на север попада в групата на малките общини с обща територия 135 кв. км.

Общината се състои от 12 населени места с административен център град Бобошево и селата: с. Усойка, с. Слатино, с. Блажиево, с. Доброво, с. Скрино, с. Вуково, с. Сопово, с. Висока могила, с. Циклово, с. Бадино и с. Каменик.

Във физико – географско отношение общината обхваща част от Рила планина, северните склонове на Руен планина и част от разломната долина на р.Струма. Нейното местоположение обуславя разнообразния й релеф – планински и полупланински. Надморската височина е около 380 м. за равнинните части и 1000 м. за най – високите места.

Климатът е умерено – континентален със средиземноморско влияние. Поради защитеността със средно високи възвишения не само от запад и изток, но и от север, както и проявата на средиземноморско влияние от юг по долината на р. Струма, зимата тук е по – мека,а лятото е доста горещо. Преобладава неустановения характер на снежната покривка. Годишното количество на валежите от дъжд е между 550 – 600 мм.

Община Бобошево попада на границата на две различни планински групи от двете страни на река Струма.От ляво – западните склонове на Скакавишка Рила, а от дясно – склоновете на Влахина планина и нейната северна част – Бобошевски Руен.

Хидроложките условия откъм левия бряг на р. Струма се обуславят от природно – ландшафтните фактори на Средна Рила, която е една от най – водоносните планини. Характерно за водните течения, водещи началото си от Влахина планина е изразеното пролетно пълноводие с максимум през месец април и вторично есенно – зимно пълноводие.

Повърхностните водни ресурси на територията на общината се определят от повърхностните течения на реките Джерман и Струма с техните леви и десни притоци. Река Струма е най – голямото водно течение в границите на община Бобошево. На двата бряга на реката е разположен град Бобошево с частично изградена канализация.

Река Джерман е другата голяма река, която преминава през територията на общината. Тя е най – значителния ляв приток на р. Струма. На територията на община Бобошево към водите на р. Джерман се включват водите на река Слатинска, както и водите на реките от Влахина планина, минаващи през с. Сопово и с. Блажиево.

Единственият източник на минерални води е извора в с. Слатино с богато съдържание на натрий, хлор, калий и въглероден двуокис. Температурата на водата е постоянна – 21 градуса С. Слатинският извор се отнася към Сапаревско – Благоевградския термо – минерален басейн.

На територията на общината горските култури са представени от черен и бял бор, акация, мъждрян и единични съобщества от келяв габър. В ниските части преобладават естествени ливади и единично запазени петна от върбови растителни съобщества на трошлива и бяла върба, черна топола, ракита и др.

  Дървесните растителни съобщества са представени главно от крайречна растителност – елша, върба, топола и др. Храстите са представени от шипка, къпина, драка, смрадлика и др. От тревните формации преобладават тези на белизмата, по – рядко на черната садина, валезиевата власатка и гребенестия пирей. Голямо е разнообразието от диворастящи билки като мащерка, лайка, бял равнец, жълт кантарион и др.

Животинският свят е представен от различни видове птици, влечуги, насекоми и други сухоземни видове, които могат да живеят в района, необезпокоявани от присъствието на хората и дейностите им. От дивите животни се срещат лисици, зайци, вълци, диви свине и др. От мигриращите птици – голямата бяла чапла, зеленоглавата патица, сокола скитник, малкият ястреб и др.

Характерно за транспортните връзки на общината е близостта на големите административно-стопански и културни центрове. През общината минава важен икономически път, свързващ Югозападна с Южна България – главен път Е – 79. Предстои изграждането на автомагистрала „Струма“, трасето на която преминава през община Бобошево.

На три километра североизточно от центъра на общината се намира жп – гара на линията София – Кулата. Всички населени места в общината са свързани с четвъртокласни асфалтови пътища.Транспортните връзки се осъществяват от превозвачи от Дупница, Кюстендил и Благоевград. Разстоянието до най – отдалечения ГКПП Кулата е 117 км., а до най – близкия ГКПП Гюешево – 62 км.