Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

с. Септемврийци

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

 Вълчедръм, ул. България № 18–20
 097443444, 097443406
vdrmkmet@yahoo.com
 http://www.valchedram.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина, Северозападен район за планиране и заема североизточната част на област Монтана. Разстоянието от центъра на общината до областния център – град Монтана, е 50 км. Територията на община Вълчедръм е 429 кв.км., представляващи 11,8% от територията на област Монтана ( 3 635,5 кв.км.).

След последните административни промени кметства в общината са с. Долни Цибър, с. Златия, с. Мокреш, с. Разград, с. Септемврийци и с. Черни връх. Населени места със статут на кметски наместничества – са с. Ботево, с. Бъзовец, с. Горни Цибър и с. Игнатово.

Общински център е град Вълчедръм. Селище с древна история, доказателство за което са многото археологически паметници от времето на траки и римляни.

ScreenHunter_6623 May. 11 17.20

Тук е роден поп Пунчо (Граматик Пунчо), който през 1780 година е основал първото училище в града. Вълчедръм е роднотно място и на Димитър Маринов – виден наш етнограф, фолклорист, историк.

Крепост на православието в града е внушителния храм „Света Параскева“, прочут с уникалния си иконостас. Богатата история на този край е събрана в голяма музейна сбирка – гордост на град Вълчедръм.

В общината има потенциал за развитието на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Тъй като общината е разположена изцяло в селски район, има възможност за развитие на земеделското производство. Наличието на подходящите климатични условия, достатъчно суровини, работна ръка и отсъствието на индустриални замърсители позволяват развитието на екологосъобразно селско стопанство.

Основната базисна инфраструктура е изградена или в процес на доизграждане, което е благоприятна предпоставка за развитие на бизнес.

В гр. Вълчедръм функционират Общинска служба по земеделие, филиал на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Лом, филиал на Бюро по труда – гр. Лом, Участък “Полиция”.

ScreenHunter_6624 May. 11 17.21

Земеделието е и ще бъде основен източник за осигуряване на доходи на населението в община Вълчедръм.

След възстановяването на земята на собствениците й се стигна до раздробяване на големите масиви и така възможностите за прилагане на съвременни земеделски технологии отпаднаха.

В последните години се забелязва тенденция към възстановяване на земеделието след критично ниските нива на производство в периода след 1989г.

Община Вълчедръм има 11 землища с обща площ 429 025 дка, като обработваемите земи представляват 86% от нея. Преобладаващата категория на земята е ІІІ и ІV.

Община Вълчедръм, област Монтана, в първоначалния си вид като административно-териториална единица с център град Вълчедръм е създадена с Указ № 2295 на ДС на НРБ (обн. ДВ, бр.101/м.12.1978 г.) включваща населените места:
– гр. Вълчедръм,
– с. Черни връх,
– с. Септемврийци,
– с. Бъзовец,
– с. Мокреш.

В сегашният си вид община Вълчедръм е създадена с Указ № 3005 на ДС на НРБ (обн.,ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените в състава й населени места към Община Вълчедръм, в т.ч.:
– с. Златия,
– с. Игнатово,
– с. Разград,
– с. Ботево,
– с. Долни Цибър,
– с. Горни Цибър.

След последните административни промени (Решение № 5 от 18.11.2011г. на ОбС, обн., ДВ бр. 99/16.12.2011г., поправка, обн., ДВ бр. 100/20.12.2011г.) кметства в община Вълчедръм са:
– с. Долни Цибър,
– с. Златия,
– с. Мокреш,
– с. Разград,
– с. Септемврийци,
– с. Черни връх.
Населени места със статут на кметски наместничества са:
– с. Ботево,
– с. Бъзовец,
– с. Горни Цибър,
– с. Игнатово.

Селско стопанство

Селското стопанство е водещ отрасъл на общинската икономика в община Вълчедръм. То е основен източник на доходи и заетост за населението и ще продължава да играе важна роля за развитието на района в бъдеще. Отрасълът се благоприятства от редица фактори, като климатичните условия, географското положение и релефът, традициите и производствения опит на населението в отглеждане на земеделски култури и селскостопански животни и др.

Обработваема земеделска земя в община Вълчедръм по населени места (дка)
Източник:ОСЗ – Монтана

Общият брой декари обработваема земеделска земя в община Вълчедръм е 396 182,36 дка. Най-голям относителен дял от 29% има обработваемата земеделска земя в гр. Вълчедръм, следван от с. Мокреш с 16% и с. Разград и с. Златия – 11%. Най-малък относителен дял само 1%, заема обработваемата земеделска земя в с. Ботево.

Брой регистрирани земеделски производители за периода 2007-2012 г.
Източник:ОСЗ – Монтана
За анализирания период броят на регистрираните земеделски производители в община Вълчедръм има постоянна тенденция на намаляване и през 2012 г. са 245, със 149 броя по-малко от 2007 г, когато са били 394.
Пазарът на земя в общината бележи ръст за 2010-2011 г. Броят на сделките през 2011 г. се увеличава два пъти – на 847 сделки спрямо 2010 г, когато има 419 сделки. Декарите продадена земя през 2011 г. се увеличават с 4036,924 дка спрямо 2010 г.

Пазар на земята в община Вълчедръм
Източник:ОСЗ – Монтана

Растениевъдство:
Растениевъдството, като основен подотрасъл на селското стопанство, се развива сравнително добре през последните години. То е специализирано основно в отглеждането на зърнени и технически (маслодайни) култури – пшеница, царевица, маслодаен слънчоглед, ечемик и др.
За анализирания период засетите площи в община Вълчедръм намаляват с 81 190 дка и през 2012 г. са 145 370 дка спрямо 2007 г., когато са 226 560 дка. Намаляват засетите площи с ечемик, пшеница, маслодаен слънчоглед и царевица за зърно, единствено площите с рапица се увеличават повече от пет пъти за периода 2007-2012 г. Най-голям относителният дял за селскостопанската 2011-2012 г. имат засетите площи с пшеница 31%, а най-малък засетите площи с ечемик 10%.

Засети площи по видове култури община Вълчедръм
Източник: ОСЗ-Монтана

Средните добиви от пшеница са най-високи през 2007-2008 г. – 465 кг/дка, а най-ниски през 2008-2009 г. и 2010-2011 г. – по 359 кг/дка. През 2009-2010 г. средните добиви от рапица и маслодаен слънчоглед са най-високи – съответно 282 и 237 кг/дка. За ечемика най-добрата селскостопанска година е 2010-2011 г. със среден добив от 368 кг/дка, а най-слаба 2009-2010 г. – 300 кг/дка. Добивите от царевица и маслодаен слънчоглед са най-ниски през 2011-2012 г. – с 270 и 145 кг/дка. Царевицата има най-висок добив през селскостопанската 2008-2009 г. – 530 кг/дка.

Среден добив на основните култури, отглеждани в община Вълчедръм
Източник: ОСЗ-Монтана

В района има добри условия и за зеленчукопроизводството, което се развива все по- успешно.
Животновъдство:
Вторият подотрасъл на селското стопанство – животновъдството, бавно възстановява добрите си позиции. Водещи подотрасли на местното животновъдство са говедовъдство и овцевъдството. В козевъдството и свиневъдството се забелязва спад, а пчеларството е с лек ръст на броя отглеждани пчелни семейства.
Несигурният пазар на продуктите от животински произход, недостатъчния контрол върху вноса на тези продукти, нелоялната конкуренция и ниските изкупни цени, сериозно задържат развитието на животновъдството. Високата цена на фуражите, липсващия или почти амортизиран сграден фонд също спират инвестициите в сектора. Високите производствени разходи и ниските изкупни цени на животинската продукция са причина за отлив от този отрасъл на земеделските кооперации и големите агрофирми и преминаването му към частни стопани и семейни ферми, занимаващи се с угояване на животни.

Брой отглеждани животни и средна продуктивност за периода 2007-2012 г.
Източник:ОСЗ – Монтана

Анализът на данните в Таблицата показва, че броят на говедата в община Вълчедръм се увеличава с 409 за периода 2007-2012 г. и достига 2245 броя. Овцете също нарастват с 14% от 7116 през 2007 г. на 8245 броя през 2012 г.
В свиневъдството се забелязва спад и броя на отглежданите животни намалява повече от два пъти за последните пет години. През 2012 г. свинете в община Вълчедръм са 550 броя. Броят на отглажданите кози в общината намалява със 151 на 2564 броя през 2012 г., спрямо 2007 г., когато се отглеждат 2715 кози.
За анализираният период броят на пчелните семейства се увеличава и през 2012 г. е 2160.


Вижте по-голяма карта