Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

стопанство

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИСКЪР

Самоков
 0878782349
i_ranch@abv.bg
 https://www.dls-iskar.com

 

 

 

 

 

 

 

„Държавно ловно стопанство Искър“ носи името си от най-големия язовир в България – „Искър”, с който граничи на запад и югозапад. Стопанството заема хълмиста седловина, която свързва най-южните части на Лозенската планина с югозападните склонове на Ихтиманска Средна гора. Територията на стопанството е 4000 ха.

ScreenHunter_20031 Nov. 17 11.44„ДЛС Искър” се намира на 25 км от гр. Самоков, на 75 км от София и на 15 км от гр. Ихтиман.
Релефът на стопанството е предимно нископланински-хълмист, силно разчленен. Най-ниската точка е 770 м надморска височина, а най-високата – 1150 м надморска височина.
Югозападната граница на стопанството е 16-километровата брегова ивица на яз. „Искър”, който е главен източник за водоснабдяването на град София.

Климатът е умерено-континентален със студена зима и прохладно лято. Климатът е благоприятен за растежа на главните дървесни видове – зимен дъб, бук, цер, благун, бял и черен бор и е предпоставка за изключително добро развитие на здрави и жизнени дивечови запаси.

„ДЛС Искър” предлага голямо дивечово разнообразие. Територията на стопанството се обитава от благороден елен – 550 бр., елен лопатар – 650 бр., дива свиня – 200 бр., муфлон – 100 бр., сърна – 100 бр. От хищниците се срещат вълк, чакал, лисица, бялка, дива котка, видра, златка и язовец. Ползването на дивечовия ресурс в стопанството се извършва под формата на лов и чрез улов на жив дивеч за разселване. Годишно се ползват /селекционно и трофейно/: благороден елен около 80 бр., елен лопатар около 200 бр., дива свиня около 150 бр., сърна – 5-6 бр., муфлон – 2-3 бр. Около 100 броя животни от горепосочените видове се улавят за разселване в други ДЛР.

В резултат на извършената селекция и ефективна охрана през последните години бяха отстреляни следните трофеи:
2010 г.
благороден елен – 5 бр. от които 1 златен / 217,27 т. по CIC/ и 1 бронзов медал;
елен лопатар – 22 бр. от които 8 златни /201,9т. 198,74т. 198,03т. 192,29т. 191,13т. 187,73т. 187,18т. 182,18. по CIC/, 4 сребърни и 2 бронзов медал;
дива свиня – 29 бр. от които 4 златни /126,65т. 124,10т. 121,45т 120,65т. по CIC/ 4 сребърни и 4 бронзови медала;

– 2011 г. – Благороден елен – 5 бр., от които 2 бронзови медала
Елен лопатар – 10 бр., от които 8 златни /186.13т., 182.64 т., 188.28 т., 190.64 т., 191.01 т., 193.60 т., 194.21 т., 198.18 т./ и 2 бронзови медала.
Дива свиня – 5 бр., от които 3 златни / 122.10 т., 123.03 т.,127.32 т./, 1 сребърен и 1 бронзов медал.
– 2012 г. – Благороден елен – 5 бр., от които 1 сребърен и 1 бронзов медал.
Елен лопатар – 15 бр., от които 9 златни / 186.35 т., 188.20 т., 188.34 т., 190.20 т., 191.31 т., 192.00 т., 192.07 т., 196.42 т., 199.29 т./ 4 сребърни и 2 бронзови медала.
ScreenHunter_20032 Nov. 17 11.44Дива свиня – 6 бр., от които 4 златни /123.60 т., 123.88 т., 124.20 т., 127.07 т./ и два сребърни медала.
– 2013 г. – Благороден елен – 8 бр., от които 3 сребърни и 3 бронзови медала.
Елен лопатар – 20 бр., от които 15 златни / 188.70 т., 189.22 т., 190.02 т., 191.21 т., 192.34 т., 192.55 т., 193.21 т., 193.80 т., 195.60 т., 196.85 т., 198.05 т., 199.20 т., 201.16 т., 202.61 т., 204.18 т./, 3 сребърни и 2 бронзови медала.

Дива свиня – 5 бр., от които 2 златни /120.30 т., 123.80 т./, 2 сребърни и 1 бронзов медали.
Стопанството разполага с хотелска част с капацитет 8 двойни стаи с мини бар.
Услуги, които предлага стопанството, са: организиран ловен туризъм, риболов, езда на манеж и в района на стопанството, конен туризъм по маршрут извън района на стопанството, фотосафари.
На територията на стопанството има две малки езера, до едното от които е изградено рибарско бунгало.

В ДЛС „Искър” може да се насладите на лов, риболов, фотосафари и конна езда. Там може да се видят в голяма концентрация основните видове едър дивеч обитаващи България, в естествената им среда. Специално за езда се отглеждат чистокръвни коне от породата Източнобългарска. Организиран ловен туризъм, риболов, езда на манеж и в района на стопанството, конен туризъм, фотосафари, са услугите, които предлага ДЛС „Искър”.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ScreenHunter 3367 София, ул. П. Волов 2
029857111
Info@nsi.bg
 http://www.iag.bg

 

 

 

 

 

 

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. Създаден е през 1991 година с приемането на Закона за статистиката, който урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система (НСС). Тя се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт при изпълнение на Националната статистическа програма (НСП).

НСИ осъществява статистическа дейност, като провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в НСП. Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация.

HELLOMOTOНСИ координира статистическата дейност на държавата, като сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта на НСП и изпълнението й; осигурява методологично единство в изследванията; представлява Националната статистическа система в Европейската статистическа система пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави; осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат; координира на национално равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на националната и европейската статистическа информация; проучва и обобщава обществените потребности от статистическа информация; публикува и разпространява статистическа информация.

Националният статистически институт се състои от централно управление и териториални статистически бюра. Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво.

 

ВИЗИЯ И ГЛАВНА ЦЕЛ НА РАЗВИТИЕ

Развитието на НСС през периода 2013-2017 г. се основава на визията, че Националната статистическа система произвежда и предоставя на всички групи потребители статистически продукти и услуги с високо качество, произведени по хармонизирани европейски методологии и стандарти и спазва принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Главната цел на развитието на НСС през периода 2013-2017 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители, съобразно техните информационни нужди.

Официалната статистическа информация – продукт на НСС, е предназначена за анализи и научни изследвания, за планиране, прогнозиране и вземане на управленски решения на микро- и макроравнище. Статистическите информационни продукти и услуги са насочени към:

– органите на държавно управление и местната власт;

– бизнес сектора и неправителствените организации;

– научната и академична общност;

– медиите;

– ЕС, ООН, МВФ и други международни организации;

– отделни граждани.

Визията за развитие на НСС предполага спазването на фундаменталните принципи на официалната статистика на ООН и принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика. Водеща роля в дейността на системата през периода 2013-2017 г. ще имат следните принципи:

– професионална независимост;

– безпристрастност и обективност;

– задължение за високо качество;

– стриктно спазване на статистическата тайна;

– адекватност на ресурсите;

– ефективност на разходите;

– активно сътрудничество и координация в НСС и в рамките на ЕСС.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Развитието на Националната статистическа система през периода 2013 – 2017 г. налага реализирането на следните основни цели:

– Осигуряване на обективна, навременна и надеждна статистическа информация за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище.

– Въвеждане на нови източници на данни и средства за усъвършенстване на производството и повишаване на качеството на статистическите продукти и услуги.

– Повишаване на професионалния и организационния капацитет на НСС.

– Внедряване на иновативни и ефективни информационни и комуникационни технологии и e-услуги.

Информационните потребности се променят непрекъснато. Статистическата наука постоянно развива методологията на статистическите изследвания. Информационните и комуникационните технологии ежедневно предоставят нови възможности за ускоряване и улесняване на обработката и анализа на статистическите данни. Всичко това налага непрекъснатото обогатяване на съдържанието на съществуващите статистически изследвания и внедряване на нови изследвания и показатели в съответствие с нуждите на потребителите. През периода 2013-2017 година българската статистика ще изпълнява ангажименти, произтичащи от Статистическата програма на ЕС: 2013-2017 г. и от новоприети регламенти на ЕК, свързани с провеждането на пилотни статистически изследвания в общността и усъвършенстване на статистическата методология в конкретни тематични области.

Производството на статистическа информация е невъзможно без навременното и качествено предоставяне на първични данни от бизнеса, домакинствата и гражданите. От гледна точка на обществото ефективна Национална статистическа система е система, която произвежда полезна и значима за управлението на микро- и макроравнище информация при възможно най-ниски разходи. Съществено условие за успешното разпространение на статистическа информация е предоставянето й в разбираема и достъпна форма. В съвременните условия на нарастващо значение на информацията в управлението и във всекидневния живот се явява и необходимостта от предоставяне на допълнителни, диференцирани по групи потребители, статистически продукти и услуги. Всичко това поставя на преден план в развитието на НСС целта за усъвършенстване на всички етапи на производството на статистическа информация – от методите, формите и организацията на събирането на първичните данни през методите за обработка и съхранение на данните и изчисляване на конкретни статистически показатели до съдържанието, обхвата и начините на разпространение на произведените статистически продукти и услуги.

Устойчивото развитие на НСС е невъзможно без наличието на подходяща законова рамка и функционална среда. По-ефективното сътрудничество с Евростат и националните статистически системи на другите държави членки е важно условие за пълноценното интегриране на националната ни статистика в ЕСС. Висококвалифицираните и мотивирани човешки ресурси са ключов фактор за реализиране на мисията на НСС и постигането на заложената в стратегията главна цел на развитието за периода 2013-2017 година. Не на последно място по важност е прилагането на подходяща информационна инфраструктура и е-услуги за производството и разпространението на статистическа информация.

Така формулираните основни цели на развитието на НСС се предопределят от:

– нуждите на потребителите;

– приоритетите в Европейската статистическа програма за периода 2013-2017 г.;

– значимостта на предоставяне на качествена статистическа информация за разработването, мониторинга и оценяването на различни политики;

– степента на натовареност на респондентите;

– разходите за провеждане на изследванията.

ПРИОРИТЕТИ

За изпълнението на основните цели през периода 2013-2017 г. приоритети в развитието на НСС са:

– Осигуряване на статистически показатели за разработване, наблюдение и оценка на европейски, национални и регионални политики.

– Актуализиране на съществуващите и разработване на показатели за изследване на нови явления и процеси.

– Разширяване на обхвата на предоставяните статистически продукти и услуги и активизиране на комуникацията с потребителите.

– Създаване на условия за производство и интегриране на пространствена (геореферирана) информация със статистическа информация.

– Разширяване на използването на административни регистри и информационни системи за статистически цели.

– Използване на иновативни ИКТ и средства за събиране на първични данни.

– Внедряване на системен подход за управление и контрол на качеството в НСС.

– Създаване на мотивираща работна среда и развитие на професионалния капацитет на служителите в НСС.

– Адаптиране на организацията на работа в НСС към новите информационни и комуникационни технологии.

– Взаимодействие и партньорство между институциите от НСС и потребителите.

– Утвърждаване на НСС като активен член на Европейската статистическа система и международната статистическа общност.

– Активно взаимодействие с академичната общност при разработването на нови статистически методи, продукти и услуги.

– Развитие на информационни системи и e-услуги в посока на намаляване на натовареността на респондентите, повишаване на качеството на статистическата информация и усъвършенстване на методите за нейното разпространение.

– Внедряване на единни европейски ИТ средства, продукти и стандарти с оглед осигуряване на условия за интеграция и хармонизация на статистическия производствен процес в рамките на ЕСС.

– Повишаване на ефективността и разпределението на ресурсите в центъра за данни чрез внедряване на най-добрите практики и технологии за управление на инфраструктурата.

– Развитие и обновяване на сървърната и комуникационната инфраструктура и персонална техника с цел осигуряване на развитието на ИКТ и предоставяне на нови услуги.

Наред с изброените общи хоризонтални приоритети, НСС има специфични приоритети на развитие, които са свързани с развитие на методологията, обогатяване на съдържанието на съществуващи изследвания, въвеждане на допълнителни модули и разширяване на съществуващи изследвания, внедряване на нови изследвания и показатели в областите:

– Демографска и социална статистика;

– Макроикономическа статистика;

– Бизнес статистика;

– Статистика на селското, горското и рибното стопанство;

– Многоотраслова статистика;

– Статистическа инфраструктура.