Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

социално предприятие

ОСП СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ИВАЙЛОВГРАД

Untitled  гр. Ивайловград, Производствен компл. Колибар чешма
 0887532565

 

 

 

 

 

 

 

Общинско социално предприятие (ОСП) „Социални услуги – Ивайловград” предоставя следните услуги:

почасови интегрирани и индивидуални услуги за „здравен асистент”,

„личен асистент”,

„социален асистент” ,

„домашен санитар”,

както и „услуги от домашен социален патронаж” и „кетъринг“.

ОСП ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – гр. Кубрат

index гр. Кубрат, ул. Княз Борис I , 1
 084872020

 

 

 

 

 

 

 

Общинското социално предприятие„Озеленяване и благоустройство – гр. Кубрат” се създава в община Кубрат.

Общинското социално предприятие  е специализирано звено на общината по смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Общинското социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Кубрат” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Кубрат, по предложение на Кмета на община Кубрат.

Социалното предприятие не е юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община Кубрат, в рамките на предоставените му правомощия.

Предметът на дейност на Социалното предприятие  е:

Подобряване условията на живот в населените местана територията на община Кубрат чрез:

– Ремонт на настилки, алеи, тротоари, оформяне на нови зелени площи;
– Засаждане на цветни лехи, затревяване на изоставени публични пространства;
– Ремонт на съществуващи паркови съоръжения, пейки;

– Боядисване на огради, паркова мебел;
– Запръстяване и затревяване на скатове и прилежащи пространства около жилищни блокове;
– Почистване на паркови пространства от нежелана растителност;
– Оздравяване на парковата среда, формиране на пространства, създаване на естетически акценти с живи плетове и розови храсти;
– Резидби, оформяне на топиарни форми на подходящи видове храсти;
– Сезонна поддръжка на озеленени пространства- подготовка на почва, обработка на почва, засаждане на цветя, храсти, поливане, следпосадъчни грижи-специални посадъчни грижи през сезоните според видовете;
– Обезопасяване на общински имоти – училища, детски градини и др. с цел безопасни условия на живот в градска среда;
– Ремонт/поставяне на огради, изграждане на парапети и пр.

 

ОП СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР. ДУПНИЦА

logo гр. Дупница, пл. Свобода 1
070159285; 070159220
admin_dupnitsa@dupnitsa.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинското социално предприятие Дупница е създадено с решение на Общински съвет Дупница.

Общинското социално предприятие е специализирано звено към Общината с предмет на дейност озеленяване и благоустройство

Предмет на дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство е:

– Озеленяване и аранжиране на зелени пространства в Дупница
– Поддръжка на тревни площи
– Ремонтни работи

Основната цел на Общинското социално предприятие е осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, като не по-малко от три лица са от следните целеви групи:

–  Дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане;
–  Самотни родители и многодетни майки;
–  Хора с трайни увреждания;
–  Лица, изтърпели наказание лишаване от свобода.

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЦИАЛНА ЧИНИЯ ОБЩИНА БОРИНО

ScreenHunter 4781 Борино, ул. Христо Ботев 20
030422040
obshtina_borino@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Предметът на дейност на социалното предприятие ще е разпространението на дълготрайни продукти, които в противен случай биха били изхабени, като се насърчава екологичният подход и в същото време се включват хора от финансови и професионални групи, за да се осигури ежедневната работа на предприятието.

Основната цел на Общинското социално предприятие е подкрепа в борбата с бедността и социалното включване на населението на територията на община Борино.

Общинското социално предприятие изпълнява следните функции: 

• Постигане на социално въздействие;

• Управление по отговорен и прозрачен начин;

• Функциониране по приятелски настроен начин;

• Използване на излишъците от храни предимно за постигане на социални цели и създаване на работни места;

• Осигуряване на професионално обучение за по-нататъшно развитие на  дългосрочно безработни хора;

• Превръщане на организацията в център за обсъждане на политиката по отношение на социалното предприемачество и неговото насърчаване в трансграничния район.

Социалното предприятие е насочено към подкрепа на хората в затруднено  положение  неактивни  на пазара на труда; безработните от уязвимите групи на пазара на труда; хора в риск от бедност.

Целта е създаване на условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия.

Чрез работата на социалното предприятие лицата от целевите групи имат възможност да получават  здравословна  храна, да се почувстват равнопоставени и значими, което способства за изпълнение принципите на Европейското общество – социална работа, социална закрила, равен достъп до различни форми на личностно развитие.

 

 

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГР. КАРНОБАТ

ScreenHunter 2638 гр.  Котел, пл. Възраждане 1
045342336

 

 

 

 

 

 

 

Чрез създаването на предприятието по озеленяване и благоустрояване, Община Котел се стреми да насърчи социалното включване и интегриране в обществото на уязвими групи – лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност.  Тази нова дейност ще може да ги насърчи ефективно да участват в обществото.

Предприятието ще функционира като специализирано звено за строителни и ремонтни работи, озеленяване и поддържане на градския интериор, ремонт и експлоатация на общинска собственост и ще бъде в пряко взаимодействие с Дирекция: „Устройство на територията, екология и строителство“ и „БКС”.

 

„Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура „Развитие на социалното предприемачество”

Обща цел: Целта на проектното предложение е да бъде създадено специално социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ в община Котел. По този начин ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

Да бъде създадено социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ в община Котел;

Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;

Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;

Да се популяризират социалните предприятия.

Социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ в община Котел ще постигне целите си, като изхожда от богатия си опит за работа по различни проекти в общината, свързани с предоставяне на социални услуги и търсене на възможност за подкрепа на уязвимите групи в общината. На територията на Община Котел са реализирани сходни проекти, но чрез този проект ще се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността. Със създаването на социалното предприятие общината ще предложи възможност за реализация на представители на целевата група, социална и психологическа подкрепа и ще направи в максимална степен възможна трудовата реализация на представители на уязвимите групи в дейност, за която те имат нужните качества и способности.

Основни дейности:

– Подбор и включване в заетост за 12 м. на лица от целевата група;
– Осигуряване на наставници за заетите лица положение;
– Оборудване и обзавеждане на новоразкритите работни места;
– Осигуряване на екип на социалното предприятие;
– Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;
– Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика.