Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Созопол

ОП „ОБЩИНСКИ ГОРИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ – ГР. СОЗОПОЛ

ScreenHunter 2113  гр. Созопол, пл. “ Черно море “ 1, ет. 2
 055022241
 ogp_sozopol@abv.bg
 http://ogpsozopol.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ от Общинско горско предприятие Созопол: тук!

 

headerГорските територии общинска собственост на Община Созопол се стопанисват от Общинско горско предприятие Созопол. То е създадено с Решение №475 от 24.04.2013 год. на ОС Созопол. На практика започва да функционира с регистрирането на фирмата на 13 май 2013 година.

Стопанството е разделено на три участъка с обща площ от 6341 ха. Годишното ползване е в размер на над 11000 м.куб.

Преди създаването на ОГП, горите в Община Созопол са в териториалния обхват на ДГС „Бургас”, ДЛС „Ропотамо” и ДГС „Ново Паничарево”, което за населението на общината определено е затруднение. След частичното възстановяване на горите, Общината чрез ОГП стопанисва самостоятелно част от тези площи и основно задоволява нуждите на местното население с дърва за огрев.

На 13 май 2013 година е създадено ОГП Созопол с Директор инж. Румен Илиев и инж. Петър Кондов – Ръководител участък ГС, горските стражари Тодор Узунов, Атанас Стамболиев, Николай Найденов и Димитър Вълков, Мария Станчева – лесничей.

На територията на Общината живее и работи частния лесовъд инж. Димитър Жеков, който е с дългогодишна дейност на тази територия.

Горите на Общината се намират в източната част на Бургаска област и попадат в землищата на гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Равадиново, с. Росен, с. Равна гора, с. Крушевец и с. Индже войвода. Релефът е разнообразен с преливане на равнинен,хълмист и нископланински. Най-високата точка е вр. Бакърлъка – 376 м н.в. намиращ се на северното разклонение на рида Странджа Босна.

Водните течения в района са лишени от постоянен и изобилен воден поток. По пълноводни са реките Росенска и Равногорска.

Растителността в общинските горски територии попада в подпоясите на равнинно-хълмистите дъбови гори. Основните дървесни видове в района са благун, цер, космат дъб, келяв габър, мъждрян, сребролистна липа, полски ясен, червен дъб, и черен бор. Срещат се зимен дъб, габър, клен, акация и други.

Най-голям процент от дървесината попада в клас на възраст от 40-60 год. Висок е процента на главните сечи.

На територията на общинските гори се намират и някои природни забележителности като Калето, Бурхама, част от Аркутино и други.

Защитените зони (ЗЗ) и защитените местности (ЗМ), както и природни забележителности на територията на Община Созопол, които попадат в общинските горски територии са:

ЗЗ „Бакърлъка“ е разположена на южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Меден рид) югозападно от град Созопол. По-голямата част от площта й представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, Созополски залив и залив Каваците, включително няколко острова (Свети Иван и Петър, както и Света Анастасия), както и част от териториалните води на България на няколко км от брега до Аркутино. Територията й се простира от долината на Росенска река на запад и обхваща земите на изток до морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото Аркутино.

Предмет на опазване в защитена зона „Бакърлъка“ с код BG0002077 са следните видове птици:

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Тръс­тиков блатар (Circus aeruginosus), Горска чучулига (Lullula arborea), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Го­лям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan) и други.
ЗМ „Бакърлъка“ – разположена до с. Равадиново. Тя е обявена за опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa hageri Heldr., T. Thracica) и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;

ЗМ „Блатото“ – разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 29.00 ха. Документи на обявяване: Заповед № 1938 от 03.07.1970 г. Цели на обявяване: за опазване на естествено находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L);

ЗМ „Казаков вир“ – разположена до с. Индже войвода. Тя е обявена за опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор и естествени местообитания на редки растителни и животински видове;

ЗМ „Раков дол“ – разположена до с. Габър. Тя е обявена с цел опазване на естествените местообитания на редки и защитени видове птици;

ЗМ „Стария соват“ – разположена до с. Присад. Тя е обявена за опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червената книга на Р България и в списъка на застрашените видове в Европа;

ЗМ „Тясната река“ – разположена до с. Вършилово и с. Индже войвода. Тя е обявена с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици.
От категорията Природни забележителности в границите на Община Созопол попадат:

ПЗ „Блатото Алепу“ – разположено до с. Равадиново, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 166.70 ха. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие. Отстои на 9.2 км по права въздушна линия в югоизточна посока от разглеждания имот;

ПЗ „Водениците“ – разположена до с. Извор. Целта на обявяване е опазване на скални образувания.

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 Созопол, пл. Хан Крум 2
055025701
 obshtina@sozopol.bg
 http://www.sozopol.bg

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Местоположение: в южната част на Бургаския залив, в полите на Странджа

Граници: на запад с община Средец, на север с община Бургас, на юг с община Малко Търново, на югоизток с sozобщина Приморско и на изток с Черно море

Площ: 530 км2

Административен център: град Созопол

Административна принадлежност: област Бургас

Населени места: дванадесет – два града и десет села. Девет от тях, намиращи се предимно в южните райони на общината, попадат в Странджа или в североизточните й периферни части

Население: 13 318 жители

Град Созопол

Намира се на тридесет и четири км от Бургас и на шест км от ваканционно селище Дюни, върху живописен скалист полуостров. Града и част от околностите му са дъгообразно обградени от Медни рид – разклонение на рида Босна.

Името Медни рид подсказва голямото икономическо значение на многобройните рудници, разработени тук от траките през второто хилядолетие преди Христа. През тринадесети – дванадесети в.пр.Хр. те изграждат по високите му части отбранителна линия от крепости.

obz

Созопол е най-старият град на българското черноморско крайбрежие. Изгражданата през вековете градска структрура разкрива етапите на развитие на човешки цивилизации, носи белезите на унаследени културни напластявания и приемственост и превръща Созопол в истински град-музей.

Първото селище тук възниква в края на шести в. пр. Хр. и датира от епохата на късния неолит. Подводните проучвания в акваторията на съвременното пристанище разкриват останки на потънало селище от късния халколит и раннобронзовата епоха в края на V хил. и началото на ІІІ хил.пр. Хр. Открити са каменни и костени оръдия на труда, керамични съдове.

Градът е основан през 610 година пр.Хр. като елинска колония от милетски гърци с името Аполония Понтика. Името вероятно е избрано от преселниците от йониските полиси Фокея и Милет при подготовката на експедицията им.

Освен че моряците са водени от волята на делфийската жрица Пития, техният стремеж е с благоволението на нейния повелител бог Аполон да достигнат добри брегове. В началото на пети в. пр. Хр. аполонийци издигат в градския му храм колосална бронзова статуя на Аполон Лечител, изваяна от прочутия скулптор Каламис.

sozop

За древното корабоплаване в созополския залив свидетелстват многобройните щокове и каменни котви от II – I хил. пр. Хр. Градът израства преди всичко като транзитно-пристанищен и търговски център.

Поддържа активни политически и търговски връзки с големите центрове на Елада – Атина, Коринт, Милет, Хераклея Понтийска, Хиос, Лесбос, островите Родос и други. Търговското му влияние в Тракия се основава на съюз с владетелите на Одриското царство, възникнало през пети в. пр. Хр. Богатият град става център на високо развито изкуство.

Съвременниците му го наричат Аполония Магна (Велика Аполония). През 72 г. пр. Хр. е завладян и ограбен от римляните, а крепостната стена е разрушена. През четвърти век Созопол отново е в подем и е известен с името Созополис – град на спасението.

План за устойчиво енергийно развитие на община Созопол 2014-2020 г.

Планът за устойчиво енергийно развитие на община Созопол 2014-2020г. е разработен в съотвествие с чл.11, ал. от ЗЕЕ и в изпълнение на ангажиментите, поети от Общината с присъединяване към Инициативата Споразумение на Кметовете.

Споразумението на кметовете е основно европейско движение, включващо присъединяване на местни и регионални власти, които доброволно поемат ангажимент за повишаване енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на своите територии. С подписване на Споразумението, те поставят цели за достигнане и надхвърляне целите на Европейския съюз за намаляване на CO2 с повече от 20% до 2020г.

Подписване на Споразумението, разработването и изпълнението на План за устойчиво енергийно развитие носи на общините множество ползи, не само в областта на опазването на околната среда и климата, но и в икономически и социален аспект. Потенциалните ползи включват:

· Подпомагане на световната борба срещу ускорените от човешката дейност климатични изменения

· Демонстриране на поетия ангажимент по отношение опазване на околната среда и ефективното управление на ресурсите

· Намаляване на енергопотреблението и сметките за електричество

· Подобряване на местната енергийна сигурност

· Подобряване качеството на живот на гражданите

· Осигуряване на стабилна среда за бизнеса

· Създаване на нови работни места

· Подобряване репутацията на общината

· По-добри възможности за финансиране

· Възможности за работа в мрежа и обмен на опит с други подписали Споразумението общини

Планът е отворен за нови дейности или промени на заложените в него дейности, които могат да се наложат в процеса на неговото практическо изпълнение и контрол.


Вижте по-голяма карта