Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Смядово

ОБЩИНА СМЯДОВО

 Смядово, пл. Княз Борис І № 22
053532230, 053512033, 053512808, 053512120, 053512226
obshtina_smiadovo@abv.bg
 http://www.smyadovo.bg

 

 

 

 

 

 

 

Община Смядово е намира в област Шумен и е разположена в полите на северните склонове на Източна Стара планина. На север граничи с Община Шумен, на североизток с Община Провадия / Варненска област /, на запад с Община Върбица, на северозапад с Община Велики Преслав и на юг с Общините Руен и Сунгурларе / област Бургас /. Общината е в така наречените изостанали селски райони. Към януари 2005 г. има население по настоящ адрес 8 156 души. В Смядово живеят 4 474 души, а по селата 3 559.

Община Смядово се намира на изключително добро геостратегическо място. През нейната територия могат да се направят връзки с Областите Силистра и Шумен. Жп. транспортът е изключително ефективен и удобен за транспортиране на стоки и суровини. През общинския център Смядово преминава жп. линия и път II – ри клас: Шумен – Карнобат, които свързват Северна и Южна България.

ScreenHunter_6983 May. 13 17.44

Територията на Община Смядово се намира в умерено – континенталната подобласт на Европейската континентална климатична област. Източната част на общината попада в средния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. Под въздействието на планинските масиви острият характер на климата е значително смекчен и голямо влияние за това оказва Черно море.

Преобладаващите ветрове са от северозапад и североизток, особено през есента и зимата. Често явление е фьонът, който се проявява най – често в южните части на общината. Релефът, с който се характеризира Общината е типичен за предпланините на Източна Стара планина. Хълмистият характер определя разпределението на площта, като половината от нея е разположена на наклонени терени, около една трета на стръмни и много стръмни склонове и почти една пета – на равни и полегати терени.

Най – високата точка е връх Ракойна с 725 м. надморска височина, а най – ниската е на около 90 м. надморска височина. Почти 2/3 от площта на Община Смядово е разположена върху почви с мощност на почвения профил над 30 см. Има наличие на алувиална, алувиално-делувиални, хумусно – карбонатни, алувиално – ливадни, тъмно сиви горски, сиви горски и светлосиви горски почви.

На територията на Община Смядово са регистрирани 55 броя земеделски производители, които се занимават основно с отглеждането на животни (говеда, овце, зайци, свине, пчели ) и култури ( ечемик, пшеница, царевица, слънчоглед ). Интерес представляват земеделските земи с минимум 500 дка. Обработваемата земя е раздробена на малки парцели. На територията на общината няма общински масив по-голям от 180 декара.

ScreenHunter_6985 May. 13 17.49

Водните течения на територията на Общината са къси и със силно непостоянен воден отток през течение на годината, като по-голямата част от тях пресъхват през летните месеци. С най – голям водосборен басейн, който не пресъхва през цялата година е р. Брестова. Тя води началото си от склоновете южно от с. Риш и се влива в р. Камчия.

Водният отток е сравнително постоянен. По – главни притоци са реките Алашка, Александровска, Крещеница, Малка река, доловете Бялата вода, Стражки дол и дол Петловица. В североизточната част на общината протича р. Камчия и в нея се вливат къси водни течения, разположени северно и южно от реката.

На територията на Община Смядово рудни полезни изкопаеми няма. От нерудните изкопаеми перспективни са сенонските варовици. В района южно от с. Веселиново и с. Риш се намират малки лещи или тънки прослойки от гагатни въглища, които са негодни за експлоатиране. Пясъчниците и варовиците на сенона, барема и апта, както и пясъчниците на хотрива се използват за строителен материал.

С добри качества за строителство е добива на пясък и чакъл от терасите на р. Камчия. В Община Смядово интерес представляват селищните могили и крепости, разположени в Смядово, с. Бял бряг, с. Кълново, с. Веселиново, с. Янково, с. Жълъд, с. Черни връх и с. Риш, които се отличават със своята уникалност и стремеж към привличане на многобройни любители на туризма.

 

Предоставяни административни услуги:

 


Вижте по-голяма карта