Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Сметосъбиране

СОФЕКОСТРОЙ

ScreenHunter 365 гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 11, ет. 2
028188960, 0892225817
office@chistota-iskar.com
 https://sofecostroy.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и правен статут: „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД

Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г. като „Чистота-Искър“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2

Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община

Годишен оборот: 10 млн. лв.

Заети лица: 300

Структура: ОРГАНИГРАМА НА „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД

ScreenHunter_20776 May. 10 13.45

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД е основано през 1998 година, като еднолично дружество с ограничена отговорност, с решение на Столичен общински съвет, като органи на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Изпълнителен директор. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

Считано от 11.04.2019 г., „Чистота Искър“ се преобразува в еднолично акционерно дружество.

С Решение № 49 от дата 31.01.2019 г., по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, Столичен общински съвет преобразува чрез промяна на правната форма, „Чистота-Искър” ЕООД, в еднолично акционерно дружество, а именно „Чистота Искър” ЕАД.

С Решение № 18 от дата 14.01.2021 г. на Столичния общински съвет се изменя търговската фирма от „Чистота Искър“ ЕАД на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.

Органи на акционерното дружество са:

1. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

2. Съвет на директорите.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 69, точка 18 от дневния ред, по доклад № СОА19-ВК66-676/24.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Предмет на дейност:

Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД извършва и услугите събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци, поддържане на пътища и терени в зимни условия, миене на улици и други обекти по сключени договори с клиенти на територията на Столична община, както и ремонтни услуги и сервизни дейности на специализирана комунална техника и оборудване.

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.

ScreenHunter_20777 May. 10 13.46

„СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ, НАМАЛИ И ОГРАНИЧИ ВРЕДНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

● Сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване

● Предоставяне и извозване на контейнери 1.1, 4, 5.5, 7 куб.м. с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци

● Механизирано метене на улични платна, паркинги, гаражи и други площи

● Измиване със специализирана техника на улични платна, паркинги, гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

● Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

● Изкопни и товарни работи със специализирана техника

● Поддръжка и изграждане на депа за депониране на неопасни отпадъци

● Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

● Косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране

● Отстраняване на паднали дървета; изсичане на храсти и дървета; рязане и кастрене на дървета

● Подравняване и чистене на терени и дворове

● Почистване на реки и речни корита; поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства; отсечки и регули; премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване

● Специализирани услуги свързани със строителна механизация

● Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения, извовзване на строителните отпадъци

● Механизирано извършване на изкопни работи и транспортиране на получените земни маси

ScreenHunter_20778 May. 10 13.46

Цели и фирмена политика

Цел

За постигането на целта си – запазване и утвърждаване позицията на водеща фирма в областта на управлението на отпадъци и извършването на комунални дейности, “СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД следва ясно дефинирани водещи линии:

ориентация към изискванията и желанията на клиентите си;
съвместни дискусии и действия със Столична община, индустриалния и търговския сектор, професионални, технически и научни организации;
съчетаване на традиционното с иновативното за постигане на дългосрочни устойчиви ефекти в развитието на дейностите;
подсигуряване на по-висока компетентност на служителите чрез образователни курсове и програми.

Фирмена политика

В Дружеството от 2007 г. е внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността, при работа на база международни стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Ангажиментите на ръководството на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД по отношение на заинтересованите страни са изразени в Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност на труда

Вътрешнофирмената политика акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценката на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.