Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Сметосъбиране

ОП НИКОЛА КОЗЛЕВО – с. Никола Козлево

gerb-n-koz-207x300 с. Никола Козлево, обл. Шумен
053282082
obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

 

 

ОП НИКОЛА КОЗЛЕВО се създава за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:

1. Изпълняване на функции по поддръжката и чистотата на територията на общината:

– почистване на улични платна, площади, паркинги, алеи, тротоари и други на територията на община Никола Козлево, предназначени за обществено ползване;

– сметосъбиране и сметоизвозване;

-почистване на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани места;

– други дейности, свързани с поддържане на чистотата и терените за обществено ползванев община Никола Козлево.

2. Изпълняване на функции по благоустрояване и комунално обслужване на територията на общината:

-почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемни шахти, оттоци, канали, септични ями и други;

-благоустрояване,  поддръжка  и  ремонт  наулични  платна,  площади,  паркинги,  алеи, тротоари и други на територията на общината, предназначени за обществено ползване;

-озеленяване и поддържане на зелени площи за обществено ползване;

-демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;

-поддържане на улична мрежа в населените места;

-извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и механизация;

-дейности по поддържане на общинска пътна мрежа;ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕНпл. “23 –ти Септември” No 5 тел. : 05328/20-82, e –mail : obankozlevo@abv.bg
3. Дейности по зимно поддържане на пътища и територии, определени със заповед на кмета на общината:

-дейности по поддържането на уличното осветление;

-поддържане на гробищните паркове на територията на Община Никола Козлево;

-дейности по превенция и отстраняване на последствия от природни бедствия, аварии и други.

4. Изпълняване на строително-ремонтни работи:

-поддържане и ремонт на сгради, общинска собственост;

-неотложни  дейности  по  отстраняване  наповреди  в  сгради,  мрежи  и  съоръжения  на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Никола Козлево.

5. Изпълнява функции по стопанисване на общински гори от общинския горски фонд на Община Никола Козлево:

-изпълнение  на  горскостопанските  планове  за  горските  територии –общинска собственост;

-изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии;

-организиране  и  провеждане  на  мероприятия  по  защита  на  горските  територии –общинска собственост;-организиране и провеждане на противоерозийни мероприятия;

-поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;

-създаване и отглеждане на нови гори върху горски и/или земеделски територии;-опазване на горските територии –общинска собственост;

-стопанисване на горските територии, което обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите;

-ползване на дървесина и недървесни горски продукти в горските територии –общинска собственост;

-изготвяне  и  съгласуване  на  документация,  свързана  с  управлението  на  горските територии –общинска собственост.

 

БКО ЕООД

Untitled гр. София, ул. Градинарска 1
029366511


 

 

 

 

 

 

Фирма  БКО ООД е със седалище град София.

Фирмата извършва следните, услуги:

– сметосъбиране,
– сметоизвозване,
– зимно почистване,
– миене обществени площи,
– метене на обществени площи.

Фирмата притежава съвременна и богата техника, необходима за качественото извършване на дейността озеленяване,  чистота, както и строителна механизация.

Екипът работещ във фирмата е висококвалифициран, с богат опит в дейностите. Всички те са дългогодишни работници, занимавали се с комунално битова дейност.

 

ТИТАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ АД

ScreenHunter 670 гр. София, бул. България 111, сграда А, ет. 3
029809105
office@titan-bg.com
http://www.titan-bg.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 671 Ние от „ТИТАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ” се гордеем с факта, че сме най-голямата българска компания специализирана в предоставянето на цялостни решения за управление на отпадъците. Първата компания от групата на Титан е основана през 1997 от сегашните й собственици – Иво Иванов и Димитър Борисов, а през 1999 печели и първата си общинска концесия в страната. За кратко време дружеството се разраства и посредством дъщерни и свързани предприятия Титан се превръща в символ на професионализъм и качество в управлението и утилизацията на общински отпадъци. Към момента в компанията работят над 4050 души, които обслужват повече от 55% от населението в страната.

Холдинговата структура възниква през 2005 г. като гъвкаво решение за събирането на всички компании от групата под една шапка и оптимизиране на споделените бизнес процеси. Резултатите не закъсняват и финансовите показатели рязко се подобряват.

В Титан Интернешънъл Холдинг не случайно твърдим, че черпим вдъхновение от обществото, борейки се за една по-добра заобикаляща го среда. Ние самите като граждани знаем, че доброто управление на отпадъците в града, в който живеем е от първостепенно значение за качеството на живота ни. Затова й полагаме всички усилия нашите решения да са съобразени с най-високите европейски практики и стандарти.

Структура

Макар в структурата на Холдинга да се намират немалко компании, опериращи в различни сфери, с управлението на отпадъците са свързани 7 фирми 3 консорциума, които са под контрола на дружеството.

Някои от дъщерните компании участват в консорциуми заедно с други свързани компании или с трети фирми.

В момента тече корпоративно преструкруриране на холдинга, което да предостави възможност за по-добро управление и контрол на дейността.

Нашите услуги

Проявявайки разбиране към нуждите на местни власти, фирми, предриятия и най-вече гражданите, ние се стараем да предлагаме изключително богата гама от услуги, събрани в цялостни решения за събирането и управлението на отпадъци. Обърнете се към нас, в случай че имате нужда от:

– Общинско сметосъбиране и сметоизвозване
– Регулярно почистване на улици, тротоари и площади
– Фирмено сметосъбиране
– Индустриално почистване и сметопреработване
– Разделно събиране и сепариране на отпадъци
– Преработка, балиране и депониране на отпадъци
– Събиране и безопасно обезвреждане на дребни опасни биологични отпадъци
– Сигурно и щадящо природата управление на твърди отпадъци
– Зимно снегопочистване
– Озеленяване и поддръжка на публични площи
– Проектиране, изграждане и управление на трансферни станции
– Проектиране, изграждане и управление на съоръжения за компостиране
– Проектиране, изграждане и управление на съоръжения за преработването на биомаса в електрическа енергия  и отопление

АЕС-Х ООД

ScreenHunter 2599 гр. София, ул. Градинарска 1
029366783, 0888 772 111
 aes_x@abv.bg
 https://aes-x.com/

 

 

 

 

 

 

 

АЕС-Х ООД е дружество, създадено през 2001 г. в гр. София с основен предмет на дейност сметосъбиране и сметоизвозване, лятно и зимно улично почистване. От 2001 г. дружеството изпълнява дейности по сключени договори за поддръжка на обществени територии със Столична Община, Община Елин Пелин, както и договори за сметоизвозване и други услуги с частни фирми, търговски обекти и
частни лица.

Дейности-Услуги

SAM_0373-scaledИзвозване на битови отпадъци – от фирми и частни лица.

Извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци – от фирми и частни лица

Машинно миене и метене на улици, обекти и други.

Зимно почистване от сняг на улици, обекти и други.

Транспортни услуги  – от фирми и частни лица

Консултация от квалифициран консултант по превоз на опасни товари съгласно изискванията на Европейска спогодба ADR

 

Допълнителни услуги

IMG_7320.Консултиране
Консултиране и оптимални решения, свързани с управлението на отпадъци, преработката на отпадъци, иновативни екологични технологии, почистване – зимно и лятно, озеленяване на общини и други.

Проекти
Съдействие, организация, подготовка на различни видове проекти, търгове, обществени поръчки и конкурси, съвети по професионално ориентиране и други.

Техника
Закупуване на превозни средства и резервни части за тях, съдове за отпадъци и други, от България и чужбина.

 

 

„АЕС-Х“ ООД може да Ви съдейства при извозването на следните видове отпадъци:

Битови отпадъци отпадъци от частни лица, фирми или от търговски обекти.
Можем да разположим 120 л.и 240 л. кофи, и 1100 л. контейнери на посочено от Вас място, и по уговорен график да извозваме отпадъците.

Едрогабаритни отпадъци обемни отпадъци, които по своята големина и/или форма не могат да се поставят в контейнерите за отпадъци.

Едрогабаритните отпадъци /ЕГО/ включват:
– стари мебели /дивани, канапета, фотьойли, маси, столове и др./
– санитарен фаянс, мокети, балатуми, плоскости и др.

Строителни отпадъци – това са отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата, частни фирми и строителни обекти.

Био отпадъци – Зелени отпадъци от дворове и градини – окосени треви, окапали листа, клони, стъбла от цветя, растения и други подобни.

 

ЕКО ТИТАН ЕООД

ScreenHunter 476 гр. Видин, ул. П. К. Яворов 1, ет. 2
094601442 

 

 

 

 

 

 

ЕКО ТИТАН ЕООД е фирма, която е основана през 2003 година, със седалище и адрес на управление град Видин.

Основната икономическа дейност, в чието направление се развива дружеството е :
– Почистване и зимно поддържане на улици и пътища ;
– Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци;
– Изграждане и поддържане на зелени площи – паркове и градини.
Компанията се занимава, също така и с проектиране, строителство на сгради и ниско строителство, изграждане на цветни градини, детски площадки, съоръжения, аранжиране и изпълнение на цветни фигури. ЕКО ТИТАН ЕООД извършва ремонтни дейности на сгради, покривни конструкции, строеж на детски съоръжения и площадки, както и ремонт на съществуващи такива, изграждане на алеи, ремонт и изграждане на канализационни системи, настилки и подпорни стени.
Компанията притежава съвременна и богата техника, необходима за качественото извършване на дейността „Озеленяване“, „Чистота“, както и строителна механизация.
Екипът работещ във фирмата е висококвалифициран, с богат опит в дейностите. Всички те са дългогодишни работници, занимавали се с комунално битова дейност.

КЛИЕНТИ

Дружеството работи основно по договори с общини :
– Община Видин
– Община Тетевен
– Община Белоградчик
– Община Димово
– Община Кула
– Община Брегово
– Община Ново село
– Община Макреш
– Община Велинград
Работи също така и с фирми по частни договори.
От началото на 2010 година компанията поддържа чистотата и на трите ГКПП в област Видин – ГКПП „Ферибот“, ГКПП „Връшка чука“ и ГКПП „Брегово“.
Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, което е гаранция за качественото изпълнение на услугите.
Фирмата „Еко Титан“ ЕООД има богат и дългогодишен опит в дейностите „Чистота“. „Озеленяване“, „Строителство“. Изпълнява в уговорения срок и с високо качество всички поети задачи, което я прави предпочитан и търсен партньор на редица доволни клиенти.

АСТОН СЕРВИЗ ООД

ScreenHunter 454 гр. София, бул. България 60В, Бизнес център – ет.4,офис 8
0888428121
office@astonservice.org
www.astonservice.org

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма „Астон Сервиз“ ООД е регистрирана на 23.04.2002г. с адрес на управление гр. София.

IMG_0727-768x576От създаването си фирмата извършва дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, дейности по управление на отпадъци, зимнна поддръжка на пътната мрежа, поддържане на чистотата на обществените площи и пространства и др.

Средно списъчната численост на персонала за 2010 е 285  човека със съответната специализация и квалификация, като фирмата наема допълнително персонал по граждански договори и ползва услугите на различни консултанти и експерти.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ

DSC01601-768x576Основните дейности са диверсифицирани, съобразно договорите и изискванията на клиентите. Дружеството има подписани концесионни договори за събиране и извозване на отпадъци в Община Русе и прилежащите и села до 2011 година, договор с Община Иваново до 2010г., договор с Община Девин за срок от 4 години до 2014г., Община Червен Бряг до 2012г. с опция за зимно почистване и поддържане на пътищата в зимни условия , концесия с Община Луковит, Община Угърчин, Община Плевен – договор за поддържане на чистотата на град Плевен до 2018г. и 30 промишлени предприятия на територията на гр.Русе.

Предимството на “Астон Сервиз” ООД е гъвкавостта при изпълнението на дейностите и управлението на наличните човешки ресурси, водещо до оптимизиране на съотношението качество-цена на предлаганите услуги, което има за резултат качественото изпълнение на посочените договори, това позволява да се поддържат добри взаимоотношения с общинските ръководства и частни клиенти.
“Астон Сервиз” ООД притежава транспортни средства в.т.ч. специализирани сметосъбирачи, оборудване и разполага с бази разположени на територията на Русенска област, Община Червен Бряг, Община Плевен, гр.София, офиси в гр.Русе, гр.Плевен, гр.София.
Към момента дружеството извършва сметосъбиране, извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене и др. на територията на над 100 населени места в Северна България, включително общинските-административни центрове гр.Русе, гр.Плевен и обслужва над 200 000 души.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА
Основните дейности са разпределени и се изпълняват съобразно договорите и изискванията на клиентите. Дружеството има подписани договори за изпълнение на обществени поръчки за събиране, извозване на отпадъци, поддържане на депа за тях, миене, метене и др. със следните общини: – община Две могили на за срок от 3 години до 2008г.вкл., община Русе – прилежащите и села до 2011 година, договор с община Иваново до 2014г., община Червен Бряг до 2012г. , с община Цар Калоян, община Луковит, община Угърчин, община Плевен – договор за поддържане на чистотата на град Плевен до 2018г., сметосъбиране, извозване и депониране на ТБО, миене, метене с община Айтос, община Георги Дамяново, община Девин, община Медковец, община Опака, Община Дулово, Столична община, и 30 промишлени предприятия на територията на гр.Русе, над 30 предприятия на територията на Столицата, извършва събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки с възложители ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД в градовете Плевен, Ч.Бряг, Луковит, Кнежа, Искър, София. Гъвкавостта при изпълнението на дейностите и управлението на наличните човешки ресурси в дружеството, води до оптимизиране на съотношението качество-цена на предлаганите услуги, което има за резултат спазването на договореностите, това позволява да се поддържат добри и коректни взаимоотношения с общинските ръководства и частните клиенти. “Астон Сервиз” ООД притежава всякакви видове съдове за ТБО, транспортни средства в.т.ч. специализирани сметосъбирачи, контейнеровози, челни товарачи, миячки, метачки и др., разполага с бази разположени на територията на Русенска област, Община Червен Бряг, Община Дулово , Община Мъглиж , Община Плевен, гр.София, офиси в гр.Русе, гр.Плевен, гр.София. Основно предимство на фирмата пред нейните конкуренти, е че клиентите плащат за реално свършена работа, чрез система за нейното отчитане и измерване на качеството, на базата на констативни протоколи между страните. Към момента дружеството извършва сметосъбиране,извозване на ТБО, поддръжка на сметища, миене, метене и др. на територията на над 100 населени места в България, включително общинските-административни центрове гр.Русе, гр.Плевен и обслужва над 250 000 души. “АСТОН СЕРВИЗ” ООД притежава разрешително за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на цялата страна издадено от МОСВ и е сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance – London UK, за въведена система за управление на качеството ISO 9001 : 2008 , и сертификация от Lloyds Register Quality Assurance – London UK за система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и Сертификация от Lloyds Register Quality Assurance – London UK за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд : BS OHSAS 18001:2007 .