Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Сметосъбиране

ОП ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.ПЕЩЕРА

s1_onblogo Пещера, ул. Димитър Горов 16
 035062291

 

 

 

 

 

 

Общинското предприятие “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” се създава за осъществяване на следните дейности:

1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, както следва:
а)сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци;
б)поддържане на общинското сметище;
в)метене и миене на улици, площади и паркове;
г)зимно поддържане и снегопочистване, опесъчаване и осоляване;
д)кастрене на дървета и поддържане на канавките, почистване на дървета и храсти в близост до общинските пътища;
е)строителни дейности – ниско строителство (изграждане на джобове за съдовете за смет; пътна маркировка; поддържане на шахтите и др.).

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА И СТРОИТЕЛСТВО ГР.БЯЛА СЛАТИНА

Бяла Слатина, ул. Панайот Волов 2
0893612193
chistota_ozelenqvane@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Предприятието е създадено с решение на Общински съвет – Бяла Слатина № 519 по Протокол № 31 от 27.06.2013 г.

ScreenHunter_20223 Jan. 12 11.04Директор – инж. Атанас Калчовски за контакти: 0915 8 25 02

Основни дейности на Общинското предприятие са:
– Сметосъбиране и сметоизвозване;
– Опазване на околната среда;
– Чистота и поддържане на общинската инфраструктура;
– Ремонт и поддръжка на материалната база на общината в сферата на културата, образованието, здравеопазването, спорта, социалните дейности, общински сгради и жилища;
– Поддържане, почистване и благоустрояване на гробищните паркове и обредните зали към тях, а именно: Християнски гробищен парк, Мюсюлмански гробищен парк, Сграда „Обреден дом” и тухлена сграда, находяща се в Християнски гробищен парк;
– Събиране на такси и цени на услуги по Наредба № 5 на Общински Съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина;
– Контрол за спазване на Наредба № 21 на МЗ за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници;
– Контрол за спазване на Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на Община Бяла Слатина;
ScreenHunter_20224 Jan. 12 11.04Предприятието разполага с:

– – 4 камиона за сметоизвозване;

– 9 автомобила за почистване при зимни условия;

– оранжерия;

– гараж за извършване на ремонти.

През 2016 г. след проведена обществена поръчка са закупени:

рециклирана Метачна машина с вакум;
2 броя рециклирани Сметосъбирачни машини;
Палцова косачка
Рециклирана машина за студено кърпене „Печматик“, което създаде възможност общината сама да кърпи дупки по уличната мрежа по един икономичен начин.

 

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТО ДРЯНОВО

Дряново, ул. Шипка 165
0878141881


 

 

 

 

 

 

 

„Чисто Дряново” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна издръжка.

 

ScreenHunter_19395 Aug. 28 11.17Общинското предприятие се създава за осъществяване на следните дейности:
– организира и контролира сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на твърди битови отпадъци от населените места на община Дряново;
– организира почистване на инфраструктурата и териториите за обществено ползване в населените места;
– контролира разделното събиране на отпадъците;
– извършва измиване на улични платна, площади, алеи, паркове и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
– ликвидира незаконни сметища,почиства отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места;
– стопанисва съдовете /общинска собственост/ за съхраняване на битови, строителни отпадъци и пепел вкл. поддръжка, ремонти, почистване и дезинфекция на съдовете за съхраняване на битови и строителни отпадъци;
– почиства канали и септични ями.

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА ПЛОВДИВ

ScreenHunter 4236 Пловдив, ул. Даме Груев 64 А
032675817
tchistota.plov@abv.bg
 https://chistota-plovdiv.com

 

 

 

 

 

 

 

„Чистота” е общинско предприятие, създадено с недвижимо имущество – сгради и земя, собственост на Община Пловдив.

Техниката по основната и спомагателна дейност са собственост на предприятието.

ОП „Чистота“ се ръководи от  Десислава Георгиева – директор.

ScreenHunter_135 Nov. 20 20.43

История на фирмата

Отдел „Чистота” е основан през 1939 г. с цел да изпълнява комунална функция. Оттогава цялостната му дейност е насочена към грижи за чистотата и хигиената на град Пловдив.

През 1993 г. с Решение № 6141 от 1993 г. – том 3; страница 174; партида 58, е преобразувано в еднолично дружество с ограничена отговорност „Чистота” ЕООД със седалище: ул. „Даме Груев” № 64 А, гр. Пловдив. Насоката на дейността му е запазена и до ден днешен и неслучайно е заложена в девиза „Винаги в услуга на града“.

През 2006 г. „Чистота” – Пловдив, разработи и внедри Система за управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2000. Сертифицирането бе извършено през март 2007 г.

С решение на Общинския съвет от август 2010 г. „Чистота“ беше преобразувана в общинско предприятие.

Дейност на ОП „Чистота” – Пловдив

Сметосъбиране на твърд битов отпадък (ТБО) в контейнери:

– тип „BOBR” (метален) – с вместимост 1,1 кубични метра;

– тип „КУКА” (метален) – с вместимост 110 литра;

– тип „КУКА” (пластмаса) – с вместимост 240 литра.

Сметоизвозване със специализирани сметосъбиращи автомобили с преса.

Сметосъбиране на отпадък от строително – ремонтна дейности в контейнери тип „Лодка” – открити с вместимост – 4 м3.

Извозване на контейнери тип „Лодка” със специализиран самотоварен автомобил.

Товарене и извозване на едрогабаритни отпадъци:

– товарене с челен товарач;

– извозване със самосвал.

Поддържане чистотата на уличната мрежа (машинно през периода 16.03 ÷ 15.11) чрез:

– машинно миене на улични платна и тротоари с маркуч – масирано след зимен сезон за почистване от материали и препарати, използвани за зимно поддържане, а в периода април – октомври по график;

– машинно миене на дюзи (оросяване)

* за улици I категория и тези с интензивен автомобилен и пътнико поток – 5 пъти седмично /всеки работен ден/

* за улици II категория – 3 пъти седмично /по определен график за всеки район/

* за улици III категория – вторник и четвъртък;

– машинно метене за улици I– ва категория – от понеделник до петък;

– ръчно метене – целогодишно

* за улици I категория (тротоар и регул) – от понеделник до петък

* за улици II категория (тротоар и пътно платно) – вторник и четвъртък

* за улици III категория (тротоар и пътно платно) – сряда

* уборка на междублокови пространства – сряда.

В почивни и празнични дни – дежурни групи за почистване около спирки на градския транспорт и кошчета за отпадъци.

Зимно поддържане на уличната мрежа:

– машинна обработка на уличните платна с разпръсквачи на противообледенителни препарати;

– машинно снегоринене на уличните платна;

– оформяне на пътеки по тротоари и разчистване около спирки на градския транспорт, стълбища на подлези.

УСЛУГИ

Със Заповед №99 от 14.08.2018 г. –

на основание I. §1 т.4 и т.4.1. от Решение № 306,

взето с протокол № 14 от 02. 08. 2018 г.,

подписана от директора на ОП „Чистота” Иван Стоянов,

се определят следните единични цени за услуги:

1. Самосвал с екип от водач и 2-ма работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 94,80 лв. с ДДС.

2. Самосвал без екип от работници за извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметището в село Цалапица – 1 курс (2 часа) – 76,80 лв. с ДДС.

3. Товарене с челен товарач – 1 час – 48 лв. с ДДС.

4. Поставяне и извозване на контейнер тип „Лодка” – 1 курс – 155 лв. с ДДС.

4.1 – Всяко следващо обслужване на контейнер тип „Лодка” – 1 курс – 140 лв. с ДДС.

4.2 – Празен пробег за контейнер тип „Лодка” (в двете посоки) – 1 км/ 1 лв. с ДДС.

5. Машинно миене на маркуч – 1 час – 66 лв. с ДДС.

6. Машинно миене на дюзи – 1 час – 60 лв. с ДДС.

7. Машинно метене – 1 час – 54 лв. с ДДС.

8. Ръчно метене – 1 човек/час – 7,20 лв. с ДДС.

9. Каналопродухване – 1 м – 18 лв. с ДДС.

10. Празен пробег за комбиниран автомобил (ямо и каналопочистване) – 1 км – 0,90 лв. с ДДС.

11. Автовишка (работна височина 15 м) за почистване на улуци, фасади, поставяне на рекламни пана, украси и др.

13. 1 – С екип от водач и 1 работник – 1 час – 35 лв. с ДДС.

13. 2 – С екип от водач и 2-ма работници – 1 час – 42,20 лв. с ДДС.

14. Почистване на сняг със снегорин – 1 час – 60 лв. с ДДС.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

С цел по-доброто оползотворяване на отпадъците през 2016 г. в Пловдив са открити 6 специализирани площадки /по една във всеки район:

– Район „Западен“ – Околовръстен път, кв. „24А“, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Тракия“ – бул. „Цар Симеон” /околовръстен път/, срещу зелената площ зад паметника на Кан Крум, работно време: петък от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Северен“ – ул. „Дилянка” № 35, работно време: вторник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Централен“ – ул. „Сергей Румянцев“ №8, работно време: понеделник от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Източен“ – ул. „Правда“ № 4, работно време: събота от 16:00 до 19:00 ч.

– Район „Южен“ – ул. „Даме Груев“ 64 А /базата на ОП „Чистота“/, работно време: всеки делничен ден от от 8:30 до 17:00 ч.

На специализираните площадки се приемат следните отпадъци:

1. Хартиени и картонени опаковки /например кашони, кутии от обувки, бонбони, хартиени торбички и др./

2. Пластмасови опаковки /например пластмасови бутилки и др./

3. Стъклени опаковки /например стъклени бутилки, буркани и др./

4. Пестициди /например градински химикали, пестициди, хербициди, препарати за поддържане на тревни площи, овощни и зеленчукови растения и др./

5. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак /например флуоресцентни лампи, живачни термометри и др./

6. Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества /например политура, грунд /за метали, за дърво/, боя, смоли, лепила, аерозолни бои, разтворители и др./

7. Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества /например дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др.; препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна универсални почистващи препарати за подове, бани, кухни, детергенти и др./

8. Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти /например лекарствени препарати и др./

9. Пластмаси /например столчета, легени, кофи и др./

10. Обемни отпадъци /например дюшеци, мебели – шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и др./

ОП РЕГИОНАЛНО ДЕПО БЯЛА

ScreenHunter 3365 гр. Бяла,  пл. Екзарх Йосиф I, 1
081772150
 depo@byala.bg

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” е с предмет на дейност организация по управление на неопасни отпадъци, в съответствие с допустимите за „прием“, „първично третиране“, „временно съхранение“ и „крайно обезвреждане“ в депо- кодове отпадъци, които са посочени конкретно в условията на издаденото комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС- генерирани на територията на общините- членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе): Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака.

Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” е създадено с цел експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) и осъществява дейности по:

1. Приемане на неопасни отпадъци по кодове, съгласно издаденото комплексно разрешително;

2. Контрол и мониторинг на вида и количеството на постъпващите отпадъци на “Вход –РДНО“, посредством система за видеонаблюдение и електронна автомобилна везна (кантарна платформа);

3. Първично третиране (чрез открито площадково компостиране) на разделно събраните от територията на общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака– биоразградими отпадъци по кодове, съгласно издаденото комплексно разрешително и по технология съдържаща се в работния проект за изграждане на РДНО;

4. Временно съхраняване на специално обособени места от стопанския двор на депото на:
– земни маси и неопасни строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;
– компост и/или органичен почвен подобрител и на неоползотворим остатъчен органичен отпадък;
– рециклируеми суровини;

5. Наземно депониране на негодните за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци по кодове, съгласно условията на издаденото комплексно разрешително и по технология, указана в работния проект за изграждане на РДНО;

6. Отвеждане и пречистване на отпадни води и инфилтрат, които се отделят в резултат от дейността на РДНО;

7. Отвеждане и обезвреждане на депониен (сметищен) газ, който се отделя от клетката за депониране на отпадъци;

8. Извършване мониторинг върху състоянието на отделните компоненти на околната среда в района на РДНО, съобразно условията на издаденото комплексно разрешително;

9. Водене на отчетност и докладване съгласно изискванията на действащото българско законодателство;

10. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и конструкции на територията на обекта, в т. ч. осигуряване на спомагателни материали и горива, заплащане на ел. енергия и такси за водоползване (за водоснабдяване и за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект);

11. Осъществяване на информационна дейност, свързана със системата за разделно събиране на отпадъците в общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака.