Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

отпадъци

ОП РЕГИОНАЛНО ДЕПО БЯЛА

ScreenHunter 3365 гр. Бяла,  пл. Екзарх Йосиф I, 1
081772150
 depo@byala.bg

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” е с предмет на дейност организация по управление на неопасни отпадъци, в съответствие с допустимите за „прием“, „първично третиране“, „временно съхранение“ и „крайно обезвреждане“ в депо- кодове отпадъци, които са посочени конкретно в условията на издаденото комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС- генерирани на територията на общините- членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе): Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака.

Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” е създадено с цел експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) и осъществява дейности по:

1. Приемане на неопасни отпадъци по кодове, съгласно издаденото комплексно разрешително;

2. Контрол и мониторинг на вида и количеството на постъпващите отпадъци на “Вход –РДНО“, посредством система за видеонаблюдение и електронна автомобилна везна (кантарна платформа);

3. Първично третиране (чрез открито площадково компостиране) на разделно събраните от територията на общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака– биоразградими отпадъци по кодове, съгласно издаденото комплексно разрешително и по технология съдържаща се в работния проект за изграждане на РДНО;

4. Временно съхраняване на специално обособени места от стопанския двор на депото на:
– земни маси и неопасни строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;
– компост и/или органичен почвен подобрител и на неоползотворим остатъчен органичен отпадък;
– рециклируеми суровини;

5. Наземно депониране на негодните за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци по кодове, съгласно условията на издаденото комплексно разрешително и по технология, указана в работния проект за изграждане на РДНО;

6. Отвеждане и пречистване на отпадни води и инфилтрат, които се отделят в резултат от дейността на РДНО;

7. Отвеждане и обезвреждане на депониен (сметищен) газ, който се отделя от клетката за депониране на отпадъци;

8. Извършване мониторинг върху състоянието на отделните компоненти на околната среда в района на РДНО, съобразно условията на издаденото комплексно разрешително;

9. Водене на отчетност и докладване съгласно изискванията на действащото българско законодателство;

10. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и конструкции на територията на обекта, в т. ч. осигуряване на спомагателни материали и горива, заплащане на ел. енергия и такси за водоползване (за водоснабдяване и за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект);

11. Осъществяване на информационна дейност, свързана със системата за разделно събиране на отпадъците в общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака.

 

 

 

 

ТИТАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ АД

ScreenHunter 670 гр. София, бул. България 111, сграда А, ет. 3
029809105
office@titan-bg.com
http://www.titan-bg.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 671 Ние от „ТИТАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ” се гордеем с факта, че сме най-голямата българска компания специализирана в предоставянето на цялостни решения за управление на отпадъците. Първата компания от групата на Титан е основана през 1997 от сегашните й собственици – Иво Иванов и Димитър Борисов, а през 1999 печели и първата си общинска концесия в страната. За кратко време дружеството се разраства и посредством дъщерни и свързани предприятия Титан се превръща в символ на професионализъм и качество в управлението и утилизацията на общински отпадъци. Към момента в компанията работят над 4050 души, които обслужват повече от 55% от населението в страната.

Холдинговата структура възниква през 2005 г. като гъвкаво решение за събирането на всички компании от групата под една шапка и оптимизиране на споделените бизнес процеси. Резултатите не закъсняват и финансовите показатели рязко се подобряват.

В Титан Интернешънъл Холдинг не случайно твърдим, че черпим вдъхновение от обществото, борейки се за една по-добра заобикаляща го среда. Ние самите като граждани знаем, че доброто управление на отпадъците в града, в който живеем е от първостепенно значение за качеството на живота ни. Затова й полагаме всички усилия нашите решения да са съобразени с най-високите европейски практики и стандарти.

Структура

Макар в структурата на Холдинга да се намират немалко компании, опериращи в различни сфери, с управлението на отпадъците са свързани 7 фирми 3 консорциума, които са под контрола на дружеството.

Някои от дъщерните компании участват в консорциуми заедно с други свързани компании или с трети фирми.

В момента тече корпоративно преструкруриране на холдинга, което да предостави възможност за по-добро управление и контрол на дейността.

Нашите услуги

Проявявайки разбиране към нуждите на местни власти, фирми, предриятия и най-вече гражданите, ние се стараем да предлагаме изключително богата гама от услуги, събрани в цялостни решения за събирането и управлението на отпадъци. Обърнете се към нас, в случай че имате нужда от:

– Общинско сметосъбиране и сметоизвозване
– Регулярно почистване на улици, тротоари и площади
– Фирмено сметосъбиране
– Индустриално почистване и сметопреработване
– Разделно събиране и сепариране на отпадъци
– Преработка, балиране и депониране на отпадъци
– Събиране и безопасно обезвреждане на дребни опасни биологични отпадъци
– Сигурно и щадящо природата управление на твърди отпадъци
– Зимно снегопочистване
– Озеленяване и поддръжка на публични площи
– Проектиране, изграждане и управление на трансферни станции
– Проектиране, изграждане и управление на съоръжения за компостиране
– Проектиране, изграждане и управление на съоръжения за преработването на биомаса в електрическа енергия  и отопление

ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ

ScreenHunter 456 гр. София, ул. Николай Хайтов 3А, ет. 2
029712197, 0886000325
info@fcc-group.bg
www.fcc-group.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

FCC Environment CEE е сред водещите фирми за управление на отпадъци в България, като обслужва над 660 000 жители на територията на страната.

С богатия си международен опит и иновативните си технологии в преработването и оползотворяването на отпадъци FCC Environment CEE се нарежда сред най-големите предприемачи в областта на отпадното стопанство.

За нас твърдението „Service for the Future“ е нашата мисия. С доказано високо ниво на услугите и инвестициите в чисти технологии, ние осигуряваме качество на живот за настоящите и бъдещите поколения чрез свеждане до минимум въздействието върху околната среда.

Като солиден партньор на общините и жителите, ние предлагаме широка гама от услуги, с които можем да допринесем за съществено подобряване условията на живот в населените места.

Всички наши решения са базирани на устойчивото управление на отпадъците. Ние виждаме отпадъците като ресурс; от момента на събиране, през различно третиране, с цел да се оптимизира преработката и оползотворяването на събраните материали.

 

FCC Environment CEE осигурява широкообхватни решения за отпадъците на общини, промишления и търговски сектор, както и за отпадъци от домакинствата.

Голeмият автопарк от товарни автомобили, включително и специализирани превозни средства, разнообразният асортимент от контейнери, както и индивидуалните консултантски услуги правят фирмата лидер, когато става въпрос за управление на отпадъци.

Дългосрочните бизнес отношения в Централна и Югоизточна Европа се основават на взаимно доверие и сътрудничество, лоялност и надеждност, прозрачност и качество.

Компанията се чувства отговорна към своите клиенти и към околната среда – ето защо  икономиката и екологията са едно и също нещо в FCC Environment CEE.

 

 

УСЛУГИ:

Нашите услуги за общините
FCC Environment CEE предлага на общините комплексна гама от обществени услуги на високо техническо и технологично ниво. Ние подкрепяме постигането на дългосрочно сътрудничество, което предоставя възможности за оптимални инвестиции в по-нататъшното развитие на услугите и технологиите.

В общо 15-те общини, обслужвани от фирмата, има над 31 500 разположени съда, осигуряващи качественото събиране и извозване на отпадъци, над 100 специализирани автомобила за извършването на всички изброени видове дейности, както и повече от 550 души персонал, осигуряващ безупречното обслужване на нашите клиенти в цялата страна.

Преглед на видовете дейности:

– Логистични услуги като събиране на отпадъци / разделно събиране и транспортиране
– Преработване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
– Управление на различни видове отпадъци, включително стари дрехи и опасни отпадъци
–  Експлоатация на депа, площадки за събиране
–  Почистване и поддръжка на пътища, зимни услуги, поддръжка на паркове и озеленяване
–  Канализационни и септични услуги
–  Отдаване под наем на контейнери и контейнеровози

 

 

 

 

Нашите услуги за индустрията

bws3Ние предлагаме комплексни услуги за управление на отпадъци на индустриални и търговски дружества. Основната полза от комплексната  услуга е прехвърлянето на всички дейности и отговорности, свързани с управлението на отпадъци върху специализирана фирма.

Нашият опит в тази област носи на бизнеса решения и помага за оптимизирането на процесите свързани с отпадъци, генерирани в индустриалните и търговски сфери. Предоставянето на комплексните услуги  за компании, включва всички технически аспекти, правни и консултантски въпроси, подкрепени от необходимите квалифицирани кадри.

 

 

 

 

Нашите услуги за търговски дружества

pl auchan outsourcing logo bata 1.2013 Environment CEE предлага комплексни услуги за управление на отпадъци на индустриални и търговски дружества. Основната полза от комплексната  услуга е прехвърлянето на всички дейности и отговорности, свързани с управлението на отпадъци, върху специализирана фирма.

След анализ на актуалното състояние, ще бъдат предложени оптимални логистични решения и подходящи контейнери за генерираните отпадъци. При нужда, FCC Environment CEE осигурява поддържащи консултантски услуги и контрол, тъй като нашите услуги се простират отвъд обезвреждането на отпадъци.

 

 

 

 

 

Предлагани услуги за търговски дружества

– Събиране и транспортиране на битови отпадъци
– Събиране и транспортиране на строителни отпадъци
–  Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци
– Събиране и транспортиране на биоразградими хранителни и кухненски отпадъци***
– Товарене и извозване на пръст
–  Механизирано метене
– Ръчно метене и оборка
–   Миене с автоцистерна
– Почистване на отводнителни шахти
–   Механизирано почистване на сняг
–  Механизирано обезопасяване чрез разпръскване на специализирани смеси
–  Товарене и извозване на снежни маси

 

 

 

 

Нашите услуги за домакинствата

vaur_3За всеки, който се нужда от услуги свързани с отпадъци, от време на време или в специални случаи, ние поддържаме широка гама от видове контейнери за различни по вид отпадъци.

FCC Environment CEE винаги е наблизо, когато се появи необходимост. Всички филиали притежават квалифицирани екипи, които осигуряват подкрепа с най-голяма грижа по отношение на индивидуалните нужди на дома и собствениците на имоти или работещите на свободна практика.

Ние винаги се стремим да предоставим възможно най-добрите услуги и да бъдем надежден партньор.
Преглед на видовете дейности:

–   Отдаване под наем на контейнери
–     Събиране и транспортиране на отпадъци
–    Разделно сметосъбиране
–    Улично почистване – ръчно/машинно метене и миене
–   Почистване на канализация и септични ями
–    Зимна поддръжка