Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Омуртаг

ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА ЕООД

Untitled Омуртаг, ул.Антим 1-ви, 9
060562582

 

 

 

 

 

 

 

Основна дейност – организация и управление на пазарите и тържищата в община Омуртаг.

Извършване на услуги и задоволяване на потребностите на населението и осигуряване на изпълнението на общински дейности, организиране дейността и мероприятията по време на традиционния есенен панаир в град Омуртаг.

Организиране на съпътстващи панаира развлекателни, културни и спортни мероприятия.

Стопанисване и поддържане на общински пазари, отдаване под наем на застроени и незастроени площи, отдаване под наем на инвентар и съоръжения, упражняване на контрол, съвместно със специалисти на общината, ХЕИ, ДВСК и др.

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ШАФАК – 2001

Untitled гр. Омуртаг, ул. Аспарух 4
0889279307
chitalishte_shafak@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ШАФАК – 2001 се намира в град Омуртаг. НЧ Шафак е създадено през 2001 год.

ab902bb3099acf31d63935192b6acb99Дейността  му се развива в три насоки:

– библиотечно-информационна,

– любителска художествено-творческа,

– културна.

Чрез книжния си фонд, библиотеката запълва информационните нужди на читателите  от всички възрасти, като поддържа общодостъпна библиотека с читалня. Читалището е организатор на културни прояви, местни празници и чествания.

В читалището са запазени са, обогатени и развити народните обичаи и традиции като: кукерски игри, лазаруване, коледуване и др.
-Създадени са условия за развитие и изява на творческите способности на младото поколение, като се включват децата в различни занимания по интереси.
-Библиотечната дейност
-Школата за народни хора и танци

Мисията на читалището е ориентирана към  съхраняване и развитие на българските традиции и народни обичаи, разширяване на съдържателния и социален обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг от населението и в същото време да се утвърди като съвременен културен център.

 

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

 Омуртаг, ул. Александър Стамболийски 2А
060562311, 060562008
obstina_omurtag@abv.bg
 http://www.omurtag.bg

 

 

 

 

 

 

Община Омуртаг е разположена в източната част на Предбалкана, нарежда се на трето място в Търговищка област по площ на територията си и по степен на населеност, а в социално-икономически и инфраструктурен план е с водещо място в региона.

Общината включва части от историко-географските области Герлово и Сланик. Има общи граници с общините Търговище и Антоново от област Търговище. На изток граничи с община Върбица от област Шумен, а на юг с община с община Котел от област Сливен. Територията на община Омуртаг се пресича от важни пътища с национално и регионално значение.
Земеделските земи са с най-голям абсолютен размер и относителен дял в структурата на поземлените ресурси на Общината. На тях се падат 67,4 % от цялата площ на Общината. Те са със своя вътрешна структура, като от общия им размер, обработваемата площ заема 69,4 %, а необработваемите площи – 30,6 %.

Като цяло екологичната характеристика на община Омуртаг е отлична. Благоприятното географско разположение и съхранената природна среда създават условия за развитието на селски, ловен и риболовен туризъм. Това е една от основните насоки за развитие. Районът разполага с богати дивечови запаси представени от благороден елен, сърна, заек, дива свиня. Общината разполага с горски и планински хижи. На 16 км. от гр.Омуртаг се намира вр.Лисец 1130 м., където съществуват реални условия за развитието на зимен туризъм.

Територията на Община Омуртаг има ясно изразен хълмисто – предпланински и нископланински характер. Тук преобладават чисти и смесени гори от цер, благун, зимен дъб, габър, бук и сребролиста липа. В тях се среща единично или с по една, две десети мъждрян, клен, мекиш, бряст и др. Келявият габър тук се среща главно в подлеса и на малки площи като чисти, закелявели горички.

Културите, създадени тук, са предимно от смърч, бял и чер бор. На много места се срещат червен дъб, череша, планински ясен, топола, акация и други.

В повечето насаждения като подлес освен келявия габър се среща и глогът, дрянът, шипката, леската и други. Скалните образувания са покрити с мъхове и лишеи. С противоерозийни цели е създадена една култура от люляк.
На територията на община Омуртаг няма обявени или предложени за обявяване защитени територии и защитени обекти.

Фауната на общината е взаимносвързана с определени екологични предпоставки, осигурявани от растителността, климата, водите, антропогенното въздействие. Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска подобласт на България. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа. Характерни представители на фауната в обезлесените, скални терени са: пепелянка, стенен гущер, скалолазка, червенокръста лястовица, черен щъркел, гарван гробар, прилеп, белка, язовец, лисица, чакал.

Горските масиви от зимен дъб и келав габър се обитават от следните животински видове: слепок, медянка, смок мишкар, горски гущер, синигер, кълвач, авлига, горска дърволазка, горска зидарка, заек, дива котка, сърна, златка, дива свиня, вълк.

Местата с по-голяма надморска височина се обитават от усойница, гълъб хралупар, черен кълвач, орехче, осояд. От бозайниците се срещат всички изброени по-горе, а също и благороден елен.

Водните екосистеми се обитават от речен кефал, черна мряна, уклей, скобар, костур, шаран, сом, щука, дъгова пъстърва, водна костенурка, видра и др.

За около сто години природата е загубила напълно някои свои обитатели – мечка, рис. Повечето от тях са унищожени като ловни обекти. Други се срещат много рядко и са застрашени от изчезване. Причините са комплексни. Един от основните проблеми в района е бракониерството, разпространено по отношение на някои представители на фауната – сърна, диво прасе, фазан.

инж. ЕШРЕФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ

Мандат 2015 – 2019 г.

Мандат 2019 – 2023 г.

Дата на раждане: 15.10.1985 г.

Място на раждане: град Омуртаг

Образование: Висше

Завършил Лесотехнически университет, град София.

През 2011 г. придобива степен бакалавър по специалност „Горско стопанство”.

През 2013 година придобива магистърска степен по специалност „Стопанисване на горите”.

Професионална кариера:

Заместник-председател на Общински съвет – Омуртаг през мандат 2011 – 2015.

От 2013 до 2015 година заема поста заместник-директор на Държавно горско стопанство, гр. Омуртаг.

През периода 2009 – 2013 г. е техник в Държавно горско стопанство, гр. Омуртаг.

За контакти: 7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

Телефон: +359 605 6 23 11

Факс: +359 605 6 35 02

Е-mail: eshrefov_om@abv.bg

Приемен ден: Всеки четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.


Вижте по-голяма карта