Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ГР.КОТЕЛ

ScreenHunter 3234 Котел, пл. Възраждане 1
0898427477, 045342336
kmet@kotel.bg

 

 

 

 

 

 

 

Основни дейности:

Подбор и включване в заетост за 12 м. на лица от целевата група;

Осигуряване на наставници за заетите лица положение;

Оборудване и обзавеждане на новоразкритите работни места;

Осигуряване на екип на социалното предприятие;

Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;

Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика.

ОСП ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – гр. Кубрат

index гр. Кубрат, ул. Княз Борис I , 1
 084872020

 

 

 

 

 

 

 

Общинското социално предприятие„Озеленяване и благоустройство – гр. Кубрат” се създава в община Кубрат.

Общинското социално предприятие  е специализирано звено на общината по смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Общинското социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Кубрат” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Кубрат, по предложение на Кмета на община Кубрат.

Социалното предприятие не е юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община Кубрат, в рамките на предоставените му правомощия.

Предметът на дейност на Социалното предприятие  е:

Подобряване условията на живот в населените местана територията на община Кубрат чрез:

– Ремонт на настилки, алеи, тротоари, оформяне на нови зелени площи;
– Засаждане на цветни лехи, затревяване на изоставени публични пространства;
– Ремонт на съществуващи паркови съоръжения, пейки;

– Боядисване на огради, паркова мебел;
– Запръстяване и затревяване на скатове и прилежащи пространства около жилищни блокове;
– Почистване на паркови пространства от нежелана растителност;
– Оздравяване на парковата среда, формиране на пространства, създаване на естетически акценти с живи плетове и розови храсти;
– Резидби, оформяне на топиарни форми на подходящи видове храсти;
– Сезонна поддръжка на озеленени пространства- подготовка на почва, обработка на почва, засаждане на цветя, храсти, поливане, следпосадъчни грижи-специални посадъчни грижи през сезоните според видовете;
– Обезопасяване на общински имоти – училища, детски градини и др. с цел безопасни условия на живот в градска среда;
– Ремонт/поставяне на огради, изграждане на парапети и пр.

 

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Untitled Генерал Тошево, ул. Васил Левски 2 А
057090318

 

 

 

 

 

 

 

Дейността на общинското предприятие включва озеленяване и поддържане на общинските зелени площи, паркове, улици, градини, почистване на обществени зони за отдих, както и подобряване на зелената система в общината.

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН

ScreenHunter 5073  гр. Мадан, ул. Обединение 14
030898220
madanoba@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Общинското социално предприятие„Озеленяване и благоустройство – Мадан” се създава на основание чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост във връзка с одобрен проект№ BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общинското социално предприятие  е специализирано звено на общината по смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Общинското социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Мадан, по предложение на Кмета на община Мадан.

Социалното предприятие не е юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община Мадан, в рамките на предоставените му правомощия.

Предметът на дейност на Социалното предприятие  е:

Подобряване условията на живот в населените местана територията на община Мадан чрез:

– Ремонт на настилки, алеи, тротоари, оформяне на нови зелени площи;

– Засаждане на цветни лехи, затревяване на изоставени публични пространства;
– Ремонт на съществуващи паркови съоръжения, пейки;  -Боядисване на огради, паркова мебел;
– Запръстяване и затревяване на скатове и прилежащи пространства около жилищни блокове;
– Почистване на паркови пространства от нежелана растителност;
– Оздравяване на парковата среда, формиране на пространства, създаване на естетически акценти с живи плетове и розови храсти;
– Резидби, оформяне на топиарни форми на подходящи видове храсти;
– Сезонна поддръжка на озеленени пространства- подготовка на почва, обработка на почва, засаждане на цветя, храсти, поливане, следпосадъчни грижи-специални посадъчни грижи през сезоните според видовете;
– Обезопасяване на общински имоти – училища, детски градини и др. с цел безопасни условия на живот в градска среда;
– Ремонт/поставяне на огради, изграждане на парапети и пр.

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГР. КАРНОБАТ

ScreenHunter 2638 гр.  Котел, пл. Възраждане 1
045342336

 

 

 

 

 

 

 

Чрез създаването на предприятието по озеленяване и благоустрояване, Община Котел се стреми да насърчи социалното включване и интегриране в обществото на уязвими групи – лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност.  Тази нова дейност ще може да ги насърчи ефективно да участват в обществото.

Предприятието ще функционира като специализирано звено за строителни и ремонтни работи, озеленяване и поддържане на градския интериор, ремонт и експлоатация на общинска собственост и ще бъде в пряко взаимодействие с Дирекция: „Устройство на територията, екология и строителство“ и „БКС”.

 

„Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Процедура „Развитие на социалното предприемачество”

Обща цел: Целта на проектното предложение е да бъде създадено специално социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ в община Котел. По този начин ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели:

Да бъде създадено социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ в община Котел;

Да се улесни достъпът до заетост на уязвими групи;

Да се създадат подходящи възможности за реализация на уязвимите групи, включени в заетост;

Да се популяризират социалните предприятия.

Социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване“ в община Котел ще постигне целите си, като изхожда от богатия си опит за работа по различни проекти в общината, свързани с предоставяне на социални услуги и търсене на възможност за подкрепа на уязвимите групи в общината. На територията на Община Котел са реализирани сходни проекти, но чрез този проект ще се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчат равните възможности на уязвимите групи и се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността. Със създаването на социалното предприятие общината ще предложи възможност за реализация на представители на целевата група, социална и психологическа подкрепа и ще направи в максимална степен възможна трудовата реализация на представители на уязвимите групи в дейност, за която те имат нужните качества и способности.

Основни дейности:

– Подбор и включване в заетост за 12 м. на лица от целевата група;
– Осигуряване на наставници за заетите лица положение;
– Оборудване и обзавеждане на новоразкритите работни места;
– Осигуряване на екип на социалното предприятие;
– Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;
– Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика.

 

 

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – с. МЕДКОВЕЦ

Medkovec_logoA   с. Медковец, ул. Г. Димитров 26
097272323
medkovec@mail.bg

 

 

 

 

 

 

CUIGmedОбщинското социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” е нова форма на стопанска дейност на община Медковец, която има изразен социален ефект спрямо лица от уязвими социални групи в най-широк смисъл.

Основната цел на общинското социалното предприятие е създаване на социален капитал чрез подкрепа за осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот на лица от уязвими групи.

Чрез общинското социално предприятие ще се подобри жизненото равнище на лицата от уязвими групи посредством осигуряване на заетост и предоставяне на подкрепа, чийто краен резултат е ефективното им социално включване.

 

 

 

Специфични цели:

1. Създаване и устойчиво развитие на общинско социално предприятие за озеленяване, благоустройство и социални дейности;

2. Подкрепа на лица от рисковите групи за справяне с бедността и социалната изолация;

3. Подпомагане решаването на местни проблеми и оптимизиране на социалните разходи в общността.

4. Предоставяне на социални услуги в домашна среда но териториторията на община Медковец.

Задачите на общинското социално предприятие са:

–   Да се задоволят основни жизнени потребности на лицата от уязвими социални групи чрез подходящи условия за трудова дейност;
–   Да се осигури безопасна и сигурна трудова среда, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
–   Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата от уязвими социални групи;
–  Да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за трудова дейност на лицата от уязвими групи;

Дейностите, извършвани в общинското социално предприятие, освен стопански характер, имат и особено предназначение – оказване на пряка трудова подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на определени целеви групи, считани от обществото за уязвими.

Дейността «Домашен социален патронаж» е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна ; поддържане на лична хигиена и съдействие за снабдяване с необходимите технически помошни средства при ползвателите с увреждания; битови услуги, медицински и други.Социалният ефект означава подобряване на социалния статус на лицата.