Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

общинско предприятие

ОП НИКОЛА КОЗЛЕВО – с. Никола Козлево

gerb-n-koz-207x300 с. Никола Козлево, обл. Шумен
053282082
obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

 

 

ОП НИКОЛА КОЗЛЕВО се създава за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:

1. Изпълняване на функции по поддръжката и чистотата на територията на общината:

– почистване на улични платна, площади, паркинги, алеи, тротоари и други на територията на община Никола Козлево, предназначени за обществено ползване;

– сметосъбиране и сметоизвозване;

-почистване на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани места;

– други дейности, свързани с поддържане на чистотата и терените за обществено ползванев община Никола Козлево.

2. Изпълняване на функции по благоустрояване и комунално обслужване на територията на общината:

-почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемни шахти, оттоци, канали, септични ями и други;

-благоустрояване,  поддръжка  и  ремонт  наулични  платна,  площади,  паркинги,  алеи, тротоари и други на територията на общината, предназначени за обществено ползване;

-озеленяване и поддържане на зелени площи за обществено ползване;

-демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;

-поддържане на улична мрежа в населените места;

-извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и механизация;

-дейности по поддържане на общинска пътна мрежа;ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕНпл. “23 –ти Септември” No 5 тел. : 05328/20-82, e –mail : obankozlevo@abv.bg
3. Дейности по зимно поддържане на пътища и територии, определени със заповед на кмета на общината:

-дейности по поддържането на уличното осветление;

-поддържане на гробищните паркове на територията на Община Никола Козлево;

-дейности по превенция и отстраняване на последствия от природни бедствия, аварии и други.

4. Изпълняване на строително-ремонтни работи:

-поддържане и ремонт на сгради, общинска собственост;

-неотложни  дейности  по  отстраняване  наповреди  в  сгради,  мрежи  и  съоръжения  на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Никола Козлево.

5. Изпълнява функции по стопанисване на общински гори от общинския горски фонд на Община Никола Козлево:

-изпълнение  на  горскостопанските  планове  за  горските  територии –общинска собственост;

-изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии;

-организиране  и  провеждане  на  мероприятия  по  защита  на  горските  територии –общинска собственост;-организиране и провеждане на противоерозийни мероприятия;

-поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;

-създаване и отглеждане на нови гори върху горски и/или земеделски територии;-опазване на горските територии –общинска собственост;

-стопанисване на горските територии, което обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите;

-ползване на дървесина и недървесни горски продукти в горските територии –общинска собственост;

-изготвяне  и  съгласуване  на  документация,  свързана  с  управлението  на  горските територии –общинска собственост.

 

ОП КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ – гр. Варна

ScreenHunter 2398 гр. Варна, бул. Мария Луиза 11
052820910
op.kdh.vn@mail.bg
opkdhvarna.com

 

 

 

 

 

 

head-site-1024x273Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ – Варна е специализирано звено на Община Варна, структурирано съгласно действащото законодателство и осъществяващо дейността си на основание Правилник, приет с Решение № 548 – 9 от Протокол № 10/26,27.07.2012 г. на Общински Съвет – гр. Варна

Предметът на дейност на Общинското предприятие „Комплекс за детско хранене“ – Варна е приготвяне на храната за децата от 10 месечна до 3 годишна възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент (непосещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) и за деца от организирания контингент (посещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) на територията на Община Варна.

9ОП „КДХ“ обслужва дейностите пряко възложени от Община Варна, съобразно действащото законодателство. Стоките и услугите, предоставени на частни физически или юридически лица и организации се определя в Приложение №1 на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

ОП „КДХ“ се ръководи и представлява от Директор с адрес на управление: гр. Варна, бул. Мария Луиза № 11

ОП „КДХ“ се стопанисва и поддържа собствеността предоставена му със Заповед на Кмета на община Варна в 3бр. детски кухни, 12 кухненски блокове в детски ясли, 18 яслени групи в ОДЗ –та и 23 пунктове за раздаване на храна.

Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

 

 

 

6Информация:

 

 

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И РЕКЛАМА – гр. Козлодуй

Kozlodui гр. Козлодуй, ул. Хаджи Димитър 1
097385800


 

 

 

 

 

 

 

ОП „СДР” е специализирано звено на община Козлодуй, на пряко подчинение на кмета и се ръководи от директор.

Предметът на дейност на ОП „СДР” е:

– стопанисване, поддържане и експлоатиране на Автогара;
–  стопанисване, поддържане и експлоатиране на Общинска ветеринарна амбулатория и Общински приют за бездомни кучета;
– стопанисване, поддържане и експлоатиране на Общинска хижа;
– рекламна дейност;
– други дейности и услуги за задоволяване потребностите на общината или нейното население.

При осъществяване на дейността си ОП „СДР” има право:

–  да сключва договори с трети лица като упълномощен представител на Общината;
–   да разработва и дава предложения за подходяща административно-управленска структура и разписание на длъжностите;
–  да разработва Програма за дейността си, която да съгласува с кмета на общината и да представи за утвърждаване от Общински съвет, Козлодуй;
–  да разходва средствата ежегодно в рамките на утвърдените бюджетни средства, съгласно бюджета на община Козлодуй и собствените си приходи.

ОП „СДР” се задължава:

–  да управлява, стопанисва и съхранява предоставеното му общинско имущество с грижата на добър стопанин;
–   да предоставя услуги на населението и други стопански субекти срещу заплащане по цени, определени от Общинския съвет;
–   да не допуска използването на предоставеното имущество за други цели и да го преотстъпва на трети лица.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКА ОХРАНА – ГР. ПЛОВДИВ

gerb-pl-225x150 гр. Пловдив, пл. Централен 1 централа
032636263, 0326166
opobshtinska_ohrana@abv.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие „Общинска охрана” се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС“, приета с Решение № 242 , взето с протокол № 13 от 25.06.2009г.  на Общински съвет -Пловдив.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана” към Община Пловдив, приет с решение № 15, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

 

Предприятието има за предмет следните дейности:
– Организация и осъществяване физическа охрана на обекти и имущество, собственост на община Пловдив;
– Осъществява охрана на провеждане на община Пловдив мероприятия;
– Охрана чрез патрулиране на обществено важни обекти / площади, Главна улица и др. /, зелени зони, паркове и градини, с пълномощия за упражняване на контрол и съставяне на актове за установяване на нарушения.
– Изграждане и поддържане сигнално охранителна система в обектите;
– Изграждане и поддържане видео наблюдение в обектите и осъществява денонощен мониторинг чрез изградената дежурна стая;
– Осъществяване на денонощен контрол с автомобили на охранителните обекти;
– Създаване и обслужване оперативен център, координиращ дейността по контрол на охранителната дейност и видео наблюдение.

 

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЦИАЛНА ЧИНИЯ ОБЩИНА БОРИНО

ScreenHunter 4781 Борино, ул. Христо Ботев 20
030422040
obshtina_borino@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Предметът на дейност на социалното предприятие ще е разпространението на дълготрайни продукти, които в противен случай биха били изхабени, като се насърчава екологичният подход и в същото време се включват хора от финансови и професионални групи, за да се осигури ежедневната работа на предприятието.

Основната цел на Общинското социално предприятие е подкрепа в борбата с бедността и социалното включване на населението на територията на община Борино.

Общинското социално предприятие изпълнява следните функции: 

• Постигане на социално въздействие;

• Управление по отговорен и прозрачен начин;

• Функциониране по приятелски настроен начин;

• Използване на излишъците от храни предимно за постигане на социални цели и създаване на работни места;

• Осигуряване на професионално обучение за по-нататъшно развитие на  дългосрочно безработни хора;

• Превръщане на организацията в център за обсъждане на политиката по отношение на социалното предприемачество и неговото насърчаване в трансграничния район.

Социалното предприятие е насочено към подкрепа на хората в затруднено  положение  неактивни  на пазара на труда; безработните от уязвимите групи на пазара на труда; хора в риск от бедност.

Целта е създаване на условия за подкрепа на социалното предприемачество и повишаване на ефективността на социалните предприятия.

Чрез работата на социалното предприятие лицата от целевите групи имат възможност да получават  здравословна  храна, да се почувстват равнопоставени и значими, което способства за изпълнение принципите на Европейското общество – социална работа, социална закрила, равен достъп до различни форми на личностно развитие.

 

 

ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ И УСЛУГИ – 2012

ScreenHunter 4415 с. Ситово, ул. Трети март 66
086632272
op_sitovo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ И УСЛУГИ – 2012  е специализирано звено на село Ситово за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти.

Предприятието разполага със следните видове имоти:

– нежилищни имоти;
– общински жилища, предназначени за отдаване под наем, резервни и ведомствени жилища;
– общински ателиета;
– гаражи;
– общински поземлени имоти;
– рекламни съоръжения, разположени върху имоти – общинска собственост.

Предметът на дейност е:

1. Управление на предоставените имоти;
2. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд – жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието;
3. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти;
4. Премахване на строежи или части от тях – общинска собственост или такива, изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и други имоти – общинска собственост;
5. Демонтиране на незаконни рекламно – информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;
6. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.