Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНАЛНО ДЕПО БЯЛА

ОП РЕГИОНАЛНО ДЕПО БЯЛА

ScreenHunter 3365 гр. Бяла,  пл. Екзарх Йосиф I, 1
081772150
 depo@byala.bg

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” е с предмет на дейност организация по управление на неопасни отпадъци, в съответствие с допустимите за „прием“, „първично третиране“, „временно съхранение“ и „крайно обезвреждане“ в депо- кодове отпадъци, които са посочени конкретно в условията на издаденото комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС- генерирани на територията на общините- членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе): Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака.

Общинско предприятие “Регионално депо БЯЛА” е създадено с цел експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) и осъществява дейности по:

1. Приемане на неопасни отпадъци по кодове, съгласно издаденото комплексно разрешително;

2. Контрол и мониторинг на вида и количеството на постъпващите отпадъци на “Вход –РДНО“, посредством система за видеонаблюдение и електронна автомобилна везна (кантарна платформа);

3. Първично третиране (чрез открито площадково компостиране) на разделно събраните от територията на общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака– биоразградими отпадъци по кодове, съгласно издаденото комплексно разрешително и по технология съдържаща се в работния проект за изграждане на РДНО;

4. Временно съхраняване на специално обособени места от стопанския двор на депото на:
– земни маси и неопасни строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата;
– компост и/или органичен почвен подобрител и на неоползотворим остатъчен органичен отпадък;
– рециклируеми суровини;

5. Наземно депониране на негодните за рециклиране и/или оползотворяване отпадъци по кодове, съгласно условията на издаденото комплексно разрешително и по технология, указана в работния проект за изграждане на РДНО;

6. Отвеждане и пречистване на отпадни води и инфилтрат, които се отделят в резултат от дейността на РДНО;

7. Отвеждане и обезвреждане на депониен (сметищен) газ, който се отделя от клетката за депониране на отпадъци;

8. Извършване мониторинг върху състоянието на отделните компоненти на околната среда в района на РДНО, съобразно условията на издаденото комплексно разрешително;

9. Водене на отчетност и докладване съгласно изискванията на действащото българско законодателство;

10. Поддържане на системи, машини и съоръжения, механизация, сгради и конструкции на територията на обекта, в т. ч. осигуряване на спомагателни материали и горива, заплащане на ел. енергия и такси за водоползване (за водоснабдяване и за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект);

11. Осъществяване на информационна дейност, свързана със системата за разделно събиране на отпадъците в общините Бяла, Борово, Ценово, Две могили, Полски Тръмбеш и Опака.