Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

общинска администрация

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Тетевен, пл. Сава Младенов 9
067852200, 067852588, 0882443088, 0882442088
mayortn@abv.bg
http://www.teteven.bg

 

 

 

 

 

 

Община Тетевен е разположена в Ловешка област – Северозападен район за планиране. Общината граничи с 10 общини от Ловешка, Софийска и Пловдивска област. Това са общините Ябланица, Угърчин, Луковит и Троян от Ловешка област; Карлово от Пловдивска област и Пирдоп, Антон, Златица, Етрополе и Правец от Софийска област.

Макар и да граничи пряко с общините Карлово, Антон, Златица и Пирдоп, практически с тези общини не съществуват преки транспортни връзки и няма възможност за непосредствен обмен на пътуващи хора и стоки. Традиционни и добре развити са връзките и обменът с общините Правец, Ябланица, Угърчин и Троян.

ScreenHunter_7352 May. 14 18.34

През тези общини се осъществяват връзките с областния център Ловеч, столицата и важни републикански транспортни артерии като автомагистрала Хемус и първокласния път Е772.Територията на общината е 696 975 дка или около 697 кв. км., което представлява 16,86 % от територията на Ловешка област (4 132 кв. км.)

Община Тетевен включва 13 населени места. Административен център е Тетевен. Останалите населени места са селата Български Извор, Бабинци, Васильово, Галата, Голям Извор, Глогово, Гложене, Градежница, Дивчово, Малка Желязна, Рибарица и Черни Вит. Териториално населението на тетевенска община е неравномерно разпределено. Около 89% от него живее в северната половина на общината, където са съсредоточени по – големите села и Тетевен.

Общината е с ниска степен на урбанизация. За ден на Тетевен е обявен 1 ноември – Това е деня, в който Тетевен се освобождава от османско иго през 1877 година.По население Община Тетевен е по – малка от средната българска община. В резултат на миграцията и отрицателния прираст населението на Общината е най – малко на брой през последните 15 години – 23 237. Релефът е планински и полупланински.

ScreenHunter_7354 May. 14 18.37

Билните части на планината са голи, южните склонове са много стръмни и обезлесени, а северните склонове във високата си част са силно ерозирани, а в средната – полегати и добре залесени с хубави букови гори. Горите в общината предлагат приятна среда за туризъм и отдих – пешеходна разходка, ловуване, събиране на диви плодове, гъби и билки. По река Бели Вит и нейните притоци има отлични условия за риболов и за плаж през лятото.

Красивите скални образувания край Тетевен предлагат добри условия за алпинизъм. Тетевен обединява в себе си красотата на заобикалящата го природа с извисяващите се хълмове и върховете Острич, Петрахиля, Червен и Равни камък (станали свидетели на много исторически събития), прохладния бриз на река Вит, както и духът на отминалите векове, витаещ в множеството културни паметници, старобългарска архитектура и непокътнати от времето обичаи и нрави. В Тетевен се намира Исторически музей, който е сред Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз.

Тетевен е град с традиции в духовната култура.

За ден на Тетевен е обявен 1 ноември - Това е деня, в който Тетевен се освобождава от османско иго през 1877 година.
По-значими прояви, на които Тетевен е домакин, са:

Международен шахматен фестивал 
– Ежегодният Общински събор на народното творчество в Черни Вит, дало началото на Пътуващ фолклорен празник в границите “От Тимок до Вита” със смяна на домакинството и запазване правото на инициатора да продължи.
– Ежегодна промишлена изложба “Произведено в Тетевен” 24-25 май.

 

Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Стражица, ул. Дончо Узунов №5
061614343, 061612568
obstr@abv.bg
 https://strazhitsa.com

 

 

 

 

 

 

История

Община Стражица е създадена с Указ № 2295/ от 22.12. 1978 г., публикуван в ДВ брой
101/26.12.1978 г. който определя седалищата и състава на общините в Република
България. Според този Указ община Стражица е със седалище гр. Стражица и в състава
й се включват 23 населени места – гр.Стражица и селата Асеново, Балканци, Благоево,
Бряговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен,
Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище,
Сушица, Теменуга и Царски Извор и Паисий.
Настоящите граници на общината са определени с Указ № 165 от 19.06.2001 г. когато
село Пайсий е отделено от обшина Стражица и е присъединено към обшина Горна
Оряховица. Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост
от природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя
се състои от 22 селища- 1 град и 21 села.

Untitled collage (1)Територия

Община Стражица е разположена върху площ от 508 км² в североизточната част на област
Велико Търново, а областта е част от Северен централен район за планиране. Община
Стражица граничи с област Търговище и област Русе. Съседни общини са: Горна Оряховица,
Лясковец, Антоново, Попово, Бяла, Златарица и Полски Тръмбеш.
Общината се състои от 22 населени места – гр.Стражица и селата Асеново, Балканци,
Благоево, Бряговица, Виноград, Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен,
Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Сушица,
Теменуга и Царски Извор.

Балансът на територията на община Стражица има следната структура: 67.1% земеделски
фонд, 24.8% горски, 6.2% урбанизирани територии, 1.2% водни течения и водни площи, 0.05 за
добив на полезни изкопаеми и 0.07% за транспортни нужди.
Има разнообразен релеф (заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина) и
надморска височина от 40 до 480 м. В геоморфологично отношение в района на Стражица са
предимно слаборазчленени и разчленени алувиални низини с асиметрични долини покрай
реките.

Климатът е умерено – континентален. Община Стражица попада в климатичния район
на Дунавската хълмиста равнина.
Води: водните ресурси представляват поречия на реките Стара река, Лефеджа, Голяма река,
Казълдере и Шипа, както и 30 микроязовира, най-големият от които е „ Казълдере”.
Подпочвените води са високи в районите на селищата, разположени край реките и
ниски в тези с полупланински характер.

Почви: Почвите са представени основно от различните видове черноземи, алувиалноливадните, алувиално-делувиалните, тъмно-сиви, сиви и светло-сиви горски почви.

Население

Постоянното население към 31.12.2016 г. наброява 14 453 души, което е 5.4 % от
населението на областта.

Икономика

Преобладаващата икономическа специализация на общината в сферата на преработваща
промишленост е исторически предопределена. Преди промените от 1989 г. територията е
промишлен център в източната периферия на област Велико Търново с развити
дървопреработвателна, хранително-вкусова, шивашка и др. промишлености.
Общинската икономика е с дял от 3.5 % от нетните приходи от продажби, 4.2 % от
дълготрайните материални активи и 3.1 % от заетите лица на област Велико Търново.
Броят на икономически активните предприятия в общината е 286 и представлява дял от
2.8 % от предприятията в цялата област Велико Търново.

По отношение на броя на функциониращите предприятия и общия размер на
произведената продукция на територията се регистрира тенденция към повишаване
ефективността на местната икономика, изразяваща се в намаляване на броя на предприятията и
нарастване на размера на произведената продукция.

Микропредприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни
предприятията – 89.2 %. На тях се пада дял от 28.8 % от заетите лица, 20.4 % от произведената
продукция и 27.8 % от нетните приходи от продажби. Малките предприятия са с относителен
дял 8.4 % и на тях се пада 22.6 % от заетите лица, 25.3 % произведената продукция, 25.81 % от
приходите от дейност, 24.5 % от нетните приходи от продажби и 37.1 от дълготрайните
материални активи. Средните предприятия са само 7, но те представляват гръбнака на
местната икономика. На тях се пада дял от: – 48.6 % от заетите лица;- 54.2 % от произведената
продукция; – 48.8 % от приходите от дейност;- 47.7 % от нетните приходи от продажби;- 37.6
% от ДМА.Средните предприятия са в сферата на преработващата промишленост.

Селско, горско и рибно стопанство

Земеделските територии обхващат 67.1 % от територията на общината, а горските територии са
24.8 %. В сектора работят 53 предприятия и произведената продукция представлява 29.6 % от
произведеното в общината. Секторът разполага с 33.3 % от приходите от дейност, 23.8 % от
нетните приходи от продажби, 56.5 % от дълготрайните материални активи и 22.5 % от
заетите лица.
Представените данни показват, че сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ независимо от
трудностите от обективен и субективен характер е ключов за община Стражица и той
продължава да се развива успешно.
Земеделските земи в общината по данни на ОС “Земеделие”-Стражица са 303 438 дка, в т. ч.-
Ниви – 253 362 дка (83.5 %);- Ливади и пасища – 36 783 дка (12.1 %);- Трайни насаждения (вкл.
лозя) – 13 293 дка (4.4 %).

Преобладаващият дял от обработваемите земеделски земи се заема от зърнените и
маслодайните култури. По данни на ОС „Земеделие” най-много площи заема пшеницата
(65.631 дка), слънчогледа (68.225 дка) и царевица (19.788 дка.). Добри перспектива имат:
зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството. Отдалечеността от промишлени
замърсители е добра предпоставка за производството на екологично чиста селскостопанска
продукция и провеждане на биоземеделие.

Птицевъдството е широко застъпено и е представено от 901 000 бр. птици. Доминира особено
отглеждането на бройлери, Говедовъдството e представено от 65 регистрирани кравеферми за
производство на краве мляко, в които се отглеждат 2250 говеда. Овцевъдството е представено
от 5823 бр. овце, но техният брой намалява. Свинете са 3522 бр. а козите 2582 бр. Овцете,
козите и свенете нямат пазарна ориентация, а по-скоро допълват фонда на натуралните
стопанства.Добра възможност за развитие на рибовъдството дават 30-те микроязовира на
територията на общината Пчеларство е представено от 5 165 пчелни семейства. Релефът,
флората и екологично чистата среда в общината са особено подходящи за развитието на
пчеларството.

Горският фонд на общината е 144282 дка. Дърводобивът е умерено развит и има налични
дивечовъдни станции. Преобладават широколистните гори. Регистрирани са 23 обекта за
преработка и експедиране на дървесина Развитието на дейностите, свързани с
възпроизводството, ползването и опазваните на горите, създава работни места за част от
населението на общината.

Индустрия

Секторът на индустрията е структуроопределящ отрасъл в община Стражица и най-вече
отрасъл «Преработваща промишленост». Отрасълът заема дял от 7 % (20) от регистрираните
фирми, 51.1 % от заетите лица, 58.6 % от произведената продукция, 44.6 % от приходите от
дейност, 50.7 % от нетните приходи от продажби и 28.9 % от дълготрайните материални
активи. Водещо значение в общинската икономика има преработващата промишленост.
Основните предприятия в преработващата промишленост са разположени в град Стражица и
по-големите населени места:

– КОРАДО – България АД, гр. Стражица, ул. „Гладстон“ №28. Завод за панелни стоманени
радиатори, специални радиатори за бани и интериори,закрепващи елементи, камини на твърдо
гориво. Водещ производител на стоманени радиатори в България.
– “ВЕЛПА 91” АД, гр. Стражица, ул. “ Гладстон” № 36. Предмет на дейност – производство на
вълнообразен картон от 2, 3 и 5 слоя, хартии, микровелпапе, транспортни опаковки тип
американски с вътрешни детайли.
– ТПК „ЕЛЕКТРА“, гр. Стражица, ул. „М. Друмев“ №10. Предмет на дейност – производство на
ел. нагреватели по шведска технология с машини и съоръжения на фирма „Кантал“ – Швеция.
Фирмата разполага със собствена производствената база, която е разположена на площ 6 дка.
– “ПИМЕНС” ООД, гр. Стражица, ул. „Крайбрежна“ №3. Предмет на дейност – производство,
преработка и търговия с птиче месо.
– „ХЛЕБОЗАВОД – СТРАЖИЦА“ ЕООД, гр. Стражица, ул. “Белянка”. Създаден през 2000
година с основен предмет на дейност производство на хляб и хлебни изделия. През 2006 година
се извършва реконструкция на производствените мощности, направени са инвестиции за над
един милион евро, в резултат на които производствения капацитет достига около 70 000 броя
хляб на ден.
– “АГИС” ООД, гр. Стражица, ул. “Уилям Гладстон” № 12. Мелница от ново поколениепроизводство на всички видове брашна с много високо качество.
– „ЗОРНИЦА – КЕСАРЕВО“ АД, с. Кесарево. Производство, преработка и търговия с птиче
месо;
– „ВАРОША“ ЕООД, с. Камен. Млекопроизводство, млекопреработка, производство на млечни
продукти.
Строителство Произведената продукция в сектора има символичен дял и представлява 1.2 %
от произведената продукция, 1.0 % от нетните приходи от продажби и 1.2 % от заетите лица.
Местните фирми са предимно малки, насочени към извършване на ремонтни дейности,
реконструкция и жилищно строителство. Строителството ще продължи да бъде важен носител
на икономическа активност в общината и региона особено след преодоляване на
икономическата криза и в периода на очаквания растеж.

Услуги Секторът на услугите формира значителна част от реализираните приходи от
икономика и заетост в общината и е важен фактор за повишаване качеството на живот на
населението във всички населени места, като по този начин допринася за стабилизиране на
селищната мрежа и противодейства на процеси на обезлюдяване на населени места. Секторът
заема дял от 69.6 % (199) от регистрираните фирми, 24.0 % от заетите лица, 9.4 % от
произведената продукция, 20.4 % от приходите от дейност, 23.8 % от нетните приходи от
продажби.

Отрасълът „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” е най-силно представения
като икономически резултати и работни места в сегмента на услугите с 44.2 % от
регистрираните фирми в общината, 18.3 % от заетите лица, 18.2 % от приходите от дейност и
21.3 % от нетните приходи от продажби.
Инвестиции Тенденцията е към нарастване на размера на акумулираните преки чуждестранни
инвестиции.

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Кмет: Йордан Цонев

Вижте по-голяма карта