Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

 Сопот, ул. Иван Вазов 34
031346003, 0887359411
oa_sopot@abv.bg
 http://www.sopot-municipality.com

 

 

 

 

 

 

 

Селищната мрежа, обхващаща 2 населени места, е развита основно в равнинната част на Общината и в ниските части на планинските склонове, ограждащи западната част на Карловското поле. Надморската височина на територията на Общината варира в рамките на 500 – 510 метра.

В климатично отношение Общината попада в преходно-континенталната климатична област. В сравнение с другите Подбалкански полета климатът е по-мек и по-топъл. Температурните инверсии са рядкост. Зимата е мека при средна температура през Януари около 0 и минус 1 градус, средногодишният брой дни със снежна покривка е 20 – 25. През лятото, което е умерено топло, има 60 дни със среднодневна температура около 20 градуса. Валежите са умерени – около 653 мм/кв.м средногодишно, с летен валежен максимум 217мм/кв.м /през юни 95мм/кв.м/ и зимен валежен минимум 116 мм/кв.м /през февруари – ЗОмм /кв.м/, максимумът им е през Май – 82 мм /кв.м, а минимумът – през месеците Февруари и Март.

ScreenHunter_19355 Aug. 27 10.09

Поземлени и горски ресурси

Поземлените ресурси на община Сопот са с размер от 56 000 дка, или 56 кв.км. По размер на територията Общината може да бъде включена в групата на общините с малък размер на площта си. По този показател тя се нарежда на едно от последните места в Пловдивска област.

Въздух

Климатичните фактори в разглеждания район определят до голяма степен нивото на замърсяване на въздуха.
Замърсяването на въздуха е резултат от:
– интензивния поток от пътни транспортни средства, обусловен от главния шосеен път 1-6 София – Бургас.
– масовото използване на твърди горива от населението през отоплителния сезон;
– емисии от незапръстени и необработени депа за ТБО /регламентирани и нерегламентирани/.
Територията на Общината не е източник на озононарушаващи вещества. Няма данни от оторизирани лаборатории за направени емисионни замърсявания.

ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Екологичното състояние на Община Сопот може да се оцени на основата на характеристика на отделните компоненти на околната среда и степента на тяхното замърсяване.
На територията на Общината съществуват производствени обекти, които са причинявали, а в последните години спорадично, макар и по-рядко и в по-малки размери, значително замърсяване на водите и почвите. Съществуващите екологични проблеми са резултат от:
Хаотичното разположение на депа и сметища за битови отпадъци, както и безразборното им ползване, особено от двете големи машиностроителни фирми на територията на Общината.
Неспазване на нормативната уредба за ритмично проектиране и строителство на канализация за отпадни води и необходимите за тази цел пречиствателни съоръжения.

Водни ресурси
През територията на Общината не преминават сериозни речни потоци. За осигуряване на напояването на земеделските земи се разчита на изкуствени водни басейни. На територията на Общината се намират четири водосъбирателни басейни /микроязовири/ с обща водовместимост от 830 000 куб.м. – „Арменица“, „Малкият друм – Мурла“, „Анево-2″ и „Анево-3″.

Подземни природни богатства

Независимо от малката си територия Община Сопот разполага с подземни природни богатства. Югозападно от с. Анево има находище от лигнитни въглища на малки дълбочини. Дебелината на въглищния пласт е от 1,4м. до 11,5 м. Находището все още не се експлоатира.
Защитени територии и други чувствителни екосистеми
На територията на Община Сопот попада част от Националния парк „Централен Балкан“ – 15 480 дка.

Води

Замърсяването на повърхностните води на територията на Община Сопот е намалено до минимум следствие на изграждането на канализация в село – Анево, както и на най-модерната пречиствателна станция за пречистване на отпадни води изградена с европейски средства на територията на общината през 2010г..
Замърсяване на повърхностните води възниква вследствие на неекологосъобразно извършване на стопански дейности (животновъдство).
С висока чистота и добри питейни качества са и подпочвените води по речните тераси. Те, заедно с речните води от горните течения на планинските потоци, се използват като ресурс за питейно и битово водоснабдяване на населените места от Общината. Използваният дебит на тези води гарантира нормалните потребности на населението от питейни води. Капацитетът на водите с високи питейни качества, който стои като резерв за бъдещите потребности, е незначителен.

На територията на Община Сопот има 4 язовира. Данните за тези язовири са както следва:
Язовир „Сопот – 1″
Общ завирен обем – 50 000 м3;
Мъртъв обем – 10 000 м3;
Височина на стената – 11,00 м;
Дължина на стената по короната – 97,00 м;
Водоизточник – р. Манастирска;
Залята площ – 12 дкa.
Язовир „Сопот – 2 – Мурла“
Общ завирен обем – 350 000 м3;
Мъртъв обем – 35 000 м3;
Височина на стената – 18,00 м;
Дължина на стената по короната – 269,00 м;
Водоизточник – р. Мурла;
Залята площ – 49 дкa.
Язовир „Анево – 1″
Общ завирен обем – 30 000 м3;
Мъртъв обем – 10 000 м3;
Височина на стената – 10,00 м;
Дължина на стената по короната – 220,00 м;
Водоизточник – дере;
Залята площ – 9 дкa.
Язовир „Анево – 2″
Общ завирен обем – 400 000 м3;
Мъртъв обем – 15 000 м3;
Височина на стената – 16,00 м;
Дължина на стената по короната – 340,00 м;
Водоизточник – Аневско дере и канал;
Залята площ – 60 дка.

Почви

Състоянието на почвата на територията на Община Сопот е застрашено от вредното въздействие на редица замърсители.
Основните източници за тяхното замърсяване съществуват и те са свързани с промишлеността; транспорта; отпадъците; химическите средства, „пренесени“ чрез праха и аерозолите по въздушен път; инфилтрацията на замърсени с вредности води; селскостопански обработки, строителни и др. дейности в самите населени места.
Всички изследвания до сега показват, че около 80% от замърсяването на селскостопанските площи се осъществява по въздуха, а останалите 20% – със замърсените поливни води, т.е. както при почвата, така и при растенията, замърсяването е комплексно.

Замърсяването на почвите с нефтопродукти има локален характер и той може да се очаква в териториите около изградените по главното шосе на Общината газо и бензиностанции, паркинги, алеи и др. В селищната среда мерки не са необходими, тъй като почвите в тези райони обикновено не се обработват. В обработваемите земи това замърсяване е сериозен проблем, защото освен почвата, (където се нарушава нитрификацията), се атакуват и подпочвените води.

Почвите се замърсяват също от експлоатираните сметища. Поради характера на компонентите на почвите замърсителите от отпадъчните води от сметищата се акумулират в тях и нарушават екологичното равновесие в повърхностните, а понякога и в по – дълбоките почвени слоеве.

Тъй като основното замърсяване на водите и почвите се дължи предимно на сметищата за твърди битови отпадъци, а също така и на непречистените битови и промишлени води на населените места, по приоритети решаването на проблема за екологосъобразна околна среда е следното:
– Решаване на проблема с отпадъците на Общината.
– Организирано събиране и извозване на твърдите битови отпадъци в цялата Община.
– Разделно събиране на отпадъците;
– Техническо осигуряване на сметосъбирането и сметоизвозването;

Деян Дойнов

Кмет на Община Сопот

ScreenHunter_19354 Aug. 27 10.08Дата на раждане: 10.02.1983 г.

Място на раждане: гр. София

Телефон: 03134/6003

Факс: 03134/7660

Електронна поща: deyandoynov_sopot@abv.bg
Образование:

Университет за Национално и Световно Стопанство – София, специалност „Бизнес администрация“ , образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Университет за Национално и Световно Стопанство – София, специалност „Публична администрация“, образователно – квалификационна степен „Бакалавър“.

Кмет на Община Сопот от 09 ноември 2015 год. до момента.

Правомощия на Кмета на общината

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.

3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

4. назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т.4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерство на вътрешните работи;

6. организира и отговаря за изпълнението на общинския бюджет;

7. организира изпълнението на дългосрочните програми;

8. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

12. председателства съвета по сигурност;

13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

17. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

18. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от ЗДС;

19. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация съгласно одобрена от общинския съвет численост и структура на общинска администрация;

20. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

21. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

22. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета , в тридневен срок от издаването или подписването им.

23. Ръководи консултативния съвет по туризма

24. Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет;

25. Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

26. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Вижте по-голяма карта