Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Септември

СДРУЖЕНИЕ ЗАГОРОВО

logo гр. Септември, ул. Симеон Велики /до кафе сладкарница „Загоре“/
0884402529, 0884402538
 zagorovo@gmail.com
http://www.zagorovo.com

 

 

 

 

 

 

 

“Гражданско сдружение ЗАГОРОВО” е организация с нестопанска цел за осъществя-ване на обществено полезна дейност, юридическо лице,имащо за цел създаване на благоприятни условия за преодоляване на икономическата изостаналост, създаване на условия за достоен живот на населението, опазване на околната среда, развитие на спорта, опазване и съхраняване на културно-историческото наследство, възраждане на културните традиции и ценности на територията на община Септември.

За да постигане посочената цел Сдружението осъществява:

• организиране или съдейства при организирането на обществени мероприятия като семинари, работни срещи, изложби , панаири и други подобни за популяризиране на частния бизнес

• да предоставя информация и способства за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина

• Подпомагане на инициативи в областта на бизнеса, социалното дело, образование, здравеопазване, опазване на околната среда, социална и етническа среда, туризъм

• Насърчаване и осигуряване свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност

• Подпомагане създаването и реализирането на образователни програми

• Подпомагане и осъществяване на граждански контрол над общинските органи

• Да стимулира диалога и постигане на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми

• да способства за развитието на местния потенциал, чрез тясно сътрудничество с общинската администрация за разработване на дългосрочни програми в областта на екология, култура, спорт, туризъм и др.

• да, насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнес средите за устойчиво местно развитие

• Да насърчава създаването на работни контакти и обмяна на опит с действащи обществени фондове, социални предприятия и доставчици на социални услуги

• Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие

• подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата нуждаещи се от грижи

• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация

• да участва активно в дейности на други органи и организации за борба с безработицата

• Съвместна работа с правозащитните и правоохранитерни органи в помощ на действията им насочени към преодоляване на проблемите с противообществените прояви

• Създадените от сдружението клубове по населени места да работят съвместно с културните институции/ музеи, училища, читалищата и другите обществени организации/ за възраждане на културните традиции и ценности.

• Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите

• извършва самостоятелно или съвместно с други лица всяка стопанска дейност, необходима или полезна за осъществяване на горните цели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ScreenHunter 2315  Костенец, ул. Иван Вазов 2
071422308, 071423234
kostenetz_adm@yahoo.com
 http://www.kostenetz.com

 

 

 

 

 

 

 

2032Община Костенец се намира в югозападна България и е част от Софийска област.

Разположена е на 74 км. югоизточно от столицата София и на 80 от вторият по големина в България град Пловдив.

Съседни на общината са общините Долна баня, Белово, Якоруда, Ихтиман, Лесичово и Септември.

През територията на Общината преминава участък от магистрала “Тракия” и ЖП – линия София – Пловдив – Свиленград.

 

 

 

ScreenHunter_1055-Jun.-13-15.00Общината се намира в сборното място на два планински масива: Рило-Родопския масив от Източните Родопи и северозападните склонове на Рила планина (предпланините на връх Белмекен), и масива на Ихтиманска Средна гора (връх Еледжик), и неговите предпланини.

Релефът е много разнообразен, като цяло може да се характеризира като полупланински, но на територията на общината има райони с равнинен, планински, високо планински и алпийски релеф.

 

Теренът е силно пресечен и разчленен. Надморската височина в населените места е от 550 до 700 м, а в планинската част достига 2638 м (връх Равни чал) Втори по височина е връх Белмекен (2626м). Местността се пресича от горното течение на р. Марица.

 

 

 

1180Общината включва 8 населени места:

– гр. Костенец – административен център /вкл. курорт Момин проход/,

– с. Костенец /вкл. курорт Вили Костенец/,

– с. Пчелин /вкл. курорт Пчелински бани/,

– с. Очуша,

– с. Горна Василица,

– с. Долна Василица,

– с. Голак,

– с. Подгорие.

 

В общината има 3 кметства, администрирани, от избраните от населението, кметове на кметства:

– Кметство с. Костенец (най-голямото в общината),

– Кметство с. Горна Василица

– Кметство – с. Пчелин и 2 населени места, с назначени от Кмета на общината кметски наместници – с. Очуша и кв. Момин проход.

 

1200px-Selo_Kostenets_003Климатът е умерено континентален под влянието на западните и северозападните ветрове. Характеризира се с топло до горещо лято и не много студена зима. Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината.

Почви Характерни за района на общината са лесивираните канелени горски почви.

Мощността на хумусния хоризонт е 30-40 см. Друг почвен тип е алувиалния. Разположени са върху алувиални отложения при наличие на високи подпочвени води, които създават благоприятни условия за развитието на ливадна растителност.

Алувиалните и делувиалните почви са със сравнително високо плодородие. Значителни са и площите заети от ливадно-канелени и песъчливо-глинести почви между Костенец, Долна баня и Пчелин.

 

 

 

Заетост

Официалната безработица в общината през последните години варира между 17% и 12% което се променя в зависимост от сезонната заетост и действащите програми за временна заетост.

Структурата на безработните в общината по пол, възраст и образование сочи наличие на определени групи, които се намират в неравностойно положение на пазара на труда. Характерна за областта е изразената неблагоприятна позиция на безработните младежи до 29 години, продължително безработните и хората с увреждания.

В началото на 2005 година по официални данни в община Костенец са се регистрирали като безработни 1 020 души, които съставляват 14.11% от работоспособното население. Голям е делът на младите безработни – на възраст между 18-29 г. По възрастов признак, след младежите, най-голяма е групата на безработните от 50 до 54 години.

По образователен признак преобладават безработните със средно и основно образование. Един от факторите за намаляване на безработните с основно образование е действащата програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” по която 74 човека получаващи социални помощи са наети на временни трудови договори към община Костенец.

Регистрираните безработни вишисти са 55 човека. Дългосрочно безработни /над 1 година/, които са и без право на обезщетение са около 50% от общо регистрираните.

Процентът на безработните жени по-принцип надвишава с около 10 пункта този на мъжете, което се обяснява с факта че мъжете намират работа извън границите на общината, свързана с ежедневно пътуване, както и тежка физическа работа което е по-малко предпочитано сред жените.

Като се отчете и т.н. “скрита безработица” може да се каже, че процентът на безработицата е около 20%, което над средното за Софийска област. Според неофициални данни, нивото на безработицата в селата значително надвишава средното за общината, като в някои райони наближава 50%.

 

Икономическа информация:

Създаването на гр. Костенец е свързано с развитието на хартиената и кибритената промишленост в началото на 20-ти век.
В момента в община Костенец има 362 стопански субекти, от които 328 са микро предприятия – до 10 заети, 28 са малки предприятия – от 11 до 50 заети и 6 средни предприятия (от 51 до 250) човека. и 2 големи предприятия, като последните две категории реализират голям процент от приходите от стопанската дейност на територията на общината
Основните икономически отрасли развити на територията на общината са:
1. Целулозно-хартиена промишленост
2. Хранително-вкусова промишленост
3. Търговия
4. Туризъм
5. Транспорт
6. Услуги (шивашки, дърводелски, занаятчийски монтьорски и др.)
7. Дървообработване
8. Мебелно производство
9. Шивашка промишленост
10. Химическа промишленост
11. Производство на стоки за широко потребление
По отношение на заетостта най-голям относителен дял в общинската икономика заема търговията, която се извършва чрез обекти за търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки . Най-често дейността се извършва под формата на семеен бизнес. На второ място по относителен дял е туризма, а на трето услугите. Значителен е броя на заетите в областта на горското стопанство, дърводобива и дървопреработването, производството на каучук и изделия от пластмаса, строителство, както и сезонно – в земеделието. Нараства броя на предприятията в сферата на шивашкото и обувното производство, както и в производството на дограми. Най-голям дял в промишлеността има хартиената промишленост. Най-голямото предприятие на територията на общината е завода за хартия ” ХХИ – Костенец” АД, който има 100 годишна история.
В село Костенец в момента основно се развива дървообработващата промишленост и занаятите (ножарството което е традиционно за района, кожарство), производство на облекла и обувки, отглеждане на ягоди и малини. От м.април започва дейност предприятието “Света вода” в с. Костенец, което ще бутилира трапезна минерална вода, в екологично чисти опаковки. Предприятието има сертификат за качество и износ на продукцията.
Общината с трите си курорта е утвърден туристически център.
Броят на туристите и гостите в общината е около 7 500 човека годишно. Понастоящем годишния брой на нощувките в туристическите обекти в община Костенец е 130 000 леглодни. През лятото заетостта на хотелите е почти 100%. Същото се отнася до уикендите и ученическите ваканции.

 

 


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

 Септември, ул. Александър Стамболийски 37 А
035617001, 0882310591, 0889399177
obsept@abv.bg
 http://www.septemvri.org

 

 

 

 

 

 

 

Община Септември е разположена в най – западната част на Горнотракийската низина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна ( Ихтиманска ) Средна гора. Тя включва 14 населени места. Тя заема 348,9 кв. км. площ и съставлява 7,8 % от територията на Пазарджишка област.

Повече от половината от територията на общината е заета от земеделски земи – около 207 474 дка, над 96 989 дка са горските площи. Климатът е преходно-континентален в равнинните части и предпланински по склоновете на планините. Зимата се характеризира с мек климат, пролетта настъпва рано, есента е топла и продължителна.

Средната температура за годината е 12,2 С, малко по – висока от средната за областта, която е 11,3 С. Общата годишна сума на валежите е 564 мм/кв. км. при средна за областта 550 мм. / кв. км. и за страната 650 мм. / кв. км. Валежите са недостатъчни за развитието на земеделските култури, което налага използване на допълнителни източници за напояване.

ScreenHunter_6890 May. 13 13.20

Релефът на общината е преобладаващо равнинен, отчасти полупланински и планински по склоновете на оградните планини. Главни хидрографски фактори в Общината са р. Марица и нейния десен приток Чепинска река. Изградени са няколко микроязовира – Ветрен, Карабунар, Семчиново и Славовица, чийто води се използват при напояване.

През територията на общината преминават главни напоителни и отводнителни канали и общинската канална мрежа. Състоянието като цяло на напоителната система не е добро. Неоценимо богатство на Общината са термоминералните извори в околностите на с. Варвара и с. Ветрен дол с температура на водата над 72 С. Те дават възможност да се развива балнеолечението и туризма не само на общинско, но и на национално ниво.

Почвите са разнообразни и са представени от канелено-горски, делувиално – алувиални, оподзолени, леко песъчливи и глинести. Те са благоприятни за отглеждане на традиционни за региона култури: зърнено – житни култури / царевица, ръж, пшеница, ечемик /, трайни насаждения / овошки и лозя /, зеленчукови и технически култури / тютюн /.

ScreenHunter_6891 May. 13 13.21

През територията на общината минава евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия изток и Средна Азия, международната автомагистрала „Тракия“, свързваща западна Европа и Истанбул, международната жп линия от Централна Европа за Азия. от гара Септември започва дековилната железница, която е връзка между Пирин, Тракия и Родопите.

В град Септември се намира Археологически музей, в който най – голям интерес представлява открития каменен надпис на старогръцки език от археологическите разкопки на емпорион Пистирос.

Читалищата на територията на община Септември развиват богата обществена и културна дейност и съхраняват българските и местни традиции. Много от тях са носители на златни медали от националния събор в Копривщица, а славата на танцовия ансамбъл Загоровче в Септември се носи извън пределите на страната.


Вижте по-голяма карта