Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Пловдив

ОП ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА – Пловдив

ScreenHunter 580 гр. Пловдив, ул. 6 септември, 274
032622707; 032628701
opokt@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие „Организация и контрол по транспорта“ е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет – Пловдив,на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

редприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол по транспорта” към община Пловдив, приет с решение № 406, взето с протокол № 19 от 25.10.2006 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието има за предмет следните дейности:
– Организира взаимоотношенията на Община Пловдив с държавните административни органи в областта на транспорта;
– Организира взаимоотношенията с фирми, извършващи транспортна дейност на територията на Общината;
– Участва в създаването на концепция за транспортното обслужване на гр. Пловдив;
– Участва в комисии по решаване на транспортни и комуникационни проблеми;
– Приема ежемесечни отчети на транспортните фирми, които имат договори за обслужване на линии от общинската транспортна схема;
– Приема ежемесечни отчети на транспортните фирми, извършващи вътрешноградски превози на територията на Община Пловдив, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за субсидиране на транспортната дейност;
– Осъществява GPS контрол и физически контрол за изпълнение на курсовете и разписанията от отделните превозвачи, по утвърдената транспортна схема за гр. Пловдив;
– Проверява и заверява първичните документи на транспортните фирми за вътрешноградски превози, удостоверяващи изминатия пробег;
– Участва съвместно с транспортните фирми в разработването методика, определяща критериите за разпределение на субсидиите и компетенциите за вътрешноправни превози;
– Разпределя предоставените от републиканския и общинския бюджет средства за субсидии и компенсации между превозвачите, съгласно възприетата методика;
– Организира издаването на разрешителни за извършване на таксиметрова дейност;
– Изграждане и поддържане на светофарни уредби;
– Изграждане и поддръжка на вертикалната сигнализация на уличната мрежа с пътни знаци и други средства за сигнализиране;
– Полагане на хоризонтална маркировка;
– Извършва пред проектни проучвания за промяна на организация на движението: основни улици, булеварди и кръстовища на територията на община Пловдив;
– Съгласува проекти за извършване на строително монтажни работи / СМР/ по пътното платно, за изграждане на вертикална и хоризонтална сигнализация и светофарни уредби;
– Издава пропуски: за извършване на СМР; за зареждане на търговски обекти;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник-кмет.

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКА ОХРАНА – ГР. ПЛОВДИВ

gerb-pl-225x150 гр. Пловдив, пл. Централен 1 централа
032636263, 0326166
opobshtinska_ohrana@abv.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие „Общинска охрана” се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от ЗОС“, приета с Решение № 242 , взето с протокол № 13 от 25.06.2009г.  на Общински съвет -Пловдив.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана” към Община Пловдив, приет с решение № 15, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

 

Предприятието има за предмет следните дейности:
– Организация и осъществяване физическа охрана на обекти и имущество, собственост на община Пловдив;
– Осъществява охрана на провеждане на община Пловдив мероприятия;
– Охрана чрез патрулиране на обществено важни обекти / площади, Главна улица и др. /, зелени зони, паркове и градини, с пълномощия за упражняване на контрол и съставяне на актове за установяване на нарушения.
– Изграждане и поддържане сигнално охранителна система в обектите;
– Изграждане и поддържане видео наблюдение в обектите и осъществява денонощен мониторинг чрез изградената дежурна стая;
– Осъществяване на денонощен контрол с автомобили на охранителните обекти;
– Създаване и обслужване оперативен център, координиращ дейността по контрол на охранителната дейност и видео наблюдение.

 

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

ОП ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ – гр. Пловдив

gerb-pl-225x150 гр. Пловдив, ул. Перущица 1
032644156, 032642583
dstancia.plovdiv@abv.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие „Дезинфекционна станция” е създадено с Решение № 406, взето с протокол №20 от 05.11.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по гл.VІ от ЗОС, приета с Решение №242, взето с протокол №13 от 25.06.2009 г. на Общински съвет – Пловдив.

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Дезинфекционна станция”към община Пловдив, приет с решение № 406, взето с протокол № 20 от 05.11.2009 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието е създадено с цел опазване здравето на хората и околната среда и частта предпазване от болестоприносими насекоми – комари, кърлежи и бълхи чрез дезакаризация и дезинсекция на откритите площи и дератизация на шахти и канали срещу мишки и плъхове, както и грижите за предпазване на декоративната дървесина от вредители.

Предприятието има за предмет следните дейности: Масови ДДД дейности / дезинфекция, дезинсекция и дератизация/:
– Дезинфекция на външни площи
– Дезинфекция на затворени помещения
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу кърлежи на открити площи, с подходяща техника, препарати, транспорт и защитни облекла;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу бълхи на открити площи;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу бълхи в закрити помещения;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу ларви на комарите в биотопи на комарите;
– Организиране и извършване на дезинсекция срещу възрастни форми на комарите;
– Организиране и извършване на дератизация на канални шахти;
– Организиране и дератизация на решетъчни шахти – дъждарки;
– Организиране и раздаване на препарати срещу гризачи на гражданите на Община Пловдив;
– Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности на сграден фонд и прилежащи територии собственост на обекти, собственост на Община Пловдив;
– Организиране и извършване на ежемесечни ДДД – дейности при нужда / нашествия на насекоми или гризачи, създаване на епидемиологични обстановки;
– Извършване на ДДД – дейности на обекти на външни клиенти по сключени договори и еднократни заявки.
– Продажба на биоциди за нуждите на населението;
– Консултации на граждани и клиенти;

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост   и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските  предприятия.

 

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1
032656727
kmet.kmet@plovdiv.bg
 http://www.plovdiv.bg

 

 

 

 

 

 

Община Пловдив е съставна община на Област с административен център Пловдив. На територията на административната община Пловдив, понастоящем, единственото населено място е град Пловдив. Населението на града и общината по постоянен адрес е 338 153 жители към 01.02.2011 година.

Пловдив е втория по големина и значимост град на Република България.Той е разположен по двата бряга на р. Марица в Горнотракийската низина на 42° и 9′ северна ширина и 24° и 45′ източна дължина, а най-ниската му точка е на 160 м надморска височина. Територията му е 101,981 кв. км, а населението на града е около 365 000 души.

Пловдив е стратегически важен промишлен, търговски, научен, културен и транспортно-комуникационен център на Балканите. Той е известен зад граници с Международния си панаир, чиито пролетни и есенни изложения и десетките специализирани изложби го превръщат в търговско икономическо средище на бизнеса.Градът е стратегически железопътен възел, а летище „Пловдив“ напоследък се утвърждава като алтернатива на летище „София“.

Съхраненото богато архитектурно, историческо и културно наследство отдавна са утвърдили града като основен туристически център на България. Пловдив е по-стар от Рим, Атина, Картаген или Константинопол и се счита за съвременник на древната Троя. Днешният град е построен върху останките на много предишни градове, а културата му се е развила от наследството на много предходни култури.

От осемте кръстоносни похода, продължили до 1291 г., Пловдив е по-малко или повече повлиян от първите четири, които преминават през града, а два от тях го оставят в пламъци.

През 1877 г. избухва Руско-турската освободителна война. След падането на София руските войски под командването на ген. Гурко приближават Пловдив. Вечерта на 16.I.1878 г.ескадронът на кап. Бураго преплува р. Марица и обръща в бяг щаба на Сюлейман паша, прекъсвайки вечерята му.

Санстефанският мирен договор, подписан на 3 март 1878 г., създава Княжество България, включващо всички земи с преобладаващо българско население. Космополитният Пловдив като най-голям, богат и оживен български град естествено е обявен за столица на новата държава и седалище на временното руско управление начело с принц Дондуков-Корсаков.

Уплашени от нарастващото влияние на Русия на Балканския полуостров, Великите сили начело с Великобритания и Австро-Унгария енергично се противопоставили на Санстефанския мирен договор. Изтощена от войната, Русия е принудена да се преклони. Според новия Берлински договор България е разделена на две: Княжество България със столица София, и васална провинция Източна Румелия със столица Пловдив, която е оставена под политическия и военен контрол на султана. Македония направо е върната на Турция. Машинациите на великите сили разрушават вековната национална мечта на българите да имат обединена и свободна държава.

София става държавен и политически център, но Пловдив запазва естествения си статут на културен център.

Градът отново е люлка на много първи за страната културни инициативи. Тук са създадени културни институции от изключителна важност: библиотека, музей, театър. Първият театър “Люксембург”, в който са положени основите на професионалния театър в България, е построен в Пловдив. В града излизат две литературни списания и едно педагогическо. Дори тогава Археологическият музей притежа най-богатата елинистична колекция в страната. Иван Мърквичка и Антон Митов подреждат първата художествена изложба в страната в залата на библиотеката в Пловдив. Първият хор с диригент Ангел Букурещлиев е основан в Пловдив.

Първият обществен парк в България е създаден тук. Дворцовият градинар на Наполеон III и любимец на султан Абдул Азис направил чудеса в градския пейзаж. Тук се провежда Първият конгрес по стенография.

Пловдив има основна заслуга за историческия акт на Съединението на Княжество България с Източна Румелия, обявено в града на 6 септември 1885 г. Светът бил шокиран от политическата воля и решимост на българите, от начина, по който е осъществено Съединението и от готовността на младата армия да понесе огромните отговорности и рискове за защитата на този акт.

След Съединението Пловдив остава и до ден днешен е вторият по големина и значение град след столицата София. През 1888 е построен железопътен път между двата града.


Вижте по-голяма карта