Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Никола Козлево

ОП НИКОЛА КОЗЛЕВО – с. Никола Козлево

gerb-n-koz-207x300 с. Никола Козлево, обл. Шумен
053282082
obankozlevo@abv.bg

 

 

 

 

 

 

ОП НИКОЛА КОЗЛЕВО се създава за изпълнението на общински дейности и има предмет на дейност:

1. Изпълняване на функции по поддръжката и чистотата на територията на общината:

– почистване на улични платна, площади, паркинги, алеи, тротоари и други на територията на община Никола Козлево, предназначени за обществено ползване;

– сметосъбиране и сметоизвозване;

-почистване на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани места;

– други дейности, свързани с поддържане на чистотата и терените за обществено ползванев община Никола Козлево.

2. Изпълняване на функции по благоустрояване и комунално обслужване на територията на общината:

-почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемни шахти, оттоци, канали, септични ями и други;

-благоустрояване,  поддръжка  и  ремонт  наулични  платна,  площади,  паркинги,  алеи, тротоари и други на територията на общината, предназначени за обществено ползване;

-озеленяване и поддържане на зелени площи за обществено ползване;

-демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;

-поддържане на улична мрежа в населените места;

-извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и механизация;

-дейности по поддържане на общинска пътна мрежа;ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕНпл. “23 –ти Септември” No 5 тел. : 05328/20-82, e –mail : obankozlevo@abv.bg
3. Дейности по зимно поддържане на пътища и територии, определени със заповед на кмета на общината:

-дейности по поддържането на уличното осветление;

-поддържане на гробищните паркове на територията на Община Никола Козлево;

-дейности по превенция и отстраняване на последствия от природни бедствия, аварии и други.

4. Изпълняване на строително-ремонтни работи:

-поддържане и ремонт на сгради, общинска собственост;

-неотложни  дейности  по  отстраняване  наповреди  в  сгради,  мрежи  и  съоръжения  на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Никола Козлево.

5. Изпълнява функции по стопанисване на общински гори от общинския горски фонд на Община Никола Козлево:

-изпълнение  на  горскостопанските  планове  за  горските  територии –общинска собственост;

-изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии;

-организиране  и  провеждане  на  мероприятия  по  защита  на  горските  територии –общинска собственост;-организиране и провеждане на противоерозийни мероприятия;

-поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;

-създаване и отглеждане на нови гори върху горски и/или земеделски територии;-опазване на горските територии –общинска собственост;

-стопанисване на горските територии, което обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите;

-ползване на дървесина и недървесни горски продукти в горските територии –общинска собственост;

-изготвяне  и  съгласуване  на  документация,  свързана  с  управлението  на  горските територии –общинска собственост.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 Никола Козлево, пл. 23-ти септември 5
053282002, 053282067
obankozlevo@mail.bg
 http://www.nikolakozlevo.bg

 

 

 

 

 

 

Община Никола Козлево е разположена в Североизточна България, част от област Шумен. Общината се състои от 11 населени места. Административен център е село Никола Козлево.Населението на общината на 01 февруари 2011 година е 6 100 души.

Населени места- Векилски,Вълнари,Каравелово,Красен дол,Крива река,Никола Козлев,Пет могили,Ружица,Хърсово,Цани Гинчево и Църквица.

Територията се отличава с благоприятно географско положение,поради преминаването в близост на важни магистрали и пътуща.-магистрала“хемус“,първокласен път Русе-Варна,който ще прерасне в международно шосе свързващо Турция и Румъния.
Близостта до основните транспортни връзки дава възможност на общината да се развива като важен хиндерленд ,подпомагаща интензивното развитие на икономическия и туристически център Варна и цялото Черноморие.

Релефът в Община Никола Козлево е хълмист и платовиден – Лудоговското плато,със стръмни спускащи се склонове.Платата са ограничени от дълбоко врязани речни долини и хълмисти полета.За съвременния облик на релефа важно значение имат екзогенните морфологични процеси.Осезаема е ролята на карстовите и свлачищните процеси и ерозията.

В тектонско отношение частите на Дунавската равнина са формирани в обхвата на Мизийската плоча.Най-добре е изразена тектонската структура и най-издигната в пайона на село Никола Козлево.

Село Никола Козлево е едно малко село в Североизточна България. В миналото се е наричало Дживел, но по-късно е кръстено на името на книжовника и революционер Никола Козлев.До 1878г. В село Дживел( Никола Козлево) са живели само турци и черкези. По бедата на руското оръжие над Турската империя ражда дълго лелеяната мечта на нашия народ – свободата. Черкезите се изселват в Турция.

През 1881г. Радедите на сегашните български жители на Дживел започват да идват от село Гюдюлер( днешно Чеперево, хасковски окръг). След първите семейства дошли вторите, сетне – третите. И така до 1899г. Дживел става чисто българско село.

Самочувствието на освободения роб започва да расте. Любознателността на българина в Дживел зажадувала за знания. Като виждали, че околните български села имат училища, джилелци решили да основат училище и в своето село. Помогнали им околийските просветни власти. И есента на 1882г. Училището е разкрито в здание, собственост на общинския съвет. Първият учител бил Димитър Кърклинеца. годишната му плата била 200 лв. Осигурявана от селените.

Селото е с преобладаващо православно население. Храмът „Св. Вмчк Димитър“ е построен през 1913 г. Стените му са от дялан камък. Иконостасът му е един от най- хубавите в областта. През 2008 г. храмът беше основно реконструиран с помощта на община Никола Козлево.

На храмовия празник- 26- ти октомври /Димитровден/, църквата беше преосветена от Варненско- Великопреславски митрополит Кирил. Свещеник на селото е прот. Андрей Стефанов от гр. Нови пазар.


Вижте по-голяма карта