Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Бяла

ОБЩИНА БЯЛА (РУСЕ)

 Бяла, пл. Екзарх Йосиф І № 1
 0817 72015, 0817 72150
 byala.rs@byala.bg
 http://byala.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter_17582 Dec. 13 14.20Община Бяла е входната врата за област Русе от Западна и Централна България. Граничи с Търговищка и Великотърновска област.

Площта на общината е 341 кв. км. Общинският център отстои на 55 км от Русе, на 58 км от Велико Търново, на 22 км от Полски Тръмбеш и на 53 км от Попово.

Местоположението на общината от географска гледна точка е стратегическо и определя мястото й в националната транспортна, енергийна и съобщителна инфраструктура. Освен че е граница на две области, през нейната територия минават важни пътища и комуникационни възли – първостепенните пътни артерии за София и южната граница, железопътната линия Русе – София, магистрален оптичен кабел, международни кабелни връзки и др.

КМЕТ

Димитър Крумов Славов

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Лични данни

Роден: 13.09.1970г.

Професионален опит

Oт 5.11.2015г. – досега – кмет на община Бяла

2007г. – 2011г. – председател на Общински съвет – гр. Бяла

2001г. – 2015г. – мениджър “ЕТ Дана – Данка Славова”

1997г. – 2000г. – изпълнителен директор “Лактис – Бяла”

1996г. – 1997г. – началник отдел в “Птицекомбинат Шумен”

Образование

1991г.– 1996г. “Тракийски университет” – Стара Загора

1998г. – 2003г. СА “Д. А. Ценов” – гр. Свищов

Специалност

Зооинженер – магистър

Финанси – бакалавър

Чужди езици

Руски и Английски

Семейно положение

Женен, с две деца

ПРИЕМНИ ДНИ

Четвъртък 10:00ч – 12:00ч

Записването за приемен ден на кмета и неговия екип става на всяко първо число от месеца на телефони: 0817 72015.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Общинският съвет – Бяла, се състои от 17 общински съветници, избрани от населението на общината.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет:

1.Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2.Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;

3.Избира и освобождава председателя на Общинския съвет;

4.Избира и освобождава заместник-кметове и кметски наместници по предложение на кмета на общината;

5.Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

6.Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;

7.Определя размера на местните такси;

8.Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметствата;

9.Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;

10.Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

11.Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

12.Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

13.Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

14.Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

15.Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

16.Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон; **

17.Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

18.Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

19.Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

20.Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

21.Одобрява символ и печат на общината;

22.Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.

Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет.

Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване Председател на съвета.

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1.по негова инициатива;

2.по искане на една трета от общинските съветници;

3.по искане на една пета от избирателите на общината;

4.по искане на областния управител.

Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

Заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по определени ред, начин и срок.

ОБЩИНА БЯЛА (ВАРНА)

 Бяла, ул. Андрей Премянов 29
 051432379
mayor@byala.org
 http://www.byala.org

 

 

 

 

 

 

 

Община Бяла е разположена в централната част на Българското Черноморско крайбрежие. На север и северозапад граничи с община Долни Чифлик / Варненска област / и на юг и югозапад с община Несебър /Бургаска област/. Територията й е 162 км2. В национален план обхващат 0,15% от територията и 0,04% от населението на страната.

Общината включва 6 населени места: гр. Бяла, с. Горица,с. Дюлино, с. Господиново, с. Самотино, с. Попович.

Населението на община Бяла към 31 декември 2004 е 3356 души. Административен център гр. Бяла. Същият се намира почти на равно отстояние от двата областни града – Варна (50 км.) и Бургас (70 км.).

ScreenHunter_6490 May. 11 13.14

Най – близкият град, на разстояние 5 км, е Обзор, община Несебър. Съвременният релеф на община Бяла може да се характеризира като хълмист. В западната и северната част на общината попадат източните склонове на Камчийска планина. Тези склонове се спускат плавно към морето с наклон от 2 до 5%. Надморската височина на град Бяла е 42 м.

Бреговата ивица на общината се характеризира със съчетание от скалист бряг, малки заливи, плажови ивици с пясъчни дюни. Брегът е стръмен и разчленен, което води до силно ограничаване на плажния потенциал, но от друга страна му придава атрактивност, което е ценен курортен ресурс.

Общата дължина на морския бряг е 14 300 м. или около 3% от цялата дължина на българския черноморски бряг. По – голямата част от плажовете имат източна, североизточна и югоизточна експозиция, което предлага и по – оптимални условия за слънчево греене. Общата дължина на плажните ивици е 6244 м., или около 16% от общата дължина на плажовите ивици, намиращи се на територията на област Варна.

През общината минава първокласен път І – 9 Варна – Бургас. Очаква се изграждането на автомагистрала Варна – Бургас.

За развитие на водния транспорт в залива Свети Атанас е изградена кейова стена и малко туристическо пристанище за рибарски лодки и малки яхти и 1 място за по – големи плитко газещи морски съдове – тип Комета. Пристанището е удобно за обслужване на туристи, но не и за товарни – разтоварни работи.

От шестте населени места в община Бяла само село Самотино не е водоснабдено. С голямо нетърпение се очаква изграждането на новия водопровод Камчийски пясъци, който ще задоволи напълно нуждите на бързо нарастващата по население Община Бяла.

На територията на Община Бяла има новоизградена мощна подстанция. Канализация има само град Бяла – 70 % от уличната мрежа, като останалата част се доизгражда или е в проектна готовност. Останалите населени места нямат канализация.

Територията на Община Бяла е покрита 100% с радио и телевизионен сигнал. Същото важи и за покритие с УKB програми. В гр. Бяла също така има кабелна телевизия.

Интернет достъпа в Общината е ограничен на територията на гр. Бяла, но с много добро качество. В Бяла съществуват няколко интернет зали. Разбира се мобилните технологии позволяват връзката с интернет от почти всяко място на общината.

На територията на Община Бяла функционира една поликлиника от V тип и три фелдшерски здравни пункта, които са в селата Дюлино, Попович и Господиново. Регистрирани са две лекарски практики. Лекарите извършват дейност както в общинския център, така и в селата Дюлино, Господиново и Попович. Стоматологичните практики в общината са две.

В Бяла са развити: хотелиерство и ресторантьорство; ловно, селско и горско стопанство; търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството; преработваща промишленост. Инвеститорският интерес към Бяла в момента е огромен. Строят се предимно модерни жилищни кооперации, къщи, вили и хотели.

Туризмът е основен отрасъл развит в Бяла. Създадена е база за отдих и почивка, която ще се развие с изключително бързи темпове в близко бъдеще. Планира се и се полагат усилия за доразвиването на яхтения туризъм. Един от традиционните поминъци в Бяла е винарството и лозарството. На територията на Бяла са засети големи масиви от лозови насъждения.

Друг отрасъл, който е добре развит в Бяла е рибарството. От древни времена местните жители са използвали морето за своето препитание. Съществува идеен проект за създаване на рибарско селище в близост до пристанище Бяла.

Банковият и застрахователният сектор са добре застъпени – в Бяла съществуват няколко клона на банки и застрахователни фирми. В центъра на града е поставен банкомат.

ScreenHunter_6495 May. 11 13.20Важно направление на общината е създаването на условия за масова физкултура и спорт. Още през 1949 г. се излъчва комисия, имаща за задача да определи петно за изграждането на физкултурно игрище. Завършителните работи се проточват до 1986 г., когато се открива стадиона в Бяла, разполагащ с 1000 седящи места.

В община Бяла функционират три обекта за предучилищно възпитание, които са целодневни детски градини – в град Бяла, с. Господиново с. Попович.

Община Бяла разполага с основно училище в град Бяла, начално училище в село Попович и едно средно учебно заведение в гр. Бяла – Професионална гимназия по селско стопанство, създадена през 1959 година.

В по голямата част от селищата в Община Бяла функционират читалища: Народно читалище Пробуда в град Бяла, основано 1928 година, читалище Васил Левски с. Господиново, създадено през 1927 година, читалище Васил Левски с. Попович, основано 1927 година, читалище Христо Ботев с. Дюлино, създадено 1926 година.

Легендите разказват, че най – старото християнско средище в землището на Бяла, Параклисът Св. Атанасий разположен на едноименния нос Св. Атанас бил обитаван от монаси, последователи на исихазма, разпространяван по земите ни от Теодосий Търновски. Знае се, че параклисът е сринат от османските поробители. Най – старата съществуваща и до днес църква в Бяла носи името на Света преподобна мъченица Параскева.


Вижте по-голяма карта