Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Бяла Слатина

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68
0915882114, 091582914
bslatina@mail.bg
 http://www.byala-slatina.com

 

 

 

 

 

 

Община Бяла Слатина заема средищно положение в Северозападна България и е на почти еднакво разстояние от р. Дунав и Предбалкана.

Общинскиятцентър гр. Бяла Слатина отстои на 48 км. североизточно от гр. Враца на 23°57′ източна дължина и 43°28′ северна ширина. Като средище се намира в центъра натриъгълника, обособен от трите града Враца, Монтана и Плевен и е разположен вДунавската хълмиста равнина върху терасите на р. Скът с надморска височина 126м. за град Бяла Слатина при средна за общината 202 м.

ScreenHunter_6514 May. 11 13.52

Община Бяла Слатина попада в административните граници на Област Враца и се намира в централната западна част на Северозападния район за планиране.

Тя граничи с повечето от другите общини, попадащи в областта, а именно: на север това са общините Оряхово и Мизия, на запад – Хайредин, Борован и Враца, на юг – Мездра и Роман. На изток обаче Община Бяла Слатина граничи с общините Червен бряг и Кнежа, които попадат в административните граници на Област Плевен.

През територията на град Бяла Слатина преминава река Скът. Дължината на р. Скът е 134 км. с водосборна площ 1074 кв.км. Реката е от трета категория. Почвите са льосови и това дава възможност за бързо оттичане (поемане) на повърхностните води. За това спомага и общия наклон на града.

Преобладаващият почвен тип се характеризира със средно до силно мощен излужен чернозем развит върху тежки глинести минерали. Мощността на хумусния хоризонт е средно 80 – 130 см. Хумусното съдържание в горния слой се движи в границите 1,9 – 3,5%, което постепенно намалява на дълбочината на почвата.

Преобладаващите черноземни почви са подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения.

ScreenHunter_6515 May. 11 13.52

Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми, но се срещат залежи на различни строителни материали (чакъли, пясъци и варовици).

В геоложко отношение района е сравнително добре проучен. Проведени са картировъчни, сеизмични и сондажни проучвания. Благодарение на сеизмичните проучвания бяха открити в дълбочина положителни структури, което от своя страна позволи по-късно да се направи и нефтопроучване на района, което даде положителен резултат .
В близост до с. Бърдарски геран през 1976 г. е открито газо-нефтено находище, което не е разработено.

В климатично отношение района спада към Европейско-континенталната област в Северния климатичен район на Дунавската равнина. Налице е хладна пролет, сухо и горещо лято и студена зима.

Релефът на общината е разнообразен – равнинен и полупланински. Град Бяла Слатина е на около 126 м. над морското равнище, с наклон на изток-североизток към река Скът. Най-високата точка е в местността “Кърчовското”- 181 м. Най-ниската е при местността “Туренеца” – 108 м.

Част от района спада към Златийско-Долноискърски район (с. Галиче), а останалата към Медковско-Скътския район на Дунавската хълмиста равнина, подобласт от Европейско-континенталната климатична зона.

Горският фонд е 8.9 % и заема предимно южните участъци наобщината. Основната горска растителност на района е представена с благуново-церови и горунови екосистеми, предимно с ниска продуктивност.

ПРОЕКТИ

Изпълнявани проекти:

“Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”.
„Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” – с. Търнава, Община Бяла Слатина“ по ОПРР.
„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, Община Бяла Слатина“по ОПРР.
„Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина” по ОПРЧР.
„Център за деца и родители „Аз и моето семейство” – комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в Община Бяла Слатина“.
„Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество” по Програма за ТГС Румъния – България“.
Национална кампания „За чиста околна среда“.
Проект „Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”
приключен
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, ОП Развитие на човешките ресурси.
Проект „Нов избор – развитие и реализация” схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие” по ОП Развитие на човешките ресурси.
От социални помощи към осигуряване на заетост – ОСПОЗ
Програма за развитие на селските райони – мярка 321
Проект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци, разположено в землището на гр. Бяла Слатина, местността “Любимир”
Проект „Ново начало – от образование към заетост”
Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, проектно предложение
„Създаване на привлекателна зона за отдих в местността „Лесопарка”, гр. Бяла Слатина”
„Отново на работа за по-добър утрешен ден“
Проектно предложение „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина“
„Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина“

Приключили проекти:

Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Регионална програма за заетост – 2012 г.
Проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”, реализиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
Проект „Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба №30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари“
Проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, Община Бяла Слатина“ по ОПРР
Проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество”, изпълняван в рамките на Програма трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013, финансирана от ЕФРР
Проект „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ“ по ОПАК.

Вижте по-голяма карта