Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Община Антоново

ОБЩИНА AНТОНОВО

 Антоново, бул. Тузлушки герой № 26
 060712222, 060712333, 060712428
 info@antonovo.bg
 http://www.antonovo.bg

 

 

 

 

 

 

Кметства към Община Антоново

 

 

 

Община Антоново се намира в Североизточна България в югозападната част на Търговишка област. На север, североизток и изток граничи с общините Попово, Търговище и Омуртаг, на югоизток – с община Котел ( Сливенска област ), а на югозапад и на северозапад – с общините Златарица, Елена и Стражица ( Великотърновска област ). Явява се като гранична за споменатите три области.

В посочените граници заема площ от 472 кв. км. В пределите на общината се включват нископланинската област Сланник, Антоновските възвишения, долината на Голяма река със западната и северозападната част на язовир Ястребино и долината на река Стара река. Населението на общината е 6 545 души ( 15. 06. 2009 г.), 6 592 души ( 15. 12. 2008 г. ), 6 262 души ( 01. 02. 2011 г. )

Климатът в община Антоново е умереноконтинентален. Продължителността на слънчевото греене е 2250 часа средно годишно. На юг, поради по-голямата надморска височина, средната годишна температура е около 7оС, а в северната част е около 11оС. Летните температурни максимуми в северната част са 37оС, а в южната – 34оС.

Средногодишните валежи в общината на юг достигат 900 мм, а на север – 600 мм. Годишният минимум е през февруари, а годишният максимум – през юни. Средният годишен брой на дните със снеговалеж е 50.

Почвената покривка на общината е представена предимно от сиви и светлосиви горски почви. Те са подходящи за отглеждане на дървесни видове, както и на тревисти културни растения, които имат по-развита коренова система ( овес, ръж, картофи и др.). Хумусният хоризонт е от 18 до 30 см. Разкрити са находища на висококачествени глини, като по-значителните са в района на град Антоново, квартал Еревиш, селата Малоградец и Орач.

Община Антоново попада в северния фитогеографски район с преобладаваща средноевропейска широколистна растителност. Горите са съставени от широколистни видове със смесен характер – летен и зимен дъб, цер, благун, бук, габър, ясен, клен. Допълнително са залесени иглолистни насаждения – черен и бял бор.

Горската растителност в общината се допълва от храсти, мери и пасищата, които предлагат възможност за събиране на билки, гъби, диворастящи плодове. Богато представен е едрият и дребен дивеч – елени, сърни, диви свине, фазани, зайци, яребици. Срещат се лисици, златки, диви котки, белки и други.

По отношение на етническата структура населението на община Антоново се оформя в 3 основни групи – българи, роми и турци. Община Антоново според класификацията за районите е селски тип община – има превес селското стопанство, следвано от дърводобивната, дървообработващата промишленост и леката промишленост.

ScreenHunter_6795 May. 12 13.34Широко застъпено е хлебопроизводството и сладкарството, следвано от търговията с хранителни стоки и ресторантьорството. В община Антоново се намира завод за пътни знаци – единственото предприятие в България за производство на пътни знаци и съоръжения.

Водоснабдяването на населените места и стопанските обекти се осъществява от ВиК АД – Търговище, експлоатационен район Антоново. На територията на общината се изграждат една пречиствателна станция за питейни води в село Ястребино и една пречиствателна станция за отпадни води в Антоново.

Електропроводната мрежа 20 kV е общо 187 км. Кабелите 20 kV са с дължина 4000 м., а мрежата ниско напрежение е 198 км. Населените места се обслужват от 113 трафопоста.
Пътна мрежа – 257,4 км.:
22 км. – първокласен път / ГП – 4 – София – Варна /;
100,3 км. – третокласни пътища;
143 км. – местни общински пътища – ІV – ти клас.

Третокласни пътища с важно стопанско значение на територията на Oбщината:
Антоново – Попово – Русе;
Омуртаг – Стеврек – Елена;
Попово в отсечката Моравка – Коноп.

На територията на Общината са регистрирани исторически местности, като Римски мост / Старобългарски мост / край село Стеврек, местността Калето и 137 паметници на културата.

В град Антоново е изграден Архитектурно – скулптурен ансамбъл – Клада.

История

След освобождението на България от Турско робство днешния град Антоново е съществувал, като село Яйла кьой.

С Указ 182/12.03.1883 година село Яйла кьой е включено състава на Дуванларската / Ястеребинската / община, Кесаревска околия, Търновски окръг.

С министерска заповед № 2820 от 14.08.1934 година селото е преименувано на Поляне.

С Указ 949 от 08.12.1949 година село Поляне се преименувано в село Антоново.

През 1964 година Антоново е признато за село от градски тип с Указ 546, а на 17.09.1974 година с Указ 1942 село Антоново е обявено за град.

БИЗНЕС

БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
На територията на община Антоново са разкрити клонове на банка ДСК и ЦКБ. Обслужването на гражданите и фирми се извършва в офисите и чрез банкомати.

БИЗНЕСЦЕНТЪР

ФИРМИ

ОСНОВНИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В ОБЩИНАТА

Дърводобив и дървообработване
Лека промишленост
Транспорт
Селско горско и ловно стопанство
Търговия
Металообработване
Туризъм

ОСНОВНИ РАБОТОДАТЕЛИ В ОБЩИНАТА

РПК „Единство” град Антоново;
Завод за пътни знаци и съоръжения;
ПК „Крепост“ – Бехчет Салимов“;
Бар ООД;
Бензиностанции „ШЕЛ”
„Биопрограма” – АД
“Тузлушки гори” – ЕООД
“Медика” – ЕООД
“Поляне” – ЕООД
“Медицински център – І”.


Вижте по-голяма карта