Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Макреш

ОБЩИНА МАКРЕШ

 Макреш, ул. Г. Бенковски 88
 094600356, 09339270
makresh@b-trust.org
 http://www.makreshbg.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Макреш е разположена в Северозападна България. Граничи с общините Кула, Грамада, Димово и Белоградчик, а на запад – с Република Сърбия.
ScreenHunter_9953 Jan. 30 09.25Релефът на общината е равнинен при селата Макреш, Цар Шишманово и Вълчек. На запад релефът преминава в хълмист при селата Подгоре, Раковица и Толовица и предпланински в с.Киряево. Надморската височина е от 210 м до 1100 м. Горският фонд в общината е 79 676 дка, предимно смесени широколистни насаждения – бук, дъб и други. През община Макреш преминава река Видбол, която приема множество малки притоци.

От общата площ на общината земеделската земя обхваща 143 897 дка, горски фонд – 77 159 дка, водни площи – 2 622 дка, за добив на полезни изкопаеми – 581 дка (кариера за добив на глина и кариера за добив на варовик).
Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла селско стопанство. Най-голям относителен дял в растениевъдството на община Макреш има зърнопроизводството и техническите култури. Зърнените култури заемат по-голяма част от общата обработваема земя в общината, като основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица и ръж. Наличието на много добри пасища и ливади в планинската и полупланинската част на областта и добрите условия за развитие на фуражно производство в равнинната част са предпоставка за развитие на овцевъдството и месодайното говедовъдство.

Центърът на общината с. Макреш се намира на 35 км от областния център гр.Видин. Община Макреш има връзка с ж.п. линията София – Видин чрез ж.п. гара Макреш, отстояща на 10 км от с. Макреш. Общината се обслужва и от ж.п. гара Димово, която отстои на 12 км. от с. Макреш.

Като възможности за развитие на туризъм в общината, се отчитат екологично чистата природа, Рабишкото езеро, част от което е в землището на с.Толовица, основаният през X-XI век Раковишки манастир и църквата към него „Света троица”, която е обявена за паметник на културата с национално значение.

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

В работата си Общинска администрация Макреш следва следната политика:

Общинската администрация да повишава непрекъснато качеството на предлаганите услуги;
Да спазва стриктно националното законодателство;
Да въвежда европейски норми за управление на качеството;
Да участва активно в организации с нестопанска цел, които имат за цел обсъждането и решаването въпросите, свързани с развитието на общините;
Непрекъснато да се повишава квалификацията на персонала чрез обучение, съобразено с промяната на нормативна база и предоставяне възможност за индивидуално развитие;
На работещите в общината да се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;
Да се оценят и преоценяват доставчиците, като се работи само с одобрени доставчици;
Да се следи и оценява удовлетвореността на потребителите на услуги дали начина на предоставяне на услугите отговаря на изискванията и очакванията на потребителите;
Своевременно да се реагира на всички постъпили жалби и предложения за подобряване на извършваните услуги;
Да не се допуска конфликт на интереси;
Да се разработват програми чрез които общината да кандидатства за структурни фондове за развитие на инфраструктурата, природните и човешки ресурси;
Систематично да се анализират данни и информация, като база за оценка и преоценка на политиката на общината;
Да се разработват адекватни на Политиката по качеството цели, които да са измерими и изпълнението им да се анализира и оценя на определен период.

Мисията на Общинска администрация е да работи за реализиране политика на местната власт за устойчиво развитие на община Макреш и силно, отговорно и устойчиво местно самоуправление, прилагайки принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност, прилагайки 12-те принципа за добро и демократично управление, признати от Съвета на Европа.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

(1) Осъществяване на законосъобразно местно самоуправление в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност при административното обслужване.

(2) Оптимизиране на общинското предлагане и оказване на публични услуги.

(3) Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.

(4) Повишаване на качеството на работата по административното обслужване на Община Макреш.

(5) Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят от администрацията, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

(1) Оптимизиране на процедурите по предоставяне на услуги;

(2) Намаляване размерът на разходите /изразено в пари и време/, необходими за извършването на административните услуги от общинска администрация;

(3) Елиминиране възможните корупционни практики;

(4) Създаване на добронамерена, делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Макреш;

(5) Осъществяването на контрол върху дейността на служителите в общинска администрация, работещи по предоставянето на административните услуги.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА МАКРЕШ

ОТНОШЕНИЕ

(1) Ние се ангажираме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община Макреш.

(2) Ние се ангажираме да изслушаме Вашите молби и сигнали.

(3) Ние се ангажираме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми.

(4) Ние се ангажираме, при наличие на нормативни препятствия да търсим алтернативно решение на всеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от Община Макреш административни услуги.

(5) Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от Община Макреш.

(6) Ние се ангажираме да се отнасяме с професионализъм, като не проявяваме субективно отношение и спазваме принципите за равнопоставеност.

ИНФОРМАЦИЯ

(1) Ние се ангажираме да Ви предоставяме необходимата информация за предлаганите от Община Макреш административни услуги в пълен обем и по достъпен за Вас начин.

(2) Ако Вашите въпроси не са от компетентността на Община Макреш, ние се ангажираме да Ви насочим към съответното звено или институция, които могат да Ви отговорят.

(3) Всеки може да получи информация относно предоставяните от община Макреш услуги от:

Център за информация и услуги ул.”Георти Бенковски ”№ 88, община Макреш
На телефони: 094600356,0888687787
Страницата на Община Макреш в интернет:http://www.makreshbg
приемните дни на кмета в общински център (всяка седмица, без предварително записване): четвъртък 09.00-12,00 часа;
приемните дни на кмета в селата от общината : по предварително оповестен график
Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали в:

На интернет-страницата;
писмен сигнал, подаден в кутията във фоайето на общината или в Центъра за информация и услуги;
РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

ПРОЗРАЧНОСТ

(1) Ние се ангажираме да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани.

(2) Ние се ангажираме да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите, търсещи административна услуга.

(3) Вие винаги ще бъдете уведомявани за името на служителя, с когото разговаряте по телефона или в Центъра за информация и услуги.

(4) Ние се ангажираме да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем, като Ви запознаем подробно с предимствата и недостатъците на всеки вариант.

(5) Ние се ангажираме да извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да Ви информираме за резултатите от нея.

СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

(1) Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас.

(2) Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове.

ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОМУНИКАЦИЯ

(1) Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате:

Поща;
Интернет-страницата на Община Макреш;
Кутията във фоайето на общината;
Анкетни карти;
Служителите на Общинска администрация;
Приемните дни на Кмета;
(2) Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Макреш

(3) Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.

ОТГОВОРНОСТ

(1) Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

(2) Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното им изпълнение.

Уважаеми съграждани,

Всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община Макреш може да изрази своето мнение, предложение, жалба за неизпълнение на стандартите от нашите служители.
На всички писмено подадени молби и жалби общинска администрация отговаря писмено в 7-дневен срок от получаването на молбата/жалбата. В случаите, когато е необходима проверка, срокът на отговор е 1-месец.

ВНИМАНИЕ: На анонимно подадени жалби и молби не бихме могли да отговорим.


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА ДИМОВО

 Димово, ул. Георги Димитров 137
093412260, 094601272
obstina_dimovo@abv.bg
 http://www.dimovo.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

За общината

Община Димово е разположена в северозападната част на Република България. Град Димово е средище на общината от IV функционален тип. Общината е обособена с Указ № 2704 на Държавния съвет на Република България от 28.08.1987 г. и е съставна част от област Видин, Северозападен планов регион с обща площ 402,866 м2 което представлява 13,3% от територията на областта. Граничи с шест други общинни от областта – Белоградчик, Ружинци, Чупрене, Макреш и Видин и община Лом от област Монтана. Като „отворена система“ общината осъществява връзките си с тях и другите населени места от областта и страната посредством осем вход-изхода.

dimovo1Транспортната пътна мрежа включва преобладаващо третокласни и четвъртокласни пътища. През гр. Димово преминава международен път Е – 79, по трасето на Европейски коридор № 4, на 30 км от града се намира Фериботната връзка Видин – Калафат и КПП Връшка чука, а на 50 км КПП – Брегово. Предстои откриването на ГКПП – Салаш. Общата дължина на функциониращата пътна мрежа е 154,9 км. Разстоянието между крайните селища в общината е 63 км (от с. Ярловица до с. Яньовец ). Центърът на общината се намира на 35 км от град Видин и на 70 км от град Монтана.

Статистически данни: Площ: 402,5 км2
Население(към 21. 07. 2009 ): 6942 жители

Населени места: 1 град – гр.Димово (център на общината); 22 села – Село Арчар, Село Бела, Село Държаница, Село Дълго поле, Село Извор, Село Карбинци, Село Кладоруб, Село Костичовци, Село Лагошевци, Село Мали Дреновец, Село Медовница, Село Орешец, Село Гара Орешец, Село Острокапци, Село Септемврийци, Село Шипот, Село Скомля, Село Върбовчец, Село Владиченци, Село Воднянци, Село Яньовец, Село Ярловица

По-големите населени места:
– гр.Димово: 1 197 жители
– с.Арчар: 2 710 жители
– с.Орешец: 864 жители

История на общината

Град Димово е център на община от 1888 година със съставни села Костичовци, Бела, Дълго поле, Острокапци и Кладоруб.
Като селище Димово датира от 1878 година. През 1864 година по тези места са се заселили черкези, които се изселват след руско-турската война 1877-1878 година, когато румънският отряд, освободил Видин от турците, минава от тук.
На мястото на черкезите се заселват преселници-бежанци от Одринска Тракия, които преименуват черкезкото Османие на Бързица. Почти едновременно с тракийците от близките балкански села тук, в поречието на р.Арчар, се заселват няколко фамилии и създават второ селище със същото наименование. След няколко месеца двете селища се обединяват в едно с име Бързици.

С височайши доклад 938 от 9 април 1880 година на Княз Александър Батенберг с.Бързици се преименува на с.Александрово в чест на княза, преминал през селото на път от Видин за София и бил добре посрещнат и нагостен от местните първенци.

От 29.01.1936 година с.Александрово е преименувано на с.Влайково в чест на наскоро починалия писател Тодор Влайков,който не е от този край. Мотивът за преименуването бил, че в страната имало няколко селища с името Александрово и ставали обърквания на пощенските пратки.
След протест на обществеността до народното събрание и до министерския съвет, от 27.03.1936 година селото е преименувано на Княз Александрово, с което име просъществува до 13.07.1951 година, когато е преименувано на с.Димово в чест на първия партизанин и първи командир на партизанския отряд „Георги Бенковски“ .
От 15.09.1964 година Димово е селище от градски тип, а на 29.08.1969 година е обявено за град.
През 1971 година Димово става център на селищна система, включваща и бившите общини Извор, гара Орешец, Ружинци, Дреновец и Горно Белотинци (сега в област Монтана).

В сегашния си вид община Димово е Община Димово е обособена с Указ № 2704 на Държавния съвет на Република България от 28.08.1987 г. Тя е съставна част от Видинска област, Северозападен планов регион с обща площ 402,866 м2 което представлява 13,3% от територията на областта. Граничи с шест други общинни от областта – Белоградчик, Ружинци, Чупрене, Макреш и Видин и община Лом от област Монтана.
Населените места са 22 на брой, това са села, повечето от които слабо населени и отдалечени едно от друго. Община Димово има роля на естествен център на Северозападна България.

Транспортната пътна мрежа включва преобладаващо третокласни и четвъртокласни пътища. През гр. Димово преминава международен път Е – 79, по трасето на Европейски коридор № 4, на 30 км от града се намира Фериботната връзка Видин – Калафат и КПП Връшка чука, а на 50 км КПП – Брегово. Предстои откриването на ГКП – Салаш.
Общата дължина на функциониращата пътна мрежа е 159 км. Разстоянието между крайните селища в общината е 63 км . Центърът на общината се намира на 35 км от град Видин и на 70 км от град Монтана.
През територията на общината преминава ж.п. линията Видин-София-Видин с обща дължина 38 км..
Общината има излаз на речно пристанище на река Дунав при с. Арчар по трансграничен коридор № 7, който маркира нейната източна граница (около 15 км.)

Община Димово попада в умерено-континенталната климатична област – подобласт на западната и средна част на Дунавската хълмиста равнина и подобласт на Предбалкана.
На територията и има достатъчно природни ресурси за организиране на отдиха на населението, възможности за развитие на екотуризма, като инструмент за опазване на околната среда, културният и спортен туризъм.
Община Димово е богата на културно – историческо и архитектурно наследство. Проучени са около 6 пещери в района на Гара Орешец, всяка, от които уникална по своя произход и вътрешни образования.
Пещера „Венец“ – дължината по главната ос е около 200м. Изключително красива и богата на образувания, удобна за посещение.

Пещера „Козарника“ – пещерата се намира в землището на с. Гара Орешец, в долната част на пещерните отложения са открити находки от лагери на първобитния пра-човек, които датират от преди 1 300 000 год. Това са най-ранните следи на човешко присъствие в Европа. В горните пещерни слоеве са открити находки свързани с появата на съвременния човек – Хомо сапиенс, също така пещерата има уникални образци на най-древното човешко изкуство, сечива и оръжия от кремък и кост, останки от скелети на вече изчезнали животни, като древни лъвове, пантери, коне, пещерна хиена, предшественици на съвременната мечка, елена, дивото говедо. Пещерата отговаря отлично на изискванията за включването й като първокласен обект на международния туризъм.
Пещера „Миризливка“ – трудно достъпна. Преди милиони години пещерите „Миризливка“ и „Козарника“ са били една пещера, но поради разместване на земните пластове са се обособили в две отделни пещери със срещуположни входове. Пещера „Миризливка“ е със същите спелеологични характеристики както пещера“Козарника“.
Пещера „Пропаст“- трудно достъпна, слабо проучена. И още 28 открити пещери в региона
Село Орешец, община Димово е разположено в карстов район и е запазило своята уникална архитектура, а малкото останали хора своя бит и култура. Там могат да се видят къщи строени в средата и края на ХVІІІ век със специфичните каменни зидове, изнесени дървени чардаци и арки, останали непокътнати да ден днешен. В центъра на селото се издига многовековната селска православна църква „Св.Георги“ от ХVІ в. съхранила се в относително добро състояние, тя е паметник на културата и извор на богата история и култура. Около църквата се помещава едно от първите килийни училища.

Античният и късноантичен град Рациария (дн. с. Арчар) възниква в началото на първи век сл. н.е. като военен център на северната граница на провинция Мизия. Рациария е естествен център на богата земеделска област. Тя е флотска станция поради удобното си пристанище. През ІІ – ІV век Рациария се издига, като най-значителния център на романизация в Северна България. В района на Рациария християнството прониква още към края на ІІІ в. Началният етап на археологическото проучване на Рациария доказва голямото й значение като най-богат градски център в долнодунавския басейн.

На 9 км от град Димово в югоизточна посока и на около 2 км южно от с. Извор в живописна местност се намира изворският манастир „Успение Богородично“. Легендата разказва, че той е основан от руския княз Лавровски през XII век. За историята на изворската обител през Османското господство не е известно почти нищо. След падането на Видинското царство манастира е бил огромен и разрушен от турците. От предание се знае, че той е бил възстановен около средата на XVII в. От йеромонах Силвестър. През 1767 г манастирът е бил благоустроен, действащ и в него редовно идвало да се черкува населението от околните села, а някои знатни селяни са били погребвани в двора на манастира. През 1864 г монасите Кирил, Тавраил и Хрисант построили иконостаса на църквата, както това се вижда в няколко надписи по иконите и на олтарната царска врата. С прекрасната заобикаляща природа и с хармоничната архитектурна среда с висока художествена и историческа стойност църквата „Успение Богородично в Изворски манастир е привлекателно място за културен туризъм и отдих.

На 1,5 км от град Димово се намира Римска „Вила Рустика“ от ІІ век сл.Хр – предстоят сондажни проучвания.
Еко-пътека „Радова бара“- дължината и е около 1,5 км, намира се в покрайнините на град Димово. Изключително красива и лесна за преход. По цялата дължина на пътеката са поставени пейки, съдове за отпадъци, указателни и информационни табели, а в края й беседка с капацитет 20 човека.
В момента общината кандидатства към програма ФАР – ТГС България – Сърбия с Проект „Екозона “ По пътеката на времето““. Екозоната ще премине край живописни непокътнати постройки от ХІХ в., чешми с бистра планинска вода с великолепни вкусови качества, красиви широколистни гори, сред които се разкриват слънчеви поляни, и води до пещерата, където е живял най-старият жител на Европа.
Община Димово няма традиции в развитието на масовия туризъм. Но съществуващите природни дадености, географско положение и близост до туристически обекти от национално и международно значение като пещера „Магура“, „Белоградчишките скали“, Замъка „Баба Вида“, Биосферен резерват „Чупрене“ създават предпоставки за развитие на този сектор от местната икономика.
На територията на почти цялата община могат да се наблюдават редки и защитени представители като на флората така и на фауната . От животинските видове са кеклик, земнородно рибарче, черният щъркел, скален орел, глухар, а растенията са лавандула, мащерка, риган, змиярник, дебелец и др.

В Община Димово съществуват ресурси и предпоставки за развитието на културния, кулинарния, ловния и др. видове туризъм. Непокътнатата природа, чистия въздух, добронамереното отношение на местното население способстват за бъдещето развитие на туризма като важен отрасъл от местната икономика.

 

Култура:

 

Община Димово успява не само да съхрани, но и да развие своите културни институти и традиции. На територията на общината има действащи седем броя читалища. С най-организирана читалищна дейност се откроява читалище „Паисий Хилендарски“ град Димово. Към него функционира компютърен кабинет за обучение, два самодейни състава за народни песни и танци и кръжоци по краезнание и литература.

АДРЕСИ НА ЧИТАЛИЩАТА

Народно читалище „Паисий Хилендарски-1927” гр. Димово
Тел. 09341 2378

Народно читалище „Образование” с. Арчар
Тел. 09317 2441

Народно читалище Народен будител с. Гара Орешец
GSM   0884458097

Народно читалище „Вельо Бурдашки-1929” с. Извор
GSM   0888548655

 

 

В НАЧАЛОТО БЕ СРЕДКОВЦИ.
„ …дойдохме тук…край реките Белщица и Акчарица и основахме селище…като го именубахме Средковци… “
Писани през лято 1689-о от лявата ръка на Богдан Славич – първият КНЕЗ (кмет) на новото селение, тези думи са пряко доказателство за началото на днешно Димово. Като всяко доказателство и това се нуждае от присъда. Историята я произнася. Потвърждаваме я и ние с тази публикация. Което означава законна раздяла с довчерашното твърдение, че съществуването ни като населено място е започвало от Османие.И така – засега знаем: в началото е било Средковци.Това е първото,известно нам, име на Димово. Нашите предци – бежанци от Кутловишките села, си го избрали преди повече от три столетия, когато се заселили тук. Забележителното, историческо за нас, събитие станало точно преди 320 години (1689-2009).
А какво е било преди това ?

 

Образование:

Предучилищно образование в община Димово

Предучилищното образование в община Димово се осъществява в 3 детски градини:

  1. Детска градина “ Слънце“ – град Димово
  2. Датска градина “ Снежанка“- село Гара Орешец
  3. Детска градина „Кокиче“ – село Арчар

 

Община Димово има добри образователни традиции. Мрежата от учебни и детски заведения включва всички степени на училищното образование и е адаптивна на нововъведения.
Обучението на учениците от гр. Димово се осъществява в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ от І до XII клас.
В с. Арчар учениците се обучават в СУ „Христо Ботев“ от І до ХІІ клас, а в с. Гара Орешец в ОУ „Димитър Благоев“ от І до VІІ клас.
Детските заведения са: една ЦДГ в с. Гара Орешец и две ОДЗ – в гр. Димово и в с. Арчар.

 

 

В община Димово съществуват богати спортни традиции. Спортните обекти и съоръжения са недостатъчни за потребностите на младите хора – градски стадион – нуждаещ се от неотложен ремонт, училищни физкултурни салони и площадки, съсредоточени в центъра на общината.
В общината функционират два футболни клуба, клуб по шахмат:
Спортната дейност се оценява от Общината като важен фактор за укрепване на здравето на децата и учениците, за повишаване на тяхната физическа дееспособност и най-ефективна алтернатива за борбата с наркоманите, алкохолизма и тютюнопушенето.
Основните приоритети на Община Димово в спорта са: подкрепа и контрол по поддържане на наличната спортна база; основен ремонт на стадиона в град Димово; повишаване ефективността на влагания финансов и материален ресурс; подобряване координацията между спортните клубове, младежките и граждански структури чрез изграждане на Обществен съвет по младежта и спорта с цел постигане на ползотворен тренировъчен и състезателен процес; създаване на условия за развитие на масовата физкултура и спорт, съгласно с Европейската харта „Спорт за всички“.

 

 

Туризъм:

 

 

Пещерата е открита през 1970 година след взривни работи в каменната кариера. На следващата година е обявена за природна забележителност, заради изключително красивите си калцидни образувания и ледени кристали. Те наподобяват цветя, стълбове, животни. За разлика от образуванията в другата известна пещера във Видинско – „Магура“, тези във „Венеца“ са цветни. Досега тя бе достъпна само за пещерняци със специална екипировка.

Община Димово няма традиции в развитието на масовия туризъм. Но съществуващите природни дадености, географско положение и близост до туристически обекти от национално и межденародно значение като пещера „Магура“, „Белоградчишките скали“, Замъка „Баба Вида“, Биосферен резерват „Чупрене“ създават предпоставки за развитие на този сектор от местната икономика. Предстои реализацията на проект за развитие на еко – туризъм в района на с. Гара Орешец.

В античното римско селище Combustika край село Кладоруб е открит богат на находки културен пласт от ІV век. Разкрита е външната кула на източната крепостна стена и керамични пещи.

Изключително красива и лесна за преход. По цялата дължина на пътеката са поставени пейки, съдове за отпадъци, указателни и информационни табели, а в края й беседка с капацитет 20 човека.

 

 

 

 

 

 


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА ГРАМАДА

 Грамада, пл. Мико Нинов 1
 093372252, 093372231
obstina_gramada@abv.bg
 http://www.gramada.net

 

 

 

 

 

 

 

Община Грамада е разположена в Северозападна България, в централната част на област Видин. Граничи с общините Кула, Макреш, Димово и Видин. Общинският център гр.Грамада, отстои на 30км от гр. Видин и 200км от гр. София.
Релефът на общината се изразява в равни терени с дълбоки долини, прорязани от реките Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара. Средната надморска височина е 210м.

BeFunky CollageВодещ отрасъл в структурата на икономиката на община Грамада е селското стопанство. Общият селскостопански фонд е 136 664 дка, а горската територия – 37 985 дка. Основните култури, които се отглеждат в общината са зърнените култури. Съществуват подходящи условия и традиции за развитието на лозарство, овощарство и зеленчукопроизводството.

Община Грамада е свързана с националната ж.п. мрежа чрез ж.п.гара Срацимир.
Основна пътна артерия в общината е третокласният път 141 Кула – Грамада – Срацимирово – (о.п. Видин – Димово), свързващ гр. Грамада с гр. Кула и първокласен път Е 79 Граница Румъния – о.п.Видин – Монтана – Враца – София, част от трансевропейски коридор №4.

Статистически данни:
Площ: 184 км2
Население (към 31.12.2015): 2 015 жители
Населени места: 1 град – Грамада (център на общината); 7 села – Село Бояново, Село Бранковци, Село Медешевци, Село Милчина лъка, Село Срацимирово, Село Тошевци, Село Водна.
По-голямо населено място: гр.Грамада – 1 411 жители.

Кмет
КМЕТ: МИЛЧО БАШЕВ
За връзка с общината:
Адрес: гр. Грамада, ПК 3830, пл. “Мико Нинов” №1
Телефон: 09337/2258
Факс: 09337/2231

Кметства
Населени места: 1 град – Грамада (център на общината);
7 села – Село Бояново, Село Бранковци, Село Медешевци, Село Милчина лъка, Село Срацимирово, Село Тошевци, Село Водна.
По-голямо населено място: гр.Грамада – 1 411 жители.

Маргарита Тодорова Велкова – Кмет на с. Тошевци
За контакт:
Тел: 0885960948
Адрес: с. Тошевци. общ. Грамада, обл. Видин
ул. “ Четиринадесета“ № 1А
пк 3825

Искра Вельова Йотова – Кметски наместник на с. Бояново и с. Водна
За контакт:
Тел: 09337/ 25-00; 0885960928
Адрес: с. Водна, общ. Грамада, обл. Видин
ул. “ Първа“ № 42
пк 3831

Йотко Калинов Борисов – Кметски наместник на с. Срацимирово
За контакт:
Тел: 09337/ 33-63; 0885960893
Адрес: с. Срацимирово; общ. Грамада, обл. Видин
ул. “ Първа“ № 29
пк 3751

Йордан Стефанов Събев – Кметски наместник на с. Милчина лъка
За контакти:
Тел: 09337/ 33 – 13; 0885961260
Адрес: с. Милчина лъка, общ. Грамада, обл. Видин
ул. “ Първа“ № 25
пк 3766

Светлана Венкова Цанова – Кметски наместник на с. Бранковци
За контакт:
Тел: 09337/ 26 – 01; 0882069860
Адрес: с. Бранковци; общ. Грамада, обл. Видин
пл. “ Септември“
пк 3824

Планимир Цветанов Цветков – Кметски наместник на с. Медешевци
За контакт:
Тел: 09337/ 33 – 57; 0885960871
Адрес: с. Медешевци, общ. Грамада, обл. Видин
ул. “ Двадесета“ № 10
пк 3765


Вижте по-голяма карта