Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

експлоатация на депа

ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ

ScreenHunter 456 гр. София, ул. Николай Хайтов 3А, ет. 2
029712197, 0886000325
info@fcc-group.bg
www.fcc-group.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

FCC Environment CEE е сред водещите фирми за управление на отпадъци в България, като обслужва над 660 000 жители на територията на страната.

С богатия си международен опит и иновативните си технологии в преработването и оползотворяването на отпадъци FCC Environment CEE се нарежда сред най-големите предприемачи в областта на отпадното стопанство.

За нас твърдението „Service for the Future“ е нашата мисия. С доказано високо ниво на услугите и инвестициите в чисти технологии, ние осигуряваме качество на живот за настоящите и бъдещите поколения чрез свеждане до минимум въздействието върху околната среда.

Като солиден партньор на общините и жителите, ние предлагаме широка гама от услуги, с които можем да допринесем за съществено подобряване условията на живот в населените места.

Всички наши решения са базирани на устойчивото управление на отпадъците. Ние виждаме отпадъците като ресурс; от момента на събиране, през различно третиране, с цел да се оптимизира преработката и оползотворяването на събраните материали.

 

FCC Environment CEE осигурява широкообхватни решения за отпадъците на общини, промишления и търговски сектор, както и за отпадъци от домакинствата.

Голeмият автопарк от товарни автомобили, включително и специализирани превозни средства, разнообразният асортимент от контейнери, както и индивидуалните консултантски услуги правят фирмата лидер, когато става въпрос за управление на отпадъци.

Дългосрочните бизнес отношения в Централна и Югоизточна Европа се основават на взаимно доверие и сътрудничество, лоялност и надеждност, прозрачност и качество.

Компанията се чувства отговорна към своите клиенти и към околната среда – ето защо  икономиката и екологията са едно и също нещо в FCC Environment CEE.

 

 

УСЛУГИ:

Нашите услуги за общините
FCC Environment CEE предлага на общините комплексна гама от обществени услуги на високо техническо и технологично ниво. Ние подкрепяме постигането на дългосрочно сътрудничество, което предоставя възможности за оптимални инвестиции в по-нататъшното развитие на услугите и технологиите.

В общо 15-те общини, обслужвани от фирмата, има над 31 500 разположени съда, осигуряващи качественото събиране и извозване на отпадъци, над 100 специализирани автомобила за извършването на всички изброени видове дейности, както и повече от 550 души персонал, осигуряващ безупречното обслужване на нашите клиенти в цялата страна.

Преглед на видовете дейности:

– Логистични услуги като събиране на отпадъци / разделно събиране и транспортиране
– Преработване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
– Управление на различни видове отпадъци, включително стари дрехи и опасни отпадъци
–  Експлоатация на депа, площадки за събиране
–  Почистване и поддръжка на пътища, зимни услуги, поддръжка на паркове и озеленяване
–  Канализационни и септични услуги
–  Отдаване под наем на контейнери и контейнеровози

 

 

 

 

Нашите услуги за индустрията

bws3Ние предлагаме комплексни услуги за управление на отпадъци на индустриални и търговски дружества. Основната полза от комплексната  услуга е прехвърлянето на всички дейности и отговорности, свързани с управлението на отпадъци върху специализирана фирма.

Нашият опит в тази област носи на бизнеса решения и помага за оптимизирането на процесите свързани с отпадъци, генерирани в индустриалните и търговски сфери. Предоставянето на комплексните услуги  за компании, включва всички технически аспекти, правни и консултантски въпроси, подкрепени от необходимите квалифицирани кадри.

 

 

 

 

Нашите услуги за търговски дружества

pl auchan outsourcing logo bata 1.2013 Environment CEE предлага комплексни услуги за управление на отпадъци на индустриални и търговски дружества. Основната полза от комплексната  услуга е прехвърлянето на всички дейности и отговорности, свързани с управлението на отпадъци, върху специализирана фирма.

След анализ на актуалното състояние, ще бъдат предложени оптимални логистични решения и подходящи контейнери за генерираните отпадъци. При нужда, FCC Environment CEE осигурява поддържащи консултантски услуги и контрол, тъй като нашите услуги се простират отвъд обезвреждането на отпадъци.

 

 

 

 

 

Предлагани услуги за търговски дружества

– Събиране и транспортиране на битови отпадъци
– Събиране и транспортиране на строителни отпадъци
–  Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци
– Събиране и транспортиране на биоразградими хранителни и кухненски отпадъци***
– Товарене и извозване на пръст
–  Механизирано метене
– Ръчно метене и оборка
–   Миене с автоцистерна
– Почистване на отводнителни шахти
–   Механизирано почистване на сняг
–  Механизирано обезопасяване чрез разпръскване на специализирани смеси
–  Товарене и извозване на снежни маси

 

 

 

 

Нашите услуги за домакинствата

vaur_3За всеки, който се нужда от услуги свързани с отпадъци, от време на време или в специални случаи, ние поддържаме широка гама от видове контейнери за различни по вид отпадъци.

FCC Environment CEE винаги е наблизо, когато се появи необходимост. Всички филиали притежават квалифицирани екипи, които осигуряват подкрепа с най-голяма грижа по отношение на индивидуалните нужди на дома и собствениците на имоти или работещите на свободна практика.

Ние винаги се стремим да предоставим възможно най-добрите услуги и да бъдем надежден партньор.
Преглед на видовете дейности:

–   Отдаване под наем на контейнери
–     Събиране и транспортиране на отпадъци
–    Разделно сметосъбиране
–    Улично почистване – ръчно/машинно метене и миене
–   Почистване на канализация и септични ями
–    Зимна поддръжка

СОФЕКОСТРОЙ

ScreenHunter 365 гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 11, ет. 2
028188960, 0892225817
office@chistota-iskar.com
 https://sofecostroy.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и правен статут: „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД

Основаване: 1 юни 1998 г., по Решение на Софийски градски съд, регистрация по ф.д. № 2207/1998 г. като „Чистота-Искър“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: София 1528 бул. „Искърско шосе“ 2

Юридически лица, собственици в дружеството: Столична община

Годишен оборот: 10 млн. лв.

Заети лица: 300

Структура: ОРГАНИГРАМА НА „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД

ScreenHunter_20776 May. 10 13.45

„ЧИСТОТА-ИСКЪР“ ЕООД е основано през 1998 година, като еднолично дружество с ограничена отговорност, с решение на Столичен общински съвет, като органи на дружеството са: Едноличният собственик на капитала и Изпълнителен директор. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

Считано от 11.04.2019 г., „Чистота Искър“ се преобразува в еднолично акционерно дружество.

С Решение № 49 от дата 31.01.2019 г., по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, Столичен общински съвет преобразува чрез промяна на правната форма, „Чистота-Искър” ЕООД, в еднолично акционерно дружество, а именно „Чистота Искър” ЕАД.

С Решение № 18 от дата 14.01.2021 г. на Столичния общински съвет се изменя търговската фирма от „Чистота Искър“ ЕАД на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД.

Органи на акционерното дружество са:

1. Столичен общински съвет упражнява правата на едноличен собственик на капитала на дружеството.

2. Съвет на директорите.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 31.01.2019 г., Протокол № 69, точка 18 от дневния ред, по доклад № СОА19-ВК66-676/24.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Предмет на дейност:

Сметосъбиране и улично почистване, събиране, извозване на твърди битови отпадъци /ТБО/, изграждане и експлоатация на депа и инсталации за депониране и преработка на ТБО, зимно и лятно улично почистване със собствена или наета механизация, внос, износ и специализирана комунална техника.

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД извършва и услугите събиране и транспортиране на битови, производствени и строителни неопасни отпадъци, поддържане на пътища и терени в зимни условия, миене на улици и други обекти по сключени договори с клиенти на територията на Столична община, както и ремонтни услуги и сервизни дейности на специализирана комунална техника и оборудване.

“СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД разполага с голям автопарк от специални автомобили за извършване на дейностите и добре оборудвана техническа база.

ScreenHunter_20777 May. 10 13.46

„СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ, НАМАЛИ И ОГРАНИЧИ ВРЕДНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

● Сметосъбиране, сметоизвозване и улично почистване

● Предоставяне и извозване на контейнери 1.1, 4, 5.5, 7 куб.м. с битови, производствени и строителни неопасни отпадъци

● Механизирано метене на улични платна, паркинги, гаражи и други площи

● Измиване със специализирана техника на улични платна, паркинги, гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

● Поддържане на пътища, паркинги и гаражи, терени и обекти на складове и магазини в зимни условия

● Изкопни и товарни работи със специализирана техника

● Поддръжка и изграждане на депа за депониране на неопасни отпадъци

● Сметосъбиране и извозване в паркове и градски градини

● Косене и поддържане на паркове и градски градини и извозване на зелена маса за специализирана техника за компостиране

● Отстраняване на паднали дървета; изсичане на храсти и дървета; рязане и кастрене на дървета

● Подравняване и чистене на терени и дворове

● Почистване на реки и речни корита; поддържане на градини и зелени площи разположени в междублоковите пространства; отсечки и регули; премахване на наноси, отстраняване на натрупвания по канализационни шахти и отпушване

● Специализирани услуги свързани със строителна механизация

● Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения, извовзване на строителните отпадъци

● Механизирано извършване на изкопни работи и транспортиране на получените земни маси

ScreenHunter_20778 May. 10 13.46

Цели и фирмена политика

Цел

За постигането на целта си – запазване и утвърждаване позицията на водеща фирма в областта на управлението на отпадъци и извършването на комунални дейности, “СОФЕКОСТРОЙ” ЕАД следва ясно дефинирани водещи линии:

ориентация към изискванията и желанията на клиентите си;
съвместни дискусии и действия със Столична община, индустриалния и търговския сектор, професионални, технически и научни организации;
съчетаване на традиционното с иновативното за постигане на дългосрочни устойчиви ефекти в развитието на дейностите;
подсигуряване на по-висока компетентност на служителите чрез образователни курсове и програми.

Фирмена политика

В Дружеството от 2007 г. е внедрена и функционира Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността, при работа на база международни стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Ангажиментите на ръководството на „СОФЕКОСТРОЙ“ ЕАД по отношение на заинтересованите страни са изразени в Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност на труда

Вътрешнофирмената политика акцентира върху безопасността и здравето при работа, безопасност на работното оборудване, осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, оценката на риска, личните предпазни средства, управление на персонала, стимулиране и повишаване професионалната квалификация на кадрите.