Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Дългопол

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

 Провадия, ул. Дунав 9
051842702, 0889999893
delo@provadia.bg
 http://www.provadia.bg

 

 

 

 

 

 

 

provПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на единадесети век българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

В периода на Първата българска държава крепостта не се използва, но на петнадесетина километра северозападно процъфтява манастирски комплекс, който е свързан с владетелския двор.

 

По време на Втората българска държава градът е военна крепост, административен, духовен и стопански център.

През 1388 година след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Към средата на шеснадесети век крепостта запада. Градът трайно се установява на днешното си място в котловината, по бреговете на река Провадийска.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. Голяма част от мюсюлманското население се преселва в Турция. На негово място прииждат българи от близките села, както и от Източна Турция.

За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 година става околийски град.

Община Провадия е разположена в Североизточна България по дължината на дефиле, обградено със скали от изток и запад. Заема периферно място във Варненска област. Граничи с пет селищни системи – Ветрино, Девня, Аврен, Долни чифлик и Дългопол, а западната й граница – с периферни селищни системи от Шуменска област.

Територията на община Провадия се характеризира с умереноконтинентален климат. Средната годишна температура е 11.9 о С.

Теренът в по-голямата си част е равнинен и хълмисто-платовиден, с надморска височина до 220 м, което в съчетание с водните ресурси (река Провадийска и притоците й), плодородните черноземни, карбонатни и сиви горски почви и подходящия климат благоприятства отглеждането на зърненожитни и етеричномаслени култури, овощни градини и трайни насаждения.

Някога склоновете на Провадийското плато очевидно са били покрити с вековни гори. Днес се срещат относително млади естествени насаждения от цер, габър и липа – следствие на планомерни акции за изкуствено залесяване.

Община Провадия включва 25 населени места – 1 град от ІІІ функционален тип и 24 села (едно от V, 5 от ІV, 14 от VІІ и 4 от VІІІ функционален тип).


Вижте по-голяма карта

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

 Дългопол, ул. Г. Димитров 105
051722185, 051722135
obshtina@dalgopol.org
 http://www.dalgopol.org

 

 

 

 

 

 

 

 Община Дългопол е разположена в източната част на Върбишкия балкан (Източна Стара планина).

Град Дългопол отстои на 70 км. западно от областния център – Варна.

Релефът е полупланински и планински и се определя от реките Луда Камчия и Голяма Камчия, северния склон на Камчийска планина и източния клон на Върбишкия Балкан.

Природна забележителност Чудните скали е обявена с Постановление № 1869 от 17.02.1949 г., с площ 12,5 ха.
Намира се край река Луда Камчия в землището на село Аспарухово, община Дългопол, област Варна.

Местността представлява специфичен ландшафт – скален венец с уникални скални образувания и местообитание на редки представители на орнитофауната.

Местността е достъпна и подходяща за орнитологичен туризъм.

В района на обекта се забранява: поставянето на рисунки и надписи върху скалите; въртенето, чупенето и копаенето на камъни и други дейности, водещи до увреждането на естествените форми на свалите; експлоатацията на кариери.

На територията на общината работят следните предприятия:

Хранително-вкусовата промишленост – ЕТ ”Желева-Станка Желева” – гр.Дългопол – производител на сладкарски изделия, ЕТ ”Мелахея” – гр.Дългопол и ЕТ ”Недим-Недим Хамза” – с.Партизани – производство на хляб и хлебни изделия, ЕТ „НИЛА“ – производство на ръчно точени кори и домашни рулца – с.Цонево.

Дърводобив и преработка – ”Полекс” ООД – с. Цонево – производство и износ на паркет, планираща разширяване на дейността и откриване на нов цех, ”Караджан паркет” ООД -с.Партизани, ”Удай паркет” ООД – с. Цонево и ”Дъб-98” ООД – гр. Дългопол.

Шивашка промишленост – “Ерге- текстил” ЕООД – с. Медовец с над 100 заети работници и продукция, ориентирана за износ.

Производство на метални изделия – “Обков” АД и ”Унитех – Ч. Димитров” ООД, като последното произвежда нестандартно оборудване.

Транспорт – ЕТ ”Джура-Орхан Насуф” – с. Медовец.

Строителство – “М. Н. – строй” – гр. Дългопол и ЕТ ”Данина – В.Дражев” – гр.Дългопол, като тенденциите са към разширяване обема на строителните работи.

На територията на общината работи “Ескана” АД – Варна с обект кариера “Сини вир” в с. Цонево. Тя е основен доставчик на инертни материали за Североизточна България.

Вижте по-голяма карта