Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

домашен социален патронаж

ОП ОБЩИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – Перник

ScreenHunter 2815 гр. Перник, ул. Радомир 1
076684297
opopsl@abv.bg

 

 

 

 

 

 

ОП ОБЩИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – Перник е звено към Община Перник.

 

Дейността на общинското предприятие Общинско Обслужване е свързана със социални дейности. Дейностите се предоставят в помощ на нуждаещите се граждани в общината.

 

ОП СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ВРАЦА

ScreenHunter 2761 гр. Враца, ул. Стоян Заимов 1
092622045
 op_socialni_deinosti.vraca@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Общинско предприятие „Социални дейности” е създадено с решение № 723 от 29.07.2010г. на Общински съвет гр. Враца с предмет на дейност:
Предоставяне на социални и кетъринг услуги на физически и юридически лица на територията на община Враца.
Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Враца в рамките на предоставените му правомощия.

Предприятието извършва следните дейности:

Социална дейност

„Домашен социален патронаж”- предоставя социални услуги по домовете, свързани с:
– доставка на храна;
– поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения обитавани от ползвателя ;
– битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел.енергия, телефон и други със средства на лицето;
– съдействие за изготвяне на документи
„Домашен социален патронаж” извършва социални услуги по домовете на :
1. Лица над 65 годишна възраст
2. Лица със70% и над 70% трайно намалена работоспособност;
3. Деца с трайни увреждания;
4. Лица които не са прехвърлили, чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години;
С предимство ползват услугите на Домашен социалния патронаж:
1. Ветераните от войните по реда на чл. 4 от Закона за ветераните от войните;
2. Самотни възрастни хора;
3. Лицата с 90% и над 90 % намалена работоспособност и/ или вид и степен на увреждане.

За ползване на услугите на „Домашен социален патронаж”, кандидатът, или упълномощено от него лице подава Заявление по образец до директора на Общинско предприятие „Социални дейности”.
Към заявлението се прилагат:
1. Документ за самоличност /за справка/ ;
2. Копие от експертно Решение на ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
3. Медицинска удостоверение от личен лекар по образец;
4. Копие от документ, доказващ участие във войните, когато кандидатът е ветеран от войните, или военноинвалид;
5. Медицинска удостоверение от Център за психично здраве или от лекар-психиатър
6. Удостоверение за настоящ адрес, когато постоянният адрес на лицето е извън територията на община Враца
7. Пълномощно за внасяне на документа.
8. Депозит в размер на 60лв., съгласно Наредба за администриране на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на община Враца.

За извършената услуга потребителите заплащат такси в размер съответстващ на „реалната издръжка” наедно лице.

Диетично хранене

Общинско предприятие „Социални дейности“ приготвя и предоставя диетична храна за хора от община Враца със заболявания, на които са предписани диети № 1, № 5, № 7, № 9, № 10.
Потребителите представят направление от личен лекар за необходимостта от диетична храна пред Общинско предприятие „Социални дейности”.
На столуващите се предлага разнообразно меню, съобразено със съответната диета, като се дава право за избор. Менюто се състои от:
– супа – 250 гр.,
– основно ястие 250 – 300гр.,
– десерт – 100-200гр.
Приготвянето на храната се извършва при спазване изискванията на „Сборник рецепти за диетично хранене“. Дейността се осъществява в стол №1 ул.Стоян Заимов №1, Стол №3 – сграда на община Враца и обект за раздаване на храна в Клуб на пенсионера на ул. „Ген. Леонов” №95. Хранителните продукти се доставят по заявка от фирми с договор за обществена поръчка.
Лицата ползващи услугата „диетично хранене” заплащат дневна такса в размер на реалната издръжка за един храноден.
Ученическо столово хранене

Общинско предприятие „Социални дейности“ приготвя и доставя храна на учениците в учебните заведения на територията на община Враца и селата Тишевица, Баница и Девене. Храната се приготвя в три кухни-майки на територията на град Враца.
При изпълнение на дейността ученическо столово хранене се спазват изискванията на Наредба №8/04.12.2018г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища, както и храни, предлагани при организиране на мероприятия за деца и ученици, Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, както и други нормативни актове свързани с производството на готова кулинарна продукция. Хранителните продукти се доставят по заявка от фирми с договор за обществена поръчка.
Здравословното хранене на учениците се постига чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни, консумацията на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и сол.
Храната в ученическите столове се предлага по предварително изготвени седмични менюта, разработени в съответствие с изискванията на Наредба № 37/2009г.
Предлаганите храни в училищните столове, отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.
Всяка партида готова храна се придружава от документ, удостоверяващ произхода и.
Стопанска дейност

Общинско предприятие „Социални дейности“ приготвя и доставя храна на лежащо болни пациенти и дежурен персонал на КОЦ ЕООД – Враца и ЦКВЗ ЕООД – Враца.
Предоставя храна и на потребителите на ДСХ „Зора“, на три Центъра за настаняване от семеен тип, на Център за временно настаняване, на Защитено жилище и Дневен център, както и на потребителите на ДЦДМУ „Зорница“ – Враца.
Общинско предприятие „Социални дейности“ предоставя и кетъринг услуги на физически и юридически лица на територията на община Враца.

Клуб на пенсионерите и лицата с увреждания

На територията на Община Враца с решение на Общински съвет са разкрити тридесет клуба на пенсионерите и лицата с увреждания.
Дейността им е регламентирана от „Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Враца” приет с Решение № 1041/ 30.04.2019г. на Общински съвет – Враца.
Клубовете съдействат за поддържане на социални контакти, социална интеграция и възможност за активен живот на хората от третата възраст. Организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер. Организират и участват в публични общински и национални мероприятия, екскурзии и др.
Осигурени са бюфети, в които се предлагат безалкохолни напитки, чай, кафе, захарни изделия. Имат избрано клубно ръководство и Правилник за вътрешен ред.
В края на годината провеждат отчетни събрания и приемат план за работа през следващата година.
Съгласно „Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания в община Враца” за осъществяване на дейността им са назначени на трудов договор 17 бр. служители на длъжност „организатор дейности”. Клубовете се финансират от общинския бюджет.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – РАДОМИР

logo_5f7fdd0b3372ef04acf95743b25bfd63 гр. Радомир, ж.к Гърляница 41
0886273967
dspradomir@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашен социален патронаж е общинска дейност – комплекс от социални услуги, предоставяни в общността по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Радомир.Предоставят се следните социални услуги, при изявено желание на потребителя в социалната анкета:-  Ежедневно приготвяне и доставяне на топла и диетична храна в дома, съобразена с изискванията за рационално хранене;
–  Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице;
–  Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
–   Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него;
–   Битови услуги – закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон и други със средства на обслужваното лице;
–   Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
–  Съдействие за получаване на медицинска и стоматологичнапомощ, както и на други здравни грижи;
–  Организиране на културни дейности и екскурзии при желание на потребителите;
– Съдействие за получаване на административни, финансови, правни и други услуги.

Към действащия Домашен социален патронаж ще бъде създадено Звено за социални услуги. Това предприятие ще предоставя социални услуги в семейна среда. Оснавната дейност на създаденото Звено ще бъде осигуряване на работна заетост на 28 човека. Наетите служители пък ще обгрижват 62 потребители.

Посредством Звеното за социални услуги ще се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

 

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – Горна Малина

ScreenHunter 3663 с. Горна Малина, пл. Родолюбие 1
071522320
gmalina@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Община Горна Малина се стреми към осигурияване на  достъпни и качествени социални услуги за нуждаещите се, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората в неравностойно положение.

На територията на община Горна Малина функционира социалната услуга в общността Домашен социален патронаж.

Негови потребители са възрасти, самотни хора, хора с увреждания и невъзможност за самообслужване.

 

Патронажът обслужва населените места на територията на общината.

 

Дейностите предоставени от ДСП са в посока на задоволяване потребностите на хората от топла храна, социална работа и осигуряване на съдействие за получаване на временни здравни грижи.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ГР.ПЕТРИЧ

index гр. Петрич, ул. Цар Борис II
0879990797
 n.manastarliev@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

snimka_patronaj+4ДСП град Петрич е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с:

– доставка на храна;

– поддържане на личната хигиена и съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползвателите с увреждане;

– битови услуги и др.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Лицата, желаещи да ползват услугите на “Домашен социален патронаж” подават молба  по образец.

 

Към молбата се прилагат:

1.     декларация.

2.     копие от документ за самоличност.

3.     копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК.

4.  копие от удостоверение за участие във войните, когато

лицето е ветеран или Решение на ТЕЛК за военно-инвалид.

5.  нотариален акт за собственост на жилището или квитанция

за платен данък сгради.

 

ФИНАНСИРАНЕ

Дейността на “Домашен социален патронаж” се осъществява чрез финансиране от :

1.  Бюджета на общината, на база приети стандарти да издръжка на

дейността му.

2.  Дарения.

3.  Съфинансиране от други доставчици на социални услуги

4.  Проекти, свързани с дейността.

5.  Такси определени в Наредба № 9