Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

горски територии

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ScreenHunter 3367 София, бул. Христо Ботев 55
098511512
iag@iag.bg
 http://www.iag.bg

 

 

 

 

 

 

Изпълнителна агенция по горите | Основни дейности

Изпълнителната агенция по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със седалище София.

Агенцията е администрация, която подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от министъра на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя.

Изпълнителният директор осъществява правомощията си пряко и чрез регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на агенцията.

При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителния директор и главния секретар.

Договорът със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя се и се прекратява от изпълнителния директор на агенцията след съгласуване с министъра на земеделието и храните.

Структура, функции и организация на работата на агенцията

Агенцията е структурирана в дирекция „Вътрешен одит“, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор, три дирекции на обща администрация и пет дирекции на специализирана администрация.

Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като отговаря за:

1. административното и правното обслужване;

2. планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

3. дейността по управление на човешките ресурси.

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на агенцията, свързани с финансовата й дейност.

Финансовият контрольор е на пряко подчинение на изпълнителния директор.

Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Дирекцията осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към изпълнителния директор на агенцията, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията.

Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи.

Общата администрация е организирана в три дирекции:

1. дирекция „Финансово-стопански дейности“;

2. дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“;

3. дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“.

Специализираната администрация е организирана в пет дирекции:

1. дирекция „Промени в горските територии“;

2. дирекция „Гори и лесовъдски дейности“;

3. дирекция „Опазване на горите“;

4. дирекция „Ловно стопанство“;

5. дирекция „Проекти и международни дейности“.

Изпълнителна агенция по горите

Длъжност: Изпълнителен директор

Име: Мирослав Маринов

Телефон: 0298511503

Вътрешен: 503

Електронна поща: m.marinov@iag.bg

Длъжност: Зам. изп. директор

Име: Росен Попсавов

Телефон: 0298511509

Вътрешен: 509

Електронна поща: popsavov@iag.bg

Длъжност: Главен секретар

Име: Илиан Точев

Телефон: 0298511504

Вътрешен: 504

Електронна поща: tochev@iag.bg

Длъжност: Финансов контрольор

Име: Веска Делчева

Телефон: 0298511557

Вътрешен: 557

Електронна поща: vdelcheva@iag.bg

Длъжност: Служ. по сиг. на информацията

Име: Димитър Баталов

Телефон:

Вътрешен:

Електронна поща: dbatalov@iag.bg

Дирекция „Звено „Вътрешен одит““:

Длъжност: Ръководител звено

Име: Благовеста Лалова

Телефон: 029045351

Вътрешен:

Електронна поща: blalova@iag.bg

Отдели

Служители в дирекцията: 2

Дирекция „Финансово-стопански дейности“:

Длъжност: Директор дирекция

Име: Валерий Павлов

Телефон: 0298511559

Вътрешен: 559

Електронна поща: v.pavlov@iag.bg

Отдели

Счетоводство и управление на собствеността

Бюджет

Служители в дирекцията: 13

ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ИВАЙЛОВГРАД

ScreenHunter 3233 гр. Ивайловград, ул. България 49
036616090
oba_ivaylovgrad@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

В Ивайловград заработи „Общинско горско предприятие Ивайловград”. Решението бе взето през декмеври 2015 г от Общинския съвет. Предприятието ще осъществява самостоятелна стопанска дейност, свързана с управлението и стопанисването на общинската собственост.

Досега управлението на горските територии и земеделските земи на община Ивайловград се извършваше от отдел Общинска собственост в кметството.

Това е второто общинско предприятие, което се създава в община Ивайловград.

 

 

 

 

ОБЩИНА СВИЩОВ

 Свищов, ул. Цанко Церковски 2
063160854, 063160688, 063160670, 063160504
obshtina@svishtov.bg
 http://www.svishtov.bg

 

 

 

 

 

 

 

FotorCreatedОбщина Свищов се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново. Общината има 16 населени места с общо население 42 734 души. Преобладаващата част от населението на гр. Свищов изповядва православие.

Градът е защитен от малко планинско образувание, което определя мекия климат в района през цялата година. Община Свищов има геостратегически характер с местоположението си в най – южната част на трансевропейската река Дунав.

 

Към Свищов води двулентов път, който е основно ремонтиран през 2011 год. и чрез ферибота Свищов – Zimnicea свързва пътните мрежи на България и Румъния.

Във всички населени места на територията на Община Свищов има изградена водопроводна мрежа. Обслужва се от ВиК ЕАД. Като добре оформен туристически център, в Свищов има много хотели и уютни ресторанти с апетитна кухня.

Градът е свързан с републиканската железопътна и шосейна мрежа, а река Дунав е естествен плавателен канал. В околностите на Свищов има и топли минерални извори.

Свищов е известен като родното място на Алеко Константинов. Тук се намира един от най – ярките образци на архитектурата на Българското възраждане, шедьовъра на Колю Фичето – църквата Света Троица.

Поземлени ресурси

Поземлените ресурси са фактор от особено значение за развитието на община Свищов. Земята е „localis standi“ и териториална операционна база за всяка човешка дейност, а в земеделието и горското стопанство тя е основно средство за производство. Огромното стопанско значение на земята се определя от плодородието на почвата, която представлява незаменим природен ресурс. Ето защо е необходимо икономично отношение към поземлените ресурси и намаляването на използването за неселскостопански нужди.

Общата площ на община Свищов е 625,5 км2. Според последните данни от 2000 г. съотношението по видове територия е следното:

земеделски територии – 527924 дка (84,4%);
горски територии – 28926 дка (4,6%);
населени места и други урбанизирани територии – 39514 дка (6,3%);
водни течения и водни площи – 24989 дка (4,0%);
територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци – 362 дка (0,6%);
територии за транспорт и инфраструктура – 3791 дка (6,1 %);
От посочените данни се вижда, че основната част от територията на общината е заета от земеделски земи. Техният относителен дял е значително по-висок от средния за област Велико Търново. Много по-нисък е делът на горските и други територии.

Релефът на община Свищов има слабо хълмист и преди всичко равнинен характер. Прави впечатление, че между Дунавския бряг и „първия праг“ на Дунавската равнина се простира обширна тераса, която образува Свищовско – Беленската и Вардимската низини. Освен за земеделие Свищовско – Беленската низина служи и като площадка за промишлена дейност – на „Свилоза“, „Републикаконсерв“, Завода за стоманобетонови конструкции и изделия“ и др. „По-високите“ речни легла на р. Дунав също са усвоени от сградите на гр. Свищов.

На юг от Дунавския бряг релефът е слабо хълмист, а на места и платовиден. Това спомага за развитието на селскостопанска дейност. В същото време значителна част от територията край реката е покрита с льос. Това е създало условия за развитието на широко отворени към реката равнини. Наред с равнините особено място в релефа заемат свлачищата. Спецификата на геоложкия строеж на терена и непосредствената граница на общината с р. Дунав обуславят геоекологични проблеми, свързани със свлачища и регресивна ерозия. На територията на общината са локализирани 30 свлачища. От тях 21 са на територията на Свищов и прилежащите му земи, 3 от тях се намират в района на с. Вардим и 6 при с. Ореш. По своя характер те са активни и консолидирани. Тъй като в повечето случаи през последните години не са правени укрепителни и дренажни дейности, е необходимо активно участие в управлението на геоморфоложките процеси и финансиране на антисвлачищните мероприятия.

От земеделските територии прави впечатление, че непрекъснато намалява обработваемата земя и нарастват пустеещите земи (над 15%), което при качеството на ресурса просто е недопустимо.

За развитието на земеделието от особено голямо значение е почвеното богатство. Преобладават карбонатни черноземни, по-малко ливадни черноземни, алувиално-ливадни и други почви. Почвите са богати на хранителни вещества и при съответните агротехнически мероприятия дават богата реколта. На места обаче черноземите са с деградирала структура. Значителна част от обработваемата земя в общината е подходяща за отглеждането на зърнени и зеленчукови култури, лозя, захарно цвекло и др.

Покрай брега на р. Дунав се простират ливадно-блатни почви. При тях се наблюдава високо ниво на подпочвените води, което не позволява отглеждането на земеделски култури, а само тополови и върбови насаждения.

Освен почвеното богатство за развитието на селското стопанство от значение са климатичните и водните ресурси. В изследваната територия са характерни условията на умерено-климатичния пояс, което благоприятства развитието на всички растения с относително по-малка топлолюбивост. Това е характерно за зърнените, зеленчуковите култури, слънчогледа, захарното цвекло, лозата и др.

Водни ресурси

Водният потенциал на община Свищов е значителен. В хидрографско отношение землището на общината спада към басейна на р. Дунав. Макар и гранична, р. Дунав има важно значение за развитието на стопанството. Нашият участък е от долното й течение. Режимът на нейния отток е в пряка зависимост от климатичните условия в горното и средното й течение. Тя има ясно изразен комплексен режим, тъй като му влияят множество фактори. Максимумът е през м. май, а минимумът през октомври. Тя е не само плавателна река, но се използва и като технологическо средство в химическата промишленост (в „Свилоза“).

В миналото бе създадена напоително-отводнителна система в Свищовско – Беленската низина, която обхваща 150 хил. дка земя. В момента напоителните мероприятия почти са спрени поради високата цена на водата и влошените й качества. При евентуално подобряване дунавските води могат да напояват не само Свищовско – Беленската и Вардимската низина и оградните им земи, но и по-големи ареали от вътрешността на Дунавската хълмиста равнина.

Освен р. Дунав през землището на общината почти не протичат повърхностно течащи води. Съществуващите къси и малки рекички, наричани дерета, се пълнят с вода само през пролетта, когато се топят снеговете и валят по-големи количества поройни дъждове.

В непосредствена близост до тях, в овразите и долищата има множество извори, които населението отдавна познава и използва. Наложително е да се извършат някои ремонтно-възстановителни работи при някои от тях.

Подпочвените води все още не са проучени добре. На много места в припокритите с льосови наслаги мергелни глини се създават условия за натрупване на подпочвени води. Значителни количества са акумулирани и в Свищовско – Беленската и Вардимската низини. Те са на дълбочина от 0,5 до 1,5 м. под повърхността на земята. Представляват основен източник на водоснабдяване на града и селищата на общината. Все още не са напълно изследвани водите от дълбоките подпочвени слоеве, които при сондиране излизат на повърхността.

В Свищовската община има и находища на минерални извори. В с. Овча могила минералните води са с температура 450 С и са с повишено съдържание на хлорни, сулфатни, натриеви, калциеви и флуорни съединения. В изградените балнеолечебни заведения се лекуват заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, гинекологични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни и др.

При дълбоко сондиране през 1969 г. в околностите на града бе открита минерална вода с високи лечебни свойства. Изворът не е каптиран и не се използва за балнеоложки цели.

Поради недостатъчна информация относно водните ресурси в община Свищов се налага да се извърши едно цялостно проучване на водите в региона, което евентуално да бъде финансирано от някоя от присъединителните програми.

2Горски ресурси

Като последица от природогеографските условия и от активната стопанска дейност и от активната стопанска дейност на човека в община Свищов се срещат няколко типа растителност. В крайбрежието са разпространени влаголюбиви растителни видове, а в льосовите ридове и плата – степна и полустепна ливадна и горска растителност.

Горските ресурси са сравнително ограничени. Получава се разлика между балансите на фирмите, извършили земеразделянето и тези, които се водят на отчет от Държавното лесничейство. Според първия източник площта е 28926 дка, а според Държавното лесничейство е 40104 дка., или разлика от 11178 дка. Според нас това се дължи на непълно разграничаване между ДГФ и горите в селскостопански фонд.

С най-голямо значение за икономиката са насажденията с канадска топола, която е не само бързорастяща горска култура, но е и с добри технико-икономически показатели. Край р. Дунав и островите се срещат естествени върбови и акациеви гори. С много по-малко значение са намиращите се в изследваната територия церови и изкуствено засадени борови гори.

В община Свищов има защитени природни обекти в местността „Персина“, „Старият дъб“ и др.

В перспектива залесяването трябва да продължи, което ще доведе до запазването на склоновете към реката от бързо растящата ерозия и ще култивира терена.

Полезни изкопаеми

Община Свищов е бедна на полезни изкопаеми. Единствено са разкрити такива от неруден произход. Геоложкият строеж предопределя наличието на варовик. Значителни запаси от инертни материали, главно пясък и чакъл, са разположени по р. Дунав и се експлоатират от фирма „Истър“. Получаваният чакъл е основен фактор за строителството на единственото предприятие за траверси и др. стоманобетонови изделия именно в Свищов.


Вижте по-голяма карта