Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Горни Лом

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Чупрене, ул. Асен Балкански 55
093272580, 093272402
ob_chuprene@abv.bg
http://www.chuprene.com

 

 

 

 

 

 

Разположена е в северозападната част на България, по северните и северозападните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с Република Сърбия.

Разстоянието от общинския център с. Чупрене до столицата София е 160 км., до гр. Монтана е 60 км, а до град Видин е 75 км. Релефът е предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в надморските височини. Най-високата точка е първенецът на западна Стара планина връх “Миджур” – 2,168 м, а най-ниската точка е край махала Фалковец – 320 м.

ScreenHunter_7672 May. 15 22.02

 

Неповторимо съчетание от просторна равнина, планински реки и горди върхове прави общината привлекателна за туризъм.

Ако сте любители на планината, заповядайте на празника на Чупренския Балкан, който се провежда втората събота на месец август в местността “Бекинска шобърка”, в непосредствена близост до Биосферния резерват “Чупрене” , който от 1977г. е в списъка на ЮНЕСКО за защитените територии.

В този див и примамлив кът на Стара планина можете да се насладите на чист въздух, красива природа и тишина, да усетите аромата на редки билки и цветя, да опитате вкуса на горски малини, ягоди и боровинки.

ScreenHunter_7673 May. 15 22.04

 ТУРИЗЪМ

Ако сте любители на планината, заповядайте на празника на Чупренския Балкан, който се провежда втората събота на месец август в местността Бекинска шобърка, в непосредствена близост до Биосферния резерват Чупрене, който от 1977 г. е в списъка на ЮНЕСКО за защитените територии.
Пещери:
p1 Десни сухи печ се намира около 2 км от селото в югоизточна посока, на хълма Чуката. Пещерата е достъпна за посещение без специална екипировка. Природна забележителност. Вероятно е използвана от праисторическия човек. Намерени са следи от пещерна мечка. През 1972 г. там е проведен медицински експеримент, за използването u за целите на лечението чрез престой на човек в изолирана среда. Престоя на хора, без контакт с външния свят е продължил 62 дни.

„Леви и десни сухи печ“

Разположена в землището на с. Долни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин с обща площ 0,2 ха., обявена със Заповед №1187/1976г. на МГОПС(Министерство на горите и опазване на околната среда) за природна забележителност. Характеризира се с множество образувания на мармити, синтрови езера, пещерни кари, прилепови колонии. Консервирана за посетители с цел запазване на природните дадености от разрушаване и ограбване.

 

 

Ловен туризъм    

r2ДЛС „Миджур” е разположено върху 19 500 ха по склоновете на Западна Стара планина и Дунавската равнина. Разстоянието от столицата София е 170 км. Теренът е разнообразен, предимно планински, с най-висока точка при връх “Миджур” – 2168 м. и едва 86 м. – в местността ”Божурица”, разположена в Дунавската равнина. Климатът е умерено-континентален.

Основните видове дивеч тук са благородният елен, дивата свиня, сърната, вълкът, лисицата и дивата котка. В буферната зона на биосферен резерват “Чупрене”, който е в границите на ловното стопанство, обитава и глухарът.

Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са: дива свиня – 22.1 см оценен с 126 CIC; сърна – 423 г оценен с 119 CIC и благороден елен – 7.520 кг оценен с 191.21 CIC.

На разположение на гостите са ловните домове “Язово”, “Стакевци”, “Божурица”, както и ловен заслон “Раяновци”. Наред с лова, ловно стопанство “Миджур” предлага фотолов и екотуризъм.

 

Традиции и занаяти

zanaiatai1-300x225Непосредствената близост със Сърбия определя етнографската група на местното население като турлаци.

Те се характеризират със специфични нрави, обичаи, диалект със заемки от сръбския език.

“Що е то турлак? Ни риба, ни рак. Он е балканджия и е шегаджия като габровлия, ама не е сметкаджия. А по работу и по инат е на шопатога брат.”
Девизът на турлаците е “Када кум прасе и ти вречу”, което ще рече, че когато ти се дава нещо, своевременно трябва да го вземеш, че после може и да не го получиш. Турлаците винаги посрещат гостите с баница и ракия.
Beкoвe наред гостоприемните балканджии са развивали своя поминък кaтo от видовете дървесина, добивана в региона са изработвани различни предмети с битово предназначение.

С времето уменията на майсторите нараствали и те започнали да изработват предмети с висока художествена стойност.

Beкoвe наред гостоприемните балканджии са развивали своя поминък кaтo от видовете дървесина, добивана в региона са изработвани различни предмети с битово предназначение.

С времето уменията на майсторите нараствали и те започнали да изработват предмети с висока художествена
стойност.

Биосферен резерват “ЧУПРЕНЕ”

През 1973 г. в землищата на селата Чупрене, Репляна, Горни Лом и Стакевци е създаден горският резерват “ЧУПРЕНЕ”. През 1977 г. ЮНЕСКО го включва в списъка за защитени природни територии, като неделима част от международната мрежа на биосферни резервати. Около и в резервата могат да се наблюдават: бук, ела, смърч, планински божур и витошко лале, а от представителите на животинските видове – змия-усойница, кръсточовка, лещарка, благороден елен, вълк и др. В биосферния резерват “Чупрене” се е запазила единствената популация на глухара.Чупрене е името на един от най-големите биосферни резервати в Република България. Той е разположен по билото и североизточните склонове на Чипровската планина, Западна Стара планина. Разположен е в землището на село Чупрене, което е край Чупренска (река).

Горските насаждения заемат близо 90% от територията на резервата.

Част от горите са смърчово-елови и буково-смърчово-елови. Най-големи са насажденията от смърч, който образува гори с възраст над 1 век. Те имат важно значение за изучаване на смърчовите гори в България. Срещат се шестил, обикновен явор, трепетлика, планинска елша, планински явор и черен бъз. Има разнообразен животински свят.

От земноводните се срещат : дъждовник, гръцка дългокрака жаба, голяма крастава жаба. От влечугите : жълтоуха водна змия, усойница, медянка. От бозайниците : лисица, вълк, белка, златка, норка, дива котка, катерица.

Регистрирани са 68 вида птици. Сред тях са глухар, черен лешояд, бухал, скален орел, кълвач, дрозд, ястреб, керкенез, чучулига, пъдпъдък, орехче и други.

„Чупрене“ е единственият български резерват, постоянно обитаван от вълци.

 

Екотуризъм

eco1 Богатството на флората на Северо-западна България се дължи главно на голямото разнообразие от условия и почти Всички характери за България типове местообитания. В отделни райони са се съзсали уникални условия за зараждането и обособяването нa така наречените „ендемити“ ‘ т.е. видове, които се срещат само в дадена местност. Такива са червената скална роза, йорданова камбанка, набраздената каменоламка, дългозъбо пропадниче, както и срещащият се само в Западна Стара планина (и никъде другаде по света) български ерантис.

Многообразието на релефа и климатичните условия на района благоприятстват формирането на изключително разнообразни растителни съобщества. Така например резервата „Чупрене“ е създаден, за да се запази едно от най-големите естествени местообитания на обикновения смърч в Бълйсрия. В буферната зона могат да се видят еталонни букови гори.
Фауната в околността е сравнително наситена. При наскоро проведените теренни проучвания са установени 170 вида пернати, 53 вида бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. Птиците са най-добре представената група от гръбначните животни.
Световно застрашени видове,срещащи се тук са “ белошипата ветрушка“ и „ливадния дърдавец“. Голяма част от птиците попадат сред видовете с европейско природозащитно значение- черен щъркел, червена каня, полски влатар, ловен сокол, планински кеклик, гургулица, бухал, забулена соВа Сред тези видове попадат и едни от най атрактивните видове птици в България- земеродното рибарче, синята гарга и синият скален дрозд. Тази пъстрота от пернати се дължи и на факта че тук преминава един от главните прелетни пътища на птиците, както и на изключителното разнообразие от местообитания В биосферния резерват -Чупрене“, определен и като орнитологично важно място се е запазила единственото в България естествена популация на глухаря. Бозайниците са другата голяма група животни, отличаваща се със значително разнообразие. Сред включените В Червената книга на България са: видрата, златката, вълкът, както и всички видове прилепи.

 

 

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

І.С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Чупрене, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Чупрене.

ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
-предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност
-повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности
-намаляване на административната тежест
-намаляване на възможностите за корупционни практики
-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

ІІІ. Практическо въвеждане на КАО
В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:
1. Издаване на удостоверение за наследници

2.Издаване на удостоверение за идентичност на лица с различни имена

3.Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

4.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

5.Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.

6.Издаване на скица-виза за проучване и проектиране.

7.Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

8.Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи.

9.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

10.Приемане  и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозните средства.

Исканията за извършване на Комплексно административно обслужване  внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец (приложение № 1).

Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец (приложение № 2). В заявлението се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт съгласно.

 

Приложение № 1

Приложение № 2

 


Вижте по-голяма карта