Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

въглищно стопанство

БРИКЕЛ ЕАД

Untitled Гълъбово
041862268, 041862368
 brikel@brikel-bg.com
 http://www.brikel-bg.com

 

 

 

 

 

 

Електропроизводство

Клон “Електропроизводство” е правоприемник на ТЕЦ”Марица изток-1” и по същество е топлоелектрическа централа. Тя е първата електрическа централа от Източно-Маришкия енергиен комплекс и се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово

и на 45 км. от гр. Стара Загора. На югозапад граничи с язовир “Розов кладенец”, чиято площ е 360 ha., основен водоизточник за технологичните нужди на електропроизвоството.

Централата е проектирана от “Топлоенергопроект” – гр. Москва, съвместно с “Енергопроект” – гр. София.

Строителството на електроцентралата се извършва на два етапа.

През първия етап от 1959 – 1962 година е построена топлофикационната част, състояща се от:

– шест барабанни парогенератора тип БКЗ 210/140 – производство ФВ на Барнаулският котлостроителен завод;

– четири турбини тип – 50-4, ВПТ произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург;

– Сушилен цех за предварително подсушаване на въглищата. През втория етап, който обхваща периода 1963-1964 година е построена кондензационна част на централата и се състои от два блока по 150 МW с четири правотокови парогенератора ПК-38-1 и две турбини К-150-130.

Untitled collage (1)В периода 1988 – 1990 година е преустановена експлоатацията на кондензацинната част и в последствие са демонтирани четирите парогенератора, двете турбини и осем броя сушилни установки.

През 1998 година останалите сушилни установки са изведени от експлоатация, и се премина на нова схема: гориво състоящо се от сурови въглища и обогатено енергийно гориво.

Топлофикационната част на централата се състои от четири промишлени пароотбори за нуждите на „Брикетопроизводство“ за производство на брикети за битови нужди.

Клон „Електропроизводство“ разполага със следните мощности:

– шест барабанни парогенератора тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Бернаулският котлостроителен завод с параметри на прегрятата пара l =5350С и р=137bar. Същите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните турбогенератори;

– четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр.

Екатерининбург;

Топлофикационната част на централата се състои от промишлени два отоплителни пароотбора за нуждите на „Брикетопроизводство“ за производството на брикети и за отопление на гр.Гълъбово. Номиналния промишлен пароотбор е 118 т/ч.

В електроцентралата са монтирани парогенератори тип БКЗ-210-140-ФВ, барабанни с естествена циркулация, П-образна компановка и двустранно (по в-х) отвеждане на димните газове. Проектирани са за изгаряне на нискокалорични лигнити с разчетна калоричност – 2200 ксаl/кg.

Турбините са четири броя тип ВПТ-50-4 – активни с номинална мощност 50 MW при 3000 об/мин. с производствен и два отоплителни пароотбори. Генераторите са тип ТВ 60-2 с номинална мошност 60 МW и напрежение 6 кV, тип ТВ 60-2 – произведени в завод “Електросила”-Санкт-Петербург. Силовите трансформатори са двунамотъчни, тип ТДГ-60 000/110 – 2 бр. и тип ТДГ- 75 000/110 – 2 бр. Разположени са в открита разпределителна уредба – ОРУ 110кV. От ОРУ – 110кV става изнасянето на производствена ел.енергия за подстанция “Марица-изток”-гр.Гълъбово и за рудник “Трояново-3”.

Турбогенератори 1 и 2 са двата захранващи източника на Главната Разпределителна Уредба – ГРУ 6 кV. От разпределителната уредба ГРУ се захранват други големи местни потребители на електроенергия като Базата за ремонт на електрообурудване-гр.Гълъбово и помпената станция на ТЕЦ “Марица-изток 3”.

Управлението и контролът на електрическите съоръжения се осъществява от командна зала, разположена в сградата на ГРУ – 6 кV/главна разпределителна уредба/, на територията на ОРУ/открита разпределителна уредба/.

Системата за сгуропепелоизвозване е хидравлична. Транспортирането на пепелината от багерна помпена станция до шламохранилището се извършва с багерни помпи тип ПХ-300 и помпи тип „НЕВЕRМАN“ 350/630.

Шламохранилището е разпределено на пет самостоятелни секции. В настоящият момент пепелината се налива в две от секциите, а останалите три са тампонирани.

Системата за сгуропепелоизвозване е затворена. От сгуроотвала през утаечни приемни шахти по събирателен колектор и две помпени станции, избистрената вода се връща в електроцентралата за повторна употреба.

В шлакохранилището се извозва и шлак от шламова помпена станция на

Брикетопроизводство.

За технологичните нужди на електроцентралата се черпи вода от язовир „Розов кладенец“.

За целта е построена циркулационна помпена станция с монтирани пет вертикални пропелерни циркулационни помпи тип ОП 2-110-50. В химичния цех на „Брикел“ ЕАД се извършва производство на химически обезсолена вода и контрол на води, отложения, разтвори, газове и масла от всички етапи на технологичната схема. Водоподготвителната инсталация е тристепенна- предварителна коагулация, декарбонизация и филтриране. Производителността на инсталацията е 165т/час обезсолена вода. Важно звено в технологичния процес на „Брикел“ е лабораторията за анализ на води и масла. Лабораторията извършва анализи на води по показатели: твърдост, алкалност, киселинност, силикати, въглероден двуокис, специфична електропроводимост, фосфати, нефтопродукти, разтворими вещества и др. При анализа на масла лабораторията измерва пламна температура, съдържание на водорозтворими киселини, механични примеси, киселинно число. Измерванията са в съответствие с изискванията на стандартизационните и други нормативно-технически документи.

В химичен цех се извършва дълбоко обезсоляване на водата, доставена от река „Сазлийка“. Тя преминава през следните етапи: варова декарбонизация и коагулация; механично филтриране; първа и втора степен на катийониране и анийониране; обработка през филтри със смесено действие. Водоподготвителната инсталация работи на колекторна схема.

„БРИКЕЛ“ ЕАД се захранва с източномаришки енергийни въглища, както от рудник „Трояново-1″ така и от рудник „Трояново-3″.

На входа на централата са монтирани два (2) броя електронни ж.п. везни, посредством които се измерват 100% всички пълни и празни композиции.

Изграденото въглищно стопанство се състои от покрито жп разтоворване, кофачни верижни питатели-изгребвачи, система от сдвоении ГТЛ и дробилки – едро и ситно дробене.

Въглищният склад, състоящ се от две фигури има вмистимост до 100 х.т. Както оформянето, така и изгребването на въглищата от фигурите се извършва посредством система от ГТЛ и булдозери.

Поради специфичните характеристики на високобаластните, нискокалорични и с високо съдържание на сяра източномаришки лигнити, в централата е внедрена по проект схема за предварително смесване на въглищата с брикетируеми лигнитни въглища.

В барабанни сушилни влагата се намалява с 14-15% и едва след това, след раздробяване до едрина 25мм, подсушеното гориво се подава с помощта на верижни скребкови питатели в чуковите мелници на парогенераторите. Към подсушените енергийни въглища се добавя и технологичният отпадък от Брикетопроизводство в сътношение максимум 4:1.

Освен ниската ефективност, процесът на предварителна подсушка поражда редица отрицателни ефекти, както в микро, така и в макро план – значителни разходи, запрашеност над допустимите норми; пожаро и взривоопасност и т.н. Поради тези отрицателни ефекти бе разработена нова горивна схема на централата, а именно.

Обогатено енергийно гориво (ОЕГ) т.е. подсушени брикетируеми лигнитни въглища с калоричност 3800 ккал/кг. и сурови енергийни въглища в съотношение 34-40% ОЕГ и 66-60% са горивната база на централата.

Проведените промишлени експерименти доказват работоспособността на тази схема.

Предимствата на новата схема са много – екологични, пожаротехнически и икономически.

Брикетопроизводство

Брикетопроизводство клон на фирма “БРИКЕЛ” ЕАД е единствената “Брикетна фабрика” в Република България. Тя се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово и на 45 км. от гр. Стара Загора.

На юг граничи с язовир “Розов кладенец”. Фабриката е в експлоатация от 17.10.1961 г. и произвежда едрокъсово гориво /брикети/ с размери: Н – 70/75 mm, D – 91 mm, Wtr /влага/ – 11%, Qrj /калоричност/ – 4 300 к каl/kg, Ad /пепел/ – 20 ÷ 22%

, Str /сяра/ – 3,8% . Технологията на брикетиране във фабриката е без свързващо вещество.

Максималната годишна производителност на фабриката по брикети е около 750 000 t и производителност по енергийно гориво подавано за ТЕЦ над 800 000 t.

В Брикетопроизводство са обособени следните основни цехове:

1. Цех “Подготвителен”

Цехът служи за предварителна подготовка на суровината (пресяване и трошене до класа dcp 2/35 до 2/80 mm), която се доставя от Мини “Марица Изток”-рудник “Трояново – 1” , рудник “Трояново – 3” и рудник “Троянво – 2” и постъпва в бункери сурови въглища с ж.п. транспорт.

Суровите лигнитни въглища са със следните технико-икономически показатели: Wtr (влага) – 59%, Qrj (калоричност) – 1750 к каl/kg, Ad (пепел) – до 24%, Str (сяра) – 4,5%.

Основните съоръжения и агрегати в цех “Подготвителен” са 4 броя перкови питатели, 2 броя валцови трошачки (перкови), 2 броя чукови трошачки за средно трошене. 12 броя чукови трошачки за дребно трошене, 21 броя двойно тръскащи сита, 5 броя неподвижни тръбни скарни уредби, обезпрашителни инсталации , ГТЛ, отбивачи и други.

2. Цех “Основно производство”

В цеха се извършват следните основни операции: сушене, трошене, пресяване и пресоване за получаване на определената брикетна форма.

Основните съоръжения и агрегати в цех “Основно производство” са: 24 броя сушилни барабана с параметри на парата – Р – 4,4 ata, TC – 185C, 24 броя електрофилтри, 48 броя брикетни преси, 8 броя чукови трошачки, обезпрашителни инсталации, верижни транспортьори, шнекове, клеткови колела, електронна жп. везна за сурови въглища и други.

3. Цех “Технологично транспортен”

Цехът служи за транспортиране, охлаждане, отделяне на трошляка и товарене на брикетите на ж.п. вагони и автоколи. Основните съоръжения и агрегати в цех “Технологично-транспортен” са телени охладителни ленти, ранжирани инсталации, 6 броя механични ж.п. везни, 1 бр. електронна ж.п. везна и 2 броя електронни автовезни за изтегляне на готовата продукция, обезпрашителни инсталации, ГТЛ, отбивачи и други съоръжения.

– Електрозахранването на площадка Брикетопроизводство става посредством 4 въвода (6kV) от съседната площадка на Ел. производството. Захранването на машините и съоръженията става от 5 подстанции с 6 и 0,4 kV. Основните съоръжения са силови табла 0,4kV, трансформатори, разпределителни уредби високо напрежение и други.

– Парозахранването на площадка Брикетопроизводство се извършва също от площадка Електропроизводство посредством 4 паропровода, като отработената пара след сушилните барабани се връща обратно. Лабораторията за изпитване на твърди горива към “БРИКЕЛ” ЕАД съществува от 1961 година с влизане в експлоатация на “Брикетна фабрика”. Лабораторията извършва изпитване на лигнитни, кафяви, черни, антрацитни въглища, брикети от лигнитни въглища, кокс.

Признание за техническата компетентност на лабораторията е факта, че същата от 1976 година е акредитирана да извършва държавни изпитвания и до сега поддържа този статут.

През 1998 година е въведена и пусната в действие новата линия за обогатено енергийно гориво към клон Електропроизводство, с което отпадна сушилния цех към централата. Това доведе до положителен икономически ефект, който се прояви още по ясно след обединението на “Брикетна фабрика” и ТЕЦ ”Марица изток-1” през 2000 година, като фирма “БРИКЕЛ” ЕАД.

“БРИКЕЛ” ЕАД е единственото в страната предприятие за производство на брикети. Брикетите се предлагат на клиентите в насипно състояние и пакетирани. В началото на 2002 година по поръчка на “БРИКЕЛ” ЕАД испанската фирма “ЕЛИА-ОБРЕО” проектира, изработи, достави и монтира пакетираща машина модел Е480 с капацитет 160 чувала за час. Машината извършва пресяване, дозиране, пълнене и подреждане на чувалите върху палети напълно автоматично. Според изисванията на пазара чувалите могат да бъдат с тегло 25, 20 или 15кг.

Необходимостта от построяването на фабриката възниква от нуждата за осигуряване населението с едрокъсово гориво като се използуват младите лигнитни въглища, с които нашата страна разполага в достатъчни количества. Пълното технологично изследване на брикетируемостта на източно-маришките въглища и установяване технология за брикетиране е извършено от Минната академия в град Фрайберг – Германия, а проектирането на фабриката е възложено на немската проектанска организация за индустриални строежи в град Лайпциг – Германия.

Строителството на фабриката е започнато през 1958 година и е завършено на два етапа, а въвеждането на фабриката в експлоатация на три етапа. Строителството и пускането на фабриката в експлоатация е осъществено с помощта на немски специалисти.

На 17.10.1961 година фабриката е пусната в редовна експлоатация с производствена мощност 600 х.т. годишно, и през 1969 година е завършен втория етап от строителните и третия етап от монтажните дейности, с което е изпълнен целия проект на фабриката с производствена мощност 1 600 х.т. брикети.

От 30.06.2000 година ТЕЦ”Марица изток-1” и “Брикетна фабрика” са преобразувани в еднолично акционерно дружество “БРИКЕЛ” с предмет на дейност:

– производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия;

– производство и пласмент на брикети, трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища.

Топлофикация

ОБЩИ ДАННИ ЗА “ТОПЛОФИКАЦИЯ” – БРИКЕЛ ЕАД

ГР. ГЪЛЪБОВО (към 21.12.2015 г.)

Топлофикацията към “Брикел” ЕАД е изградена през 1989 г. и влиза в експлоатация през 1990 г.

с 24 Абонатни станции и инсталирана мощност 30 МWh.

Към декември 2015 г. в експлоатация са 1176 броя Абонатни станции, като:

за частни абонати – 1102 бр.

за стопански предприятия и фирми – 55 бр.

за бюджетни предприятия – 19 бр.

Дължина на топлофикационното трасе е 19 400 метра.

Телефон за повреди – 0418 62060

Каса:

адрес – гр. Гълъбово, ул.”Република” 47

работно време – всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. (почивка от 12:00 до 12:45 ч.)

телефон – 0418 / 64123