Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

ВЕЦ

ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ – ПЛОВДИВ

ScreenHunter 3775 Пловдив, ул. Васил Левски 244
032904382
Upravlenie@vec.nek.bg
 http://www.api.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие „Водноелектрически централи“

Предприятие „Водноелектрически централи“ е със статут на клон на НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ и е с предмет на дейност „Производство на електроенергия и експлоатация и ремонт на ВЕЦ“. Предприятие „Водноелектрически централи“ е резултат от сливането на Клон „Водноелектрически централи – група Родопи“ и Предприятие „Водноелектрически централи“ група „Рила“.

ScreenHunter_75 Oct. 08 19.50

Клон „ВЕЦ – група Родопи“ е създаден на основание Разпореждане № 46 от 7 ноември 1991г. и Решение на Управителния съвет на НЕК София от 1 януари 1992г. със седалище в град Пловдив. „ВЕЦ група Родопи“ поддържа и експлоатира 16 ВЕЦ, като 12 от тях работят в три каскади – „Батак“, „Въча“ и „Арда“.

Предприятие ВЕЦ Група „Рила“ е образувано с Решение на Управителния съвет на НЕК ЕАД от 3 януари 1992г. със седалище София. Като самостоятелно предприятие към НЕК ЕАД, до 2010г., Предприятието експлоатира 13бр. ВЕЦ. Най-големият обект към предприятието е каскадата „Белмекен-Сестримо“ и ПАВЕЦ „Чаира“.

Oсновната дейност на Предприятията е производство на електрическа енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството от водноелектрически централи, инвестиционна дейност. Предприятие „Водноелектрически централи“ поддъжа и експлоатира 30 ВЕЦ, като 15 от тях работят в четири каскади – „Батак“, „Въча“, „Арда“ и „Белмекен-Сестримо“.

Централното управление на Предприятие „Водноелектрически централи“ е в гр.Пловдив, със съответните технически, икономически и административни отдели. Обособени са няколко основни специализирани звена за поддръжка и ремонт на съоръженията – добре оборудвани със специализирана техника и високо квалифициран персонал.

Предприятието има Районно управление, намиращо се в гр.София.

Строително-ремонтните дейности се изпълняват със собствени сили и чрез възлагане на външни изпълнители. Предприятието разполага със специалисти по различните дейности, инженери и техници, както и със строителни и ремонтни групи, които извършват различни дейности. Налично е голямо разнообразие от специализирани машини и механизация.

Инвестициите са важна част от дейностите на Предприятието, като те включват рехабилитация и модернизация на различни обекти или части от обекти. С въвеждането на модерни технологии и рехабилитирането на обекти се подобряват условията на работа във всички звена и обекти на предприятието и се гарантира дългогодишната експлоатация на централите.

ScreenHunter_77 Oct. 08 19.50

Предприятие „Водноелектрически централи“ разполага с учебен център, където се провежда обучение на служители и работници от предприятието, поделенията на НЕК ЕАД, както и на служители от външни фирми и организации в системата на енергетиката. Учебният процес е организиран в съответствие с изискванията на действащите вътрешни нормативни документи в НЕК ЕАД по учебни програми, включващи теми и въпроси, свързани с общотехническите знания, умения и технологии на извършваните работи по съответната специалност. УЦ разполага и с хотелска част.

Централи

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ScreenHunter 2907 гр. София, ул. Веслец 5
029263636, 024245636, 029865606
nek@nek.bg
https://nek.bg

 

 

 

 

 

 

Националната електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД) е еднолично акционерно дружество със седалище в гр. София. Собственик на капитала на НЕК ЕАД е Български енергиен холдинг ЕАД.

Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008 г. с решение на Министъра на икономиката и енергетиката, чрез преименуване на „Булгаргаз холдинг“ ЕАД.

БЕХ ЕАД е акционерно дружество със 100 % държавно участие. В него се включват мини „Марица-изток“ ЕАД, ТЕЦ „Марица-изток 2″ ЕАД, АЕЦ „Козлодуй ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Булгартел“ ЕАД. Дружествата, обединени в холдинговата структура, запазват своята оперативна самостоятелност и лицензии като всички са собственост и директно подчинени на корпоративния център БЕХ ЕАД.

Предмет на дейност на БЕХ ЕАД:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякакви видове енергия и суровини за производството.

Предмет на дейност на НЕК ЕАД:

– производство на електрическа енергия;
– централизирани покупки и продажби на електрическа енергия;
– снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа;
– внос и износ на електрическа енергия;
– строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството;
– инвестиционна дейност;
– внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производство на енергия.

Клонове и предприятия на НЕК ЕАД:

– НЕК ЕАД, предприятие“ВЕЦ“ град Пловдив
– НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“ град София

 

ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

НЕК ЕАД в качеството си на обществен доставчик купува и продава електрическа енергия в страната както по регулирани цени, определени от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), така и по свободно договорени цени на пазара на електрическа енергия.

ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В СТРАНАТА

НЕК ЕАД сключва договори за закупуване на електрическа енергия с производители и с търговци на електрическа енергия.

ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В СТРАНАТА

Съгласно Закона за енергетиката НЕК ЕАД сключва договори за продажба на електрическа енергия с клиенти, присъединени към електропреносната мрежа на НЕК ЕАД, с крайни снабдители и с електроразпределителните дружества, разположени на територията на 13 мрежови експлоатационни района на Електроенергиен системен оператор ЕАД.

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Традиционен пазар за закупуваната и произвеждана от НЕК ЕАД електрическа енергия остават страните от Балканския регион.

Съобразно електроенергийния баланс на българската електроенергийна система и наличието на технически възможности НЕК ЕАД се стреми да запази и да разшири пазарното си присъствие в Балканския регион. Освен с едногодишни договори компанията започна работа и с договори за износ на електрическа енергия на месечна и седмична основа, с което успява да постигне максимално уплътняване на мощностите и намаляване на разходите за заплащане на разполагаемост към производителите на електрическа енергия в страната.

ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2015 В ТЪРГОВИЯТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

НЕК ЕАД прилага система за управление на качеството с обхват «Търговия с електрическа енергия и доставка на електроенергия от обществен доставчик и от доставчик последна инстанция. Координатор на стандартна и специални балансиращи групи».
Декларация за политиката на ръководството по качество

Сертификат № 01 100 1620081

 

Почивни бази

Налични са свободни места в планинските почивни бази на НЕК ЕАД. За повече информация се свържете с нас на посочените контакти:

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД (НЕК ЕАД)

1040 София, ул. Веслец 5

Отдел „Почивно дело“

Телефон: + 359 2 / 926 3474

Телефон: + 359 2 / 926 3586

e-mail: holiday@nek.bg

За нас е удоволствие да Ви представим обектите, управлявани от администрацията на Национална Електрическа Компания ЕАД.
В web страницата можете да се запознаете с всички обекти – тяхното географско разположение, условията за почивка и спорт, както и условия за работни срещи – конференции, семинари и др.
При направен от Ваша страна избор можете да попълните виртуален вариант на заявка (резервация), която ще бъде приета,обработена и ще Ви бъде върната информация за вашата резервация на посочения от вас електронен адрес за обратна връзка.

bazi1 ПОК “Енерго” Пампорово
„Местоположение: на около 6 км. от автогара Пампорово по панорамния път за Смолян, в яката на чудната местност “Райковски ливади”
Сграда: масивна четириетажна сграда, състояща се от четири корпуса
Капацитет: 140 основни и 68 допълнителни легла.
За повече информация натиснете тук.
bazi2 ПД “Енерго” Боровец
Местоположение: к.к. “Боровец”, Рила планина
Леглова база: 49 основни легла, в 11 двойни стаи и 11 апартамента Уютно обзаведени стаи, с тераса, телевизор, телефон, мини – бар и интернет Ресторант с 50 места Лоби с 25 места Открит паркинг
За повече информация натиснете тук.
bazi3 ПД „Енерго” Мала църква
Местоположение: село Мала църква, община Самоков, на брега на река “Леви Искър”
Леглова база: 79 легла, в бунгала, стаи и апартаменти, с тераса, телевизор, мини – бар и интернет
За повече информация натиснете тук.
bazi4 ПД „Енерго” Предел
Местоположение: м. Предел, Рила планина
Леглова база: 50 основни и 7 допълнителни легла, разположени в стаи и апартаменти със собствен санитарен възел, тераса, телевизор и мини бар
За повече информация натиснете тук.
bazi5 ПД „Енерго” Приморско
ПД „Енерго“ – гр. Приморско ще бъде въведена в експлоатация, считано от 20.07.2014 г.
Местоположение: на входа на южния плаж на гр. Приморско
Леглова база: 270 основни и 156 допълнителни легла, разположени в 116 стаи и 12 апартамента, с тераса, телевизор, хладилник и климатик
За повече информация натиснете тук.
bazi6 ПД „Енерго” Росенец
Местоположение: парк Росенец, общ. Бургас
Леглова база: 44 основни и 10 допълнителни легла, в 12 стаи и 5 апартамента, оборудвани с телевизор, хладилник и климатик
За повече информация натиснете тук.
bazi7 ПД „Енерго” – 1, к.к. Св. св. Константин и Елена
Местоположение: к.к. Св. св. Константин и Елена, на 400 м. от морския бряг
Леглова база: 124 основни и 116 допълнителни легла, разположени в стаи, апартаменти и бунгала
За повече информация натиснете тук.
bazi9 ПД „Енерго” Ботаническа градина
Местоположение: в к.к. “Св. св. Константин и Елена”, на границата с Ботаническата градина на комплекса, на 500 м. от морския бряг
Леглова база: 32 легла, разположени в 8 апартамента, с тераса, телевизор, климатик, мини – бар и интернет
За повече информация натиснете тук.