Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

акционери

АЛТЕРОН АДСИЦ

ScreenHunter 3734 Варна, ул. Д-р Железкова 3, офис 3
092620373, 0885613310
alteron@alteronreit.com
 http://alteronreit.com

 

 

 

 

 

 

 

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Основната инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

Конкретната инвестиционна програма за следващите години ще се определя в зависимост от актуалната икономическа ситуация и анализите и очакванията на мениджмънта на „Алтерон“ АДСИЦ за развитие на пазара на недвижими имоти.

Структура

Структурата и функциите на АЛТЕРОН АДСИЦ са определени от действащите нормативи: Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор и специалните закони, регулиращи инвестиционната дейност.

АЛТЕРОН АДСИЦ е присъединено към Национален кодекс за корпоративно управление на БФБ София и е приело доброволно неговите норми на поведение. Конкретната практика предполага допълнения, свързани с потребностите на Дружеството.

АЛТЕРОН АДСИЦ е с едностепенна система на управление. Управителните, представителни и контролни функции се осъществяват от Съвет на директорите. Броят на членовете нa Съвета на директорите е трима и техните права и задължения се ръководят от Устава като основен устройствен акт на дружеството. Членовете на Съвета на директорите имат подходящите образователен ценз, знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на:

бизнес планa на дружеството,

сделки от съществен характер, както и

други дейности, установени в Устава.

Корпоративно управление

Съвет на директорите:

Биляна Илиева Вълкова – Председател на Съвета на Директорите

Илиан Христов Лангаров – Изпълнителен директор

Майя Ангелова Пенева – Член на Съвета на Директорите

ДВИ:

Надежда Вичева Великова – Директор за връзка с инвеститорите

Обслужващо дружество:

Алма Гриинхаусес ООД

гр. Варна ул. „Доктор Железкова“ № 3

Банка депозитар:

Юробанк България АД

гр. София ул. „Околовръстен път“ № 260

Съветът на директорите дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите. Общото Събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно законите и устава на дружеството. АЛТЕРОН АДСИЦ гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери. Съветът на директорите съдейства на акционерите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание и гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите. Работата на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет.

Важен елемент на единостепенната структура е създаването на добре работеща обща администрация, тясно свързана с акционерите и подкрепяща тяхната дейност. Във връзка с дейността на дружеството и разпоредбите на чл. 18 ал. 2 от ЗДСИЦ е сключен договор с обслужващото дружество „Алма Гриинхаусес“ ООД, което има следните отговорности:

организира финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол, счетоводството и отчетността в „АЛТЕРОН“ АДСИЦ;

отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството;

организира деловодното обслужване и контрола за движението на документите в администрацията на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ.