Видео
Общини и кметства
Банери
Статии

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Aсеновград

ОБЩИНА AСЕНОВГРАД

 Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9
 033120230, 033120340, 033120330
 obstina@assenovgrad.com
 http://www.assenovgrad.com

 

 

 

 

 

 

 

Община Асеновград заема югоизточната част на Пловдивска област. Разположена е по двата бряга на река Асеница ( Чепеларска, Чая ). На север покрива малка част от Тракийската низина, а на юг обхваща обширни площи от Родопите, поради което значителна част от терена е силно пресечен и наклонен.

Територията и е 615 кв. км. Това представлява 10.3% от територията на Пловдивска област и 0.55% от територията на страната. Съседни общини са Родопи, Баните, Лъки, Първомай и Садово. По територия Асеновградската община е на трето място в областта след община Карлово и община Родопи.

Асеновград – центърът на общината, е най – големият град в Родопите и втори по големина в Пловдивска област. Той е разположен в подножието на планината на около 220 м. надморска височина и отстои на 19 км. от Пловдив, на 85 км. от Смолян и на около 180 км. от София.

Общината има 29 населени места с общо население 64 034 жители (01. 02. 2011 г.). Кмет на Община Асеновград е Д – р Емил Караиванов. На територията на Общината развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. През 1999 година те са реализирали приходи в размер на 266 658 лв. Реализираните приходи за 2003 г. са нараснали на 351 969 лв., т.е. увеличени са с 31.99 на сто или с около 8 на сто средногодишно, което е по – високо от средното за страната.
Най – висок ръст на реализираните приходи за наблюдавания период е отбелязан в отрасъл Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили, лични вещи и стоки за бита. Реализираните приходи от него са 102 087 лв. през 1999 г. и са нараснали на 170 179 лв. през 2003 година.

Средногодишното им нарастване е 17023 лв. Други бързо развиващи предприятия в икономиката на Общината са от отраслите на Металургия и производство на метални изделия, Транспорт, складиране и съобщения, Хотели и ресторанти, Операции с недвижими имоти.

Спад в реализираните приходи се отбелязват в предприятията от отраслите Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия, Строителство и др.

Важна характеристика за предприятията от общинската икономика е съотношението между реализираните от тях приходи от материалното производство и от услугите. През 1999 година това съотношение е било 58,54 на сто в полза на приходите реализирани от производствените предприятия. През 2003 година относителното им тегло намалява на 42,42 на сто. В резултат общинската икономика е загубила част от своя производствен характер и се е превърнала повече в икономика, доминирана от услугите.

Друга важна особеност е, че в общинската икономика е настъпила пълна трансформация на собствеността в полза на частния сектор. През 1999 година частният сектор е създавал 88, 97 на сто от всички приходи, а през 2002 г., той създава вече 95, 15 на сто т. е. само незначителна част от приходите се създава от обществения сектор и това са главно общински предприятия.

За характеризиране на общинската икономика са анализирани и показателите за вида на регистрираните предприятия в зависимост от броя на заетия персонал. В Общината са регистрирани общо 2408 броя предприятия в т.ч.:
микропредприятия с персонал до 10 заети – 2234 броя, или 92,77 на сто от всички предприятия;
малки предприятия с персонал от 11 – 50 заети са регистрирани 143 броя, или 5, 98 на сто от всички;
средни предприятия с персонал от 51 – 100 заети са 19 броя или о, 79 на сто от всички;
междинна група със заети от 101 – 250 са регистрирани девет броя предприятия т.е. 0,37 на сто;
големи предприятия с персонал над 254 заети са регистрирани три броя, или 0,13 на сто от всички.
Обликът на общинската икономика дават микропредприятията и малките предприятия, които заедно представляват 98,75 на сто от всички регистрирани предприятия.

Най – много предприятия са регистрирани в отрасъл Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и стоки на бита – 1267 броя или 56,77 на сто от всички регистрирани. Следват предприятията, регистрирани в отрасъл Хотели и ресторанти – 255 броя или 10,59 на сто и др.

Очерталото се състояние налага извода, че в общинската икономика преобладават дребни предприятия и то концентрирани в един отрасъл.

Качествената характеристика на предприятията в общинската икономика е оценена чрез показателите за рентабилност на приходите и ефективност на разходите.

Рентабилността на приходите на предприятията в Общината през 2003 година е била 100, 27 на сто или всеки 100 лв. приходи са създавали 0,27 лв. печалба, което е изключително ниско. За областта този показател е 103,00 или всеки 100 лв. приходи са създавали 3 лв. печалба, което е значително по – високо от постигнатото за Общината.

Най – ниска рентабилност на приходите е реализиран в отрасъл Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия минус 18,07 на сто. С отрицателна рентабилност на приходите са още предприятията от отраслите Строителство минус 0,91 на сто, Хотели и ресторанти – минус 0,78 и Производство на машини и обслужване без класифицираните – минус 0.55 на сто.

Общата констатация е, че структуроопределящи предприятия в Общината имат ниска рентабилност на приходите и това е сериозен проблем за общинската икономика.

Другият оценяван показател Ефективност на разходите е тясно свързан с първия. Неговата интерпретация показва, че със 100 лв. разходи се създават 100,27 лв. приходи в предприятията от Общината, което показва много ниска степен на ефективност. Разбираемо е, че отрасли с най – ниска ефективност са предприятията постигнали ниска рентабилност на приходите.

Излизането от посоченото състояние налага ръководствата на предприятията да предприемат съответните мерки за обновяване на технологиите и производствата. Общината би могла да инициира мероприятия в това отношение.
Независимо от посоченото, Общината е с развиваща се икономика.

 

Untitled

 

Вижте по-голяма карта