Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Челопеч

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

с. Челопеч , пл. Освобождение 1
07185/25-50, 20-15; факс: 359/71069913
Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg
 https://chelopech.egov.bg

 

 

 

 

 

 

front-pageОбщина Челопеч се намира в Златишко – Пирдопската котловина, която спада към Задбалканските котловини. Те са разположени последователно от запад на изток и оформят сравнително тясна ивица между Стара планина и Средногорието. Водеща роля в морфотектонското им развитие има Задбалканският дълбочинен разлом по южното подножие на Стара планина.

Огъванията на денудационните нива по южния склон на Стара планина и северния склон на Средногорието са прераснали в разсядания, изразени в релефа, които са предначертали обхвата на Задбалканските котловини. В подножието на Стара планина е образуван мощен делувиално-пролувиален шлейф. Старопланинската ограда на котловината е от палеозойски и горнокредни скали, стръмна и обезлесена. Средногорската ограда е от гранити.

Територията на Oбщината се поддържа от електроснабдителен район Пирдоп. Всички райони са електрифицирани. Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо. Осигурени са средства за тъмните часове от денонощието.
Общината се характеризира с умереноконтинентален климат, повлиян от географското местоположение – в дълбока долина между две планински вериги.

ScreenHunter_7588 May. 15 16.33

Средна гора препятства проникването на средиземноморското климатично влияние. Континенталният характер се смекчава от Стара планина, която служи като преграда за северните ветрове. Характерни са по – хладното лято и по – меката зима в сравнение с другите райони на България, както и температурните инверсии, главно през зимата. Доминиращ за района е североизточният вятър – 25% средно за годината. Средната годишна скорост на вятъра е 1.9 м/секунда.

Облачността е значителна, особено през зимата. Годишната сума на валежите е 617-618 мм средно за годината, което е около средните показатели за страната. Средната стойност на относителната влажност е 68%. Снежната покривка е с продължителност 100 дни. Максималната й месечна височина е 70 см (през февруари).

ВиК Съществуващата водоснабдителна система на с. Челопеч с дължина 21 км. се захранва от повърхностни и подземни водоизточници, разположени в двата речни басейна непосредствено над селото. В западния басейн на р. Воздол са изградени двете най-стари речни водохващания – “Белишка” и “Илинденска”. Има изградени и баражни водохващания – “Воздол” и между р. Илинденска и баража.

ScreenHunter_7589 May. 15 16.39

Община Челопеч е една от най – големите медно – златни находища в Европа. Включва няколко изявени рудни тела вместени във вулканогенно – седиментен комплекс от андезити до дацити, който обхваща северната и североизточната страна на разлома с ориентация изток – запад. Вместващите скали на свой ред са част от вулканогенно – седиментния ансамбъл на горната креда, съхранен в гребена с посока север – североизток.

Фундаментът на юг и изток от Челопеч включва докамбрийски гранитогнайси, двуслюдени шисти, амфиболити и кварцити. Челопешката руда включва следните основни рудни минерали: пирит, лузонит, тенантит, енаргит, халкопирит, злато и борнит. От нерудните минерали преобладават: кварц, серицит, барит и каолинит. Второстепенни от рудните минерали са: сфалерит, фаматинит, галенит, а от нерудните – хлорит, анкерит и гипс.

Челопешкото находище се характеризира с изключително сложен геоложки строеж, като досега са идентифицирани около 71 минерални вида. “Челопеч Майнинг” ЕАД е новото име на рудник Челопеч. През месеците ноември и декември 2005 г. обогатителната фабрика на “Челопеч Майнинг” ЕАД постига исторически рекорд, преработвайки над 80 000 т. руда.
Почвите по високите части на котловината са планинско – ливадни, а по склоновете – кафяви и канелени горски. По южните склонове преобладават каменливи и плитки почви, на места със значителна степен на ерозия.

Делувиалните почви заемат северната и централната част на долината и се характеризират с тънък слой хумусен нанос, под който има делувиални материали. Алувиалните почви се намират в заливните равнини на река Воздол, Гарван дере, Воден, Чуговишко дере, Бревенска. Алувиалните слоеве, състоящи се от чакъл, пясък, пясъчни глини, оформят хумусонатрупващия слой с дебелина не повече от 30 – 40 см.

Съдържанието на хумус в тези почви достига 4 – 5%. Канелени горски почви има в по-високите райони на Челопешкото поле. Техният хумусен слой е тънък вследствие на съществуващите ерозионни процеси и хумусното съдържание е ниско (1 – 2%). Естествената растителност е представена от габрови, дъбови и букови гори. Обширни площи заемат растителните съобщества от храсти и тревисти видове.

Фауна Фауната на района е от палеарктичен тип – представена е от видове, типични за умерените географски ширини. Срещат се представители на животинския свят, характерни както за горски местообитания, така и за открити територии, в това число и за агроландшафти. В Челопеч има туристическо дружество и добре оборудвана хижа Мургана, построена под едноименния връх в Стара планина с надморска височина 1430 м.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:


Вижте по-голяма карта