Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Съединение

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Съединение, бул. 6 – ти септември 13
031822316, 031823517, 031823920, 031823921
oba_saedinenie@abv.bg
http://saedinenie.org

 

 

 

 

 

 

Община Съединение се намира в Тракийската низина, на север граничи с подножието на Средна гора. Средната надморска височина е 200 метра. Общината включва в себе си следните населени места: град Съединение – общинският център, находящ се на 22 км. североизточно от Пловдив, и селата Церетелево, Царимир, Неделево, Правище, Любен, Малък Чардак, Голям Чардак, Найден Герово и Драгомир.

Селищата са сравнително равномерно разположени на територията на общината. Гранични общини са: на север – община Хисар; на югоизток- община Марица; на изток – община Калояново, на юг­ община Родопи; на запад граничи с Пазарджишка област. Населението на общината наброява 11 577 души към момента. В непосредствена близост до общинският център е автомагистрала Тракия – основна пътна артерия и представляваща неразделна част от международния товарно- пътнически трафик.

През територията на общината преминава ж.п линия Пловдив – Панагюрище. Общината е разположена на площ от 297 721 дка, от които 256 148 дка е обработваема земя, а поливната от нея е 177 683 дка. Град Съединение и прилежащият му район като част от Горнотракийската низина имат преходно – континентален климат. Забелязва се известно различие в количеството на валежите в сравнение със съседните райони. Тук са измерени едни от най – ниските техни средногодишни суми за Южна България (495 л. /м2).

ScreenHunter_7322 May. 14 17.52

По данни на метеорологическата станция най – рано сняг е падал през втората половина на ноември и се е задържал най – късно до втората половина на март. Снежната покривка е много тънка, а продължителността на снежния период – средно около 80 дни. Най – малка е тя през втората десетдневка на ноември и третата десетдневка на януари. Първият мраз в района настъпва средно към 27 октомври, а последният – към 9 април.

Равнинният терен, наличието на добра канална мрежа и подпочвена вода, спомагат за отглеждането на интензивни култури. Почти през всички населени места на общината минават реки. Релефът на общината е предимно равнинен. Средната надморска височина за общината е 200 м.

Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори – материнска скала, климат, растителност и дейността на човека, на територията на община Съединение са се оформили следните почвени различия: чернозем – смолници, слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо – глинести; чернозем -смолници,слабо до средно оподзолени, силно излужени, еродирани; алувиално – светли и алувиално – ливадни светли, глинесто – песъчливи почви; канелено – горски почви, слабо и средно излужени; средно и леко песъчливо – глинести; делувиални почви, леко песъчливо – глинести.

Хидроложката система на общината се определя от реките Потока и Пясъчник. Постоянният дебит на двете реки се обуславя от значителните по площ водосборни области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения. Подземните водни ресурси върху по – голямата част от територията на общината са с постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се осъществява само от подземни води чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на р. Марица.

Почти цялата територия на общината е усвоена за земеделие. В северната част на района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове благун и цер, космат дъб а на места и горун. Коренната растителност в региона е била представена от смесени гори от цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат на антропогенните фактори тази кореннна растителност е претърпяла изменения и постепенно е преминала в производна.

ScreenHunter_7324 May. 14 17.55

Съвременната производна растителност е съставена от тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот на места белизма и по – рядко садина, главно по селските мери. Останалите площи са селскостопански, които са разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб.

Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове като обикновена шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се развиват блатни и водни растения, срещат се още върба, топола и акация. Фауната в района на общината е представена основно от птици и бозайници, влечуги, земноводни и риби.

Сред най – разпространените видове са: при птиците край водните площи – земеродно рибарче, бяла стърчиопашка, речен дъждосвирец, обикновен скорец, авлига, торбогнезден синигер; птици в населените места и откритите пространства – селска лястовица, зелен кълвач, кукумявка, полско врабче, обикновено белогушо коприварче, гугутка, качулата чучулига, сива овесарка, полска чучулига, ливаден дърдарец; при бозайниците – лалугер, полска мишка, малка оризищна мишка, воден плъх, обикновена сива полевка; при земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка, зелена крастава жаба, жаба дървесница, голяма водна жаба, зелен гущер, ливаден гущер, смок стрелец, сива водна змия; при рибите –шаран, речен кефал, бяла риба, кустур,бял амур и др. В общината има и развъдни стопанства за дивеч. На територията на община Съединение има няколко находища за пясък и чакъл, но няма разкрити кариери.

В общината функционират 10 читалища и една музейна сбирка, която се намира в гр. Съединение. Целта им е да задоволяват потребностите на населението свързани с:
– развитие и обогатяване на културния живот;
– запазване на българските традиции и обичаи;
– разширяване знанията на населението и приобщаването му към ценностите на изкуството, науката и културата;
– възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
– формиране на етническа и религиозна толерантност.