Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Стралджа

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Стражица, ул. Дончо Узунов №5
061614343, 061612568
obstr@abv.bg
 http://www.straldzha.net

 

 

 

 

 

 

 

Община Стралджа се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно – териториалните граници на област с административен център Ямбол. Територията на общината заема площ от 676.3 кв. км и съставлява 20.2% от територията на областта.

Най – северните части на общината граничат с полите на Стара планина, а най – южните опират до склоновете на Бакаджиците, както и до северозападните разклонения на Странджа планина. На север граничи с община Котел, на изток – с община Карнобат и община Средец, на запад – с община Тунджа и община Сливен и на юг – с община Болярово и община Елхово.

Община Стралджа включва 22 населени места, в това число един град и 21 села. Общият брой на населението при официалното преброяване през месец март 2001 г. е 15 409 души (в края на 2001 год. – 15 553 души) или гъстотата на населението е 23.5 жители на кв. км.

ScreenHunter_7092 May. 13 21.54

Административен, индустриален и културен център е Стралджа (обявен за град през 1968 година). 40% от населението на общината е концентрирано в общинския център (6 226 жители в края на 2001 год). По – големите села в общината са: с. Лозенец – 645 жители, с. Войника – 645 жители, с. Каменец – 594 жители, с. Зимница – 2 011 жители. Най – малкото село е с. Леярово – 75 жители (данните са от края на 2002 г.).

Община Стралджа е разположена в обхвата на север от Тунджанската климатична подобласт, която има преходно – континентален климат и се определя като една от най-топлите в страната. Средногодишната температура е 12єС, като средните януарски са 0,6 – 1,2єС, а средните юлски 22,5 – 23єС.

Средногодишните валежи са около 530 – 540 мм. /м2. Снежната покривка е неустойчива. Преобладаващите ветрове са от изток-североизток и от юг-югоизток. Община Стралджа не попада в сеизмично – активна зона. Територията е с разнообразен релеф, от равнинен и частично хълмист към полупланински релеф. Средната надморска височина е 205,3 м.

Благоприятните условия, които предлага релефа диференцират разнообразни стопански дейности – пътната инфраструктура, механизираното обработване на селскостопанските площи и доброто обезпечаване с хидромелиоративни съоръжения. Северните и южните части на общината, характерни с хълмисти морфоложки структури в съчетание с останалите природогеографски елементи са подходящи за развитие на краткотраен отдих.

ScreenHunter_7093 May. 13 21.56

Общината сe пресича от реките Мараш, Мочурица, Правдинска и други по – малки реки и поточета. Тези реки се характеризират със снежно – дъждовен режим, есенно – зимно пълноводие и рязко изразен февруарски максимум. Икономическият профил на общината се характеризира с развито земеделие и свързаната с него преработвателна промишленост.

Структуроопределящи отрасли са селското стопанство, хранително – вкусовата промишленост, керамичната промишленост, машиностроенето, дърбообработващата и мебелната промишленост, търговията и услугите. В социален аспект общината има добре развити мрежи от образователни и здравни заведения, с известни затруднения в по – малките и периферни селища.

Има добри традиции в културата и спорта, но поради финансови затруднения те не намират подобаващото им се място в общия социално-икономически облик на общината. На територията на общината има значително ромско малцинство, което до голяма степен оказва влияние със своите характеристики на общите социални параметри на общината.

В демографско отношение като цяло се забелязват негативни тенденции на застаряване на населението, обезлюдяване на територии, спад в раждаемостта и увеличаване на смъртността, емиграция. Техническата инфраструктура е добре развита по отношение на електроснабдяването и съобщенията. Проблеми има с водоснабдяването на отделни селища, сериозен недостатък е липсата на канализация в почти всички населени места.

ScreenHunter_7097 May. 13 22.15

Междуселищната пътна инфраструктура е изградена, но част от пътищата са силно амортизирани и се нуждаят от рехабилитация и ремонти. Общината е със сравнително добри параметри на околната среда. Разполага с екологично чисти територии, които предлагат отлични възможности за екологично земеделие и производства. Има богата флора и фауна и интересни природни забележителности, сред които минерални извори и защитена местност Блатото.

Градът и общината са богати на културни и фолклорни прояви. Има и редица археологически, исторически и културни паметници. Стралджа е древно тракийско и средновековно селище. Районът е бил арена на военни походи и сражения между Прабългарската държава и Византия. През територията на общината преминава уникално погранично съоръжение (окоп) – Еркесията. Стралджа е център на комитет за съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 год.

Ежегодно община Стралджа разработва културен календар, който включва мероприятията организирани от културните институти от общината – Традиционен събор на народното творчество “Мараш пее“, Конкурс – надпяване “С песните на Вълкана Стоянова“, Общински празник на коледарската песен и други.

Кметства към община Стралджа:

1. с. Александрово
Намира се в южната част на общината, в подножието на Странджа планина. Хълмиста местност. Население – 263 души. Застаряващо село – в трудоспособна възраст са 103 души. Основният поминък е земеделието. Добри почвено-климатични условия за зърнопроизводство и пасищно животновъдство. Добра инфраструктура – асфалтови пътища, изградено електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация.

2. с. Атолово
На три километра източно от гр. Стралджа. Построено селище през 1926 г. на мястото на пресушено блато. Населено с бежанци от гръцка и македонска Тракия. Население 246 души – в трудоспособна възраст 101 души. Основен поминък е земеделието. През 1998 г. от местен предприемач е построен цех за преработка на зеленчуци. Добра инфраструктура – асфалтови пътища, електроснабдяване, телефонизация, водоснабдяване, ж.п. гара.

3. Богорово
Население – 167 души, от които в трудоспособна възраст – 78. Основен поминък – земеделие. Плодородна земя – черноземни смолници, подходяща за зеленчукопроизводство. Изградени са основните елементи на техническата инфраструктура – водоснабдяване, електрификация, пътища, телефони.

4. Воденичане
На 6 км южно от гр. Стралджа. Равнинни плодородни земи. Население 564 жители, от които 301 в трудоспособна възраст. Развито земеделие – зърнопроизводство и зеленчукопроизводство на базата на поливната система “Средна Тунджа”. Много добре изградени пътища, улици, електроснабдяване, телефони. Проблеми с водоснабдяването – качеството на водата.

5. Войника
Намира се на юг от Бакаджишките възвишения. Население – 645 жители, от които в трудоспособна възраст 306. Основен поминък – земеделие. Развито зърнопроизводство и пасищно животновъдство. Добре развити комуникации – телефони, водоснабдяване, изградени улици и пътища. Има действуващо училище с деца и от околните села.

6. с. Джинот
На 10 км югозападно от гр. Стралджа. Равнинен район с плодородни земи. Жители – 353, от които 199 в трудоспособна възраст. Основно занимание на населението е земеделие с развито зърнопроизводство и технически култури. Изградени пътища, частично улици, има телефони, ток и вода.

7. с. Зимница
На 7 км западно от гр. Стралджа. Равнинна местност с богати земеделски земи. Население 2 011 жители – най-голямото село в общината. В трудосподобна възраст са 1 167 души от населението му. Основно занимание на жителите е земеделието с развито зърнопроизводство и силно зеленчукопроизводство на базата на поливната система “Средна Тунджа”. Съществува промишленост, свързана с мелничарство, зеленчукопреработка, има асфалтова база, произвеждат се бетонови изделия, има ж.п. гара. Много добре изградена инфраструктура – улици, ток, вода, телефони, частична канализация. Действуващо основно училище с деца и от съседните села.

8. с. Иречеково
Намира се на 17 км на юг от гр. Стралджа, в подножието на Бакаджишкшите възвишения. Население 639 души, от които 296 в трудоспособна възраст. Хълмиста местност с развито зърнопроизводство и лозарство. Добри възможности за развитие на животновъдство. Изградени пътища, водоснабдяване, ток, телефонна централа. Функционира самостоятелно начално училище.

9. с. Каменец
Населението на селото наброява 594 души, от които 365 в трудоспособна възраст. Развито зърнопроизводство и трайни насаждения. Много добри възможности за развитие на пасищно животновъдство. Има действащо предприятие за добив на негасена вар. Добри възможности за развитие добива на инертни материали за строителството. Изградено електроснабдяване, водоснабдяване и телефонизация. Функционира основно училище.

10. Леярово
Най-малкото и най-отдалеченото село от общинския център. В подножието на Странджа планина, хълмиста пресечена местност. Населението е 75 души, от които 39 в трудоспособна възраст. Природните условия предлагат развитие на пасищното животновъдство и пчеларството.

11. с. Лозенец
Намира се на 5 км северно от гр. Стралджа, в подножието на Странджа планина. През селото преминава главия път София-Бургас. Населението е 645 души, от които в трудоспособна възраст 323. Трудовата заетост на населението е в селското стопанство, горското стопанство и газокомпресорна станция. Развито е лозарството, зърнопроизводството и животновъдството. Добри коомуникации и пътни връзки. Наличие на термални води.

12. с. Люлин
Намира се в източната част на Бакаджишките възвишения. Населението е 295 души, от които 127 в трудоспособна възраст. Основен поминък – земеделие. Добри условия за пасищно животновъдство и пчеларство. Добри комуникации – водоснабдяване, телефони, пътища.

13. с. Маленово
Намира се на 10 км югоизточно от гр. Стралджа. Равнинна местност с плодородни земи. Основен поминък е земеделието, като е развито зърнопроизводството, животновъдството и отглеждането на технически култури /слънчоглед/. Население 405 души, от които 197 в трудоспособна възраст.
Изградени нормални комуникации – вода, ток, телефони и пътища.

14. с. Недялско
Намира се на около 25 км на юг от гр. Стралджа. Равнинна местност с плодородни земи. Население 458 души, от които 228 в трудоспособна възраст. Развито зърнопроизводство и лозарство. Изградени пътища, водоснабдяване, електроснабдяване и телефони. Функционира основно училище с деца и от съседни села.

15. с. Палаузово
Намира се на 10 км южно от гр. Стралджа. Равнинна местност с плодородни земи. Населението е 204 жители, от 111 в трудоспособна възраст. Основният поминък е земеделието. Развито е зърнопроизводство и отглеждането на технически култури /слънчоглед, памук/. Развито е и животновъдството. Нормални комуникации.

16. с. Поляна
Разположено в южния район на общината, горска местност със слабо продуктивни земи. Население 423 души, от които 213 в трудоспособна възраст. Природно-климатични условия, подходящи за развитие на пасищното животновъдство. Функционира основно училище. Изградени електроснабдяване, водоснабдяване, телефони и пътища.

17. с. Правдино
Население 242 души, от които преобладаващо население в пенсионна възраст (повече от половината) и само 93 души в трудоспособна възраст. Благоприятни условия за развитие на земеделие и животновъдство. Наличие на минерален извор с лечебна вода с възможности за разширяване използуването му. Наличие на кариера за пясъчен камък, използван за облицовки в строителството. Добри възможности за създаване на производствено предприятие в това направление. Изградени нормални комуникации.

18. с. Първенец
Равнинна местност с плодородни земи. Население 454 души, от които 227 в трудоспособна възраст. Силно развито селско стопанство на основата на зърнопроизводството и животновъдството. Добри традиции в развитието на лозарството. Изградени пътни връзки, водоснабдяване и телефонизация.

19. с. Саранско
Население 171 души, от които 70 в трудоспособна възраст. Основен поминък – земеделие и животновъдство. Съществува складова зърнобаза, филиал на “Зърнени храни” – Ямбол. Добри условия за развитие на зърнопроизводството. Изградени транспортни връзки, водоснабдяване, телефони.

20. гр. Стралджа
Намира се на 23 км североизточно от гр. Ямбол в обширен равнинен район. Население 6 226 души, от които в трудоспособна възраст 3 567. Основен поминък е земеделието с развито зърнопроизводство и лозарство. Има изградени промишлени мощности за строителна керамика, производство на поливна техника и металообработване. Развито е мелничарството и дървообработването. Съществуват благоприятни условия за развитие на зеленчукопроизводството на база на изградените поливни полета на системата “Средна Тунджа”. Има и благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на овощни трайни насаждения. Добре изградена градска инфраструктура и благоустрояване. Изградени добри транспортни връзки със селата и областния град. Ж.п. линия и главен път Бургас-София осигуряват връзките с цялата страна. В системата на образованието действат четири училища.

21. с. Тамарино
Намира се в район с плодородни земи и добре развито земеделие. Население 406 души, от които 227 в трудоспособна възраст. Основният поминък е зърнопроизводството, добро развитие има и животновъдството. Тук се намира и Дом за душевно болни хора. Функционират начално училище и детска градина. Изградени водоснабдяване, телефонизация и електроснабдяване.

22. с. Чарда
Намира се на 12 км от гр. Стралджа в равнинен район с плодородни земи. Населението е 409 жители, от които 196 в трудоспособна възраст. Основно тук е застъпено зърнопроизводството и животновъдството. Изградени са водоснабдяване, електроснабдяване и телефонизация. Главната пътна мрежа е асфалтирана.


Вижте по-голяма карта