Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Сливо поле

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

ScreenHunter 2055  Сливо поле, пл. Демокрация 1
081312795
slivopole@slivopole.bg
 http://www.slivopole.bg

 

 

 

 

 

 

 

bannerОбщина Сливо поле – привлекателна Община от Дунавското пространство с добре развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни технологии, съвременни комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и културно-историческо наследство, обединяваща потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж

Община Сливо поле – прелестно късче от мозайката на  красивата ни Родина –   удобно разположена на изток от Българската Дунавска перла град Русе: със своите 276 км2 от  плодородната  зелена Дунавска равнина; едновременно на главен път Русе-Силистра и в същото време пленяващ с необятната красота на полюшващи се от летния повей натежали от зърно житни класове, редуващи се с горди горски масиви от широколистни гори,  а от север изрязана от  бавно  и величествено лъкатушещата сребърна  лента, изтъкана от силните дунавски води, вливащи живот и плодородие на този прекрасен край.

Всяко от 11-те населени места има свой дух, пренасян на крилете на вековната история, криеща все още множество неразгадани тайни. Наред с културно-историческите паметници от последните векове, за които има автентични документи и неоспорими данни, пред нас се изправят и неизследвани археологически паметници, за които се разнасят легенди и предания – тракийски могили в Бабово и Кошарна, античен римски град Апиария в Ряхово, следи от енеолитната епоха.

Изключителен интерес в сферата на алтернативния туризъм представлява Защитена местност Калимок-Бръшлен, част от която   попада на територията на Община Сливо поле. Съхранено е богатото многообразие на животински свят, представен от 230 вида птици, представляващи 58% от птиците в България, влечуги, земноводни и бозайници, редки,  застрашени от изчезване  и изчезващи видове – регистрирани в Червената книга на България.

Най-голямото богатство на общината са трудолюбивите хора, свързани от общата идея за благополучие и устойчиво развитие на родния край,   независимо от различната етническа принадлежност, традиции и религия, които изпъстрят в още по-голяма степен съвместното съжителство помежду им.

 

 

ScreenHunter_6940 May. 13 16.40
ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

По своето географско  разположение община Сливо поле се намира в Североизточна България и граничи:

На север – с река Дунав
На изток – с общините Тутракан и Кубрат
На запад – с община Русе

В общината няма развит железопътен и въздушен транспорт, но има възможности за развитие на воден /речен/ транспорт чрез пристанището в село Ряхово. В най-голяма  степен е развит автотранспорта. През общината преминава главен път ІІ-21,  свързващ градовете Русе и Силистра. Съставните села се обслужват от четвъртокласна пътна мрежа.

Община Сливо поле се намира в Североизточна България, на 20 км. източно   от гр.  Русе. Общата площ на общината е 276 кв.км. Общинският център гр.Сливо поле е разположен  на 5 км от река Дунав от двете страни на главен път ІІ-21 (Русе- Силистра). Границата на Община Сливо поле с река Дунав е 24 километра по протежение на реката – от 451 км до 475 км,  като селата Ряхово,  Бабово и Бръшлен са разположени по поречието на р.Дунав.

Доброто географско разположение, както и развитата транспортна инфраструктура   превръщат Община Сливо поле в привлекателно и перспективно място за инвестиции.
ScreenHunter 2056Ландшафтът в общината е равнинен, като на места се разнообразява от горски масиви:

– в Дунавското крайбрежие растат предимно тополи
– в останалите масиви на горския фонд има акация, дъб, бук, бор, бреза.

Предстои координация на дейностите по възстановяване на горските масиви с плана на РУГ-Русе за разширяване на залесените територии с предвидени в техния план насаждения.
Община Сливо поле се намира в близост до: Европейски коридор №7 – сухопътен и Европейски коридор №9 – речен. Обслужва се от автомобилен транспорт.

На територията на общината попада част от най-голямата защитена местност в България – „Защитена местност Калимок-Бръшлен“, в която се осъществяват мероприятия за възстановяване на влажната зона „Калимок-Бръшлен“ по проект на Световната банка и GEF www.kalimok.org

 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ScreenHunter 2057Град Сливо поле – при прокопаване на каналите за Бръшленската напоителна система през 1952 год.  на 2 км североизточно от днешното разположение на населеното място са открити следи от праисторическо тракийско антично селище.
С идването на татари след Кримската война, а след 1863 год. и на българи от гр. Русе и Румъния,  селото се преименува на Бююк Ислепол.  По-късно става само Ислепол и Слепово. През 1912 год.  се преименува в Сливо поле,  тъй като пътниците,  които отсядали в хана с голямата сливова градина го наричали Сливо поле.
С Решение № 781 от 29.11.2002 г. на МС село Сливо поле е обявено за град.

с.Бабово – Римска гробница–мавзолей от национално значение, находката има връзка с големия античен град–крепост Апиария, който се е намирал на около 4км северозападно от могилата.  Останките на града сега лежат под водите на река Дунав.

с.Борисово – етнографска музейна сбирка

с.Кошарна – две антични тракийски селища в местностите „Каваклъка“ и „Могилите“; селищна могила и антично селище от енеолитната епоха известна под името „Язтепе“.

с.Ряхово – античен кастел „Апиария“ – разположен върху височината,  известна под името „Калето“ или „Хисаря“ на високия дунавски бряг; две антични селища

Богатото културно-историческо наследство създава благоприятни възможности за разработване на туристически маршрути за запознаване с миналото на общината; традициите, нравите и обичаите на различните етноси, населяващи Община Сливо поле.
ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНАТА

На територията на община Сливо поле към 15.09.2009 г. образователното дело намира изражение в две направления – предучилищно възпитание и средно образование (само в общообразователните училища).
В общината има 1 обединено детско обединено (ОДЗ) и 1 целодневна детска градина, а именно:
– ОДЗ „Мечо Пух“ гр.Сливо поле с филиали, както следва:
филиал „Синчец“ в село Ряхово, филиал „Славейче“ в с.Борисово и филиал „Щастливо детство“ в с.Юделник.
– ЦДГ „Пролет“ в с.Малко Враново с филиали, както следва:
филиал „Първи юни“ в с.Голямо Враново, филиал „Червена шапчица“ в с.Стамболово и филиал „Калинка“ в с.Кошарна.
Сградният фонд на детските градини в по-голямата си част е добър и функционален, но поради значително намаляване броя на децата през последните няколко години, тоя фонд почти във всички градини се използва на 50%.
Голяма част от оборудването в градините ни през периода 2007-2009 г. бе обновено с участието ни в национални програми и реализиране на спечелени проекти.
Всяка детска градина разполага с компютърна техника.
Квалификацията на педагозите в детските ни градини е на много добро ниво – 60% висшисти и 40% педагогически специалисти с полувисше образование.
Малко са педагозите носители на ПКС (професионално квалификационна степен) в детските градини и именно в това направление – кариерно развитие и повишаване на професионалната квалификация трябва да насочим усилията си.

За обучение в следващите образователни етапи и степени до средно образование,общината разполага, след извършено оптимизиране на училищната мрежа в периода 2007-2009 година, с три средни училища, както следва:
– СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Сливо поле;
– ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Ряхово;
– ОУ „Иван Вазов“ с.Голямо Враново.
Сградният фонд в училищата е в много добро състояние, което непрекъснато се подобрява, ползвайки финансовите ресурси на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ и реализацията на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт със средства от ЕФРР и ДБ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“
Всички училища съобразно изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката изградиха и обзаведоха компютърни кабинети с достъп до интернет, като в СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ кабинетите са 2.
Съществено се обнови материалната база в средищните училища и оборудването на класни стаи, кабинети и спортни съоръжения.
Окрупняването на училищата ни във време на делегиран бюджет вменен със закон във всяко българско училище, дава положителни резултати по обезпечаване на учебно-възпитателната дейност от една страна, и по-доброто трудово възнаграждение на педагозите от друга.
Квалификацията на педагогическия персонал в училищата ни е на много високо ниво, а именно: 80% от действащия педагогически състав е с висше образование и само около 20% педагогически специалисти с полувисше образование.
На този етап ПКС притежават:
– ІІ ПКС – 18 педагози;
– ІІІ ПКС – 16 педагози;
– ІV ПКС – 9 педагози;
– V ПКС – 11 педагози.

Образователното дело е отворена динамична система, която постоянно се развива. Предстоят нови промени в нормативната база, налагащи и нови правила за участниците в учебно-възпитателния процес – ученици и учители.
Разнородният състав на нашите ученици – българи, турци, роми, българо-мохамедани и татари налага специфични и конкретни за отделната етническа общност подходи и похвати за постигане на по-висока успеваемост от тия ученици.
Оптимизацията на училищната мрежа на тоя етап има завършен вид – предстои по-трудното, а именно – утвърждаването на тая училищна мрежа и убеждаването на родители и общественост с конкретната работа и постиганите резултати в трите средищни училища, че наистина е направено най-доброто за пълноценното обучение и възпитание на учениците в общината.
Оптимизирането на училищната мрежа в общината несъмнено би довело до положителни резултати най-вече по отношение повишаване качеството на образователния процес.
През учебната 2004/2005 година общинският съвет и Кмета на общината направиха необходимото по отношение на оптимизицията с единственото желание да окрупнят конкретни учебни заведения, избягвайки обучението в слети паралелки и осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците в селата Борисово, Кошарна и Стамболово.
Приоритети на Община Сливо поле по отношение на осигуряване на материалната база са: саниране на сградите на учебните заведения и детските градини в съответствие със Закона за енергийната ефективност, създаване на компютърни кабинети във всяко от училищата и съдействие за професионалното ориентиране на учениците от горния курс в съответствие с необходимостта от кадри чрез създаване на специализирани кабинети в СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Сливо поле.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Системата на здравното обслужване на Община Сливо поле включва следните здравни услуги предлагани на населението:
– Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика – 3;
– Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – 5;
– Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – групова практика – 2;
– Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика – 3;
– Център за спешна медицинска помощ – Сливо поле

Вижте по-голяма карта