Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Ракитово

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РАКИТОВО

ScreenHunter 2309 гр. Ракитово, ул. Христо Ботев 4
03542211
dsp-rakitovo@asp.government.bg

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ гр. Ракитово, включва дейности по предоставяне на: социални помощи за лица и семейства; семейни помощи за деца; помощи за ветерани от войните и подкрепа на хората с трайни увреждания. Чрез осъществяването на дейностите по социалното подпомагане се развива и укрепва обществената солидарност.

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно (до 3 месеца) и/или дългосрочно (над 3 месеца).

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
Социалните услуги в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда. Социални услуги в общността от резидентен тип са услуги, които предоставят възможност за живот в среда, близка до семейната.

Специализираните институции са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда. Социалните услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за ползване на услуги в общността.

Настаняване в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип и ползване на социални услуги в общността от пълнолетни лица.

Пълнолетните лица, които желаят да ползват социални услуги делегирана от държавата дейност, подават писмено Заявление до директора на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Заявленията на лица, поставени под пълно или ограничено запрещение се подписват от тях и от законния им представител (настойник/попечител) и се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. При подаване на заявлението кандидат-потребителят декларира семейно положение, доходи и имуществено състояние.

Дирекция „Социално подпомагане“ предоставя консултация и информация на лицето относно всички видове социални услуги, които може да ползва, включително информация относно профила на услугите и условията за заплащане и освобождаване от такса за ползването им.

Към заявлението се прилагат следните документи:

– документ за самоличност (за справка);
–  медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;
–  медицинска характеристика от лекар-психиатър;
–  копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова);
–  копие на медицински протокол на ЛКК – задължително се изисква в случаите, когато в медицинските документи е установена деменция от какъвто и да е тип, които не са посочени в ЕР на ТЕЛК (ако има такова);
–  копие на съдебно решение за поставяне под запрещение (ако лицето е поставено под запрещение);
–  декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
– копие на удостоверение от Органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение);
–  становище от настойника/попечителя (ако лицето е поставено под запрещение). Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. При невъзможност на настойника/попечителя да се грижи за лицето, поставено под запрещение, трябва да се посочат ограниченията и причините, възпрепятстващи предоставянето на подкрепа. Ако към заявлението не е приложено становище от настойника/попечителя, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“, до който е отправено заявлението, го изисква писмено от настойника/попечителя.

В случаите, когато Дирекция „Социално подпомагане“ разполага с актуални документи на лицето в своята база данни, същите не се изискват (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, съдебно решение за поставяне под запрещение, удостоверение от Органа по настойничество и попечителство, други).

В 20-дневен срок след подаване на заявлението и приложените документи Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес извършва социална оценка на потребностите на лицето.

Оценката се извършва от социален работник, като задължително се посещава дома на кандидат-потребителя и се проучва неговата семейна/домашна среда; неговите роднини и/или близки; анализират се всички възможности за оказване на подкрепа по отношение на кандидат-потребителя – подходящи социални услуги, финансово подпомагане, здравни грижи, трудова заетост, обучение и други.

Въз основа на социалната оценка се подготвя социален доклад с предложение за ползване на социалните услуги, съобразно идентифицираните потребности, желанието и личния избор на лицето.

Въз основа на извършената социална оценка на потребностите и изготвения социален доклад, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ издава съответно:
– заповед за настаняване в специализирана институция или в социална услуга в общността от резидентен тип;
– направление за ползване на социална услуга в общността;
–  направление за ползване на услугите в Приют или в Социален учебно-професионален център (СУПЦ).

В заповедта/направлението задължително се определя срок на настаняване/ползване на услугата – до дата, месец, година.

В случаите, когато в социалната услуга няма свободни места, дирекция „Социално подпомагане“ вписва лицето в регистър на чакащите за настаняване/ползване на услуга.

Заповедите и направленията са валидни за срок един месец от датата на писменото им съобщаване на лицето. Срокът на валидност може да се удължи до три месеца в случаите на болнично лечение на лицето.

Настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.

Лице, пострадало от домашно насилие или жертва на трафик, както и лице в състояние на криза от социален характер се настанява незабавно в подходяща социална услуга, независимо от настоящия му адрес

Такси за социални услуги

Социалните услуги се предоставят срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват, или по договаряне. Социалните услуги за деца са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон.

Таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се определят с тарифа, утвърдена от Министерския съвет.

При неплащане за повече от три месеца на такса за ползване на социална услуга – делегирана от държавата дейност, от лице, което отговаря на условията за заплащане на такса съгласно тарифата, утвърдена от Министерския съвет предоставянето на услугата на лицето се прекратява, освен ако в срок до един месец заплати дължимите такси.

   Финансиране на социалните услуги.

Социалните услуги, делегирани от държавата дейности се финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на общините по ежегодно определяни с Решение на Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С Решението се определят делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги. В рамките на тези стандарти са средствата за издръжка на потребителите и за заплати и осигуровки на персонала в социалните услуги.

ОБЩИНА РАКИТОВО

 Ракитово, ул. Иван Клинчаров №59
 035423462
rakitovo@abv.bg
 http://www.rakitovo.info

 

 

 

 

 

 

Община Ракитово се намира в западната част на Родопите. Разположена е в югоизточната част на Чепинската котловина, в средната част на която се намира гр. Велинград, отстоящ на 12 км.

В близост (на около 7 км) е язовир Батак, където се намира и курортният комплекс Цигов чарк.

Климатът е характерен с прохладно лято, мека зима и обилни снеговалежи. Топлият беломорски вятър, предимно иглолистната гора и местоположението правят Община Ракитово уникално кътче в сърцето на Родопите.

Мек среднопланински при средногодишна температура 8 градуса, средноянуарска минус 3 градуса и средноюлска – около 18 градуса. Валежите (650 мм) са с максимум през лятото – 21 мм и минимум – 110 мм през зимата. Снежната покривка се задържа за около 70-80 дни през годината.

Територията на община Ракитово е обитавана от древността. През VІІ-VІ хилядолетие преди Христа възникват и първите неолитни селища при гр. Ракитово и с. Дорково. Западните Родопи са населявани от тракийското племе беси. Тракийски крепости с важно стратегическо значение са изградени в местностите „Пашино бърдо“ и „Качаков чарк“ край гр. Ракитово и „Алков камък“ при гр. Костандово.

Църквите от раннохристиянската епоха на V-VІ век след Христа на територията на цялата община определят района като важно културно, религиозно и духовно средище, център на епископия. По време на турското владичество селата в Чепинското корито, в т.ч. гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково, се споменават в турски данъчни регистри от 1574 г., като гр. Ракитово е с най-големи феодални приходи – признак за едно голямо българско селище.

На територията на община Ракитово, при с. Дорково, е прочутата от българското средновековие крепост „Цепина“, наричана от хронистите „чутовна“ и „недостъпна”. Тя е столица на Родопската област, престолнина на деспот Алексий Слав.

Църквата „Св. Неделя“ е паметник на културата, построен от християни и мохамедани. Иконостасът е дело на Банската художествена школа. Четиринадесет икони са най-добрите иконописни образци от VІІ-VІІІ в.

Раннохристиянската базилика в местността „Николица“ в Ракитово датира от V-VI век. Съществувала до ХVII век, когато е разрушена. От 1923 г. е издигнат малък параклис „Свети Никола“. Базиликата е свързана с културата на местното тракийско племе беси, епископска, равна по план на базиликата „Света София“ в гр. София. Впечатлява с големината, монументалността и запазените архитектурно-художествени детайли. За съхранението й от 1994 г. се извършват консервационно-реставрационни работи.

Животът в землището на града се заражда около IV в. пр. Христа, в местността „Могилите“. Името на селището произлиза от ракитата, която е от рода на върбата. В миналото Община Ракитово се е славело като абаджийско и текстилно средище. Първото училище в Община Ракитово е създадено през 1865 година.

Голяма заслуга за образоването на ракитовци и чепинските българи има и известната българка Неделя Петкова, която се заселва в гр. Ракитово 1883 година. Според Стефан Захариев към средата на 19 век, гр.

Ракитово има 260 жители в 80 къщи, част от които са помаци. Според преброяването на населението в Царство България през 1910 година, към 31 декември същата година в гр. Ракитово живеят 3485 души, от които 1510 помаци. Разцветът на гр. Ракитово е през 1935 година когато е най-големият туристически център в района. Но след отклоняването на влаковата линия Септември-Добринище, той запада.

През 1963 г. гр. Ракитово е обявен за планински климатичен курорт, през 1964 г. — за селище от градски тип, а през 1969 г. — за град. През 1977 г. става и общински център.

Гр. Ракитово е обявен за курортно високопланинско селище през 1963г. Развитието му през втората половина на ХХ век като курортно селище е ограничено единствено в посоката на санаториално лечение на белодробни заболявания (включително туберколоза).

Изградена е сравнително добра инфраструктура за целта в местността Парка. Открито е и средно училище за деца с белодробни страдания и десетки години в тази гимназия се учат деца от цялата страна. Това училище функционира до сега. С тези обекти се изчерпват инвестициите в града на държавата-партия.

Въпреки равностойните възможности за развитие, а в някои отношения и налични уникални и в този смисъл по-добри природни ресурси, развитието му е спряно практически в полза на съседните Батак и особено бившите села Чепино, Лъджене и Каменица които от края на 50-те години на 20 век са обединени административно и териториално и образуват днешен Велинград. Не се разработват находищата на термални минерални води в Ракитово.

Каптираните в края на 90-те години не се разработват и използват за целите на балнеолечението. В края на тези години се допуска разрушаването и на санаториалния комплекс за климатично-оздравителни процедури. Голяма територия от землището на Ракитово е отнета и придадена като територия на община Батак в зоната на високопланинския язовир от национално значение, носещ същото име – Батак.

Така политическата конюнктура тогава ощетява Ракитово, единствено защото от това селище няма партизански фигури. Връщането към нормално развиваща се икономика на пазара дава нов, реален и то много голям шанс на гр. Ракитово. Приоритет на община Ракитово е привличането на инвестиции и развиване на туристическия отрасъл.

Забележителности

– к.к. Цигов чарк.

– Пещерата Лепеница. – Отворена за туристи от 11.09.2010 г.

– Биосферен резерват Мантарица.

– Часовниковата кула.

– Параклис „Св. Никола Летний“ 14 в.

– Крепостта Цепина

– Крепост-град в местността „Градот“

– Стражева крепост „Пелевата кула“

– Неолитно селище от IV в. пр. Христа в местността „Могилите“

– Пещера „Лепеница“

На 17 км от Ракитово се намира пещерата Лепеница, която представлява изключителен туристически обект. Тя е отворена за туристите на 11 септември 2010 г. Някои от залите имат интересни имена като „Концертната зала”, „Арманите” и „Срутището”. От пещерата са проучени и картирани 1525 м. Запазени са уникалните природни образувания необикновено красиви пещерни форми — сталактити, сталагмити, сталактони, драперии, пещерни езерца, бисери и рози. Тя е на три етажа. В долния етаж тече подземна река.„Лепеница” е разположена в Западните Родопи. Пещерата се намира в подножието на връх Сюткя и територията около входа на пещерата е покрита с горски площи.Отстои на около 17 км югоизточно от гр. Ракитово. Пещерата е обявена за природна забележителност на 10 Октомври 1962 г.

Параклис „Св. Никола Летний“

Той се намира върху бивш манастирски комплекс от 14 век. Храмът в манастира е бил един от най-големите четири в страната. От този тип е останала само църквата „Света София“ в град София.

Часовниковата кула

Часовниковата кула е един от символите на Ракитово. Построена е през 1872 г. на височината Бърдо, разположена в непосредствена близост до източната част на града. Висока е 18,6 m, а стените ѝ са дебели 0,8 m. Има формата на октагон (осмоъгълник) и представлява каменно-дървена кула.Тя е построена от Митхад Паша в чест на красива ракитовка.

Крепостта Цепина и Хижа Цепина

Крепостта Цепина е разположена над село Дорково, което е част от община Ракитово. Най-известният владетел на крепостта е деспот Алексий Слав или още наричан „Господарят на Родопите“. Племенник е на Цар Калоян и след узурпирането на престола от Борил през XII век той разширява владенията си върху източните и западните Родопи. Крепостта е създадена през IX век разположена върху 25 дка с много модерни за времето си отбранителни и водосъдържателни съоръжения.

В крепостта е имало три църкви като от едната са извадени два мраморни олтарни релефа на апостолите Петър и Павел. В момента те са в постянната експозиция на Ермитаж в Санкт Петербург. Достъпът до крепостта е свободен, има изграден асфалтов път и паркинг до хижата в подножието на крепостта, а от местните жители може да научите много легенди за епичните битки, безстрашните войни и красивите болярки свързани с историята на крепостта. В близост са също разкопките на праисторически животни, които предизвикват небивал интерес у чуждестранни археолози и учени.


Вижте по-голяма карта