Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Несебър

ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА САМООХРАНА – ГР. НЕСЕБЪР

ScreenHunter 2396 гр. Несебър, ул. Еделвайс 10
055446158, 0893303702
ozs@nesebar.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА САМООХРАНА  е специализирано звено на Община Несебър.

Дейността на звеното е:

– извършване на охранителна дейност, включително НВО на обекти общинска собственост.

 

 

 

 

ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – НЕСЕБЪР

ScreenHunter 2345 с. Равда, м. Мерата
0893505219, 0893559292

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейностите на ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – НЕСЕБЪР са:

– Управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция Несебър;

– Уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани  контейнери;

– Транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо;

– Третиране на строителни отпадъци;

– Третиране на опасни отпадъци от бита, излязло от употреба  ел. и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични хидравлични масла и други хидравлични масла, нехлорирани моторни , смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки, други моторни, смазочни и и масла за зъбни предавки, излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12, разтворители, масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25, бои, мастила, лепила; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;

– Дейности с отпадъци в „Еко парк“ на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, включващи определени видове отпадъци и кодове (описани подробно в Решение №1246 от Пр. №33/26.08.2015 г. на ОбС-Несебър)

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 Несебър, ул. Еделвайс №10
0893303600, 0893303612, 0893303613
contacts@nesebar.bg
 http://www.nessebarinfo.com

 

 

 

 

 

 

Община Несебър е разположена в североизточната част на Бургаска област. На север граничи с общините Бяла и Долни Чифлик, на запад – с община Поморие, на изток – с Черно море.

Общината заема територия 420.4 кв.км. площ която обхваща 14 селища, от които 3 града – Несебър, Обзор и Свети Влас и 11 села – с.Равда, с.Гюльовца, с.Оризаре, с.Тънково, с.Кошарица, с.Баня, с.Паницово, с.Раковсково, с.Приселци, с.Емона, с.Козница, , както и туристическия комплекс Слънчев бряг.

В нейната територия се разграничават три зони: крайбрежна, равнинна и планинска.

Климатът е умерено – континентален. Водите – морски, подпочвени, речни. Почви – канелено – горски.

Населението на Община Несебър наброява 22 348 души.

Подходящите природо – климатични условия и високата средногодишна температура са фактор, който формира отрасловата структура на общинската икономика – стопански туризъм, отдих и спорт.

Плажните ресурси на общината са едни от най-големите на българското Черноморско крайбрежие и възлизат на 1500 дка с общ капацитет 140 хил. плажни места.

Несебър е най – голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие.

 

Туристическата индустрия е приоритетен отрасъл, един от най – динамично развиващите се и обещаващи икономически сектори. На нейната територия функционират 730 хотела и 2923 частни квартири с над 155 218 легла и 3537 заведения за обществено хранене.

Значителна част от легловата база е съсредоточена в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, ВС „Елените”, гр. Обзор, Равда и Свети Влас.

Град Несебър е важен транспортен център с туристическо значение и добре развито пасажерско пристанище.

Близостта до административния и стопански център гр.Бургас, който е важен транспортен център по оста Черно море – Адриатика, представляваща част от Европейската транспортна мрежа, съчетана с възможности за туризъм, отдих и спорт води до по – атрактивното реализиране на инвестиционни намерения.

 

Поземления фонд на Общината е разпределен както следва: държавен фонд – 187007 дка., частна собственост са 126580 дка и общинска е собствеността върху 64832 дка.

Най-голяма площ заемат горските територии 213597 дка, или 50,8% от площта на общината.

Земеделските територии покриват площ от 177129 дка, а размерът на обработваемата земя в земеделските територии е 115201 дка.

Територията на населените места и други урбанизирани територии са с площ 20440дка. Останалата част от територията на общината се заема от водни площи – 6919 дка, територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци – 416 дка и територии за транспорт и инфраструктура – 1942 дка.

 

В съответствие с климатичните и почвени условия Община Несебър е с исторически традиции в лозарството и овощарството.

На територията на общината функционира Медицински център в Слънчев бряг, здравни служби в гр. Обзор, Св.Влас, Равда и други съставни селища, както и Общинска Здравна къща с всички видове кабинети за специализирани практики.

В Общината има 9 училища, общински детски комплекс, 5 обединени детски заведения, 5 целодневни детски градини, Обединена общинска школа по изкуствата, Общински театър и 8 читалища.


Вижте по-голяма карта