Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Мъглиж

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Мъглиж, пл. Трети март 32
043213301, 080018049
ob_maglizh@mail.bg
 http://www.maglizh.com

 

 

 

 

 

 

 

Със своята природна красота, богата история, архитектурен облик, Мъглиж е перла на Розовата Долина.

Първите огнища под Побък и Кръстилча са разпалени още преди 7 хиляди години. От пети век пр.н.е до първи век от н.е. в чертите на града и околностите му процъфтяват няколко тракийски селища – крепости и вили.

За високата тракийска култура свидетелствува гробницата със стенопис край Мъглиж.

По време на римското владичество и средновековието Мъглиж е важна крепост и пътна станция на кръстовището на античните магистрали Сердика-Месемврия и Константинопол-Никополис ад Иструм. През 13 век във византийските извори за пръв път се споменав аимето му Монглиж.

В първите векове на турското иго Мъглиж е най-голямото селище на казанлъшката каза. В манастира мъждука една от малобройните килии.

През 1869 мъглижани основават първото селско читалище в България. През 1877г. Мъглиж наброява 400 български къщи. Мъглижани вземат дейно участие в освободителните борби.

ScreenHunter_19923 Oct. 29 11.45

След Освобождението Мъглиж се разширява до 1500 къщи и 5000 жители. Развиват се тепавичарството, бъчварството, дърводобива и др. Мъглиж дава на България над 500 учители и културни дейци.

Град Мъглиж е разположен в Южните склонове на Шипченско – Тревненската част на Стара планина по двата бряга на река Мъглижка.
Отстои на 15 км от гр. Казанлък и на 25 км от областния център – Стара Загора.
Територия – 385 кв.км
Брой населени места – 15
Брой жители – 12 642
Кметства: с. Ягода, с. Тулово, с. Юлиево, с. Шаново, с. Зимница, с. Дъбово, с. Ветрен.
Кметски наместничества в: с. Борущица и с. Радунци.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Борущица
Ветрен
Дъбово
Държавен
Зимница
Мъглиж
Радунци
Селце
Сливито
Тулово
Шаново
Юлиево
Яворовец
Ягода.

 

Кмет
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Господин Антонов Господинов
Телефон за контакти: 04321 / 33-01
E-mail: ob_maglizh@mail.bg

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

4. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка на общинския бюджет, служителите на общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет и определя второстепенните разпоредители с бюджетни средства;

7. организира изпълнението на дългосрочни програми;

8. организира изпълнението на решенията на Общински съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на Общински съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3-дневен срок от издаването им;

9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;

10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

11. поддържа връзка с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

12. председателства съвета по сигурност;

13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или за част от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, които се поддържат регистри за гражданско състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията им с право на съвещателен глас ;

16. утвърждава устройствен правилник на общинската администрация след приемане на структурата и числеността на персонала от Общинския съвет;

17. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

18. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции с писмена заповед на заместник-кмет или секретаря на общината;

19. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от Министерски съвет на основание чл.2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

20. присъжда ранговете на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

21. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

22. представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата, както и годишен отчет за изпълнението и;

23. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

24. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

25. оказва съдействие на етажните собствености техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общински съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

ScreenHunter_19924 Oct. 29 11.45
Общински Съветници:

Мария Костова Костова
Стефан Иванов Асенов
Милен Бонев Бакалов
Красимира Николова Карагьозова
Красимир Ненов Чернев
Петя Янкова Георгиева
Юлия Йорданова Тотева
Катя Минчева Аврамова
Аптула Вейсал Аптула
Красимир Митев Рашев
Ангел Славов Атанасов
Златко Димитров Острешев
Дияна Иванова Янева
Делка Георгиева Алексиева
Стефан Генчев Стойчев
Младен Тодоров Чернаков


Вижте по-голяма карта