Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Мизия

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ГР. МИЗИЯ

ScreenHunter 2222  гр. Мизия, ул. Петко Банков 1а
 0888221541
 cplr_mizia@abv.bg
 cplr-mizia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи – Виж тук!

 

ИСТОРИЯ НА ЦЕНТЪРА:
downloadСъс заповед N4РД-14-58 от 29.06.1994 г. на Министъра на образованието. на основание чл.10,ал.3 от ЗНП,чл.12.ал.1 от ПП3НП и решения N920 на О6С -град Мизия са преобразувани Центърът за работа с деца и Центърът за ученическо техническо и научно творчество на територията на община Мизия. в Общински детски комплекс като обслужващо звено на бюджетна издръжка на община Мизия. На 01.08.2016 г. с влизане в сипа на новия Закон за предучилищното и училищно образование ОДК има ново наименование – Център за подкрепа за личностно развитие.

НАШАТА МИСИЯ:
Обогатяване и разширяване на личностния потенциал, творческото мислене и способности на децата и учениците. Обхващане на широк кръг деца и ученици към форми и дейности, осмислящи пълноценно тяхното свободно време и изграждане у тях на нравствена, научно-познавателна и естетическа култура. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП на територията на община Мизия.

Ръководство:

1. Емипия Ивалинова Киновска – Директор на Център за пoдкpeпa за личностно развитие
2. Памела Атанасова Петрова – Ресурсен учител в ЦПЛР
З. Беатрис Георгиева Параскевова – Логоnед в ЦПЛР
4.Ивка Петкова Пъшева – Психолог в ЦПЛР
5. Весела Сашева Първанова – Организатор дейности

Преподаватели:

1. Красимир Маринов Тенджерски – ръководител на клуб „Лека атлетика“
2. Елеонора Цветанова Тоева – ръководител на кръжок „Изобразително изкуство“
З. Светла Йосифова Василева – ръкободuмел на вокално гpyna „Фантазия“
4. Борислав Огнянов Борисов – ръководител на вокално гpyna „Сребърни звънчета“
5. Светла Андреева Мейцова – ръководител на Дискобалет „Незабравка“
6. Ирена Петрово Вълкова – ръководител кръжок по приложно изкуство „Незабравка“
7.Цветанка Николаева Манова – ръководител на кръжок „Приложно изкуство“

 

 

centar-miziqГРУПИ в ЦПЛР – виж тук! 

                                                         

                     Проекти – виж тук!

ОБЩИНА МИЗИЯ

 Мизия, ул. Георги Димитров № 25-27
091612012, 091612138
obsh.mz@abv.bg
 http://www.miziabg.com

 

 

 

 

 

 

Община Мизия е разположена в Северозападна България и има своето определено място в цялостния обществено-икономически и духовен живот на страната.

Тя е съставна част на Област Враца. Състои се от 6 селища с административен център гр. Мизия и селата– Крушовица, Софрониево, Липница, Войводово и Сараево. Релефът на общината е предимно равнинен до слабо хълмист, надморската височина има следните стойности: най-ниска2 м и най-висока 168 м. През нейната територия преминават реките Скът и Огоста. Климатичните особености за района на Община Мизия, се определят както от разположението на България в умерените ширини на северното полукълбо, така и от орографията на района с характерните елементи от топографията и релефа на Дунавската хълмиста равнина.

Комплексът от физико-географски и хидрометеорологични фактори определя умерено-континентален до континентален характер на климата, със студена зима и североизточни ветрове, горещо лято със западни и северозападни ветрове.Релефът съчетан с климатичните особености благоприятства селскостопанските дейности. От земеделските култури най-добре виреят трайните насаждения, а животновъдството е представено главно от свине, говеда, птици.

Туризмът е стопански отрасъл с неизползван потенциал в Община Мизия. Именно този факт мотивира общинското ръководство за бъдещото му развитие, което от своя страна ще допринесе за развитието и на други икономически отрасли като селско стопанство, транспорт, търговия, ще окаже благоприятно влияние върху облика на нашите населени места.
Имайки предвид географското разположение и природните дадености на нашата община, историческото наследство, многогодишните традиции.

На територията на общината се намират три паметника с културно значение:
“Гърбав мост” – с. Липница. Видът на моста, начина на изграждане, а и събитието, свързано с него– преминаването на четата на Христо Ботев към Балкана– позволяват да се твърди, че е изграден през турската епоха– 18 – 19 век.
Средновековна църква“Св. Никола” – с. Софрониево– регистрирана е като паметник на културата с Национално значение.
Нейното изграждане е започнало още по времето на Търновското царство и продължава до ХІХ век. Тя е стара еднокорабна постройка с цилиндричен свод. Старите стенописи в нея не са запазени. Според изкуствоведческите проучвания стенописите в църквата принадлежат на ХVІІІ-ХІХ век. До църквата и около нея съществува добре запазен Некропол от кръстове(около450 паметни знаци), надписите върху които датират от ХІV – ХІХ век. Около нея са открити основите на първото в селото килийно училище.

Паметник край с. Сараево– Открит е във връзка с честванията на100 годишнината от Освобождението на България от османско робство през 1978 година. На това място/Каменов мост/ на21 ноември1977 година се разиграва решителната битка между османските части, командвани от полковник Сланичану, което донася освобождението на Оряхово, Козлодуй и тогавашното с. Букьовци, сега гр. Мизия.

Като паметници с културно значение от местен характер могат да се смятат всички църкви в Община Мизия. Ежегодно през част от територията на Община Мизия/селата Софрониево и Липница/ преминава Националния туристически поход „Козлодуй– Околчица” по пътя на Ботевата чета към връх Вола във Врачанския балкан. В с. Софрониево в местността Въртопа е първият бивак на Ботевата чета, по-късно преминава през“Гърбавия мост” в с. Липница.


Вижте по-голяма карта