Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Лясковец

ОСП БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ – Лясковец

coat_of_arms гр. Лясковец, пл. Възраждане 1
061924250
oba_ivaylovgrad@abv.bg

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ се намира в Община Лясковец.

 

Дейността на общинското социално предприятие ще осигури:

– озеленяване и поддържане на общинските зелени площи, паркове, улици, градини,

– почистване на обществени зони за отдих,

– подобряване на зелената система в общината.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

 Лясковец, пл. Възраждане 1
061922055
obshtina@lyaskovets.net
 http://www.lyaskovets.net

 

 

 

 

 

 

 

Община Лясковец се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново.

Град Лясковец е разположен в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът „Св. св. Петър и Павел“, на 10 км североизточно от гр. Велико Търново, на 2 км. югоизточно от гр. Горна Оряховица и на 5 км. южно от р. Янтра. Градът е върху наклонена равнина на надморска височина от 170 до 260 м. Открит е на изток и на север към долината на р. Янтра и Дунавската равнина. Релефът на територията е хълмисто-равнинен и обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан.

Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Сравнително ниската средногодишна температура (11.5ºС) и високата годишна амплитуда (25.2ºС) са белези на континенталния климат в района. Годишното количество на валежите е под средното за страната.

През територията на общината протича р. Янтра, която извира от Стара планина и се влива в р. Дунав. Подземните води на територията на общината са карстови и порови.

 

Разпространени са главно следните почвени типове: черноземи, тъмносиви и сиви горски почви, които заедно с климатичните особености и разнообразния релеф са предпоставка за високо естествено плодородие. Почвите са подходящи за отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, лозарство и зеленчукопроизводство.

В сравнение със земеделските земи горските масиви са със сравнително малка площ и включват предимно широколистна растителност.

Град Лясковец принадлежи към Великотърновска област и е център на община, която граничи с Община Горна Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново. Общата й площ възлиза на 117 542 дка. В границите й влизат 6 населени места – град Лясковец с площ 213 ха и петте съставни села с площи както следва: с. Джулюница – 186.3 ха, с. Козаревец – 153.7 ха, с. Добри дял – 186.3 ха, с. Драгижево – 91.1 ха и с. Мерданя – 89.8 ха.

Населението на общината наброява около 15 000 души, около 9 500 от които живеят в гр. Лясковец, 2100 в с. Джулюница, 1200 в с. Добри дял, около 900 в с. Козаревец, 700 в с. Драгижево и 600 в с. Мерданя. От общия брой на жителите около 48% са мъже и 52% – жени. По възрастова структура населението е приблизително както следва: до 18 г. – 13%; население в трудоспособна възраст – 55% и население в пенсионна възраст – 32%.

Географското положение на общината благоприятства развитието на транспортно-комуникационната система, обслужваща националната транспортна мрежа. Мрежата на автомобилния транспорт включва републикански и общински пътища с обща дължина 44.65 км.

Лясковец и общината са в непосредствена близост до ж.п. възел Горна Оряховица и международното летище в гр. Горна Оряховица. Градът има ж.п. гара на линията Горна Оряховица – Елена. През територията на общината минават и шосейните магистрали София – Варна (I-4, Е772), и Русе – Кърджали (Е85), както и ж.п. линията София – Варна.

Община Лясковец е разработила междуобщински транспортни схеми. Селищата в общината са свързани помежду си с пътни комуникации, които са добре развити. През зимните месеци пътните условия не се променят.

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

 Домашен социален патронаж (ДСП)

„Домашен социален патронаж“ е местна дейност в общността и предоставя следните услуги: приготвяне и доставка на храна до домовете на абонатите (целеви групи: самотни възрастни лица над 60 г. и лица/деца с увреждания над 70.99% загуба на трудоспособност) и Звено за предоставяне на почасови услуги – дейност при лична помощ, дейности за социална подкрепа и комунално-битови дейности (целеви групи: лица/деца с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот и самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.

Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Младост“ 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник – петък: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00

   Дневен център за стари хора (ДЦСХ)

„Дневен център за стари хора“ е социална услуга в общността, държавно делегирана дейност, с капацитет 20 потребители. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Дневният център осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора.
Целеви групи са: самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти; хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ и възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот.

Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Младост“ 2
тел.: 0887 404274
e-mail: dcentur@abv.bg
работно време: понеделник – петък: 08:30 – 17:00

 
   Център за обществена подкрепа (ЦОП)

„Център за обществена подкрепа“ е социална услуга в общността, държавно делегирана дейност, с капацитет 20 деца и лица. Предоставя индивидуални консултации, посредничество и подкрепа, с цел развитие на личностните ресурси и семейните възможности за справяне с трудностите по отглеждането и възпитанието на децата, успешното им интегриране в обществото и развитие на родителския капацитет. Дейността на центъра е насочена към подготовка за придобиване на нови знания и умения, пряка педагогическа работа за затвърждаване на придобитите знания и на повишаване личностния капацитет чрез арттерапевтични методи, дидактически и подвижни игри. Експертите към центъра работят с деца и семейства, живеещи в неравностойно социално положение, във високо рискови общности, деца с увреждания, деца с отклоняващо се поведение, застрашени или отпаднали от училище, деца, жертва на злоупотреби, насилие или експлоатация в или извън семейната среда, като осигуряват превенция на отпадане от училище, противообществени прояви, неглижиране, изоставяне, насилие и др.
Целеви групи са: деца от етнически малцинства; деца от групи в неравностойно социално положение – преди всичко от семейства с ниски доходи и безработни родители; деца със специални образователни потребности; деца с поведенчески отклонения; семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирано заведение; семейства, при които има риск от влошаване/разкъсване на семейните връзки; семейство, чието дете е изоставено, настанено в заведение или настанено в семейство; семейства с един родител; семейства с деца, които имат специални потребности за възпитание и образование и семейства, които търсят съвети за отглеждане и възпитание на детето.

Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Никола Козлев“ 76
тел.: 0619 22187
e-mail: centr@abv.bg
работно време: понеделник – петък: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00

Център за младежки и социални дейности (ЦМСД)

Центърът за младежки и социални дейности функционира от 2006 година. Основните му дейности са свързани с провеждането на мероприятия за свободното време на деца и младежи, организирани от клубове към училищата, общинска администрация или други организации.

Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Бузлуджа“ 1
тел.: 0619 24625

Социални услуги, изпълнявани по проекти

Социална услуга „Личен асистент“

От 01.10.2010 г. на територията на община Лясковец стартира Проект на Агенцията за социално подпомагане „Подкрепа за достоен живот” по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.
За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

– лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ
–  лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ
– лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите
– деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

– безработни лица
– трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд
– неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Контакти:
5140 гр. Лясковец
пл. „Възраждане“ 1
тел.: 0619 22385

   „Обществена трапезария“

„Обществената трапезария“ предоставя услуги за задоволяване на потребностите от храна за лица, които не могат да си я осигуряват сами.
Целеви групи са: лица и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица или семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудова дейност (с изключение на пенсията за особени заслуги) и скитащи и бездомни лица

Контакти:
5140 гр. Лясковец
ул. „Младост“ 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник – петък: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00