Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Кайнарджа

ОП КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – Кайнарджа

1435320662 с. Кайнарджа, ул. Димитър Дончев 2
0885921818
kain_s@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Общинското предприятие  „Комунални дейности” се     състои от пет звена:
1. Звено – „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – пасища и мери”;
2. Звено – „Озеленяване”
3. Звено – „Чистота”
4. Звено – „Други дейности по опазване на околната среда”
5. Звено-„Стопанска дейност”

Общинското предприятие  „Комунални дейности” се създава за изпълнение на следните дейности :     

1. Звено„Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – пасища и мери”;
– управлява, стопанисва, ползва, възпроизвежда, опазва  и поддържа предоставените му пасища и мери – собственост на Общината.
-извършва охрана на общинските пасища и мери, включително и мероприятия за борба с болести,  вредители и пожари.
– опазва биологичното разнообразие на пасищата и мерите.
-Поддържа  мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.
2. Звено – „Озеленяване”;
– поддържа хигиената и чистотата в населените места на  територията на община Кайнарджа;
– поддържа хигиената и чистотата в зелените територии;
– поддържа хигиената и чистотата в историческите места;
– поддържа хигиената и чистотата в гробищните паркове;
3. Звено – „Чистота”;
– извършва всички дейности по зимното поддържане на пътищата на общинската пътна мрежа при сключен договор с община Кайнарджа;
– извършва всички дейности по сметосъбиране;
– транспортиране на отпадъци;
– депониране на животински отпадъци на територията на община Кайнарджа.
4. Звено – „Други дейности по опазване на околната среда”  

-рекултивиране на регламентирани и нерегламентирани сметища;
-други услуги или други местни дейности необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население
5. Звено-„Стопанска дейност”
– управлява, стопанисва и ползва бензиностанция, състояща се от бензиностанция и газ станция, построена в имот с № 302079 по Картата на възстановена собственост на с.Кайнарджа, собственост на Общината, необходима за задоволяване нуждите на Общината и на населението;
– стопанисва, управлява и ползва за нуждите на общината, второстепенните разпоредители с бюджетни средства и населението лек автомобил, марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ” Е4, с регистрационен номер СС7453РВ, двигател №F1CE0481F625325

Общинското предприятие  „Комунални дейности” е общинско предприятие, което своите осъществява дейности в съответствие със ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ /ЗОС/, ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /ЗМСМА/, ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ и други, свързани с тях нормативни документи.

 

 

 

 

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

ScreenHunter 4608 с. Кайнарджа ул. Димитър Дончев 2
 086798461
  mun-kaynardzha@obmen.bg
 http://kaynardzha.egov.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 4609Община Кайнарджа е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията й е 316 кв. км. Граничи с общините Силистра и Алфатар (област Силистра), Крушари и Тервел (област Добрич) и сухоземната българо-румънска граница.

Центърът на общината село Кайнарджа се намира на 29 км югоизточно от областния център Силистра.

На 5 км от с. Голеш са открити останки от римско селище, представляващо интерес за археолозите. На територията на общината се намират и други следи от тракийската и римската култура, които свидетелстват за ранно селищно образуване.

Най-ранното писмено сведение за селото под същото име се намира в турските данъчни регистри от 1583 г. Два века по-късно, през 1774 година, името на Кайнарджа трайно навлиза не само в българската, но и в европейската история. Причината за това е подписването на Кючуккайнарджанския мирен договор между Русия и Турция, който постановява покровителството на Русия над християнското население на Балканския полуостров. През 1892 г. събитието е увековечено с построяването на историческа чешма на място, където е извършен актът.
По силата на Букурещкия мирен договор от 1913 г. цяла Южна Добруджа (в т.ч. и с. Кайнарджа) е предадена на Румъния. Тези земи са върнати на България едва през 1940 г., след подписването на Крайовския мирен договор.

Релефът на общината е предимно хълмист – полуравнинен, пресечен от суходолия. Надморската височина е 100-150 м. Климатът е умереноконтинентален. Почвите са излужени черноземи.

 

 

ScreenHunter 4611Горите заемат 63 кв. км, което е около 20% от територията на общината. Основни дървесни видове са акацията и дъбът. По-малко разпространени са тополата, липата, габърът.

Животинският свят не се отличава с голямо разнообразие. По-често срещани видове са див заек, лисица, дива свиня, пъдпъдък, селска лястовица, сврака, фазан, костенурка, гущер. В малките водоеми обитателите са предимно шаран и карас.

Селското стопанство в община Кайнарджа има зърнено-животновъдно направление.
Обработваемите земеделски площи са 182 кв. км, което е 57% от територията на общината. В растениевъдството водещи направления са зърнопроизводството (пшеница, ечемик, царевица), отглеждането на технически култури (слънчоглед, тютюн, фасул) и лозарството.

 

Животновъдството се представлява от частния сектор. Няма едри животновъдни ферми.

На територията на общината се отглеждат говеда, прасета, овце, кози, птици, домашни зайци, пчелни семейства.

 

 

ScreenHunter 4610Общината е екологично чист район. Няма промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда. Употребата на химически препарати и изкуствени торове е силно намалена и не променя състава на почвите и водата.

В община Кайнарджа функционират 3 целодневни детски градини със 7 групи. В тях са обхванати около 150 деца.

Училищата в общината са общо 5, от които едно средно в с. Средище – по механизация на селското стопанство. То е на подчинение на Министерството но земеделието и горите. Останалите 4 училища са общински.

 

 

 

 

Нормативни документи:

 

 

 


Вижте по-голяма карта