Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Долни Дъбник

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

 Долни Дъбник, ул. Христо Янчев 59
 065142445
mun_dabnik@mail.bg
 http://www.dolni-dabnik.acstre.com

 

 

 

 

 

 

Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортногеографско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморската част на България със столицата гр. София и Южна България.

Като административно-териториална единица общината съществува от 1979 година и има площ от 310 кв. км. В себе си тя включва общинския център гр. Долни Дъбник и шест кметства-Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач.

Състоянието на икономиката се определя от редица показатели, един от които е броят на стопанските единици и разпределението им по отрасли.
Данните показват, че броят на стопанските единици се променя ежегодно, като от 1999 г. до края на периода 2003 г. резултатът като цяло е намаление с 6%.
Промишлените предприятия представляват едва 7% от всички стопански единици, докато относителният дял на стопанските единици в търговията и услугите варира около 50 %.

Фирмите занимаващи се с хотелиерство и ресторантьор-ство представляват 16%, а делът на стопанските единици в селското стопанство се променя от 12% в началото на периода до 15% през 2003 г.
На територията на общината няма действащи фирми със седалище и адрес на управление Долни Дъбник или кметствата, които да бъдат класифицирани в групата средни, междинни или големи предприятия. Стопанските единици са предимно микропредприятия с брой на заетите до 10 човека. Относителният дял на малките предприятия с брой на заетите от 11 до 50 човека е едва 9%.

През периода 1999 г.–2003 г. се забелязва тенденция на увеличение стойността на дълготрайните материални активи във всички сектори на икономиката. Имайки предвид това и обстоятелството, че като цяло броят на стопанските единици намалява, изводът който следва да се направи е, че съществуващите предприятия подобряват и разширяват материално-техническата си база, усъвършенстват техниката и технологиите си.

Промишлеността е слабо развит отрасъл на общинската икономика, което се дължи и на факта, че общината е бедна на полезни изкопаеми с изключение на няколко находища на нефт, природен газ и нерудни изкопаеми.
Индустриалните предприятия са микростопански единици, т.е. с брой на заетите до 10 човека. Нетните приходи от продажби на предприятията на един жител в лева са много по–ниски от средните за страната.

Животновъдството се развива предимно като дребно и частно фамилно животновъдство. Характеризира се на този етап с ниската степен на механизация, незадоволително нарастване на средната продуктивност поради непълноценно хранене на животните с пълноценни дажбени норми. Принизена е развъдно-подобрителната работа.
В гр. Долни Дъбник има люпилня за люпене на еднодневни пилета-бройлери и общоползвателни породи.

Туризмът като отрасъл на икономиката е слабо развит на територията на общината. По смисъла на Закона за туризма туристическа дейност са хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската дейност и други туристически дейности.
Обектите, в които се осъществява туристическа дейност са заведенията за хранене и развлечения, хотели, мотели и т.н. Стопанските единици на територията на общината, отнасящи се в категорията обекти за туризъм са кафе – аперитиви и ресторанти.


Вижте по-голяма карта