Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Гълъбово

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ – Гълъбово

Гълъбово, ул. Христо Смирненски 2
0898447689, 0888088154
club@botev-galabovo.com

 

 

 

 

 

 

 

Цели

1. Да съдейства за утвърждаването и развитието на практикувания в клуба спорт – футбол, важен фактор за здравеопазването, физическото и интелектуалното развитие и усъвършенстване на младите хора.
2.Да повишава популярността на ФК „Ботев“ Гълъбово сред футболните фенове.
3.Да обединява привържениците на ФК „Ботев“ Гълъбово в единна организация, защита на общите им права и интереси и представляването им пред държавни и общински органи и служби, местни и чуждестранни физически и юридически лица.
4.Да организира и ръководи мероприятия, свързани с поддържане жизнения тонус и здраве на всички негови членове.
5.Да насърчава творческата активност на състезатели, треньори, специалисти, деятели и любители на спорта.
6.Да спомага за обогатяване на нравственото и естетическо възпитание на личността, повишаване равнището на спортното майсторство и постигането на високи спортни резултати.

Средства

1.Организиране на демонстративни игри, спортни състезания и други прояви, съдействащи за постигане целите на клуба.
2.Годишен членски внос на членовете на организацията.
3.Организиране посещения на футболни срещи.
4.Изготвяне и разпространение на агитационни материали, брошури, афиши и програми, свързани с целите на сдружението.
5.Информиране, включително чрез средствата за масово осведомяване на привържениците на ФК „Ботев“ за дейността и развитието на Сдружението, постигане на целите и провеждането на публични мероприятия.
6.Изготвяне на клубни спортни програми и проекти за развитието на спорта.
7.Взаимодействие с държавата и общините за изпълнение на приетите програми в областта на спорта изобщо и конкретно за футбола.
8.Да осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели.
9.Осъществяване и на други дейности, свързани с развитие и насърчаване на футбола, които не противоречат на българското законодателство.

Предмет на дейност

Съдейства за масовизиране и популяризиране на спорта футбол в гр. Гълъбово, подпомага и организира практикуването на спорта футбол, организиране и администриране на спортни състезания, организирането на културно-масови мероприятия, подпомагащи осъществяването на целите на сдружението, както и всяка дейност свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона, оказване на методическа и организационна помощ, осъществява и друга дейност, свързана с развитието на спорта футбол и ФК „Ботев“ Гълъбово, както и всяка дейност свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона.

БРИКЕЛ ЕАД

Untitled Гълъбово
041862268, 041862368
 brikel@brikel-bg.com
 http://www.brikel-bg.com

 

 

 

 

 

 

Електропроизводство

Клон “Електропроизводство” е правоприемник на ТЕЦ”Марица изток-1” и по същество е топлоелектрическа централа. Тя е първата електрическа централа от Източно-Маришкия енергиен комплекс и се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово

и на 45 км. от гр. Стара Загора. На югозапад граничи с язовир “Розов кладенец”, чиято площ е 360 ha., основен водоизточник за технологичните нужди на електропроизвоството.

Централата е проектирана от “Топлоенергопроект” – гр. Москва, съвместно с “Енергопроект” – гр. София.

Строителството на електроцентралата се извършва на два етапа.

През първия етап от 1959 – 1962 година е построена топлофикационната част, състояща се от:

– шест барабанни парогенератора тип БКЗ 210/140 – производство ФВ на Барнаулският котлостроителен завод;

– четири турбини тип – 50-4, ВПТ произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург;

– Сушилен цех за предварително подсушаване на въглищата. През втория етап, който обхваща периода 1963-1964 година е построена кондензационна част на централата и се състои от два блока по 150 МW с четири правотокови парогенератора ПК-38-1 и две турбини К-150-130.

Untitled collage (1)В периода 1988 – 1990 година е преустановена експлоатацията на кондензацинната част и в последствие са демонтирани четирите парогенератора, двете турбини и осем броя сушилни установки.

През 1998 година останалите сушилни установки са изведени от експлоатация, и се премина на нова схема: гориво състоящо се от сурови въглища и обогатено енергийно гориво.

Топлофикационната част на централата се състои от четири промишлени пароотбори за нуждите на „Брикетопроизводство“ за производство на брикети за битови нужди.

Клон „Електропроизводство“ разполага със следните мощности:

– шест барабанни парогенератора тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Бернаулският котлостроителен завод с параметри на прегрятата пара l =5350С и р=137bar. Същите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните турбогенератори;

– четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр.

Екатерининбург;

Топлофикационната част на централата се състои от промишлени два отоплителни пароотбора за нуждите на „Брикетопроизводство“ за производството на брикети и за отопление на гр.Гълъбово. Номиналния промишлен пароотбор е 118 т/ч.

В електроцентралата са монтирани парогенератори тип БКЗ-210-140-ФВ, барабанни с естествена циркулация, П-образна компановка и двустранно (по в-х) отвеждане на димните газове. Проектирани са за изгаряне на нискокалорични лигнити с разчетна калоричност – 2200 ксаl/кg.

Турбините са четири броя тип ВПТ-50-4 – активни с номинална мощност 50 MW при 3000 об/мин. с производствен и два отоплителни пароотбори. Генераторите са тип ТВ 60-2 с номинална мошност 60 МW и напрежение 6 кV, тип ТВ 60-2 – произведени в завод “Електросила”-Санкт-Петербург. Силовите трансформатори са двунамотъчни, тип ТДГ-60 000/110 – 2 бр. и тип ТДГ- 75 000/110 – 2 бр. Разположени са в открита разпределителна уредба – ОРУ 110кV. От ОРУ – 110кV става изнасянето на производствена ел.енергия за подстанция “Марица-изток”-гр.Гълъбово и за рудник “Трояново-3”.

Турбогенератори 1 и 2 са двата захранващи източника на Главната Разпределителна Уредба – ГРУ 6 кV. От разпределителната уредба ГРУ се захранват други големи местни потребители на електроенергия като Базата за ремонт на електрообурудване-гр.Гълъбово и помпената станция на ТЕЦ “Марица-изток 3”.

Управлението и контролът на електрическите съоръжения се осъществява от командна зала, разположена в сградата на ГРУ – 6 кV/главна разпределителна уредба/, на територията на ОРУ/открита разпределителна уредба/.

Системата за сгуропепелоизвозване е хидравлична. Транспортирането на пепелината от багерна помпена станция до шламохранилището се извършва с багерни помпи тип ПХ-300 и помпи тип „НЕВЕRМАN“ 350/630.

Шламохранилището е разпределено на пет самостоятелни секции. В настоящият момент пепелината се налива в две от секциите, а останалите три са тампонирани.

Системата за сгуропепелоизвозване е затворена. От сгуроотвала през утаечни приемни шахти по събирателен колектор и две помпени станции, избистрената вода се връща в електроцентралата за повторна употреба.

В шлакохранилището се извозва и шлак от шламова помпена станция на

Брикетопроизводство.

За технологичните нужди на електроцентралата се черпи вода от язовир „Розов кладенец“.

За целта е построена циркулационна помпена станция с монтирани пет вертикални пропелерни циркулационни помпи тип ОП 2-110-50. В химичния цех на „Брикел“ ЕАД се извършва производство на химически обезсолена вода и контрол на води, отложения, разтвори, газове и масла от всички етапи на технологичната схема. Водоподготвителната инсталация е тристепенна- предварителна коагулация, декарбонизация и филтриране. Производителността на инсталацията е 165т/час обезсолена вода. Важно звено в технологичния процес на „Брикел“ е лабораторията за анализ на води и масла. Лабораторията извършва анализи на води по показатели: твърдост, алкалност, киселинност, силикати, въглероден двуокис, специфична електропроводимост, фосфати, нефтопродукти, разтворими вещества и др. При анализа на масла лабораторията измерва пламна температура, съдържание на водорозтворими киселини, механични примеси, киселинно число. Измерванията са в съответствие с изискванията на стандартизационните и други нормативно-технически документи.

В химичен цех се извършва дълбоко обезсоляване на водата, доставена от река „Сазлийка“. Тя преминава през следните етапи: варова декарбонизация и коагулация; механично филтриране; първа и втора степен на катийониране и анийониране; обработка през филтри със смесено действие. Водоподготвителната инсталация работи на колекторна схема.

„БРИКЕЛ“ ЕАД се захранва с източномаришки енергийни въглища, както от рудник „Трояново-1″ така и от рудник „Трояново-3″.

На входа на централата са монтирани два (2) броя електронни ж.п. везни, посредством които се измерват 100% всички пълни и празни композиции.

Изграденото въглищно стопанство се състои от покрито жп разтоворване, кофачни верижни питатели-изгребвачи, система от сдвоении ГТЛ и дробилки – едро и ситно дробене.

Въглищният склад, състоящ се от две фигури има вмистимост до 100 х.т. Както оформянето, така и изгребването на въглищата от фигурите се извършва посредством система от ГТЛ и булдозери.

Поради специфичните характеристики на високобаластните, нискокалорични и с високо съдържание на сяра източномаришки лигнити, в централата е внедрена по проект схема за предварително смесване на въглищата с брикетируеми лигнитни въглища.

В барабанни сушилни влагата се намалява с 14-15% и едва след това, след раздробяване до едрина 25мм, подсушеното гориво се подава с помощта на верижни скребкови питатели в чуковите мелници на парогенераторите. Към подсушените енергийни въглища се добавя и технологичният отпадък от Брикетопроизводство в сътношение максимум 4:1.

Освен ниската ефективност, процесът на предварителна подсушка поражда редица отрицателни ефекти, както в микро, така и в макро план – значителни разходи, запрашеност над допустимите норми; пожаро и взривоопасност и т.н. Поради тези отрицателни ефекти бе разработена нова горивна схема на централата, а именно.

Обогатено енергийно гориво (ОЕГ) т.е. подсушени брикетируеми лигнитни въглища с калоричност 3800 ккал/кг. и сурови енергийни въглища в съотношение 34-40% ОЕГ и 66-60% са горивната база на централата.

Проведените промишлени експерименти доказват работоспособността на тази схема.

Предимствата на новата схема са много – екологични, пожаротехнически и икономически.

Брикетопроизводство

Брикетопроизводство клон на фирма “БРИКЕЛ” ЕАД е единствената “Брикетна фабрика” в Република България. Тя се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово и на 45 км. от гр. Стара Загора.

На юг граничи с язовир “Розов кладенец”. Фабриката е в експлоатация от 17.10.1961 г. и произвежда едрокъсово гориво /брикети/ с размери: Н – 70/75 mm, D – 91 mm, Wtr /влага/ – 11%, Qrj /калоричност/ – 4 300 к каl/kg, Ad /пепел/ – 20 ÷ 22%

, Str /сяра/ – 3,8% . Технологията на брикетиране във фабриката е без свързващо вещество.

Максималната годишна производителност на фабриката по брикети е около 750 000 t и производителност по енергийно гориво подавано за ТЕЦ над 800 000 t.

В Брикетопроизводство са обособени следните основни цехове:

1. Цех “Подготвителен”

Цехът служи за предварителна подготовка на суровината (пресяване и трошене до класа dcp 2/35 до 2/80 mm), която се доставя от Мини “Марица Изток”-рудник “Трояново – 1” , рудник “Трояново – 3” и рудник “Троянво – 2” и постъпва в бункери сурови въглища с ж.п. транспорт.

Суровите лигнитни въглища са със следните технико-икономически показатели: Wtr (влага) – 59%, Qrj (калоричност) – 1750 к каl/kg, Ad (пепел) – до 24%, Str (сяра) – 4,5%.

Основните съоръжения и агрегати в цех “Подготвителен” са 4 броя перкови питатели, 2 броя валцови трошачки (перкови), 2 броя чукови трошачки за средно трошене. 12 броя чукови трошачки за дребно трошене, 21 броя двойно тръскащи сита, 5 броя неподвижни тръбни скарни уредби, обезпрашителни инсталации , ГТЛ, отбивачи и други.

2. Цех “Основно производство”

В цеха се извършват следните основни операции: сушене, трошене, пресяване и пресоване за получаване на определената брикетна форма.

Основните съоръжения и агрегати в цех “Основно производство” са: 24 броя сушилни барабана с параметри на парата – Р – 4,4 ata, TC – 185C, 24 броя електрофилтри, 48 броя брикетни преси, 8 броя чукови трошачки, обезпрашителни инсталации, верижни транспортьори, шнекове, клеткови колела, електронна жп. везна за сурови въглища и други.

3. Цех “Технологично транспортен”

Цехът служи за транспортиране, охлаждане, отделяне на трошляка и товарене на брикетите на ж.п. вагони и автоколи. Основните съоръжения и агрегати в цех “Технологично-транспортен” са телени охладителни ленти, ранжирани инсталации, 6 броя механични ж.п. везни, 1 бр. електронна ж.п. везна и 2 броя електронни автовезни за изтегляне на готовата продукция, обезпрашителни инсталации, ГТЛ, отбивачи и други съоръжения.

– Електрозахранването на площадка Брикетопроизводство става посредством 4 въвода (6kV) от съседната площадка на Ел. производството. Захранването на машините и съоръженията става от 5 подстанции с 6 и 0,4 kV. Основните съоръжения са силови табла 0,4kV, трансформатори, разпределителни уредби високо напрежение и други.

– Парозахранването на площадка Брикетопроизводство се извършва също от площадка Електропроизводство посредством 4 паропровода, като отработената пара след сушилните барабани се връща обратно. Лабораторията за изпитване на твърди горива към “БРИКЕЛ” ЕАД съществува от 1961 година с влизане в експлоатация на “Брикетна фабрика”. Лабораторията извършва изпитване на лигнитни, кафяви, черни, антрацитни въглища, брикети от лигнитни въглища, кокс.

Признание за техническата компетентност на лабораторията е факта, че същата от 1976 година е акредитирана да извършва държавни изпитвания и до сега поддържа този статут.

През 1998 година е въведена и пусната в действие новата линия за обогатено енергийно гориво към клон Електропроизводство, с което отпадна сушилния цех към централата. Това доведе до положителен икономически ефект, който се прояви още по ясно след обединението на “Брикетна фабрика” и ТЕЦ ”Марица изток-1” през 2000 година, като фирма “БРИКЕЛ” ЕАД.

“БРИКЕЛ” ЕАД е единственото в страната предприятие за производство на брикети. Брикетите се предлагат на клиентите в насипно състояние и пакетирани. В началото на 2002 година по поръчка на “БРИКЕЛ” ЕАД испанската фирма “ЕЛИА-ОБРЕО” проектира, изработи, достави и монтира пакетираща машина модел Е480 с капацитет 160 чувала за час. Машината извършва пресяване, дозиране, пълнене и подреждане на чувалите върху палети напълно автоматично. Според изисванията на пазара чувалите могат да бъдат с тегло 25, 20 или 15кг.

Необходимостта от построяването на фабриката възниква от нуждата за осигуряване населението с едрокъсово гориво като се използуват младите лигнитни въглища, с които нашата страна разполага в достатъчни количества. Пълното технологично изследване на брикетируемостта на източно-маришките въглища и установяване технология за брикетиране е извършено от Минната академия в град Фрайберг – Германия, а проектирането на фабриката е възложено на немската проектанска организация за индустриални строежи в град Лайпциг – Германия.

Строителството на фабриката е започнато през 1958 година и е завършено на два етапа, а въвеждането на фабриката в експлоатация на три етапа. Строителството и пускането на фабриката в експлоатация е осъществено с помощта на немски специалисти.

На 17.10.1961 година фабриката е пусната в редовна експлоатация с производствена мощност 600 х.т. годишно, и през 1969 година е завършен втория етап от строителните и третия етап от монтажните дейности, с което е изпълнен целия проект на фабриката с производствена мощност 1 600 х.т. брикети.

От 30.06.2000 година ТЕЦ”Марица изток-1” и “Брикетна фабрика” са преобразувани в еднолично акционерно дружество “БРИКЕЛ” с предмет на дейност:

– производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия;

– производство и пласмент на брикети, трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища.

Топлофикация

ОБЩИ ДАННИ ЗА “ТОПЛОФИКАЦИЯ” – БРИКЕЛ ЕАД

ГР. ГЪЛЪБОВО (към 21.12.2015 г.)

Топлофикацията към “Брикел” ЕАД е изградена през 1989 г. и влиза в експлоатация през 1990 г.

с 24 Абонатни станции и инсталирана мощност 30 МWh.

Към декември 2015 г. в експлоатация са 1176 броя Абонатни станции, като:

за частни абонати – 1102 бр.

за стопански предприятия и фирми – 55 бр.

за бюджетни предприятия – 19 бр.

Дължина на топлофикационното трасе е 19 400 метра.

Телефон за повреди – 0418 62060

Каса:

адрес – гр. Гълъбово, ул.”Република” 47

работно време – всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. (почивка от 12:00 до 12:45 ч.)

телефон – 0418 / 64123

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 Гълъбово, бул. Република 48, партер
041868901, 041864194, 041868970
gvstoeva@abv.bg
 http://galabovo.org

 

 

 

 

 

 

Община Гълъбово е разположена в югоизточната част на Горнотракийската низина . Заема площ от 348.8 квадратни километра и представлява 6.8% от територията на Област с административен център Стара Загора. Общината се състои от 11 населени места.

Обработваемата земя заема повече от половината от територията й – 54%. Общината граничи със землищата на общините Раднево, Симеоновград, Опан и Тополовград. Средната надморска височина 194,5 м и абсолютни височини в границите от 100 до 370 м.

Средната гъстота на селищната мрежа е 3.16 населени места на 100 км2 територия, срещу 3.9 за Старозагорска област и 4.7 за страната.. В административната структура на общината се включват 8 кметства, управлявани от пряко избрани от населението кметове.

ScreenHunter_6770 May. 12 12.48

Останалите 2 кметства се управляват от кметски наместници, назначавани от кмета на общината.. Община Гълъбово принадлежи към Областна администрация Стара Загора, ДФ “Земеделие” Стара Загора, РЦЗ, РИОКОЗ, РИОСВ, РВМС Стара Загора, Басейнова дирекция – Пловдив.

Релефът е предимно равнинен, но в източната и западната част на територията й има разположени ниски хълмове. В територията й се включва и част от Сакар планина. През територията й протичат реките Сазлийка и притоците и р. Соколица и р. Овчарица.

Водите на трите реки се използват за напояване. Климатът се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Средните годишни стойности за температурата на въздуха са над 120 С, а за относителната влажност на въздуха са около 70%. Валежите през годината са неравномерно разпределени. Основният минерално – суровинен ресурс, с който разполага общината са лигнитните въглища, които са в основата на въгледобива и електропроизводството.

Те са част от Източно – маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв. км;около 2,6 милрд т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на България / разположен на територията на общините Гълъбово и Раднево. Териториите за добив на полезни изкопаеми заемат 17,6% от общата площ на община Гълъбово.

Гълъбово се намира на 250 км. от София и на 115 км. от Пловдив, като транспортните връзки се осъществяват чрез жп. и автомобилен транспорт. Плътността на пътната мрежа в общината е 35 км/100 км2. Транспортното обслужване на населението от общината се осъществява от частни фирми за пътнически превози от Гълъбово, Стара Загора, Димитровград и др.

ScreenHunter_6772 May. 12 12.52

С административния център гр. Стара Загора от Гълъбово има ежечасна връзка. През територията на общината преминава главен път Е 85 Русе – Капитан Андреево, както и 41 км. второкласни и 37,2 км третокласен път. Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа е с обща дължина 29,8 км.

Територията на общината е покрита от 3 мобилни оператора, а основен интернет доставчик е БТК. Обслужването на община Гълъбово по водоснабдяването се осъществява от “ВиК” ЕООД – Стара Загора. Водопроводната мрежа е -около 280 км. водопроводна мрежа и около 85 км. външна водопроводна мрежа. /захранваща/.

Подаваното количество вода е с дебит 20 – 25 литра /секунда и е достатъчно за задоволяване нуждите на населението и предприятията. Електропреносната мрежа на територията на общината се представя от три подстанции: 400, 220 и 110 кВ, които са едни от най – големите в държавата и присъединяват електрическаката енергия произведена от електрическите централите от региона към енергийнита мрежа.

Потребителите в общината се захранват посредством електропроводи с обща дължина около 200 км. за мрежа 20 кВ и 240 км. мрежа ниско напрежение. На територията на община Гълъбово има монтирани около 3200 бр. улични осветителни тела. В Гълъбово са създадени и работят офиси на 7 банки.

В общината е създадена значителна по мащаби база, използвана за социални нужди. С най – висок брой са обектите в сферата на образованието, здравеопазването, културата. Броят и капацитетът им са съобразени с реално съществуващите потребности на населението.
– художествена самодейност, библиотечна, музейна и др.

Повечето читалища са с големи и добре оборудвани салони. В общинския център е разкрита и специализирана база – Дом на културата. Всяко населено място на общината има традиционнен празник на селището – голям християнски празник, които се празнуват масово и особено тържествено. Ежегодно в общината се провеждат културни празници, по значими от които са: – Национален събор на гъдуларите Янко Петров, Преглед на ромската музика, Регионален събор на пенсионерите и др.

 

Култура

2Дом на културата „Енергетик” (история) в гр. Гълъбово е построен през 1968 година. Това е един обект с важно историческо значение за града, защото само няколко месеца по- късно, точно там селище Гълъбово е обявено за град. В сградата на Дом на културата „Енергетик” е прието знамето на гр. Гълъбово, точно там се е състояла официална сесия на Общински съвет- Гълъбово за официалното приемане на знамето и символите на гр. Гълъбово. Сградата на Дом на културата „Енергетик” изиграва важна роля в културно- просветната дейност, там започва широкото развитие на културно- просветната среда на града. Там се намират и до днес библиотеката на гр. Гълъбово, репитиционната зала на танцов състав за български народни танци, хор и оркестър за български народни и естрадни песни, както и театрална трупа. Именно там се „ражда” химна на Гълъбово от тогавашният ръководил на оркестъра, изключително талантливият певец, музикант и дърворезбар, гълъбовецът Пейо Пеев. Залите и сцената на Дом на културата „Енергетик” са се използвали за различни изяви, от които Национален преглед на художествената самодейност” ( 2 златни медала са спечелени от танцовия състав на Гълъбово). В залите на Дом на културата „Енергетик” са се изнасяли лекции от много професори, един от които Марко Семов. Всеки ден е имало кино прожекции, гостували са Софийски театър и Пловдивски театър, а най- често Старозагорски театър и Старозагорската опера. Провеждани са ежегодно мероприятия за ученици, например „Седмица на детската книга”, с гостуване на известни писатели, като Леда Милева. Във фоайето при Дом на културата „Енергетик” се е създала тогава и художествена галерия, в която са гостували много известни художници, някои от тях са подарили своите произведения на гр. Гълъбово и обществеността.

 

Местни данъци и такси – Информация, бланки и декларации

 


Вижте по-голяма карта