Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Варна

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ – ВАРНA

ScreenHunter 3656  Гр. Варна, КК Златни пясъци
 052/355-591, 052/355-561
 dnpzlatni@nug.bg
 http://www.parkzlatnipiasaci.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ScreenHunter 3655Природен парк Златни пясъци е с площ от 13,2 кв.км и е вторият обявен парк от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км. Най-високият връх е Чиплак тепе – 269 м, а средната надморска височина е 110 м. На север парка граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд. В границите на парка са включени преобладавщо отдели от ТП ДГС “Варна” и няколко отдела от ТП ДЛС “Балчик”.

Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г. Но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година, когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк Златни пясъци – вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен парк) Витоша (1934 г.). Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.

Когато през 1943 г. е обявен НП Златни пясъци, никой не е предполагал, че именно там след 13 г. ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Курортен комплекс Златни пясъци не само се разполага върху тогавашния народен парк, но и взема името му.

Природният парк е Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа Натура 2000.

 

ПРИРОДА:

 

 

ТУРИЗЪМ:

 

 

 

ОДБХ – гр. Варна

ScreenHunter 2758  гр. Варна, ул. Софроний Врачански 19
 052655 801, 052655 802
 RVS_03@nvms.government.bg
 https://odbh-varna.com/

 

 

 

 

 

 

 

Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към:

 1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете
 2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях
 3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека
 4. фуражите
 5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води
 6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни
 7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара

БАБХ осъществява и:

 1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документи
 2. лабораторно – диагностична и научноизследователска дейност
 3. оценка и комуникация на риска
 4. обучение и квалификация

Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/, към БАБХ са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната. Те са 28 на брой, като една от тях е ОДБХ – Варна.

 

 

 

АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

Untitled Варна, ул. Хан Аспарух 15
052619382
gyozalyanfrhrachya@gmail.com
 https://it5859.wixsite.com/armenian-church

 

 

 

 

 

 

Арменската църква „Свети Саркис” е една от десетте арменски църкви в България. Арменската църква се нарича Апостолическа, защото е създадена от апостолите Фадей и Вартоломей през I век след Христа.

Още през 301 година Армения приема първа в света християнството като държавна религия. Ролята на църквата в историята на арменския народ е изключителна. В течение на много столетия, когато Армения е била лишена от държавност, именно църквата е помагала за съхраняването на националната стабилност, език, култура, традиции. Свещениците са били едни от най- образованите хора.

Untitled collage (11)Във Варна (Одесос) арменците дошли преди 1000 години. Те били пришълци от Крим, Бесарабия, Полша, чиито предци са били от Шорот, Нахичеван, Вахреван.

Арменска църква в града е имало още през XVII век. За това свидетелстват надгробните плочи, с които е постлан светият олтар. Те датират от 1677 г., 1695 г., 1775 година.

Мястото, където е строена църквата, някога е било градско гробище. Предишната църква е била във вид на дървен параклис, който изгаря при неуточнени обстоятелства.

Само година по- късно на нейното място е построена вече нова, каменна църква.

Съграждането започва по инициатива на тогавашния народен първенец на Варненската арменска колония, Хаджи Саркис Хайрабедян. По това време протойерей е бил отец Хаджи Харутюн – смел духовник с библейска брада, много добър езиковед, историк. За строежа на храма било необходимо съгласието на местните турски власти, защото по това време в града нямало Българска църква. Според тогавашните законови изисквания и тези на корана, църквата е построена дълбоко под земята и е оградена с висока ограда.

Изграждане на камбанария било абсолютно недопустимо. Дворът на църквата бил около 5000 кв.м. строежът бил завършен много скоро и на 25.01.1844 година тя била осветена. По- късно, вече през 1910 година, вече е направен първият основен ремонт. За това свидетелства ктиторският надпис на Саркис Хайрабедян, където се споменава, че строител е бил Абраам Калфа. Достроява се камбанарията, а много преди това е съборена високата стена (ограда).

През 2002 година по инициатива на църковното настоятелство, с помощта на бизнесмени, организации и частни лица храмът беше обновен. С новия си и красив вид, достойно посрещна Католикоса на всички арменци Карекин II, който беше на първото си официално посещение в България, по покана на Патриарх Максим.

Както е прието всеки храм да има свой патрон, Варненската Арменска Апостолическа църква носи името на верния слуга на бога – Свети Саркис, живял през IV век, по времето на великия император Константин и цар Дъртад III.

Свети Саркис се прославил със своите богоугодни дела и винаги получавал подкрепата на Господ. Свети Саркис е известен не само в Армения, а и във всички източни християнски страни. Дори неверниците перси са го нарекли „Непобедимият свидетел на Персия”. В арменския църковен календар празникът на Свети Саркис е празник на младежта, а светецът е почитан като глашатай на любовта и младостта.

Вече 170години в църквата „Свети Саркис” се извършат литургии, ритуали и звучи красивата арменска църковна музика, завещана ни от предците.

АЛТЕРОН АДСИЦ

ScreenHunter 3734 Варна, ул. Д-р Железкова 3, офис 3
092620373, 0885613310
alteron@alteronreit.com
 http://alteronreit.com

 

 

 

 

 

 

 

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Основната инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

Конкретната инвестиционна програма за следващите години ще се определя в зависимост от актуалната икономическа ситуация и анализите и очакванията на мениджмънта на „Алтерон“ АДСИЦ за развитие на пазара на недвижими имоти.

Структура

Структурата и функциите на АЛТЕРОН АДСИЦ са определени от действащите нормативи: Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор и специалните закони, регулиращи инвестиционната дейност.

АЛТЕРОН АДСИЦ е присъединено към Национален кодекс за корпоративно управление на БФБ София и е приело доброволно неговите норми на поведение. Конкретната практика предполага допълнения, свързани с потребностите на Дружеството.

АЛТЕРОН АДСИЦ е с едностепенна система на управление. Управителните, представителни и контролни функции се осъществяват от Съвет на директорите. Броят на членовете нa Съвета на директорите е трима и техните права и задължения се ръководят от Устава като основен устройствен акт на дружеството. Членовете на Съвета на директорите имат подходящите образователен ценз, знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на:

бизнес планa на дружеството,

сделки от съществен характер, както и

други дейности, установени в Устава.

Корпоративно управление

Съвет на директорите:

Биляна Илиева Вълкова – Председател на Съвета на Директорите

Илиан Христов Лангаров – Изпълнителен директор

Майя Ангелова Пенева – Член на Съвета на Директорите

ДВИ:

Надежда Вичева Великова – Директор за връзка с инвеститорите

Обслужващо дружество:

Алма Гриинхаусес ООД

гр. Варна ул. „Доктор Железкова“ № 3

Банка депозитар:

Юробанк България АД

гр. София ул. „Околовръстен път“ № 260

Съветът на директорите дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите. Общото Събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно законите и устава на дружеството. АЛТЕРОН АДСИЦ гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери. Съветът на директорите съдейства на акционерите за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание и гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите. Работата на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет.

Важен елемент на единостепенната структура е създаването на добре работеща обща администрация, тясно свързана с акционерите и подкрепяща тяхната дейност. Във връзка с дейността на дружеството и разпоредбите на чл. 18 ал. 2 от ЗДСИЦ е сключен договор с обслужващото дружество „Алма Гриинхаусес“ ООД, което има следните отговорности:

организира финансовата дейност, вътрешнофинансовия контрол, счетоводството и отчетността в „АЛТЕРОН“ АДСИЦ;

отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството;

организира деловодното обслужване и контрола за движението на документите в администрацията на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ.

ОП ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА – гр. Варна

Община-Варна гр. Варна, бул. Генерал Колев 92, ет. 5
052820830, 052301968
invest_politika@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Общиснкото предприятие „Инвестиционна политика“ предимно отговаря за управлението и координацията по обществените поръчки.

 

ОП Инвестиционна политика предлага още следните услуги:

– Архитектурни дейности

– Инженерни дейности

– Технически консултации

 

 

 

 

ОП КОМПЛЕКС ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ – гр. Варна

ScreenHunter 2398 гр. Варна, бул. Мария Луиза 11
052820910
op.kdh.vn@mail.bg
opkdhvarna.com

 

 

 

 

 

 

head-site-1024x273Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ – Варна е специализирано звено на Община Варна, структурирано съгласно действащото законодателство и осъществяващо дейността си на основание Правилник, приет с Решение № 548 – 9 от Протокол № 10/26,27.07.2012 г. на Общински Съвет – гр. Варна

Предметът на дейност на Общинското предприятие „Комплекс за детско хранене“ – Варна е приготвяне на храната за децата от 10 месечна до 3 годишна възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент (непосещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) и за деца от организирания контингент (посещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) на територията на Община Варна.

9ОП „КДХ“ обслужва дейностите пряко възложени от Община Варна, съобразно действащото законодателство. Стоките и услугите, предоставени на частни физически или юридически лица и организации се определя в Приложение №1 на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

ОП „КДХ“ се ръководи и представлява от Директор с адрес на управление: гр. Варна, бул. Мария Луиза № 11

ОП „КДХ“ се стопанисва и поддържа собствеността предоставена му със Заповед на Кмета на община Варна в 3бр. детски кухни, 12 кухненски блокове в детски ясли, 18 яслени групи в ОДЗ –та и 23 пунктове за раздаване на храна.

Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

 

 

 

6Информация: