Видео
Общини и кметства
Банери
Статии
Община Вълчи дол – живей активно

Вълчи дол е пример за община, която постига високи резултати при изпълнението на своите социални политики.

Александър Александров – моторът за развитие и съзидание на община Ружинци по пътя на промяната! 

Шоуто „Звук и светлина“ е най-популярното и уникално звуково и светлинно шоу в България.
Велинград – много повече от СПА!

Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.

Посещавали ли сте съкровищата на Петрич?

Есента дойде и застудя.Не и в Петрич!Тук климатът е мек, а времето - приятно за разходка.

22 март – официалният празник на Велико Търново

Велико Търново се намира в централната част на Северна България. 

Община Смолян крие за всекиго по нещо!

Смолян е планински град, който притежава атмосфера, заслужаваща да бъде усетена.

Община Минерални Бани

Разположена  в Източните Родопи, община Минерални Бани разполага с много забележителности и природни красоти.

Велико Търново и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“

Велико Търново е един от красивите български градове. Той е столица на Втората Българска държава. 

Какво не знаете за община Цар Калоян?

Община Цар Калоян се състои от 3 населени места: Езерче, Костанденец, Цар Калоян. 

Топ Банери

Бяла Слатина

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТОТА И СТРОИТЕЛСТВО ГР.БЯЛА СЛАТИНА

Бяла Слатина, ул. Панайот Волов 2
0893612193
chistota_ozelenqvane@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Предприятието е създадено с решение на Общински съвет – Бяла Слатина № 519 по Протокол № 31 от 27.06.2013 г.

ScreenHunter_20223 Jan. 12 11.04Директор – инж. Атанас Калчовски за контакти: 0915 8 25 02

Основни дейности на Общинското предприятие са:
– Сметосъбиране и сметоизвозване;
– Опазване на околната среда;
– Чистота и поддържане на общинската инфраструктура;
– Ремонт и поддръжка на материалната база на общината в сферата на културата, образованието, здравеопазването, спорта, социалните дейности, общински сгради и жилища;
– Поддържане, почистване и благоустрояване на гробищните паркове и обредните зали към тях, а именно: Християнски гробищен парк, Мюсюлмански гробищен парк, Сграда „Обреден дом” и тухлена сграда, находяща се в Християнски гробищен парк;
– Събиране на такси и цени на услуги по Наредба № 5 на Общински Съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина;
– Контрол за спазване на Наредба № 21 на МЗ за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници;
– Контрол за спазване на Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на Община Бяла Слатина;
ScreenHunter_20224 Jan. 12 11.04Предприятието разполага с:

– – 4 камиона за сметоизвозване;

– 9 автомобила за почистване при зимни условия;

– оранжерия;

– гараж за извършване на ремонти.

През 2016 г. след проведена обществена поръчка са закупени:

рециклирана Метачна машина с вакум;
2 броя рециклирани Сметосъбирачни машини;
Палцова косачка
Рециклирана машина за студено кърпене „Печматик“, което създаде възможност общината сама да кърпи дупки по уличната мрежа по един икономичен начин.

 

 

 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68
0915882114, 091582914
bslatina@mail.bg
 http://www.byala-slatina.com

 

 

 

 

 

 

Община Бяла Слатина заема средищно положение в Северозападна България и е на почти еднакво разстояние от р. Дунав и Предбалкана.

Общинскиятцентър гр. Бяла Слатина отстои на 48 км. североизточно от гр. Враца на 23°57′ източна дължина и 43°28′ северна ширина. Като средище се намира в центъра натриъгълника, обособен от трите града Враца, Монтана и Плевен и е разположен вДунавската хълмиста равнина върху терасите на р. Скът с надморска височина 126м. за град Бяла Слатина при средна за общината 202 м.

ScreenHunter_6514 May. 11 13.52

Община Бяла Слатина попада в административните граници на Област Враца и се намира в централната западна част на Северозападния район за планиране.

Тя граничи с повечето от другите общини, попадащи в областта, а именно: на север това са общините Оряхово и Мизия, на запад – Хайредин, Борован и Враца, на юг – Мездра и Роман. На изток обаче Община Бяла Слатина граничи с общините Червен бряг и Кнежа, които попадат в административните граници на Област Плевен.

През територията на град Бяла Слатина преминава река Скът. Дължината на р. Скът е 134 км. с водосборна площ 1074 кв.км. Реката е от трета категория. Почвите са льосови и това дава възможност за бързо оттичане (поемане) на повърхностните води. За това спомага и общия наклон на града.

Преобладаващият почвен тип се характеризира със средно до силно мощен излужен чернозем развит върху тежки глинести минерали. Мощността на хумусния хоризонт е средно 80 – 130 см. Хумусното съдържание в горния слой се движи в границите 1,9 – 3,5%, което постепенно намалява на дълбочината на почвата.

Преобладаващите черноземни почви са подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения.

ScreenHunter_6515 May. 11 13.52

Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми, но се срещат залежи на различни строителни материали (чакъли, пясъци и варовици).

В геоложко отношение района е сравнително добре проучен. Проведени са картировъчни, сеизмични и сондажни проучвания. Благодарение на сеизмичните проучвания бяха открити в дълбочина положителни структури, което от своя страна позволи по-късно да се направи и нефтопроучване на района, което даде положителен резултат .
В близост до с. Бърдарски геран през 1976 г. е открито газо-нефтено находище, което не е разработено.

В климатично отношение района спада към Европейско-континенталната област в Северния климатичен район на Дунавската равнина. Налице е хладна пролет, сухо и горещо лято и студена зима.

Релефът на общината е разнообразен – равнинен и полупланински. Град Бяла Слатина е на около 126 м. над морското равнище, с наклон на изток-североизток към река Скът. Най-високата точка е в местността “Кърчовското”- 181 м. Най-ниската е при местността “Туренеца” – 108 м.

Част от района спада към Златийско-Долноискърски район (с. Галиче), а останалата към Медковско-Скътския район на Дунавската хълмиста равнина, подобласт от Европейско-континенталната климатична зона.

Горският фонд е 8.9 % и заема предимно южните участъци наобщината. Основната горска растителност на района е представена с благуново-церови и горунови екосистеми, предимно с ниска продуктивност.

ПРОЕКТИ

Изпълнявани проекти:

“Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”.
„Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” – с. Търнава, Община Бяла Слатина“ по ОПРР.
„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, Община Бяла Слатина“по ОПРР.
„Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина” по ОПРЧР.
„Център за деца и родители „Аз и моето семейство” – комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в Община Бяла Слатина“.
„Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество” по Програма за ТГС Румъния – България“.
Национална кампания „За чиста околна среда“.
Проект „Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”
приключен
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, ОП Развитие на човешките ресурси.
Проект „Нов избор – развитие и реализация” схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие” по ОП Развитие на човешките ресурси.
От социални помощи към осигуряване на заетост – ОСПОЗ
Програма за развитие на селските райони – мярка 321
Проект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци, разположено в землището на гр. Бяла Слатина, местността “Любимир”
Проект „Ново начало – от образование към заетост”
Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, проектно предложение
„Създаване на привлекателна зона за отдих в местността „Лесопарка”, гр. Бяла Слатина”
„Отново на работа за по-добър утрешен ден“
Проектно предложение „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина“
„Ефективни местни политики – гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина“

Приключили проекти:

Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Регионална програма за заетост – 2012 г.
Проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”, реализиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
Проект „Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба №30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари“
Проект „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, Община Бяла Слатина“ по ОПРР
Проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество”, изпълняван в рамките на Програма трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013, финансирана от ЕФРР
Проект „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ“ по ОПАК.

Вижте по-голяма карта